احمد دشتی

احمد دشتی

کد ملی 1280289112
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586329
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژیبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۹۹۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۲۳۳۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ و ۱۵/۱۱/۹۰ محل شرکت به بزرگراه مدرس خ وحید دستگردی پ ۲۴۴ کدپستی ۱۹۱۸۶۳۳۴۶۶ انتقال یافت و شرکت تجارت پاسارگاد به ش. م ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰/۱ ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۶۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۵۰/۲ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می‌باشد. شرکت تجارت پاسارگاد به ش. م ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰ به نمایندگی عباس کفاش طهرانی به ش. م ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد دشتی به ش. م ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین حسینی به ش. م ۴۱۳۲۴۳۸۲۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی چک سفته و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به ش. م ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به ش. م ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۱۱۷۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 665953
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۶۲۳۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856620
آگهی تغییرات شرکت سما گستر کهن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و آقای محمدمهدی دشتی به شماره ملی ۰۰۷۰۲۴۵۸۱۹ و خانم فروغ اباذری به شماره ملی ۰۰۵۱۴۰۷۴۱۸ تا تاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۴۳۲۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203419
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شد: الف شرکت تامین آتیه شفیق ش. م ۱۰۳۲۰۵۴۳۵۸۸ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک. م ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ رئیس هیئت مدیره شرکت تامین آتیه سبز سما ش. م ۱۰۳۲۰۶۳۴۴ به نمایندگی آقای احمد دشتی ک. م ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد سعیدنژاد ک. م ۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ و آقای علیرضا نیلفروش زاده ک. م ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و آقای غلامحسین عبدالهی سروی ک. م ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ اعضاء هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری ک. م ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۱۹۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396664
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس کبریائی زاده به کدملی۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ و عباس قناد رضایی به کدملی۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ و علیرضا نیلفروش زاده به کدملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ و احمد دشتی به کدملی۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ و غلامحسین عبدالهی سروی به کدملی۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ و برای بقیه مدت تصدی توسط هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۱۷۹۸۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457678
آگهی تغییرات شرکت سینا واکسن شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۲۲۳۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۹۴۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد جواد شمس ابرده بشماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ بعنوان بازرس اصلی و غلامحسین پلاسچی بشماره ملی ۰۰۴۱۸۶۳۲۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: عباس کبریائی زاده بشماره ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر کالای جم ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به نمایندگی آقای احمد دشتی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی الحاوی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اباسلط نعمتی بشماره ملی ۵۰۹۸۷۶۳۵۲۵ (خارج از هیئت مدیره) مدیرعامل انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۶۰۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620069
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علیرضا پورعباسی به کدملی۰۰۶۹۰۱۱۱۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای مهدی نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۹۱۹۴۵۲۷۱ به نمایندگی از شرکت تاپ اونیک پنجره به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره وخانم آرزو متولی به کدملی۱۲۴۹۴۸۶۱۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای محسن آقاجانی فشارکی به کدملی ۰۰۷۲۵۳۵۹۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد وتعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ بهشتی پ۱۴۶ ط۲ کدپستی ۱۵۷۷۹۵۴۹۱۴ تغییر یافت. پ۹۳۰۶۲۵۲۳۸۴۸۹۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746610
آگهی تغییرات شرکت توسعه توان پایدار سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۱۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا محسنی به شماره ملی۰۰۳۹۸۵۴۲۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی صالحی به شماره ملی۰۳۸۴۴۲۱۷۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین احمدی به شماره ملی ۴۱۷۲۰۹۸۶۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد دشتی به شماره ملی۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدامین احمدی به شماره ملی۴۱۷۲۰۹۸۶۱۴ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات , قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924869
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۲۷۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد دشتی بشماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین کیوانی و آقای عباس کبریائی زاده و آقای حمیدرضا جمشیدی بشماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵ و آقای علی اکبر صمدیان مقدم به شماره ملی ۱۲۶۱۵۸۵۷۹۸ و شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ با نمایندگی آقای علیرضا پورعباسی تا تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162521
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۹۳۰۱۹۹۵۲۶۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۱۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباس به کدملی ۰۰۶۹۰۱۱۱۲۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مرتضی سعیدنژاد به کدملی خارج از اعضا به کدملی ۰۰۸۱۲۷۸۶۰۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10186619
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رحمانی نژاد به کدملی ۲۵۱۰۳۷۸۲۱۱ محمد چراغی بیدهند به کدملی ۰۰۴۲۱۹۰۵۶۸ شرکت پارس الرمس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶ شرکت پارس سیتادل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۹۱ شرکت کمال الکترونیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۹۲۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ عبداله رحمانی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد چراغی بیدهند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر بابایی خارج از اعضا به کدملی ۰۰۴۲۵۱۶۱۵۳ به سمت مدیرعامل و احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی شرکت کمال الکترونیک و احمد احراری به کدملی ۲۲۹۵۵۰۵۱۶۱ به نمایندگی پارس سیتادل و علی عبدی به کدملی ۲۵۱۰۳۷۹۷۴۷ به نمایندگی شرکت پارس الرمس تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512085
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ و احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و سید رسول خلیفه سلطانی به کدملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671055
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر کالای جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۳۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباسی به کدملی ۰۰۶۹۰۱۱۱۲۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ و ۶/۸/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا پورعباسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ آفریقا نرسیده به بزرگراه مدرس خ روان پور پ ۱ کدپستی ۱۹۶۶۸۸۳۶۶۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145847
آگهی تغییرات شرکت تجارت پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و آقای رضا مقدم به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۴۸۹۷ و شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد سهامی خاص بشماره ثبت ۲۷۸۵۵۲ با نمایندگی آقای عباس کفاش طهرانی تا تاریخ ۲۳/۵/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756238
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۴۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۰۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۴، آقای احمد دشتی با کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی اصغر هندی با کدملی ۳۹۳۲۵۳۸۳۸۲ (خارج از شرکاء) به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای وحید دستجری با کدملی ۰۰۳۵۵۰۲۹۲۴ و آقای قاسم سعیدی با کدملی ۰۵۳۳۹۰۴۰۸۰ (خارج از شرکاء) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش۹۵۰۱۳۱۱۱۶۷۲۱۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045730
آگهی تصمیمات شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۵۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:۱ - آقای مهدی ریاحی فر با کد ملی ۱۲۸۵۷۷۹۷۹۷ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل آقای سید عباس نور بخش با کد ملی ۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهران ارژنگ مفرد با کد ملی ۰۹۳۹۴۸۰۰۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد دشتی با کد ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲، آقای محمد علی آستانه با کد ملی ۱۲۸۵۶۰۶۱۴۰ و آقای فضل ا … جمالو با کد ملی ۵۷۱۹۱۰۹۷۸۱ به نمایندگی از شرکت پترو ماد سبز با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۶۸۴۷، به سمت اعضای هیئت مدیره) تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.. ۲ - امضاء کلیه مکاتبات اداری عادی و اوراق اسنادی که متضمن تعهدات مالی برای شرکت نمیباشد با امضای مدیر عامل به تنهایی یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049786
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۱۷۷۸۳۰۰۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069863
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۳۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای احمد دشتی با کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری سوری نت کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۹۸۷۹ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای رحمان فراهانی با کدملی ۰۰۵۲۰۴۶۱۲۴ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۲۷۸۶ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۲۲۶۰۹۴۳۹۲۴۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332733
آگهی تغییرات شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۲۷۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۶/۱۱/۹۵ که در تاریخ ۰۳/۱۲/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای بازرگانی و پخش کمرشیال کیش (بامسئولیت محدود) با نمایندگی آقای احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، توسعه فناوری سوری نت کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای قاسم سعیدی فراهانی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۴۰۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره، اس سی تی بانکرز کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر سرمدی پارسا به شماره ملی ۰۰۵۲۲۰۱۷۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا مقدم به شماره ۰۰۵۳۷۶۴۸۹۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د۹۵۱۲۱۰۲۸۳۸۳۷۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395943
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه سبز سما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ - آقای محمد مهدی دشتی به شماره ملی ۰۰۷۰۲۴۵۸۱۹ به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۰۲۱۴۱۲۱۲۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416155
آگهی تغییرات شرکت تاپ اونیک پنجره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد دشتی با شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به سمت رئیس هیأت مدیره عباس قناد رضائی با شماره ملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره مهدی نیلفروش زاده با شماره ملی ۱۲۹۱۹۴۵۲۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور و قراردادها و چک وسفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. پ۹۶۰۲۱۶۳۵۵۳۳۰۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519832
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایان تجارت پایدار درتاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۵۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۲۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تصدی به تجارت الکترونیک و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای، طراحی و تولید و فروش انواع عروسک خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطاء نمایندگی معتبر شرکتهای داخلی و خارجی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، مشارکت و عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشوربرپائی و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیتهای فوق در صورت لزوم پس ازاخذ مجوز های لازم. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-میرداماد-خیابان کازرون جنوبی-کوچه ده متری دوم-پلاک ۴-طبقه ۴ واحد جنوبی کدپستی ۱۵۴۹۷۸۳۳۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/ ۹۶ ص ۳۷۲ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۶ بانک پاسارگاد شعبه ظفر پرداخت گردیده و الباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:محمد مهدی دشتی شماره ملی ۰۰۷۰۲۴۵۸۱۹بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین محسنی شماره ملی ۰۰۷۸۸۸۵۶۱۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک-سفته-بروات-قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مهدی تنها به شماره ملی ۰۰۷۶۸۰۳۱۴۷ به سمت بازرس اصلی وخانم سعیده قربانپور نمینی به شماره ملی ۲۶۱۹۹۳۲۵۴۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۷۱۱۶۱۲۱۹۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628342
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین (حسابداران رسمی) به شماره ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به سمت بازرس اصلی و احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۰۳۱۲۶۷۸۹۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170168
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۶ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۵۲۳۸۵۳۷۹۹۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14301887
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کیوانی با شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۳۲۳۳ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای احمد دشتی با شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی سعید نژاد با شماره ملی ۰۰۸۱۲۷۸۶۰۷ به نمایندگی از طرف کیمیا سلامت ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱به سمت عضو هیئت مدیره.، آقای علی اکبر ساری صراف با شماره ملی ۱۳۸۰۷۲۴۷۹۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آنها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود.، مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل به تصویب رسانید: ۱ اجرای مصوبات مجامع و هیات مدیره. ۲ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی. ۳ تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت از قبیل مالی، اداری، بازرگانی، فنی و غیره و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. ۴ استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت بر اساس چارت سازمانی تصویب شده هیات مدیره و همچنین تنبیه و تشویق آنان طبق آیین نامه مربوطه که به تصویب هیات مدیره می‌رسد. ۵ تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوپ قوانین جاری کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیات مدیره. ۶ انجام هزینه‌های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هیات مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای. ۷ تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیات مدیره برای بررسی و تصویب. ضمنا هر گونه افزایش در بودجه‌های تصویبی تا سقف ۱۰٪ مجاز است و بیش از آن بایستی همراه با گزارش توجیهی آن به تصویب هیات مدیره برسد. ۸ افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاء‌های مجاز به نام شرکت نزد بانکها و موسسات با تصویب هیات مدیره. ۹ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه. ۱۰ پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها موسسات و واخواست اینگونه اوراق وارائه گزارش آن به هیات مدیره. ۱۱ انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت. ۱۲ خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، قطعات، ملزومات، خدمات و سایر لوزام مورد نیاز برای شرکت در قالب بودجه مصوب وآیین نامه معاملات. ۱۳ دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانکها و موسسات در چارچوب بودجه مصوب بعد از تصویب در هیات مدیره. ۱۴ تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب. ۱۵ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. ۱۶ تعیین و انتصاب هر نوع نماینده و وکیل و مشاور و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیربه منظور امور جاری و در چارچوب ضوابط شرکت. ۱۷ اعزام کارشناسان به خارج از کشور در راستای برگزاری کنگره و تعیین حق ماموریت با تصویب هیات مدیره ۱۸ تنظیم و ارائه استراتژی بلندمدت شرکت جهت تصویب هیات مدیره ۱۹ ارائه برنامه توسعه شرکت به هیات مدیره. پ۹۷۰۸۱۵۲۸۰۷۵۲۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14311884
آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان عصر نانو شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۶۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷و مجوز اداره کل تعاون استان تهران بشماره ۱۹۴۵۰۵/۱۵ , ۹۷۲ مورخ ۶/۸/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ و۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید شرکت تدبیر کالای جم ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به نمایندگی آقای احمد دشتی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و حبیب اله رمضان‎زاده ۳۷۸۱۹۱۰۴۵۸ و مرتضی سعیدنژاد ۰۰۸۱۲۷۸۶۰۸ به عنوان اعضای علی‎البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند علی رضا نیل فروش زاده ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ بازرس اصلی و مهدی غفاری ۰۵۳۴۰۶۱۹۷۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۸۲۲۷۹۲۲۶۷۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14346068
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد دشتی به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به عنوان بازرس اصلی و حسن داودی دیلمی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۰۲۲۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۹۱۴۹۹۴۲۹۳۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378431
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری سوری نت کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۹۸۷۹
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای امیر عباس معینی با کدملی ۰۰۱۲۱۳۳۴۲۶ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۳۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد دشتی با کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی از شرکت اس سی تی بانکرز کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۹۱۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدا … حسنی با کدملی ۰۰۳۵۷۹۸۲۸۹ به نمایندگی از شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۲۷۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۲۹۶۷۰۱۶۵۸۶۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک