اسفندیار استکی الیوند

اسفندیار استکی الیوند

کد ملی 1280787554
6
شرکت‌ها
6
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1056001
آگهی تصمیمات شرکت سیمرغ سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به ش م ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹ به نمایندگی داور ماهیکار به ک م ۱۴۶۱۵۸۵۷۹۱ شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر به ش م ۱۰۱۰۲۷۸۲۴۷۰ به نمایندگی محمد شیخ زین الدین به ک. م ۰۰۴۳۴۷۰۴۸۳ و شرکت گسترش فناوریهای نوین کشاورز به ش م ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ به نمایندگی علیرضا کریمی وثیق به ک م ۰۰۳۰۱۳۲۶۹۱ و بانک ملی ایران به ش م ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به نمایندگی اسفندیار استکی الیوند به ک م ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به نمایندگی فرخ کوچکی گل افزانی به ک م ۰۰۳۴۹۲۶۰۲۱ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ داور ماهیکار به سمت رئیس هیئت مدیره و فرخ کوچکی گل افزانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی تقوی فر به ک م ۱۴۶۰۸۳۷۹۷۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۶۴۶۱۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142114
آگهی تغییرات شرکت قند خرما مینو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسفندیار استکی الیوند کدملی۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به جای حمیدرضا قدری کدملی۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ و علیرضا آریانا کدملی۰۰۴۹۸۵۲۴۴۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به جای محمدتقی قلندر لکی کدملی۳۲۵۰۴۲۲۹۸۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۸۷۳۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405744
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع تبدیلی گلستان ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰ بنمایندگی جدید آقای خداداد غریب پور جهان آباد ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰ بجای آقای اسفندیار استکی الیوند ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۴۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765419
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار استکی الیوند با کدملی ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حسن رسولیان با کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای بهمن دانائی با کدملی ۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمود ماجدی با کدملی ۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای رضا سلطانزاده با کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند. آقای محمود ماجدی با کدملی ۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه چکهای کارخانه با امضاء ثابت مدیرعامل آقای محمود ماجدی با کدملی ۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶ و یکی از دو امضاء رئیس کارخانه آقای سلیمان افشین با کدملی ۴۲۵۰۴۵۵۱۹۱ و یا رئیس حسابداری کارخانه آقای اردشیر دهقانی با کدملی ۲۲۹۲۵۴۸۲۸۳ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۱۵۷۴۲۳۹۳۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10905497
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۲۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۸۹ اسفندیار استکی الیوند به کد ملی ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ به نمایندگی از شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسین طالقانی به کد ملی ۲۹۹۲۴۶۸۹۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و رحیم طالبیان میاندوآب به کد ملی ۲۹۷۱۶۲۶۰۱۶ بسمت مدیرعامل و عباسقلی اردلان به کد ملی ۳۹۷۹۷۲۷۶۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و خداداد غریب پورجهان آبادی به کد ملی ۴۲۳۰۰۲۵۶۱۰ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ و غلامرضا اخباریه به کد ملی ۴۴۳۱۳۲۸۰۶۸ و میرداود فربود به کد ملی ۱۳۷۷۰۳۰۹۰۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و همچنین حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۱۸۴/ ۱۲۲ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اسفندیار استکی الیوند به کدملی ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ به نمایندگی از شرکت قند مرودشت ش م ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲حسن رسولیان به کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶سید حسین سلیمی به کدملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس ش م ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱حسن صباغیان بیدگلی کد ملی ۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان ش م ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ ورضا سلطانزاده به کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به نمایندگی از شرکت نیک تجارت قاره ش م ۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای سید حسین سلیمی به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای اسفندیار استکی الیوند به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای فرزان علی نژاد به شماره ملی ۶۳۰۹۸۵۷۹۷۵ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. ماده ۴۱ بند ۱، بند ۱۵ بدون اختیارات صلح و سازش، بند ۱۶ و بند ۲۲ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و همچنین اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیر عامل با امضاء انفرادی یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ می‌باشد. پ۹۶۰۳۱۶۶۷۵۵۷۴۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک