مهدی صولتی

آقای مهدی صولتی

کد ملی 1280350105
35
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565804
آگهی تغییرات شرکت فولاد البرز سپاهانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دقیق آزما تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۰۰۱۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853399
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شماره ثبت۲۵۸۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۹۰۸۷۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۹۹ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش داد. آقای بهزاد جعفرپور به شماره ملی ۱۲۸۹۳۷۱۴۴۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۹۹ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش داد. آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۹۹ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای رضا شیبانی به شماره ملی ۵۶۵۹۶۱۸۸۲۰ به شماره شناسنامه ۵۶ تاریخ تولد ۱/۱/۱۳۵۳ فرزند رحمت اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ و آقای بهزاد جعفرپور به شماره ملی ۱۲۸۹۳۷۱۴۴۱ و آقای رضا شیبانی به شماره ملی ۵۶۵۹۶۱۸۸۲۰ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۳۲۰۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140666
آگهی تغییرات شرکت برنا تجارت نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۵۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح سعید ریاحی به ش. م ۱۲۸۵۵۹۸۶۲۸ منصوره ذبیحی به ش. م ۱۲۸۰۹۰۰۷۵۱ پریسا ریاحی به ش. م ۱۲۷۱۳۹۹۹۹۷ تعیین شدند. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ بازرس قانونی و حسابرس اصلی و آقای مهدی صولتی به ش. م ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۶۲۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186632
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرین پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دقیق آزما تراز به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی صولتی به شماره ملی۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان مسعود علی آقاجان به شماره ملی۱۲۹۱۰۵۴۰۴۹ و علیرضا نادری به شماره ملی۱۱۱۱۷۴۸۴۴۶ و محسن سلیمی به شماره ملی۵۴۹۹۸۰۱۷۰۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای مسعود علی آقاجان به شماره ملی۱۲۹۱۰۵۴۰۴۹ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا نادری به شماره ملی۱۱۱۱۷۴۸۴۴۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محسن سلیمی به شماره ملی۵۴۹۹۸۰۱۷۰۳ بسمت عضو هیات مدیره مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو عضو از سه عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۹۰۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193093
آگهی تصمیمات در شرکت ورق سیمین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۵۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۴۱۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: ۱ فرزانه امیدی به کد ملی ۱۲۷۰۴۵۱۹۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، مریم اسماعیلی بابادگانی به کد ملی ۱۲۹۰۵۷۵۲۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، افشار سعادتی اسکندری با کد ملی ۱۸۱۷۲۸۹۹۸۵ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق، اسناد مالی، تعهدات شرکت با امضا افشار سعادتی اسکندری (مدیر عامل) و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ دقیق آزما تراز با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ و مهدی صولتی با کد ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۹۷۵۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196431
آگهی تغییرات شرکت سایه سپهر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۰۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196440
آگهی تغییرات شرکت فرپویان سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۶۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۴۳۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205087
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۳/۶/۹۲ که در تاریخ ۱۷/۷/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شماره ثبت ۲۵۸۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی آقای مهدی صولتی بشماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۳۶۷۴۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206394
آگهی تصمیمات در شرکت بازرگانی حدید ره آورد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۳۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۶۲۷۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵ و ۱۴/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مهدی دانشمند به کد ملی ۵۴۱۸۸۴۹۰۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتی بازرگانی ایثارگران حدید بنمایندگی رضا واهب به کد ملی ۱۲۸۸۵۸۱۳۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبداله شاه محمدی با کد ملی ۱۹۱۱۲۹۸۴۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی تراز آزما شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ و آقای مهدی صولتی با کد ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۳۸۴۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234771
آگهی تغییرات در شرکت توان باطری نخستین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۵۲۵ سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸
بموجب نامه شماره ۲۸۰/۹۲/ ت مورخ ۱۵/۸/۹۲ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۷/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۱ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ و با کدپستی ۸۱۷۵۹۸۵۶۱۴ و آقای مهدی صولتی با کد ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ و کدپستی ۸۱۴۶۷۱۳۴۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۳۵۱۲۱ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243350
آگهی تغییرات شرکت طهور پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت ب برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۵۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317864
آگهی تصمیمات در شرکت نشاط گستر حدید سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۴۶۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۱۵۹۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ علی عرب به کد ملی ۱۰۹۱۰۵۸۹۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامعلی رحیمی کلیشادی به کد ملی ۱۱۱۱۰۹۵۷۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره رمضان باقری با کد ملی ۲۵۷۲۰۶۹۸۰۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره احمد عابدی به کد ملی ۱۲۸۸۷۴۹۴۰۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ مهدی صولتی با کد ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۷۶۰۴۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443569
آگهی تغییرات شرکت اریکه فولاد سپاهان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۵۶۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۳۱۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دقیق آزما تراز بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی صولتی بشماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۱۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571602
آگهی تغییرات شرکت دیرگدازجی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهدی صولتی به کدملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۱۲۵۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتهای تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574998
آگهی تغییرات شرکت راهیابی صنعت و فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۸۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۴۴۱۰۰۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618126
آگهی تغییرات شرکت فلز گستر مهر چهلستون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۴۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز کدملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی صولتی کدملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۴۵۱۲۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633077
آگهی تغییرات شرکت روی تیران اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۶۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالکریم بهنام به کد ملی ۴۸۹۹۶۴۷۸۲۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی مواد معدنی تیاب بندرعباس شماره ثبت ۱۵۵۹۳۳ و آقای احمد کرمی به کد ملی ۱۲۸۸۷۴۵۹۵۸ و آقای کاوه بهنام به کد ملی ۰۰۷۸۱۸۷۸۰۱ به نمایندگی شرکت معادن کوهساران سنگبن شماره ثبت ۱۶۶۵۳۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ و آقای مهدی صولتی به کد ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۹۱۱۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638046
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی هدا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۴۵۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۵۲۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ موسسه دقیق آزما تراز شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی صولتی بشماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۱۰۵۲۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638053
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات تجاری معراج سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۷۸۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مالی و صورت سود و زیان سال ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ و مهدی صولتی بشماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۱۳۸۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتهای تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669941
آگهی تغییرات شرکت اعتماد تجارت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۴۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدباقر بکایی جزی به شماره ملی ۱۲۹۰۸۰۲۴۸۳، خانم شهین سالاری سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۸۶۵۸۶۸۰ و خانم بهارک شمس به شماره ملی ۱۲۹۰۴۲۱۲۳۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ و آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی و تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۵۶۲۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670610
آگهی تغییرات شرکت تجاری خورشید افشان فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۵۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار نصف جهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. ۳ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شماره ثبت ۲۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۷۵۷۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682348
آگهی تغییرات شرکت صنعت پژوه حدید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۸۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی صولتی به کدملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۰۷۲۳۱۸۲۰۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695016
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شماره ثبت ۲۵۸۱۶ به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ تهران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۸۲۱۴۱۰۵۶۲۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724519
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی نگین نقش آرای پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس، آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فرداجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۱۷۷۸۰۳۵۹۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725259
آگهی تغییرات شرکت تجارتی میثاق نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه مالی و صورت سود وزیان سال ۱۳۹۲ شرکت پس از گزارش بازرس به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهدی صولتی به کدملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۹۱۷۳۷۷۸۷۱۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392508
آگهی تغییرات شرکت قائم فولاد پرستوی زنده رود سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۴۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ و آقای مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۰۲۸۵۸۱۵۵۱۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409738
آگهی تغییرات شرکت تابان فولاد ایرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول طغانیان دهکردی به شماره ملی ۴۶۲۱۶۷۳۱۱۴ و مرتضی طغانیان دهکردی به شماره ملی ۴۶۲۱۸۱۵۶۳۶ و فاطمه سلیمانی حسن آبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۴۳۶۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رئیس هیئت مدیره میتواند مدیرعامل نیز باشد. موسسه حسابرسی دقیق آزما شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۹۷۶۲ و مهدی صولتی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدال شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۱۰۶۹۱۴۷۱۲۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412097
آگهی تغییرات شرکت آرمان فراز نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۸۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز سالمی کدملی ۱۱۹۹۸۹۶۲۹۲ محمد داود سالک کد ملی ۱۱۹۹۸۸۶۳۹۴ و احترام اسلامی کد ملی ۱۱۹۸۹۱۵۰۴۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دقیق آزماتراز کد ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ وآقای مهدی صولتی کد ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ پس از قرائت بازرس تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۱۰۸۶۹۵۱۶۸۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9818421
آگهی تغییرات در شرکت دقیق ریزان پایا حدید (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۲۶۷۰۷و به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۴۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۲۰/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان سید مرتضی درخشانی بشماره ملی ۱۹۷۱۱۴۵۷۳۶ و کدپستی ۸۱۹۴۸۱۳۶۳۹ و غلامرضا ملکیان شهرضا بشماره ملی ۱۱۹۸۹۵۷۴۶۸ و کدپستی ۸۱۵۴۷۶۵۳۴۶ و جلال دانش بشماره ملی ۱۲۸۸۱۲۱۳۴۲ و کدپستی ۸۱۵۷۶۳۷۳۸۳ و حسین عطاری پور اصفهانی بشماره ملی ۱۲۸۷۶۳۴۰۲۸ و کدپستی ۸۱۵۴۶۳۶۵۳۹ و محمد قلی زاهدی بشماره ملی ۲۲۹۳۶۴۷۷۴۹ و کدپستی ۸۶۵۸۶۹۳۷۵۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای عباس حمصیان اتفاق بشماره ملی ۱۲۸۰۷۹۵۷۶۱ و کدپستی ۸۱۳۳۷۵۸۴۷۱ و محمد حسن تقی زاده بشماره ملی ۱۲۸۰۸۰۰۷۸۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۶۴۷۳۳ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ و آقای مهدی صولتی بشماره ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ و کدپستی ۸۱۴۶۷۱۳۴۴۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای غلامرضا ملکیان شهرضا را بسمت رئیس هیئت مدیره , آقای جلال دانش را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شهسواری را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9933280
آگهی تغییرات شرکت دوست سهامی خاص بشماره ثبت ۲۷۳۴ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۲۷۳۸۷
طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقایان ولی الله شاه نظری به کد ملی ۱۱۹۹۵۱۵۸۶ و کد پستی ۸۱۸۴۹۱۶۸۳۱ و محمود مخملی به کد ملی ۱۲۶۱۵۸۸۱۲۶و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۴۳۸۱ و محمد شاه نظری به کد ملی ۱۲۹۱۹۹۸۰۸۱ و کدپستی ۸۱۸۴۹۱۶۸۳۱ و امید مخملی به کد ملی ۱۲۹۱۹۶۹۲۴۱ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۴۳۸۱ و خانم ترانه هاشمی قمصری به کد ملی ۱۲۶۱۶۷۲۳۰۵ و کدپستی ۸۱۶۸۹۵۴۳۸۱ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی دقیق آزماتراز بشماره ثبت ۲۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهدی صولتی به کد ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ و کدپستی ۸۱۴۶۷۱۳۴۴۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای محمود مخملی را بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم ترانه هاشمی قمصری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ولی الله شاه نظری را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است ۴) ترازنامه مالی سال ۱۳۸۸ تصویب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10243976
آگهی تصمیمات شرکت صنعت خورشیدی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به ش م ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی صولتی به ک م ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر سپهری به ک م ۴۲۸۰۷۲۹۱۷۴ آرش سپهری به ک م ۰۰۶۸۳۳۷۶۴ حمیرا مغاره به ک م ۰۰۷۹۸۲۲۳۳۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ منوچهر سپهری به سمت رئیس هیئت مدیره، حمیرا مغازه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهندس یاور افراسیابی (خارج از شرکا) به ک م ۰۰۷۱۲۷۲۶۳۱ به مدت ۲ سال به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10426807
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنعتی و بازرگانی ایثارگران حدید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۹۳۶۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۱۳ و ۲۵/۴/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ غلامرضا ملکیان شهرضا به کد ملی ۱۱۹۸۹۵۷۴۶۸ و کدپستی ۸۱۵۴۷۶۵۳۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا رفیعی کرکوندی به کد ملی ۵۴۱۹۳۷۷۶۵۹ و کدپستی ۸۱۷۵۸۹۵۴۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالکریم ذوالفقاری به کد ملی ۵۱۲۹۷۶۵۲۰۶ و کدپستی ۸۱۷۹۶۸۷۸۵۸ بسمت مدیرعامل و یداله قادی به کد ملی ۲۱۴۱۴۹۱۴۱۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۵۳۹۱۷ و یزدان اسدی به کد ملی ۶۲۰۹۸۸۵۹۹۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۸۴۵۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر مالی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز بشناسه ملی و مهدی صولتی به کد ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ و کدپستی ۸۱۴۶۷۱۳۴۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی ۸۹ تصویب شد. بموضوع شرکت ماده دو اساسنامه عبارات زیر اضافه گردید: انجام عملیات پیمانکاری در رشته‌های ساختمانی راه و ترابری تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین صنعتی صنعت و معدن تاسیسات و تجهیزات صنعتی پتروشیمی نفت عمران و ساختمان و کشت و صنعت مشارکت با اشخاص حقیقی و نیز استفاده از تسهیلات بانکی صرفا جهت اهداف شرکت ارائه خدمات طراحی و مهندسی و تکنولوژی بصورت ای پی سی. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947954
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بین المللی برق ارس (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۶۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و سالیانه مورخه ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهدی صولتی با کدملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان منوچهر سپهری با کدملی ۴۲۸۰۷۲۹۱۷۴ آرش شیخ الاسلامی با کدملی ۰۰۵۰۷۹۵۲۱۱ و اردلان ضیاءبخش دیلمی با کدملی ۰۹۳۸۴۰۱۲۱۱. ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ آقایان منوچهر سپهری به سمت رئیس هیئت مدیره و آرش شیخ الاسلامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اردلان ضیاءبخش دیلمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10961385
آگهی تصمیمات شرکت پارس مشعل سهامی خاص به شماره ثبت۸۵۹۵۴ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۴۵۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی صولتی به کدملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر سپهری به کدملی ۴۲۸۰۷۲۹۱۷۴ و آرش سپهری به کدملی ۰۰۶۸۵۳۳۷۶۴ و حمیرا مغازه به کدملی ۰۰۷۹۸۲۲۳۳۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۹۱ منوچهر سپهری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، حمیرا مغازه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار و مکاتبات عادی با امضاء منوچهر سپهری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11027441
آگهی تغییرات شرکت ماشین اجزاء سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۲۶۱۷
بموجب نامه شماره ۹۱۱۴۱۸۳۸۲ مورخ ۱۴/۵/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۵/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه هیجار درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقایان محمد حسین بصیری اصفهانی کد ملی ۱۲۸۴۴۹۸۳۲۸ و کد پستی ۸۱۳۴۸۴۸۸۱۱ مجید اعظم پور کد ملی ۱۲۸۴۵۷۲۶۸۴ و کد پستی ۸۱۳۴۷۱۷۱۱۱، بهنام بدیعی کد ملی ۱۲۸۵۵۹۳۳۴۰ و کد پستی ۸۱۸۹۸۹۳۸۷۴، احمد تویسرکانی کد ملی ۱۲۸۴۵۹۲۰۱۴ و کد پستی ۸۱۵۸۸۷۴۵۵۱ و آقای بصیر بصیری اصفهانی کد ملی ۰۰۷۰۷۱۸۲۴۵ و کد پستی ۸۱۷۸۵۱۵۳۹۴ را بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه هیجار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰ و کدپستی ۸۱۷۵۹۸۵۶۱ و آقای مهدی صولتی کد ملی ۱۲۸۰۳۵۰۱۰۵ و کدپستی ۸۱۴۶۷۱۳۴۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵ هیئت مدیره آقای محمد حسین بصیری اصفهانی را بسمت رئیس و احمد تویسرکانی را بسمت نایب رئیس و آقای مجید اعظم پور و بهنام بدیعی و بصیر بصیری اصفهانی را بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام بدیعی را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک