رضا آتش

آقای رضا آتش

کد ملی 1280269243
63
شرکت‌ها
63
آگهی‌ها

شرکت های رضا آتش

پی وی سی فیلم رنگان
پی وی سی فیلم رنگان
1
سپهان
سپهان
1
فناوران شهر تهران
فناوران شهر تهران
1
تارابگین
تارابگین
1
به پخش گیلان
به پخش گیلان
1
احیاء گستران اسپادان
احیاء گستران اسپادان
1
سامان سهام سپاهان
سامان سهام سپاهان
1
سرمایه گذاری صنایع ایران
سرمایه گذاری صنایع ایران
1
شیمی صنعت فرزان
شیمی صنعت فرزان
1
بهسامان تجارت نقش جهان
بهسامان تجارت نقش جهان
1
به پخش تهران
به پخش تهران
1
حمل و نقل سیمان ساز اردستان
حمل و نقل سیمان ساز اردستان
1
سامان بارز
سامان بارز
1
تولیدی پلی اوره تان ایران
تولیدی پلی اوره تان ایران
1
آرین خودرو پارس
آرین خودرو پارس
1
تولیدی اریش خودرو
تولیدی اریش خودرو
1
به پخش یزد
به پخش یزد
1
بازرگانی پلی اکریل اصفهان
بازرگانی پلی اکریل اصفهان
1
ساختمانی پردیس ساخت سپاهان
ساختمانی پردیس ساخت سپاهان
1
به پخش اردبیل
به پخش اردبیل
1
الین شیمی
الین شیمی
1
توسعه خدماتی بازرگانی نگین خودرو ایرسا
توسعه خدماتی بازرگانی نگین خودرو ایرسا
1
توسعه خدماتی بازرگانی آریتا
توسعه خدماتی بازرگانی آریتا
1
بازرگانی بام و افق پارس
بازرگانی بام و افق پارس
1
سامان صانع اصفهان
سامان صانع اصفهان
1
گروه توسعه تجارت بین الملل عرفا
گروه توسعه تجارت بین الملل عرفا
1
مبین دام اسپادان
مبین دام اسپادان
1
پرتو نگین ناصح
پرتو نگین ناصح
1
کارخانجات ذوب آهن و نورد البرز
کارخانجات ذوب آهن و نورد البرز
1
1
1
1
مهندسی فن گستر پل اکریل
مهندسی فن گستر پل اکریل
1
ایر تو یا
ایر تو یا
1
تولیدی معدنی اکتشافی و فرآوری بازتاب مهر آباده
تولیدی معدنی اکتشافی و فرآوری بازتاب مهر آباده
1
سپید بام دماوند
سپید بام دماوند
1
صبانیرو
صبانیرو
1
یادمان سازه
یادمان سازه
1
به پخش همدان
به پخش همدان
1
به پخش کرمانشاه
به پخش کرمانشاه
1
به پخش آذربایجان غربی
به پخش آذربایجان غربی
1
پخش استان البرز
پخش استان البرز
1
مهندسین مشاور پایست پارس
مهندسین مشاور پایست پارس
1
تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی
تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی
1
ارزش آفرین سپاهان
ارزش آفرین سپاهان
1
به پخش زنجان
به پخش زنجان
1
به پخش منطقه مرکزی
به پخش منطقه مرکزی
1
فن آوران پلی اوره تان کاسپین
فن آوران پلی اوره تان کاسپین
1
مهندسین مشاور سامان طرح سپاهان
مهندسین مشاور سامان طرح سپاهان
1
پلی اکریل ایران
پلی اکریل ایران
1
سیمان اردستان
سیمان اردستان
1
مدبران صنعت سامان گستر
مدبران صنعت سامان گستر
1
هامون گستر اصفهان
هامون گستر اصفهان
1
لابراتوار دارو سازی ارایشی و بهداشتی مینا
لابراتوار دارو سازی ارایشی و بهداشتی مینا
1
دارویی پخش رازی
دارویی پخش رازی
1
لیزینگ امید
لیزینگ امید
1
سرمایه گذاری مهر
سرمایه گذاری مهر
1
پخش رازی
پخش رازی
1
انرژی گستران پلی اکریل
انرژی گستران پلی اکریل
1
دارو سازی اسوه
دارو سازی اسوه
1
کنترل ترافیک تهران
کنترل ترافیک تهران
1
سود آوران نیک اندیش
سود آوران نیک اندیش
1
خدمات تجارت نگین خودرو
خدمات تجارت نگین خودرو
1
زمین و ساختمان مسکن نارون
زمین و ساختمان مسکن نارون
1
حسابرسی بهمند
حسابرسی بهمند
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 666054
آگهی تغییرات شرکت پی وی سی فیلم رنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۳۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی , آقای رضا آتش به شماره ملی۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین نعمتیان به شماره ملی۰۰۵۱۴۸۴۹۳۵ و آقای سید ابوالقاسم عسگر بیک به شماره ملی۰۰۴۵۳۶۰۹۳۶ و شرکت تولیدی صنعتی درخشان تهران سهامی عام با نمایندگی آقای حسن جهانگیرخان تا تاریخ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین نعمتیان به شماره ملی۰۰۵۱۴۸۴۹۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید ابوالقاسم عسگر بیک به شماره ملی۰۰۴۵۳۶۰۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی صنعتی درخشان تهران سهامی عام با نمایندگی آقای حسن جهانگیرخان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید ابوالقاسم عسگر بیک به شماره ملی۰۰۴۵۳۶۰۹۳۶ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ضمنا کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۰۴۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702420
آگهی تصمیمات شرکت سپهانسهامی خاص به شماره ثبت۱۵۵۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۲۶۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لبنیات پاستوریزه پاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۱ به نمایندگی علیرضا سجادی مانیزانی به کدملی ۳۹۳۲۶۴۵۰۸۱ و یوسف سپه پور به کدملی ۴۷۲۲۶۵۲۱۲۰ و اردشیر سپه پور به کدملی ۰۰۳۷۳۳۸۱۳۷ و لیلا بهبهانی به کدملی ۰۰۳۹۷۲۵۲۲۷ و مریم بهبهانی به کدملی ۰۰۳۹۶۹۰۹۰۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ یوسف سپه پور بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سجادی مانیزانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کورش سپه پور به کدملی ۴۷۲۳۲۵۱۹۵۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۱۶۸۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708357
آگهی تصمیمات موسسه فناوران شهر تهران به شماره ثبت۱۷۷۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به ک م ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های موسسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۵۱۸۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715112
آگهی تصمیمات در شرکت تارا بگینسهامی خاص شماره ثبت ۴۳۱۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۵۱۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ناصر نوری زاده به نمایندگی شرکت تکادو سهامی عام کد ملی ۱۰۹۰۸۷۳۲۱۲ و کدپستی ۸۱۷۵۹۵۸۴۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا حاتمی کد ملی ۰۰۳۲۸۶۲۳۹۳ و کدپستی ۸۱۵۸۹۶۸۹۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین حسن پور مقدم اصفهانی کد ملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ کدپستی ۸۱۹۳۷۱۶۹۵۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و رضا آتش کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کدپستی ۱۷۴۹۷۳۳۵۴۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۰۲۳۵۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723320
آگهی تغییراتشرکت به پخش گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۶۶۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی بهمند شماره ثبت ۲۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا آتش کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۳۳۷۷۲۸۷ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753469
آگهی تصمیمات در شرکت احیاء گستران اسپادانسهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۷۲۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بنمایندگی بهروز طاهری به کد ملی ۱۹۷۱۳۰۲۵۶۲ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۶۵۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ بنمایندگی مجید علیخانی به کد ملی ۱۷۵۶۰۹۰۷۴۲ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶ بنمایندگی حسن فاضلی به کد ملی ۴۱۷۲۳۹۶۱۶۱ و کدپستی ۸۱۶۸۷۱۶۳۳۴ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۹/۸۷ می‌باشد. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و رضا آتش به کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کدپستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۷/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۰۹۶۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943913
آگهی تصمیمات در شرکت سامان سهام سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۵۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷ و ۹/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: اصغر هنری کد ملی ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ و کد پستی ۸۱۶۶۶۵۳۸۳۱ به نمایندگی شرکت سامان گستر اصفهان بسمت رئیس هیئت مدیره و علی جلالی کد ملی ۱۲۸۵۴۱۱۳۴۱ و کد پستی ۸۱۳۶۶۱۳۷۳۶ به نمایندگی سامان طرح سپاهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهران مسائلی کد ملی ۱۲۸۴۹۱۷۳۶۳ کد پستی ۸۱۵۴۹۹۵۸۱۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و حمید رضا عباسی طادی کد ملی ۱۸۱۹۰۵۷۲۸۳ و کد پستی ۸۱۳۶۶۱۳۷۳۶ به نمایندگی شرکت پردیس ساخت سپاهان برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و رضا آتش کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کد پستی ۸۱۷۳۷۹۴۵۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۵۱۵۷۲۳۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984917
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۰۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033504
آگهی تصمیمات شرکت شیمی صنعت فرزان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به ش ملی۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۵۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068783
آگهی تصمیمات در شرکت بهسامان تجارت نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۵۶۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ و ۱۴/۸/۹۱ و ۱۱/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت سامان گستر اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱ بنمایندگی مجید کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۵۹۱۶۱۱ و کدپستی ۸۱۷۳۷۹۴۵۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان اسکان نقش جهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۹۸۷ (نام قبلی لیزینگ ساختمان سپاهان) بنمایندگی محسن پور سینا به کد ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ و کدپستی ۸۱۷۳۷۹۴۵۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی کرمانی با کد ملی ۱۲۸۲۳۳۰۷۱۳ و کدپستی ۸۱۷۳۷۹۴۵۹۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) و شرکت پردیس ساخت سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۳۵۳ بنمایندگی آقای علی اکبر سقائی به کد ملی ۱۲۸۸۸۴۶۳۷۱ و کدپستی ۸۱۳۵۶۱۴۵۸۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی بهمند با کد ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و رضا آتش با کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کدپستی ۸۱۷۳۷۹۴۵۴۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به میدان امام حسین (ع) ارگ عظیم جهان نما طبقه هفتم کدپستی ۸۱۳۶۶۱۳۷۳۶ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۳/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۸۲۹۷۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098290
آگهی تغییرات شرکت به پخش تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۷۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122989
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۸۸۶۹
مستند بصورت مجالس مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۴/۳/۹۲ که ضمیمه مرقومه شماره ۷۰۹۰/۲۱ ۲۹/۴/۹۲ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره ارسال و واصل گردیده تغییراتی در شرکت بعمل آمده و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ شده است: ۱ ترازنامه مالی و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای احمدرضا عمرانی فرد با کد ملی ۱۱۸۹۴۸۸۲۰۵ کدپستی ۸۱۶۴۷۹۴۸۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید ولی اله توکلی طباء زواره با کد ملی ۱۱۸۹۴۳۲۸۷۰ کدپستی ۸۱۴۳۶۷۵۴۸۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فضل اله غیور نجف ابادی با کد ملی ۱۰۹۱۰۳۴۷۳۷ کدپستی ۸۵۱۷۶۸۳۹۳۱ آقای پدرام دیانی با کد ملی ۰۰۴۹۰۲۱۱۷۶ کدپستی ۸۱۵۳۶۵۳۴۸۸ آقای علی حاجی حیدری ورنوسفادرانی با کد ملی ۱۲۶۲۶۳۹۴۹۲ کدپستی ۸۱۶۴۷۸۴۵۵۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند همچنین آقای فضل اله غیور نجف ابادی برای مدت دو سال بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اوراق اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته قراردادها با دو امضا مشترک از سه امضای آقایان مدیرعامل رئیس و نایب رئیس همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ۴ آقای اصغر شریفی با کد ملی ۱۲۸۴۵۳۸۱۹۲ کدپستی ۸۱۷۳۸۴۵۸۹۳ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش با کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ کدپستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵ روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۵۶۸۰۰۰۸۱۱۱۰۶۱۸۳۲۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159546
آگهی تغییرات شرکت سامان بارز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۶۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160508
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. آقایان یهودا اوهب سیون به ش م ۰۰۴۰۴۶۰۱۷۷ فیروزوحید مازندرانی به ش م ۴۷۲۳۶۶۱۹۷ علیرضا رییس پور به ش م ۰۰۴۳۲۶۸۶۵۱ و محمدتقی نظری به ش م ۵۰۹۹۶۰۲۳۰۴ و بیژن مشاور به ش م ۲۱۴۱۷۶۴۸۰۷ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. پ۱۶۹۷۴۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171166
آگهی تغییرات شرکت آرین خودرو پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهمند به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۱۶۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203431
آگهی تغییرات شرکت تولیدی اریش خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای رضا آتش۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. پ۱۷۱۹۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249256
آگهی تغییرات شرکت به پخش یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۸۶۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262431
آگهی تصمیمات در شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸ و ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت الیاف زاینده رود بنمایندگی آقای حسین فروزان کد ملی ۲۷۵۰۶۶۰۲۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی بنمایندگی محمد رضا حقایق جهرمی کد ملی ۱۸۱۶۸۶۲۱۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پلی اکریل ایران بنمایندگی علی اکبر نجفی با کد ملی ۱۱۷۰۹۶۸۹۴۵ بسمت مدیرعامل و شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر بنمایندگی آقای علیرضا صادقیان کد ملی ۱۲۹۱۳۹۰۶۵۰ و شرکت انرژی گستران پلی اکریل بنمایندگی آقای سعید رضایی کد ملی ۱۰۹۱۹۷۳۲۸۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و رضا آتش با کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۳۶۱۲۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272199
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پردیس ساخت سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۳۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۲۷/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: شرکت سامان گستر اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱ به نمایندگی مجید کیانی کد ملی ۱۲۸۴۵۹۱۶۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان اسکان نقش جهان شناسه ملی ۱۲۶۰۴۶۲۹۸۷ بنمایندگی مهدی جعفر پیشه کد ملی ۱۲۸۰۸۶۳۶۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان طرح سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۱۱۰ به نمایندگی رضا مظاهری کد ملی ۰۰۴۹۷۴۶۶۲۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و رضا آتش کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۲ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۵۶۲۴۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275829
آگهی تغییرات شرکت به پخش اردبیل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۰۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۱۱۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280031
آگهی تغییرات شرکت الین شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی شکروی به شماره ملی ۱۳۷۰۵۴۰۷۳۶ و آقای حبیب شکروی به شماره ملی ۰۰۴۳۹۹۴۷۵۱ و آقای سعید شکروی به شماره ملی ۰۰۵۹۰۷۵۳۱۷ پ۱۷۵۳۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287555
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدماتی بازرگانی نگین خودرو ایرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۵۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287557
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۵۵۵۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345866
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام و افق پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۱۶۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت ۲۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش بشماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۳۶۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382329
آگهی تغییرات شرکت سامان صانع اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سامان گستر اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱ شرکت پردیس ساخت سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۳۵۳ شرکت سامان اسکان نقش جهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۹۸۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ آقای رضا آتش کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ تراز مالی سال منتهی به ۳۱/۳/۹۲ تصویب شد. ۴ روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۳۲۰۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389782
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه تجارت بین الملل عرفا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۷۹۲۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۶۸۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: یهودا اوهب سیون ۰۰۴۰۴۶۰۱۷۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عباس مفتاح ۰۴۵۲۰۷۲۹۳۱ بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس و سهراب اوهب سیون ۰۰۵۹۲۳۷۷۸۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت معتبر باشد. موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و رضا آتش به کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۱۷۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412896
آگهی تغییرات شرکت مبین دام اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۴۲۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی اکبر عطائی کچوئی به کد ملی ۱۱۷۰۹۲۸۷۲۲، آقای محسن محمدی دینانی به کد ملی ۱۱۴۲۴۵۴۳۹۸، آقای علیرضا آخوندی به کد ملی ۲۹۹۱۸۲۱۸۹۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهمند بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای رضا آتش به کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۷۲۷۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471374
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پرتو نگین ناصح در تاریخ ۱۱/۳/۹۳ شماره ثبت ۴۵۵۱۰۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۲۶۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات مدیریت و مشاوره در زمینه مالی و اداری حقوقی سرمایه ای مالیاتی خدمات توسعه و نوسازی انواع خدمات رایانه ای انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرحهای توجیهی در زمینه های فنی اقتصادی مالی و غیره قبول نمایندگی خارجی و اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی و قرارداد مشاوره پیمان و مدیریت و انجام پروژه ها اخذ تسهیلات و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات واردات صادرات کلیه کالاها و خدمات مجاز و سایر فعالیتهای مجاز بازرگانی در هر یک از موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم اقدام خواهد شد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار ارتش نبش خ اراج ساختمان نگین پلاک ۱۵۶ کدپستی ۱۶۹۴۸۱۳۴۱۱. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۶۸۰/۹۳ مورخ ۳/۳/۹۳ نزد بانک شهر شعبه بلوار ارتش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: عبدالرضا فهیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بهنام صفر وند جلایر بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی کوروش مرشد سلوک بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی رضا آتش بشماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۲۸۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490502
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ذوب آهن و نورد البرز سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۱۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ آقای رضا آتش با کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیده است. پ۱۸۳۹۰۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538278
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان سهامی خاص
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۸۸۶۹ مورخه ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ که ذیل نامه شماره ۶۷۲۱/۲۱ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان تایید و به این اداره ارسال شده تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. ۲ آقایان اصغر شریفی با کدملی ۱۲۸۴۵۳۸۱۹۲ و کدپستی ۸۱۷۳۸۴۵۸۹۳ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش با کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کدپستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه زاینده رود برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۵۶۸۰۰۰۸۱۱۱۰۷۶۳۲۰۷۴ رئیس ثبت اسناد و املاک اردستانر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571554
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن گستر پلی اکریل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۰۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای رضا آتش با کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۰۸۰۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578917
آگهی تغییرات شرکت ایر تو یا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای رضا آتش باکدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. آقای ناصر حدادزاده به کد ملی ۰۰۳۲۲۵۳۴۹۴ و آقای ابراهیم عسگری ارجنکی به کد ملی ۴۶۲۱۸۲۱۴۳۱ و آقای آرش قهرمانی به کد ملی ۰۰۶۸۸۱۵۳۶۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۸۸۶۶۹۷۳۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605566
آگهی تغییرات شرکت تعاونی معدنی اکتشافی و فرآوری بازتاب مهر آباده شماره ثبت ۴۲۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۱۱۵۹ کدپستی ۸۱۷۵۹۷۷۹۵۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۷/۲/۹۳ و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۲/۹۳ و مدارک مصدق منضم به آن مستند به تاییدیه‌های شماره ۶۱۲۶۸/۹۳ ۱۹/۴/۹۳ و شماره ۶۱۲۷۲/۹۳ ۱۹/۴/۹۳ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آباده تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند شماره ثبت ۲۰۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ کدپستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۵ و آقای رضا آتش کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ کدپستی ۸۱۷۵۶۵۹۳۴۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۳ شرکت انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی سال ۹۲ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ مفاد ماده ۶ اساسنامه در ارتباط با تغییر آدرس شعبه شرکت بشرح ذیل تغییر یافت. تغییر آدرس شعبه شرکت: به آدرس اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، کوچه مسجد جعفریه، ساختمان توحید، طبقه سوم. ش۱۸۶۴۶۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617570
آگهی تغییرات شرکت سپید بام دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای رضا آتش به کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای کیوان عرب به کد ملی ۰۰۶۳۷۶۵۴۲۱ و آقای علی اصلانی به کد ملی ۰۰۵۱۹۹۷۹۴۰ و آقای محمد حیدری به کد ملی ۰۰۶۴۳۳۵۸۲۸ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۹۵۱۹۱۴۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666037
آگهی تغییرات شرکت صبانیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی سدید با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ شرکت لوله و تجهیزات سدید با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰ شرکت توسعه و احداث نیروگاه‌های بادی توان باد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۲۶۶ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ شرکت سدید تامین مهندسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۷۶۲ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و رضا آتش به کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۲۶۶۶۹۴۴۹۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667328
آگهی تغییرات شرکت یادمان سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳و نامه شماره ۳۰۶۰۱۳۹۲مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳معاون مالی شهرداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید ند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۷۴۵۴۱۵۳۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667746
آگهی تغییرات شرکت به پخش همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۹۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰بازرس اصلی و آقای رضا آتش با ک. م ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۷۷۵۵۲۰۷۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667748
آگهی تغییرات شرکت به پخش کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۳۰۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۷۳۷۴۲۴۳۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690474
آگهی تغییرات شرکت به پخش آذربایجان غربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۳۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موئسسه حسابرسی بهمند ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش ش م ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۸۸۸۶۷۷۵۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690484
آگهی تغییرات شرکت به پخش استان البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان دوره مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۸۹۷۰۱۹۰۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700171
آگهی تغییرات شرکت مشاوره مهندسی پایست پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۳۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، سود وزیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس مستقل و آقای مصطفی رمضانی به شماره ملی ۵۱۲۹۴۹۹۹۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تصویب شد. ش۹۳۰۸۲۶۹۴۷۸۶۱۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706557
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پمپ‌های بزرگ و توربین آبی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۴۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه صورتحساب سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی، رضا آتش کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۳ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۹۳ انتخاب شد. ش۵۹۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۷۵۸۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707280
آگهی تغییرات شرکت شادی آفرین سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۴۳۹۰ و آقای رضا آتش به کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۹۰۲۴۳۰۵۵۹۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709836
آگهی تغییرات شرکت به پخش زنجان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۲۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۴۶۱۷۴۸۶۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709841
آگهی تغییرات شرکت به پخش منطقه مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمندش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و و آقای رضا آتش ش م ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۴۱۳۵۷۴۵۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710306
آگهی تغییرات شرکت فن آوران پلی اوره تان کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی بهمند ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰و آقای رضا آتش ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۴۶۳۲۵۰۴۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721138
آگهی تغییرات شرکت مهندسین طرح ونظارت سامان طرح سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰و آقای رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۹۱۳۲۸۷۱۴۱۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9641226
آگهی تصمیمات در شرکت پلی اکریل ایران سهامی عام، ثبت شده بشماره ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱ و ۳/۲/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقایان مجید خدابخش به کدملی ۱۴۶۵۱۷۶۴۶۲ و کدپستی: ۱۹۹۸۶۱۸۳۶۵ به نمایندگی شرکت توسعه و سرمایه گذاری کسب به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس امیری به کدملی ۵۱۰۱۱۲۳۴۰۱ و کدپستی: ۸۴۸۷۱۱۱۳۳۳ به نمایندگی شرکت کنزاینوسمنت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم فروزان به کدملی ۲۷۵۴۴۹۹۱۳۱ و کدپستی: ۸۴۸۷۱۱۱۳۳۳ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به سمت مدیرعامل و خانم گلنار نصراللهی به کدملی ۰۰۴۰۵۰۱۷۰ و کدپستی: ۱۹۳۶۷۳۳۷۱۱ به نمایندگی شرکت پخش عظیم و آقای سیدعلی اصغر تقوی به کدملی ۰۴۵۲۰۹۷۴۵ و کدپستی ۸۴۸۷۱۱۱۳۳۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۱۳۹۰ بشرح ۱۱ بند می‌باشد. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کدپستی: ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی ۳۰/۹/۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9650314
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اردستان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۰۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۴۲۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ ۱۹/۳ و ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان سیدولی اله توکلی طبا زواره به کدملی ۱۱۸۹۴۳۲۸۷۰ و کدپستی ۱۴۳۶۷۵۴۸۱۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمدعلی عامری مهاباد به کدملی ۱۱۸۹۴۴۷۸۳۵ و کدپستی ۱۹۵۱۶۴۳۹۹۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و احمدرضا عمرانی فرد به کدملی ۱۱۸۹۴۸۸۲۰۵ و کدپستی ۸۱۶۴۷۹۴۸۵۳ به سمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و محمود ایروانی به کدملی ۵۶۴۹۵۹۴۲۳۶ و کدپستی ۸۱۷۳۹۸۵۵۸۳ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و سیدباقر امینی دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۳۱۵۳۶۶ و کدپستی ۱۴۳۶۹۴۴۱۴۱ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مندرج در بندهای ۳ ۵ ۶ ۹ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه شرکت توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض و در سایر موارد مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کدپستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازمالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655565
آگهی تصمیمات در شرکت فنر سازان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۹۴۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۱/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و رضا آتش با کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کدپستی ۸۱۷۳۷۹۴۵۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه تهران تایمز و جام اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۳ ماده و ۳ تبصره تصویب شد نام شرکت به مدبران صنعت سامان گستر سهامی خاص تغییر یافت مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان حکیم، بازار بزرگ حکیم، طبقه دوم، واحد ۳۶۰، کدپستی ۸۱۴۷۷۶۶۴۶۱ انتقال یافت. عبارات ذیل بموضوع فعالیت شرکت اضافه شد: طراحی ساخت تولید و تامین قطعات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد صنایع بازیافت فرآوری پسماند خشک فعالیت در صنایع انرژی‌های نو و تجدید پذیر بویژه صنایع خورشیدی و مشاوره‌های صنعتی با بهره گیری از امکانات علمی و دانشگاهی کشور در قالب فعالیت‌های دانش بنیان و مشاوره فن آوری اطلاعات (IT). امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۷/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743051
آگهی تصمیمات در شرکت هامون گستر اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۵۹۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵ و ۶/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مجید کیانی به کد ملی ۱۲۸۴۵۹۱۶۱۱ و کدپستی ۸۱۳۸۹۹۸۶۵۵ بنمایندگی شرکت سامان گستر اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی جلالی به کد ملی ۱۲۸۵۴۱۱۳۴۱ و کدپستی ۸۱۵۳۷۱۸۶۴۳ بنمایندگی شرکت سامان سهام سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریبرز باجول به کد ملی ۱۲۸۲۳۲۶۸۹۴ و کدپستی ۸۱۵۹۹۵۷۳۸۴ بنمایندگی شرکت بهسامان تجارت بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۵۶۱ بسمت مدیرعامل و مهدی جمالی نژاد به کد ملی ۱۲۸۵۷۲۹۷۱۴ و کدپستی ۸۱۸۴۸۱۴۸۹۷ بنمایندگی سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد و محمد صیرفی به کد ملی ۱۲۹۰۹۸۰۸۰۲ و ۸۱۹۶۹۱۴۷۳۵ بنمایندگی شرکت پردیس ساخت بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۳۵۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای رضا آتش به کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کدپستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۳۱/۳/۹۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870799
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی لابراتوار داروسازی آرایشی و بهداشتی مینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملی۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبا پاکروان به کدملی۰۰۳۲۲۷۷۷۰۹ و فیروزه پاکروان به کدملی۰۴۵۱۰۵۵۰۹۸ و فریدون پاکروان به کدملی۰۰۴۷۰۵۱۵۹۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۰ فریبا پاکروان بسمت رئیس هیئت مدیره و فیروزه پاکروان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریدون پاکروان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048410
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای دارویی پخش رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۰۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی جابربن حیان سهامی عام با نمایندگی آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی و شرکت سرمایه گذاری شفادارو سهامی خاص با نمایندگی آقای بیژن جعفریه و شرکت پخش رازی سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور افتخاری کندلجی تا تاریخ ۲۱/۱/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پخش رازی سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور افتخاری کندلجی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی جابربن حیان سهامی عام با نمایندگی آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری شفادارو سهامی خاص با نمایندگی آقای بیژن جعفریه بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بیژن جعفریه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو سهامی خاص بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184954
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ امید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۹۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به کد ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و شرکت چاپ و نشر سپه به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ و موسسه رفاه و تامین آتیه بانک سپه به و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ و شرکت سرمایه گذاری سپه به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830656
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861502
آگهی تصمیمات شرکت پخش رازی سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۳۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به ش ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ و شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ و محمدتقی شکروی به ش ملی ۲۳۷۰۵۴۰۷۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10989012
آگهی تصمیمات در شرکت انرژی گستران پلی اکریل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۱۹۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۳۰/۸ و ۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای رضا آتش به کد ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ و کدپستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ۲ بموجب گواهی شماره ۱۲۶/۶۳۳۰/۵۳ مورخ ۱/۱۱/۹۰ بانک تجارت شعبه پلی اکریل اصفهان سرمایه تعهدی شرکت بحساب شرکت واریز گردید و ماده شش اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیون ریال نقدی است که به بیست هزار سهم هزار ریالی بانام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۲/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021786
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به ش ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت داروسازی جابربن حیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و صندوق بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت اعضاء اصلی و شرکت خدماتی تدارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ایران به ش ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ اعضاء علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143273
آگهی تصمیمات شرکت کنترل ترافیک تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۵۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707084
آگهی تغییرات شرکت سود آوران نیک اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۰۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی وترازنامه منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید۲ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای رضا آتش کدملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد ش۹۴۱۲۲۲۵۸۸۱۸۷۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710338
آگهی تغییرات شرکت خدمات تجارت نگین خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۷۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان مالی شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای رضا آتش بشماره ملی۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۲۴۹۹۴۲۵۶۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921390
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون درتاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۱۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۴۸۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه های ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مشخصات مراحل و زمان بندی و هزینه های اجرای پروژه در امیدنامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران، سعادت آباد، بلوارفرهنگ، خیابان معارف، پلاک ۱۳، ساختمان گروه مالی بانک مسکن طبقه ششم شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ سرمایه صندوق: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به قیمت اسمی ۱۰.۰۰۰ ریال موسسین صندوق: شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ دارای ۱۰۰ سهم. ـ شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵ دارای ۱۰۰ سهم. ـ شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ دارای ۴۴۹.۷۰۰ سهم. ـ شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ دارای ۱۰۰ سهم. ارکان صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ به سمت حسابرس صندوق و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت مدیر صندوق و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت بازارگردان صندوق وشرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت متعهدپذیره نویس صندوق و شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵ به نمایندگی علیرضا نوربهشت به شماره ملی ۰۵۳۲۱۲۰۱۹۱ به سمت مدیرساخت صندوق و شرکت ساختمانی آرین محور اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۹۷۳ به نمایندگی سیاوش حسنی به شماره ملی ۰۴۵۳۶۵۲۶۸۹ به سمت ناظر صندوق انتخاب گردیدند. اولین مدیران: علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به سمت رئیس هیات مدیره ومحمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و کاوه دلسوز مرغوب به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۹۸۲۷ به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا نوربهشت به شماره ملی ۰۵۳۲۱۲۰۱۹۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۴۵۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمد مهدی نادری نورعینی به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۴۸۴۳ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵، مصطفی ازگلی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ و غلامحسین احمدی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء سیدمحسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۸۳۹۵,۱۲۲ مورخ ۳۰/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار پ۹۵۰۴۳۰۱۴۱۸۳۰۱۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406189
آگهی تغییرات حسابرسی بهمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۷۲۴۵/۹۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ با پرداخت ۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ با پرداخت ۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ با پرداخت ۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی ۲۶۷۹۱۰۰۱۸۲ با پرداخت ۱۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به ۷۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹ با پرداخت ۱۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به ۷۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. نادر رستگاری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۸۳۳۵۸ با پرداخت ۱۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به ۷۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای رسول دوازده امامی با شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۷۲۷۹ با پرداخت مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال در ردیف شرکا موسسه قرارگرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از ۱۴۲۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: رضا آتش به شماره ملی ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و علی مشرقی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و هومن هشی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی ۲۶۷۹۱۰۰۱۸۲ دارای ۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹ دارای ۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و نادر رستگاری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۸۳۳۵۸ دارای ۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای رسول دوازده امامی با شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۷۲۷۹ دارای ۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۶۰۲۱۰۳۸۲۱۳۹۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک