سیدمهدی موسوی

سیدمهدی موسوی

کد ملی 1280815574
8
شرکت‌ها
8
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 701036
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶ به نمایندگی حسن کرجالیان چایخانی به کد ملی ۲۶۹۰۵۸۶۹۴۰ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ به نمایندگی علی باغبانیان به کد ملی ۱۲۳۹۷۹۸۷۰۹ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ به نمایندگی ناصر نقدی به کد ملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به نمایندگی جواد عنایتی به کد ملی ۰۳۸۰۷۶۷۵۴۶ حسن کرجالیان چایجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به غیر قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۵۴۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000104
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ و کدپستی ۱۴۱۸۶۳۵۶۴۳ شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۴۴۱۱۱ شرکت داروسازی جابرابن حیان شماره ثبت ۷۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و کدپستی ۱۳۹۸۸۳۴۵۱۱ شرکت داروسازی کیمیدارو شماره ثبت ۱۰۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ و کدپستی ۱۷۴۶۷۷۳۶۱۱ شرکت تحقیقات و مهندسی توفیق دارو شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ و کدپستی ۱۳۹۷۱۱۶۳۵۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و سپس آقای دکتر محمود نجفی عرب به کد ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ و کدپستی ۱۴۶۷۸۹۶۷۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی کیمیدارو بسمت رئیس هیئت مدیره آقای دکتر سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۴۸۶۵ به نمایندگی از طرف شرکت تحقیقات و مهندسی توفیق دارو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس احمد خارزی به کد ملی ۱۳۷۵۶۴۷۱۱۳ و کدپستی ۵۱۵۷۶۳۴۷۱۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بسمت مدیرعامل آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ و کدپستی ۱۹۹۵۷۶۵۱۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بسمت عضو هیئت مدیره آقای میرعلی سید باقری به کد ملی ۱۳۷۰۶۴۸۱۱۱ و کدپستی ۵۱۵۷۶۷۷۵۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی جابرابن حیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا ء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۴۶۵۱۵۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291130
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ به جای آقای علی الماسی زفره ئی به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره , آقای حسین نادری منش به شماره ملی۵۴۹۹۰۷۳۹۲۹ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغری به شماره ملی۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۷۵۷۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635432
آگهی تغییرات شرکت شیمی داروئی ریحانه اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ به نمایندگی بنیاد ۱۵ خرداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور مجدم به شماره ملی ۱۷۵۳۳۷۱۷۰۸ به نمایندگی امید نیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۰۱۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن سانقه به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱ به نمایندگی شرکت نوآور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۱۴۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی جدید بناب به شماره ملی ۱۵۸۲۰۴۸۳۷۱ به نمایندگی شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید منصور مرتضوی راوری به شماره ملی۲۹۹۲۰۲۲۳۶۵ به نمایندگی شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل معتبر است. هیئت مدیره به اتفاق آراء بخشی از اختیارات خود در ماده ۴۸ اساسنامه و طبق قانون تجارت به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۰۷۰۶۸۸۵۲۲۹۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289043
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۷۸۷ به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶، که در تاریخ ۶/۶/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه، حساب سود و زیان، سال مالی ۱۳۸۸ تصویب و سازمان حسابرسی (سهامی خاص) به شماره ۶۸۶۹۲ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ بسمت بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس به مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: ۱ شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه داروئی تامین ۲ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ۳ صندوق بازنشستگی کشوری ۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۵ شرکت داروسازی جابربن حیان به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و سپس آقای محمود نجفی عرب به کد ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ و کدپستی ۱۴۶۷۸۹۶۷۸۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۴۴۰۳ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵ و کدپستی ۱۴۱۴۷۷۱۱۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۴۸۶۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۴۴۱۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی منتصری به کد ملی ۲۸۵۰۰۷۸۸۶۷ و کدپستی ۱۹۱۹۹۱۵۷۸۶ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن حیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۴۶ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و کدپستی ۱۳۹۸۸۳۴۵۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ و کدپستی ۱۹۹۵۷۶۵۱۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۹۱۲۰ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۶۲۳۲ و کدپستی ۱۴۱۸۶۳۵۶۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جهانگیر ملاکی به کد ملی ۰۰۴۳۲۷۹۲۹۵ و کدپستی ۱۹۳۱۷۳۵۱۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۶۷۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل در بیست و سه بند به تصویب هیئت مدیره رسید. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786160
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت۲۳۳۵۶۶وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ بنمایندگی سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت۸۶۱۸۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بنمایندگی محمد هادی فرجو به کد ملی ۰۰۵۰۰۸۷۵۶۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت۶۲۲۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸بنمایندگی سیدمهسا مرعشی به کد ملی ۰۴۵۳۳۵۱۶۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت۹۵۹۳ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ بنمایندگی رامین رادمنش به کد ملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت۲۱۲۸۹۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بنمایندگی ابوالفضل باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۸۷۲۲۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۲۲۰۵۴۸۱۵۶۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951906
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر احمد کرباسی کد ملی ۱۱۴۲۰۲۲۹۹۴ به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تقی صباغ صالحانی کد ملی ۰۰۴۴۳۵۷۹۸۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر مجید جلیل زاده خوئی کد ملی ۲۸۰۲۳۲۹۱۴۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای دکتر سید مهدی موسوی کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ به نمایندگی شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۸۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای دکتر محمد علی میرزا کوچک شیرازی کد ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها، و اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: ۱ - نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و مراجع قضایی و ثبتی. - ۲ - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات از طریق مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده ۲ اساسنامه شرکت (با در نظر گرفتن آئین نامه معاملات). - ۳ - مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آن‌ها. - ۴ - اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هرگونه استقراض با هر مدت و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد (در چهارچوب بودجه مصوبه). - ۵ - طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت از محکومین و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل غیر. - ۶ - تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. - ۷ - استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. - ۸ - اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت با رعایت امضاهای مجاز. - ۹ - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجارتی با رعایت امضا و یا امضاهای مجاز. - ۱۰ - تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. - ۱۱ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. - ۱۲ - انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و مستاجره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. - ۱۳ - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. - ۱۴ - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. - ۱۵ - پیشنهاد نمودار و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. - ۱۶ - انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. - ۱۷ - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ۹۵۰۵۱۷۲۱۸۳۲۷۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704722
آگهی تغییرات فرهنگی هنری شهدای دانشگاه تبریز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۰۷/۹۶ و مجوز شماره۱۱۳۱۰ /۹۶ /۱ / الف ت مورخه۲۵/۰۷/۹۶ اداره کل ارشاد استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید خرقانیان بشماره ملی ۰۴۹۰۶۴۷۹۳۶ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و عباس زرکوب کدملی ۱۲۸۵۴۵۰۴۲۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سجاد ورقایی کدملی ۴۲۸۰۹۹۸۳۵۳ و سیدحسن نوربخش کدملی ۰۴۹۰۶۸۰۸۷۹ و سیدمهدی موسوی کدملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ و عباس زرکوب کدملی ۱۲۸۵۴۵۰۴۲۶ و علی عبدالعلی زاده کدملی ۲۷۵۰۴۲۲۲۷۲ و حمید رضا علیپور مشکاتی کدملی ۰۴۵۲۲۶۸۳۸۹ و عباس شریعتی کدملی ۴۱۳۲۰۷۲۴۰۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهدی رسولی کدملی ۶۱۸۹۷۷۷۸۵۶ و محمد حسن واصفی کدملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ بسمت عضو علی البدل موسسه برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و هر گونه سندی که برای موسسه ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ۹۶۰۸۲۰۵۳۳۴۸۸۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک