علاالدین میرمحمدصادقی

علاالدین میرمحمدصادقی

کد ملی 1280767391
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های علاالدین میرمحمدصادقی

بنیاد بین المللی غدیر
بنیاد بین المللی غدیر
1
اتاق بازرگانی ایران و کانادا
اتاق بازرگانی ایران و کانادا
1
خیریه بیست و دو بهمن پنجاه و هفت
خیریه بیست و دو بهمن پنجاه و هفت
1
جمعیت تعاون اسلامی
جمعیت تعاون اسلامی
1
عمران و اپارتمان سازی دژساز
عمران و اپارتمان سازی دژساز
1
فرهنگی آموزشی راه شایستگان
فرهنگی آموزشی راه شایستگان
1
فرهنگی نیکان
فرهنگی نیکان
1
دارو سازی حکیم
دارو سازی حکیم
1
انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه
انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه
1
غیر انتفاعی دفتر نشر فرهنگ اسلامی
غیر انتفاعی دفتر نشر فرهنگ اسلامی
1
اعتباری دانشگاه
اعتباری دانشگاه
1
خانه سازی عمران شمال
خانه سازی عمران شمال
1
گچ صنعتی امید سمنان
گچ صنعتی امید سمنان
1
گچ مازندران سمنان
گچ مازندران سمنان
1
خیریه رفاه مسلمین
خیریه رفاه مسلمین
1
بنیاد فرهنگی غیرانتفاعی رفاه
بنیاد فرهنگی غیرانتفاعی رفاه
1
صندوق اندوخته جاوید
صندوق اندوخته جاوید
1
لور
لور
1
ریسندگی و بافندگی مطهری
ریسندگی و بافندگی مطهری
1
صنایع گچ خوزستان
صنایع گچ خوزستان
1
خیریه باقیات صالحات
خیریه باقیات صالحات
1
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
1
کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه
کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه
1
صادراتی بنادر جنوب
صادراتی بنادر جنوب
1
خیریه امام صادق ع مرکز
خیریه امام صادق ع مرکز
1
بنیاد نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه
1
آموزشی فرهنگی غیردولتی آیت الله سید علی غیوری ره
آموزشی فرهنگی غیردولتی آیت الله سید علی غیوری ره
1
جامعه الامام الصادق علیه السلام
جامعه الامام الصادق علیه السلام
1
توسعه تجارت انرژی آریا
توسعه تجارت انرژی آریا
1
سازمان اقتصاد اسلامی ایران
سازمان اقتصاد اسلامی ایران
1
آموزشی مدارس شناختی بشارت
آموزشی مدارس شناختی بشارت
1
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران
1
ارک میر علاء
ارک میر علاء
1
صندوق قرض الحسنه امداد امام
صندوق قرض الحسنه امداد امام
1
صنایع گچ ماشینی بلور
صنایع گچ ماشینی بلور
1
ایران ساک
ایران ساک
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562411
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد بین المللی غدیر به شماره ثبت ۱۲۴۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۰۵۰۴
طبق صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۰/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید: علاءالدین میرمحمدصادقی به کدملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ به سمت بازرس اصلی و حسین مهدیان به کدملی ۰۰۳۳۷۸۷۱۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۳۱۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581548
آگهی تصمیمات موسسه اتاق بازرگانی صنایع و معادنایران و کانادا به شماره ثبت ۷۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۲/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: شاهرخ ظهیری به کدملی۰۰۳۸۱۹۱۶۴۴ به سمت بازرس اصلی و علی حمزه نژاد به کدملی۲۹۹۱۲۰۲۲۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت سه سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علاءالدین میرمحمدصادقی به کدملی۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و شاهین شیشی به کدملی۱۸۱۶۶۲۷۲۷۵ و ایرج حسابی به کدملی۰۰۴۰۴۹۸۴۳۳و محسن خلیلی به کدملی۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ و اسدا … عسگر اولادی به کدملی۰۰۳۸۳۲۱۳۱۹ و فریبرز حقیقت طلب به کدملی۰۳۸۶۸۱۷۱۴ و محمد قناویزی به کدملی۰۹۴۰۳۲۲۳۴۱ و سید نوید هدایتی به کدملی۰۰۴۰۸۲۲۴۱۹ بعنوان اعضاء اصلی و مهرداد الیاسی بختیاری به کدملی۴۶۹۷۶۲۷۶۷ و نادر عمادی مهابادی به کدملی۱۲۹۱۱۵۸۲۴۳ بعنوان اعضاء علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۱۲/۹۰ علاءالدین میرمحمدصادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و اسدا … عسگر اولادی و شاهین شیشی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن خلیلی عراقی بسمت خزانه دار تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء علاءالدین میرمحمدصادقی (رئیس) یا یکی از نواب رئیس آقایان اسدا … عسگراولادی و شاهین شیشی و خزانه دارمحسن خلیلی عراقی همراه با مهر اتاق معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۷۵۳۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732497
آگهی تصمیمات موسسه خیریه۲۲ بهمنبشماره ثبت۲۷۸۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۶۷۵۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ موسسه مزبورکه در تاریخ۸/۵/۹۱ واصل گردید: حسن میرمحمدصادقی به کدملی۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید نورالدین عرفانی به کدملی۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عبدالحسین بهمن و علاء میرمحمدصادقی به کدملی۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و حسین میرمحمدصادقی به کدملی۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۴/۹۱ علاء میرمحمدصادقی به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین بهمن به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالوهاب محمدیان خراسانی به کدملی۰۹۳۸۲۰۹۸۴۱ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضاء ریاست هیئت مدیره منفردا همراه با مهرموسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرموسسه معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۵۹۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911966
آگهی تصمیمات موسسه جمعیت تعاون اسلامی به شماره۶۷۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۷/۹۱ موسسه مزبورکه در تاریخ۲/۸/۹۱ واصل گردید: محمد فروزان نژاد به کدملی ۰۰۴۱۹۸۵۶۱۳ به سمت بازرس اصلی و حسن درخشان به کدملی ۰۰۴۳۵۴۷۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی غیوری به کدملی ۱۰۹۰۱۴۷۲۱۱ و احمد کاشانی وحید به کدملی ۰۰۳۸۴۲۲۴۵۱ و عباس سعیدی نژاد به کدملی ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ و علاء میرمحمدصادقی به کدملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و علی اکبر محمدحسین کاشی به کدملی ۰۰۳۸۸۱۵۲۱۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و عزیز اله علاء الدینی به کدملی ۲۶۶۷۹۷۲۹۵۳ و سید محسن بهفر به کدملی ۰۰۴۳۲۴۴۵۶۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۷/۹۱ سید علی غیوری به سمت رئیس هیئت مدیره، علاء میرمحمدصادقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد کاشانی وحید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمی و قراردادها و مدارک و اسناد بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مدیرعامل سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۲۲۸۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920780
آگهی تصمیمات شرکت عمران و آپارتمان سازی دژ ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۸/۹۱ واصل گردید: حسین دیانت مقدم به ک م۰۰۳۸۴۷۰۳۹۱ به سمت بازرس اصلی و جواد آسیم به ک م۰۰۳۳۸۴۲۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد خاتمی به ک م۰۹۳۰۵۲۱۹۵۱ علا میرمحمدصادقی به ک م۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ جواد مقصودی به ک م۱۲۲۹۴۷۹۹۹۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۸/۹۱ علا میرمحمدصادقی به سمت رئیس هیئت مدیره , جواد مقصودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , سید محمد خاتمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک , سفته , برات قراردادهای تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۵۱۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925657
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی راه شایستگان به شماره ثبت ۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۱۴۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد رفیق دوست به ک م ۰۰۳۲۶۹۸۹۶۸ محمد خندان به ک م ۱۲۸۵۲۵۹۱۳۰ سید جمال ساداتیان به ک م ۰۰۴۷۱۳۲۴۲۶ علی حسنی روزبهانی به ک م ۰۴۵۰۹۴۳۵۹۳ سکینه مجیدی تهرانی به ک م ۰۰۴۳۱۲۴۴۰۲ به عنوان اصلی هیئت مدیره و علاالدین میرمحمدصادقی به ک م ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ محمدرضا توحیدی تهرانی به ک م ۰۰۳۸۹۱۴۴۷۶ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره جواد رفیق دوست به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد خندان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید جمال ساداتیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۹۶۱۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946637
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی نیکان بشماره ثبت۲۸۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۰۷۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ۵/۷/۹۱ و۶/۷/۹۱ موسسه مزبورکه در تاریخ۶/۸/۹۱ واصل گردید: حسین کرباسچیان به کدملی۰۴۵۰۵۴۰۳۵۹ به سمت بازرس اصلی و حسین اخوان فرد به کدملی۴۴۳۲۱۹۰۸۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: نصراله شالچیان به کدملی۰۰۳۳۸۵۴۷۰۷ و علی دوائی به کدملی۰۰۴۱۹۶۹۸۷۱ و علاء میرمحمد صادقی به کدملی۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱، سید محسن فاطمی برزگی به کدملی۱۲۶۰۹۱۱۷۵۶ و محسن کاشانی وحید به کدملی۰۰۳۴۴۹۰۱۳۲. هیئت موسسه مرکب از۳ تا۵ نفر از افراد موسسه برای مدت۲ سال میباشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۷/۹۱ علاء میرمحمدصادقی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید محسن فاطمی برزگی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نصراله شالچیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک۲ نفر از۵ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۷۴۴۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051568
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام بشماره ثبت۸۳۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی میرمحمد صادقی به شماره ملی۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲، محمد پرنیا نپور به شماره ملی۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷، بنیاد رفاه مسلمین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰ به نمایندگی حسین میرمحمدصادقی به کدملی۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و موسسه خیریه۲۲ بهمن به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۶۷۵۷۸ به نمایندگی حسن میرمحمدصادقی به کدملی۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ به عنوان اعضای اصلی و علا میرمحمدصادقی به شماره ملی۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و محسن پرنیا نپور به شماره ملی۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و غلامرضا ایوبی به شماره ملی۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۲ محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان به شماره ملی۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد. مقرر گردید درصورت عدم حضور محمد پرنیا نپور، محسن پرنیا نپور، به جای ایشان نسبت به امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره اقدام نماید. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۴۴۴۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082927
آگهی تغییرات موسسه انجمن هبه آل محمد ص به شماره ثبت۲۹۸۶۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت امناء برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم انصاریان به شماره ملی ۱۲۲۹۲۲۳۷۸۹ و آقای عباس سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ و آقای محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ و آقای مرتضی مقتدائی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۵۰۴۳۵ و آقای محمود ملک دار به شماره ملی ۶۵۹۹۵۲۲۸۱۵ و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ و آقای محمد سعیدی کیا به شماره ملی ۱۲۸۸۵۵۵۳۸۵ و آقای محمد آقانهاوندیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۷۸۷۴ و آقای مصطفی امین منصور به شماره ملی ۱۲۸۶۶۲۵۶۰۲ و آقای عبدالمقیم ناصحی به شماره ملی ۵۰۹۹۰۰۳۱۰۹ و آقای علی اعتمادیان به شماره ملی ۰۰۳۷۱۷۶۷۸۱ و آقای محمودرضا جمشیدی به شماره ملی ۰۳۸۲۰۱۰۶۹۸ و آقای محمد مخبر به شماره ملی ۲۰۰۱۹۷۹۲۸۲ و آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محسن خلج به شماره ملی ۰۳۸۳۵۴۳۰۱۰ و آقای سعید ستاری به شماره ملی ۳۳۵۸۰۹۹۴۴۱ و آقای سیدرضا نیری به شماره ملی ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ و آقای اکبر ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۳۷۳۳۱ و آقای جلیل بشارتی به شماره ملی ۰۳۸۴۳۷۸۷۹۱ و آقای حسین انواری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۲۳۹۶۴ و آقای عبدالکریم فرحانی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۴۷۲۶۱ و آقای مرتضی قربانی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۲۰۴۰۱ و آقای محمود قیومی لولاچیان به شماره ملی ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵ و آقای محمدحسن حاج حسینی رنانی به شماره ملی ۱۲۹۰۰۷۵۳۱۱ و آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و آقای اصغر عبدالهی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۳۸۶۴۸ در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۸۵۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206842
آگهی تغییرات مؤسسه غیرانتفاعی دفتر نشر فرهنگ اسلامی به شماره ثبت ۲۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۳ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عزیزاله علاءالدینی به شماره ملی ۲۶۶۷۹۷۲۹۵۳ محمود لولاچیان به شماره ملی ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵ علی اکبر اشعری به شماره ملی ۰۰۴۷۰۷۸۸۲۰ علیرضا مختارپورقهرودی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۸۷۸۳ مهدی باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۳۷۹۰ علیرضا برازش به شماره ملی ۰۰۴۵۳۹۸۳۹۹ محسن چینی فروشان به شماره ملی ۱۲۸۵۴۴۳۶۳۲ علاءمیرمحمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ مجتبی جعفری آخا به شماره ملی ۲۱۴۱۹۷۵۲۳۹ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود ناظمی ابیانه به شماره ملی ۱۲۳۹۷۹۷۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۰۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224484
آگهی تغییرات شرکت اعتباری دانشگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علاءالدین میرمحمدصادقی با ش م۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ به سمت رییس هیات مدیره و علی عبداللهیان باروق با ش م۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و عبدالمجید اسماعیلی دهقی با ش م۱۲۹۱۰۹۰۴۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۱۷۲۷۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228385
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی عمران شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ آقای خسرو خمجانی به شماره ملی ۰۰۴۶۰۱۹۱۰۳به عنوان بازرس اصلی و آقای سید صدر الدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۵۶۸۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴ اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ به نمایندگی موسسه خیریه ۲۲ بهمن رئیس هیئت مدیره آقای محسن پرنیانپور به شماره ملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ به نمایندگی بنیاد خیریه رفاه مسلمین عضو هیئت مدیره آقای حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ عضو هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ عضو هیئت مدیره خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره با اتفاق مدیرعامل و یآ یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۹۶۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267069
آگهی تغییرات شرکت گچ صنعتی امید سمنان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ تصویب گردید. آقایان علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ و حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ و سید نورالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای علی اکبر اخوان به شماره ملی ۰۹۳۸۴۵۸۷۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید صدرالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۵۶۸۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۴۳۵۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267079
آگهی تغییرات شرکت گچ مازندران سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۸۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل آقایان: حاج علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ و سرکار خانم عصمت فرهنگ اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۵۰۵۷۵ و سرکار خانم بدری مدرس صادقی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای علی اکبر اخوان به شماره ملی ۰۹۳۸۴۵۸۷۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید صدرالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۵۶۸۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۳۵۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360720
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شماره ثبت ۲۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حاج علاءمیرمحمدصادقی به کد ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرمحمدصادقی به کد ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد میرمحمدصادقی به کد ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن میرمحمدصادقی به کد ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و حق امضا کلیه اسناد و بهادار از قبیل چک و سفته بروات و اسناد رسمی و قراردادها عقوداسلامی و به طور کلی اوراق مالی و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر بنیاد و همچنین امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بنیاد معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۱۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714127
آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی رفاه به شماره ثبت ۷۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علاء میر محمدصادقی به شماره ملی۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای ناصر باهنر به شماره ملی۰۰۳۵۶۷۳۰۳۶ به سمت مدیرعامل آقای حسین بیرشک به شماره ملی۰۰۵۱۱۰۷۱۵۵ به سمت دبیرهیأت مدیره آقای محمد جواد رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۲۶۹۸۹۶۸ به سمت خزانه دار آقای محسن هاشمی بهرمانی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۳۴۹۳۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل توکلی بینا به شماره ملی۰۳۸۰۴۰۴۹۲۳ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار یک نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۸۵۲۶۸۹۱۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716524
آگهی تغییرات موسسه صندوق اندوخته جاوید به شماره ثبت ۱۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۷۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۵۶۶۹۸ مورخ ۱۰/۶/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علا میرمحمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا اعتمادیان به شماره ملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد نقی زاده به شماره ملی ۱۳۷۹۵۴۷۶۱۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل، آقای سید جواد آل احمد به شماره ملی ۴۳۲۱۱۷۴۳۰۹ بسمت خزانه دار، آقای سیدعلی رخصفت به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۹۸۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سیدمحسن بهفر به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۴۵۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد کریمی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۲۰۶۶۰۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. پ۹۳۰۹۱۰۴۲۱۱۹۴۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413799
آگهی تصمیمات شرکت معارف کیش سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۸۱۸۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای علا میر محمد صادقی با کد ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای فریبرز حقیقی طلب با کد ملی ۰۰۳۸۶۸۱۷۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرزام حقیقی طلب با کد ملی ۰۰۵۸۳۰۵۲۳۸ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد علی میر محمد صادقی با کد ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی میر محمد صادقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ آقای سید نورالدین عرفانی بعنوان بازرس اصلی و آقای سید نوید هدایتی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۹۰۲۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10202808
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۲۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۳۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علینقی سیدخاموشی به ک. م ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ و سید علاء میرمحمدصادقی به ک. م ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و محمد پرهام به ک. م ۵۰۳۹۸۴۰۷۰۵ و حمیدرضا اعلم الهدی به ک. م ۱۲۶۱۵۳۶۳۱۲ و محسن پرنیان پور به ک. م ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره و فرامرز ابدی به ک. م ۰۰۴۰۸۸۴۹۱۰ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557946
آگهی تصمیمات شرکت صنایع گچ خوزستان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۴۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۲۶۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. عبدالحسین اصغری به ش ملی ۵۵۹۹۶۲۶۵۹۸ بسمت بازرس اصلی و سید حبیب اله قریشی به ش ملی ۰۰۵۱۱۱۱۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علاء میرمحمدصادقی به ش ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و محمدعلی میرمحمدصادقی به ش ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و احمد میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ و سید نورالدین عرفانی به ش ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ و اشرف السادات میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ علاء میرمحمدی صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرمحمدصادقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهرخ شیشه‌گر خارج از هیئت مدیره به ش ملی ۰۴۵۰۴۲۰۲۱۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10882259
آگهی تغییرات موسسه خیریه باقیات الصالحات به شماره ثبت ۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ موسسه خیریه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره مجددا برای دو سال دیگر انتخاب شدند. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ سید علی غیوری به کد ملی ۱۰۹۰۱۴۷۲۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد غیوری به کد ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علاءمیرمحمد صادقی به کد ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و سید علینقی خاموشی به کد ملی ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ و علی حاجی سیدسلیمان به کد ملی ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ و عباس سعیدی نژاد به کد ملی ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ و مهدی حریری به کد ملی ۰۷۹۰۰۲۲۳۳۸ و ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و حسین حاجی سیدسلیمان به کد ملی ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محسن رفیق دوست به کد ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ و علی عبداللهیان باروق به کد ملی ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651322
آگهی تغییراتستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ ونامه شماره ۲۷/۱۸۰۰/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۹۴ سازمان زندانها تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی سال ۹۲ و ۹۳ مورد تأئید قرار گرفت. آقایان سیدمرتضی بختیاری ک م ۰۸۱۹۶۱۶۵۹۱و سیدعلاء میرمحمد صادقی ک م ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ وعلی اکبر یساقی ک م ۱۰۶۳۲۲۴۲۳۳ و اصغر جهانگیر ک م ۰۰۳۷۰۵۱۲۲۹ وسیداسداله جولائی ک م ۱۲۸۷۵۰۶۵۰۱و محمدرضا اعتمادیان ک م ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵و ابراهیم عسگریان ک م ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و علی اکبر بادام برجاه ک م ۰۰۴۲۰۰۹۳۴۰و سیدرضا نیری ک م ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان سیدحسین میرمحمدصادقی ک م ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و اسداله کربلائی قدیر ک م ۰۰۴۳۲۷۷۳۳۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند با توجه به استعفای آقای علی حاج سیدسلیمان ک م۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ (عضو هیئت امنا) آقای حسین حاج سیدسلیمان ک م ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ جایگزین ایشان گردیدند. آقای سیدمحمد علی مرویان حسینی ک م ۰۹۴۰۳۵۶۶۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جبار باقری ک م ۲۹۳۹۱۲۶۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل، انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت، جهت درج آگهی و دعوت نامه‌ها تعیین گردید. پ۹۴۱۱۲۰۳۸۸۹۸۹۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657738
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۸۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۵۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه جامعه الامام الصادق (ع) بشماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳ با نمایندگی آقای علاءمیرمحمد صادقی بشماره ملی۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ سیدعلینقی سیدخاموشی بشماره ملی ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ علیرضا ظهره وند بشماره ملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ سیدخلیل طباطبائی یگانه بشماره ملی ۰۰۳۹۰۱۶۱۷۱ سیدهوشنگ قادریان بشماره ملی ۱۲۸۶۴۱۷۵۱۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۱۲۵۴۰۴۹۸۲۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669548
آگهی تغییرات شرکت صادراتی بنادر جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهم الشرکه آقای بهاء میرمحمد صادقی کد ملی ۱۲۸۰۵۷۶۶۴۲ به میزان ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب آگهی حصر وراثت به شماره ۲۳۱/۱۰۶/۸۹ مورخ ۲۵/۵/۸۹ و گواهی نامه واریزمالیات برارث شماره ۲۶۴۲۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ بین ورثه قانونی ایشان به شرح ذیل تقسیم گردید در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از نقل و انتقال بشرح زیر می‌باشد: - خانم فروغ السادات میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال - خانم عصمت فرهنگ اصفهانی کد ملی۱۲۸۵۲۵۰۵۷۵ دارای ۴۰۶۲۵۰۰۰ ریال - آقای محمدعلی میرمحمدصادقی کد ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ دارای ۴۰۹۷۲۲۲۳ ریال - آقای احمد میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ دارای ۴۰۹۷۲۲۲۲ ریال - آقای علاء میرمحمدصادقی کد ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - خانم بدری مدرس صادقی کد ملی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - آقای حسین میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - آقای حسن میرمحمدصاد قی کد ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - آقای محسن میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - خانم صدیقه میرمحمدصادقی کد ملی ۱۲۸۵۳۶۷۹۷۹ دارای ۱۱۱ ۹۸۶ ۲۴ ریال - خانم زینت السادات میرمحمدصادقی کد ملی ۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱ دارای ۱۱۱ ۴۸۶ ۲۰ ریال - خانم اشرف السادات میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸ دارای ۱۱۱ ۴۸۶ ۲۰ ریال - خانم مریم میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ دارای ۱۱۱ ۴۸۶ ۲۰ ریال - خانم طاهره میرمحمدصادقی کدملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵ دارای ۱۱۱ ۴۸۶ ۲۰ ریال - آقای سید حسن فتحی کد ملی ۱۲۸۴۳۴۰۶۵۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال بنیاد خیریه رفاه مسلمین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال - شرکت ارک میربهاء شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۰۸۲۸ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۴۱۲۰۲۵۱۷۷۰۶۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830340
آگهی تغییراتخیریه امام صادق ع مرکز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علاءمیرمحمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداللطیف حسن علی الصراف دارای کدفراگیراتباع خارجی به شماره ۷۲۵۶۰۵۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمدعبداللطیف حسن علی الصراف دارای کد فراگیراتباع خارجی به شماره۹۴۶۱۱۲۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد عابدین به شماره ملی ۱۲۸۱۴۹۴۰۵۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته، بروات وعقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و درغیاب ایشان با امضاء نماینده‌ای که رئیس هیئت مدیره تعیین می‌نماید باتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهرموسسه معتبرمی باشد. همچنین مقرر گردید خرید و فروش اموال غیرمنقول باامضاء مشترک آقای حاج علاء میرمحمدصادقی (رئیس هیئت مدیره) و آقای حاج عبداللطیف حسن علی الصراف (نائب رئیس هیئت مدیره) متفقا «همراه با مهر موسسه ودرغیاب ایشان با امضای مشترک آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی (عضو هیئت مدیره) و آقای احمدعبداللطیف حسن علی الصراف (عضو هیئت مدیره) متفقا» همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. حق امضاء اوراق عادی و مراسلات بامدیرعامل به تنهائی ویا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا"همراه بامهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۲۶۴۰۴۰۲۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908796
آگهی تغییراتبنیاد نهج البلاغه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود قیومی لولاچیان ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵، اکبر ترکان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۲۰۰۴۶، محمدحسین زارع کمال آباد به شماره ملی ۱۲۴۹۶۵۳۶۳۰، رضا حاجی عبدالباقی به شماره ملی ۰۰۴۳۶۷۴۹۸۴، سیدمهدی سیدمحمدی به شماره ملی۰۰۳۰۷۵۰۸۷۳، احمد رضایی به شماره ملی۰۰۳۲۹۹۱۷۷۰، کریم نجفی برزگر ۰۰۳۶۷۰۷۱۸۱، علی اکبر پورقناد به شماره ملی۴۳۲۱۹۹۱۳۹۰، عباس رضایی مهابادی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۲۰۰۲۳، سیدحسین دکمه چی به شماره ملی ۰۰۴۳۱۰۱۱۸۶، سیدمحسن دین پرور به شماره ملی ۰۰۵۴۰۶۸۶۴۹، سیدحمیدرضا ابن التراب به شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۲۶۱۶، به عنوان اعضای هیئت مدیره، آقای سیدحسین دین پرور به شماره ملی۰۰۳۸۹۹۲۵۴۱ به سمت ریاست هیئت مدیره و آقای حسن حدادی به شماره ملی۰۴۵۰۹۴۷۵۳۱ به سمت مدیرعامل مؤسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیۀ اسناد و اوراق مربوط به موسسه از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره منفردا و با مهر مؤسسه معتبر است. علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود سلوک به شماره ملی ۴۰۷۲۲۸۷۲۵۳به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۵۰۴۲۳۶۴۴۷۶۰۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952826
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی فرهنگی غیردولتی ایت الله سید علی غیوری ره درتاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۳۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۰۶۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: مؤسسه با هدف کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی، گسترش فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکتهای مردمی بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب ۸۷/۵/۶ مجلس شورای اسلامی و با رعایت ایین نامه های اجرایی قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل های مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت های آن به قرار زیر خواهد بود:الف) تاسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیر دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دوره آمادگی و دبستان، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، هنرستان و واحدهای آموزشی (آموزش از راه دور) برای سنین و جنسیت مختلف با رعایت نظام جدید آموزشی کشور.ب) دایر نمودن کلاس های تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد آموزشگاههای علمی و آزاد و تاسیس مراکز و آموزشگاههای آموزشی، آموزش زبان های خارجی، مراکز ای تی آموزشی و مدارس مجازی و کلاس های کامپیوتر و... ج) ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و پرورشی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی، تفریحی، مشاوره، هنری و تشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه فعالیت های فوق برنامه. د) عضویت و مشارکت در تعاونی های آموزشی و فرهنگی غیردولتی.هـ) اجاره و خرید و ساخت و ساز فضاهای مناسب جهت انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول پس از تایید سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و وسایل آزمایشگاهی و غیره.و) حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان ایتام، مستعد و سایر نیازمندان در امور آموزشی و پرورشی، به صورت متمرکز و غیرمتمرکز در حد امکانات و بضاعت مؤسسه با رعایت جنبه های غیر دولتی در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه.ز) انجام کلیه فعالیت ها و ارائه خدمات در زمینه اعتلا و تعمیم آموزش و پرورش کشور با تصویب و تایید وزارت آموزش و پرورش و پس از تشریفات و مراحل قانونی.تبصره ۱: کلیه فعالیتها های مؤسسه در مسائل آموزشی و پرورشی مصرحه در این اساسنامه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی و ایین نامه های اجرایی آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش و شواری عالی وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت معاونت مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه، مشارکتهای مردمی و امور مدارس غیر دولتی قابلیت اجرایی دارد.تبصره ۲: دارا بودن موافقت اصولی تاسیس مرکز آموزشی و یا مدرسه غیر دولتی از وزارت آموزش و پرورش برای نماینده مؤسسه الزامی است.تبصره ۳: مؤسسه می تواند برای پیشبرد اهداف خود با رعایت مقررات و در حدود صلاحیت های مؤسسه از طریق سرمایه گذاری در بخش های دولتی، عمومی، تعاونی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و یا از هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران شهرری سه راه ورامین خیابان ابن بابویه خیابان شهید ترکاشوند نرسیده به اتوبان شهید کریمی کدپستی ۱۸۶۴۷۳۵۱۴۳ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک:موسسه خیریه باقیات و صالحات به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰ وبا نمایندگی آقای سید محمد غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹ دارنده ۹۹۸۲۰۰۰ ریال سهم الشرکه وآقای علی عبداللهیان باروق به شماره ملی ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای یوسف صنایعی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۳۲۸۲۶ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای شهرام شریعت پناهی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۹۹۳۹ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای عبدالحمید سعادتی به شماره ملی ۵۶۴۹۴۱۳۱۷۷ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه.و آقای مصطفی نقدی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۰۷۳۰ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم نرگس یاوران به شماره ملی ۰۰۵۲۱۶۰۷۳۴دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم نفیسه السادات غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۵۱۲۲۱۶ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۰۰ دارنده ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای میرزا علی سلیمانی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۷۳۵۶۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسن حسن پور به شماره ملی ۳۹۳۲۴۷۳۲۱۳ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای حسین حافظی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۳۲۲۹۸ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای سید علی نقی سید خاموشی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای علا میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای علی حاجی سید سلیمان به شماره ملی۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای حسین حاجی سید سلیمان به شماره ملی ۰۰۴۱۴۰۲۵۶۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه و خانم سمیه آهنگری به شماره ملی ۰۰۶۳۲۳۸۸۷۱ دارنده ۱۰۰۰ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه:خانم فاطمه السادات ملقب به مرضیه غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۰۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)و موسسه خیریه باقیات و صالحات به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۴۶۰ وبا نمایندگی آقای سید محمد غیوری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی عبداللهیان باروق به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ و آقای یوسف صنایعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۸۷۳۲۸۲۶ و آقای شهرام شریعت پناهی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۹۹۳۹ و آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای عبدالحمید سعادتی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۵۶۴۹۴۱۳۱۷۷ وخانم نرگس یاوران به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۵۲۱۶۰۷۳۴وخانم نفیسه السادات غیوری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۰۴۹۰۵۱۲۲۱۶ آقای مصطفی نقدی به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۷۱۲۶۰۷۳۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهد آور از هر قبیل مانند: چک ها، سفته ها، بروات و اوراق بانکی و بهادار و قراردادهای عادی یا رسمی و غیر آن با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل مؤسسه خیریه باقیات الصالحات (امضاء ثابت) و رئیس هیئت مدیره (امضاء متغیر) یا مدیرعامل (امضاء متغیر) همراه با مهر مؤسسه مجاز می باشد و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در غیاب آنها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منضم به مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. بازرسان موسسه:آقای مجید شیر خدائی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۸۴۰۹۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه آهنگری به شماره ملی ۰۰۶۳۲۳۸۸۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ۹۵۰۵۱۷۸۴۲۷۱۰۲۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253127
آگهی تغییرات جامعه الامام الصادق علیه السلام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمصطفی میرلوحی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۰۱۹۳۷ و سیدعلا میر محمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ محمد فطانت فرد حقیقی به شماره ملی ۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹ یحیی آل اسحاق به شماره ملی ۴۲۸۲۲۹۷۴۲۵ و احمد کریمی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۲۰۶۶۰۴۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ۹۵۱۰۲۲۴۸۴۴۰۷۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259138
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انرژی آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای علی اکبر کریمیان به شماره ملی ۰۴۹۱۲۲۰۷۴۱ و آقای سیدیحیی میر دامادی به شماره ملی ۱۱۴۱۴۹۵۰۱۵ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدعلینقی سیدخاموشی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۴۸۳۴۷ به سمت رئیس هئیت مدیره، آقای علی حاجی سیدسلیمان به شماره ملی ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت عضو هئیت مدیره، آقای علاء میر محمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ به نمایندگی از شرکت ارک میر علاء با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۹۰۴۳ به سمت عضو هئیت مدیره و آقای سیدمجتبی پور هاشمی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۷۷۹۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل: چک و سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۷۹۶۵۱۶۴۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632226
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. علاء میر محمد صادقی دارای کدملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و سیدمحمد غیوری دارای کدملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹و احمد کریمی اصفهانی دارای کدملی ۰۰۴۲۰۶۶۰۴۲ و مرتضی آرامی نیا دارای کدملی ۱۲۸۱۵۷۷۵۴۵ و یحیی آل اسحاق دارای کدملی ۴۲۸۲۲۹۷۴۲۵ و سیدمحسن بهفر دارای کدملی ۰۰۴۳۲۴۴۵۶۴ و محمدرضا اعتمادیان دارای کدملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و احمد نقی زاده دارای کدملی ۱۳۷۹۵۴۷۶۱۱ و محمد علی امانی همدانی دارای کدملی ۰۰۴۷۲۱۵۵۵۰ و عبدالمجید سعیدی نژاد دارای کدملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی وعلیرضا انصارین به شماره ملی۱۳۷۱۷۴۱۸۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۵۸۰۰۲۲۴۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760988
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری آموزشی مدارس شناختی بشارت در تاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۴۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۶۳۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: عبارتست از توسعه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان (سنین ۲ تا ۱۸ سال) بر مبنای اصول علوم شناختی و دستاوردهای علمی و منطبق با مبانی دین اسلام و مکتب تشیع از طریق تأسیس مراکز آموزشی از مقطع مهدکودک تا پایان دبیرستان و سایر فعالیت های آموزشی، پژوهشی مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم و با رعایت ضوابط قانونی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید علیرضا یوسفی ـ خیابان شهید دکتر بهشتی ـ پلاک ۱۸۱ ـ طبقه زیرزمین ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۶۶۴۹۱ اولین مدیران: آقای سیدعلینقی خرازی به شماره ملی ۰۰۳۲۷۶۷۳۰۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی دوائی به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۹۸۷۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی دوائی به شماره ملی ۰۰۴۲۸۰۴۳۵۳ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمصطفی فتحی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۰۶۹۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهاء داراز قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاو عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل و یکنفر ار اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه بامهر موسسه معتبرمی باشد. امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یایک نفر از اعضای هیئت مدیره به تنهائی همراه بامهر موسسه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۵۷۵۶۲۴۱۷۲۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762192
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران درتاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۵۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۷۹۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی معدنی کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات قانون، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردیده است. به موجب مجوز نامه شماره ۵۷۷۶/۲/ ۱۰/ص تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ وزرا ـ کوچه سی ام ـ خیابان شهید خالد اسلامبولی ـ پلاک ۸۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۱۹۱۷۶۱۳ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶و به سمت خزانه دار به مدت ۴ سال آقای علاء میر محمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۴ سال آقای مسعود خوانساری به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۱۶۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۴ سال آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۴ سال خانم سیده فاطمه مقیمی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۴۹۵۹۹ و به سمت منشی به مدت ۴ سال آقای بهمن عشقی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۸۰۴۵۲ و به سمت دبیر کل به مدت ۴ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اداری و معرفینامه و گواهی های مبداء و غیره به امضاء رئیس یا دبیرکل همراه با مهر اتاق و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس و دبیرکل و در غیاب رئیس با امضاء دبیرکل و یکی از اعضای هیات رئیسه همراه با مهر اتاق و در مورد چکهای اتاق با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب هریک از نامبردگان با امضاء دونفر از اعضای هیات رئیسه همراه با مهر اتاق معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۶۰۹۲۵۲۳۹۸۳۱۷۹۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832907
آگهی تغییرات شرکت ارک میر علاء شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۹۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۹۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بدری مدرس صادقی ش م ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ بادریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود ازصندوق ازشرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵) لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه وخروج شریک بشرح زیرمی باشد. آقای علاء میرمحمد صادقی ش م ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین میرمحمد صادقی ش م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن میرمحمدصادقی ش م ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن میرمحمدصادقی ش م ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فروغ السادات میرمحمدصادقی ش م ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۰۳۱۰۵۹۸۳۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106063
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه امداد امام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۴۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۰/۹۶ ومجوز ۱۶۶۳ مورخ ۱۴/۱۱/۹۶ سازمان اقتصاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و بیلان منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. افراد ذیل به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای علاء میرمحمد صادقی ک. م ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ بازرس اصلی وآقای سید مهدی سیدخاموشی تقی ۰۰۳۲۳۰۰۵۶۵ بازرس علی البدل. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. گردید. افراد نامبرده زیر برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقایان: سید اصغر رخ صفت ک. م ۰۰۳۸۷۷۷۹۵۹، محسن اقا نبی قلهکی ک. م ۰۰۳۸۰۹۵۳۵۱، محمد معمارزاده فرشچی ک. م ۰۰۴۴۸۹۲۷۱۳، احمد مراتی شیرازی ۰۰۳۸۹۳۰۲۲۶، محمد علی امانی همدانی ۰۰۴۷۲۱۵۵۵۰، مهدی کیوان راد ۱۲۶۱۵۳۶۴۲۸و محسن دلال زاده ک. م ۰۰۳۳۹۱۸۲۶۰ ضمنا اشخاص نامبرده زیر به مدت ۲ سال بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند: حبیب اله توسلی ک. م ۰۴۳۹۰۱۱۱۰۸ و علی اصغر حاجی حیدریک. م ۰۰۴۴۱۵۷۳۹۸ پ۹۷۰۴۱۳۷۹۱۵۷۹۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238379
آگهی تغییرات شرکت صنایع گچ ماشینی بلور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو امین موید به شماره ملی ۱۳۷۷۸۳۹۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر اخوان به شماره ملی ۰۹۳۸۴۵۸۷۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان: حاج علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ومحمدعلی میرمحمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲و سید نورالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ وخانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال برگزیده شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال تعیین گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی ۱۳۹۶ تصویب گردید. پ۹۷۰۷۰۹۶۸۹۴۷۶۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347276
آگهی تغییرات شرکت ایران ساک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۴۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۰۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارک میربهاء به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۰۸۲۸ به نمایندگی آقای احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ با پرداخت مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. شرکت ارک میرعلاء به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۹۰۴۳ به نمایندگی آقای محسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ با پرداخت مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۷۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۷۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد: شرکت ارک میربهاء به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۰۸۲۸دارنده مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت ارک میرعلاء به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۹۰۴۳ دارنده مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ دارنده مبلغ ۱۶۸۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹دارنده مبلغ ۲۲۳۹۵۸۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ دارنده مبلغ ۳۳۰٫۲۷۱٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم صدیقه میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۶۷۹۷۹دارنده مبلغ ۱۱۵٫۷۲۹٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زینت السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱ دارنده مبلغ ۲۲۸۸۸۵۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم اشرف السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸ دارنده مبلغ ۱۶۸۸۸۵۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ دارنده مبلغ ۲۵۲۱۳۵۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم طاهره میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵ دارنده مبلغ ۱۶۸۸۸۵۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم بدری مدرس صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ دارنده مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ دارنده مبلغ ۳۰۰۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ دارنده مبلغ ۳۰۰۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ دارنده مبلغ ۴۵۰۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فروغ السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ دارنده مبلغ ۱۶۲۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۶۰۰۴ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۹۷۵۳۱ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم عسل میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زینب میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۷۵۶۸۵ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمودرضا میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۹۳۶۴۷ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای معین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۳۷۵۶۷۵۱ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمصطفی فتحی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۰۶۹۲دارنده مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمحسن فتحی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۱۸۱۱۰دارنده مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی فتحی به شماره ملی ۱۲۹۰۷۱۹۴۲۱ دارنده مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نسرین فتحی به شماره ملی ۱۲۸۴۸۲۹۲۵۱ دارنده مبلغ ۵۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سلمان تهمتن به شماره ملی ۰۴۵۱۴۹۹۰۹۳ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سلیم تهمتن به شماره ملی ۰۴۵۳۵۹۴۴۰۹ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم صنم تهمتن به شماره ملی ۰۴۵۳۴۲۸۵۱۷ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی طاهری حسین آبادی به شماره ملی ۴۷۲۳۷۵۱۱۴۹ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ملیکا طاهری حسین آبادی به شماره ملی ۰۰۱۵۹۰۲۴۴۷ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم لیلی بنی هاشمی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۸۰۸۰۷ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم گلناز بنی هاشمی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۶۷۳۰۰ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهزاد بنی هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۳۰۶۵۲ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۴۰۰۳۳۲۳۳ دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سارا میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۴۱۹۶۱۴۶۰ دارنده مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ساجده میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۸۶۱۸۳ دارنده مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم الهه میرمحمدصادقی به شماره ملی ۴۷۱۰۳۵۳۷۵۱ دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زهره سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۰۴۵۷۹۹۰ دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدعلی عرفانی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۹۱۸۰۵ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمدرضا عرفانی به شماره ملی ۰۴۴۰۲۷۰۱۸۹ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نفیسه عرفانی به شماره ملی ۰۴۵۳۵۲۲۹۶۳ دارنده مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۷۰۹۱۷۶۸۹۴۷۷۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک