حامد حجتی پور

حامد حجتی پور

کد ملی 0012769762
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1569641
آگهی تغییرات شرکت آستون سیال آرکا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد محمدی لیافوئی بشماره ملی ۲۱۴۲۰۷۸۸۴۲ بسمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا آقای حامد حجتی پور ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۱۹۸۴۹۹۴۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1573880
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرداد بتن تیوا در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۴۵۶۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت : انجام کلیه امور فنی و اجرائی مروط به ساختمان و راه و باند و محوطه سازی و آسفالت و تونل و جدول وخرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران – بزرگراه رسالت ـ نرسیده به خیابان ۱۶ متری اول – نبش احمدی – پ ۱۰۲۸ کدپستی ۱۶۳۳۶۹۶۸۴۹ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال نقد و مبلغ ۰ ریال غیر نقد، منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که ۱۰۰سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد. که ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱/۹۳,۱۲۶ مورخ ۱۴/۵/۹۳نزد بانک گردشگری شعبه صادقیه کد ۱۲۶ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید حسن ذکرگوبه کدملی ۰۰۷۱۲۴۴۵۵۷ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره، حامد حجتی پوربه کدملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲به سمت رئیس هیئت مدیره، برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : ـ سمانه باغی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۶۳۷۶۴۷ به عنوان بازرس اصلی . ـ سمیه خیراندیش به شماره ملی ۳۵۱۰۰۴۰۳۱۷ به عنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید: پ۹۳۰۵۲۵۱۷۶۱۷۷۵۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588583
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژیراک خاک در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۴۲۷۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به بندها،سدها،و ساختمان نیروگاه آبی، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، احداث تصفیه خانه های آب فاضلاب و خرید و فروش کلیه اقلام مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم و شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام های ارزی و ریالی از موسسات و بانکها مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ دماوند ـ خ طاهری ـ ک جهانشاهی ـ پ ۱۴ کدپستی ۱۷۴۳۶۱۴۹۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۳ ـ ۹۳ ـ ۱۲۶ مورخ ۱/۵/۹۳ نزد بانک گردشگری شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حامد حجتی پور به کد ملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمهدی صفوی به کد ملی ۵۸۹۹۹۱۹۶۶۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و عادی اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: مریم کرامتی به شماره ملی ۰۴۹۳۳۴۰۴۴۰ به عنوان بازرس اصلی. سیدفضل اله میرمهدی به شماره ملی ۱۲۱۹۷۸۷۷۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۰۴۱۴۴۷۲۵۲۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613519
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فیدار بتن مهراز در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۰۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۵۲۰۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور فنی و اجرایی مربوط به راه و ترابری و ساختمان و ابنیه، محوطه سازی، آسفالت، ساختمان سازی، انبوه سازی، آسفالت، تونل سازی، جدول کشی و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام از موسسات و بانکها مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ دکتر علی شریعتی ـ خ زیبا ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه ۱ کدپستی ۶۱۹۴۸۸۴۶۵۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۲/۹۳,۱۲۶ مورخ ۲۵/۵/۹۳ نزد بانک گردشگری شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. اکرم حیدری یا به کد ملی ۰۰۷۴۳۲۰۹۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ۲ـ حامد حجتی پور بشماره ملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ کمال مبارکی به شماره ملی ۰۴۹۲۲۱۹۱۸۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ اکبر شیرویه به شماره ملی ۰۰۶۲۴۸۳۴۵۵ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید: پ۹۳۰۶۲۳۴۷۷۷۴۵۲۵۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683577
آگهی تغییرات شرکت سپند ابنیه سورن بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۹۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۸۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: «امور پیمانکاری مربوط به رشته ساختمان و ابنیه شامل ساخت ساختمانها اعم از چوبی، سنگی، آهنی، انبوه سازی، آپارتمان سازی. شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری و بانکها.» آقای علی رضا اورعی فرزند علی اکبر به ش ش: ۱۵۵۸۶ صادره از تهران متولد۱/۷/۱۳۵۳ بشماره ملی ۰۰۵۹۵۴۶۶۶۲ با پرداخت مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم بیتا قزوینی زاده فرزند عادل به ش ش: ۱۲۷۵۱ صادره از تهران متولد ۲۵/۵/۱۳۶۴ بشماره ملی ۰۰۸۰۶۴۱۶۳۶ با پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: آقای حامد حجتی پور ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال خانم صفیه دلقندی ۰۷۹۳۸۹۸۲۲۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال آقای علی رضا اورعی دارای مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال خانم بیتا قزوینی زاده دارای مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۲۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۳۰۸۱۰۳۰۰۹۰۳۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660006
آگهی تغییرات شرکت روناش ابنیه آپامه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۳۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۰۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی کمر بیکی به شماره ملی ۳۹۳۴۷۷۰۷۸۹ با پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. فاطمه والا نسب به شماره ملی ۳۹۲۰۴۰۸۲۴۱ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: مهدی کمر بیکی به شماره ملی ۳۹۳۴۷۷۰۷۸۹ دارای مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال فاطمه والا نسب به شماره ملی ۳۹۲۰۴۰۸۲۴۱ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال حامد حجتی پور به شماره ملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ دارای مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال منصوره معماریان قم به شماره ملی ۰۳۸۱۲۴۲۲۵۰ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال پ۹۴۱۱۲۶۱۱۰۶۴۴۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838084
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بنای ژیوان درتاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۹۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۶۲۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به رشته های راه و ساختمان و آب، ساخت ساختمانها، انبوه سازی، مشاوره و طراحی ساختمان، نقشه برداری و پیمانکاری مربوط به راه و ترابری نظیر ساخت راه های اصلی و فرعی، بزرگراها، تونل ها، پل ها، راهداری، عملیات آسفالتی، خاکبرداری و خاکریزی- خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ وام و تهسیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل و خارج از کشور - اخذ اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران - خ مرتضوی پلاک ۳۴۹ طبقه همکف واحد۳ کدپستی: ۱۳۴۷۸۱۷۱۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۶۴,۳۱۵ مورخ ۹/۳/۹۵ نزد بانک آینده شعبه امام خمینی تقاطع خوش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حامد حجتی پور کد ملی کدملی:۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خدیجه کریمی کوزه گرانی کد ملی شماره ملی: ۲۵۹۳۳۷۹۳۸۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا السادات علوی به شماره ملی ۰۰۵۹۸۷۱۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی و سعید اقدامی به شماره ملی ۲۶۷۸۷۱۰۸۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۰۳۱۷۷۵۲۱۶۷۸۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878768
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژیراک خاک ایرانیان در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۲۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۸۲۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به رشته های راه و ساختمان و آب، ساخت ساختمانها، انبوه سازی، مشاوره و طراحی ساختمان، نقشه برداری و پیمانکاری مربوط به راه و ترابری نظیر ساخت راه های اصلی و فرعی، بزرگراها، تونل ها، پل ها، راهداری، عملیات آسفالتی، خاکبرداری و خاکریزی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ وام و تهسیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل و خارج از کشور ـ اخذ اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران. بلوار مرزداران پلاک۱۲۲طبقه ۲ کدپستی: ۱۴۶۴۶۴۵۷۳۶ » سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱/۱۱۵۰/۹۵ مورخ ۳۰/۳/۹۵ نزد بانک اینده شعبه میدان ونک کد ۱۱۵۰ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حامد حجتی پور به کدملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، خانم سمیه نجفی جعفرآباد به کدملی ۲۵۹۴۴۷۰۱۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا السادات علوی به شماره ملی ۰۰۵۹۸۷۱۴۹۰ به عنوان بازرس اصلی. فاطمه سادات علوی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۷۹۳۸۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۶۲۷۵۱۴۳۲۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978103
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتاسازان بیستون در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۰۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۱۷۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به رشته های راه و ساختمان و آب، ساخت ساختمانها، انبوه سازی، مشاوره و طراحی ساختمان، نقشه برداری و پیمانکاری مربوط به راه و ترابری نظیر ساخت راه های اصلی و فرعی، بزرگراها، تونل ها، پل ها، راهداری، عملیات آسفالتی، خاکبرداری و خاکریزی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ وام و تهسیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل و خارج از کشور ـ اخذ اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ اتوبان همت غرب بلوار عدل خ میرزا بابائی پلاک ۴ کدپستی: ۱۴۷۶۷۷۵۴۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۰/۹۵ص/۳۵۰ مورخ ۲۲/۴/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهرک قائم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا رستمی ۰۰۱۰۵۷۵۱۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. حامد حجتی پور ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید بازرس اصلی و علی البدل: شهناز دلقندی به شماره ملی ۰۷۹۰۷۵۷۱۲۵ به عنوان بازرس اصلی. صفیه دلقندی به شماره ملی ۰۷۹۳۸۹۸۲۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۵۳۱۷۲۸۷۶۷۲۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114578
آگهی تغییرات شرکت سدید برج ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۷۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۳۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد حجتی پور با کد ملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲با دریافت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت معادل سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. علیرضا رستمی با کد ملی ۰۰۱۰۵۷۵۱۰۳با دریافت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت معادل سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ولیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: پریا لک عیان با کد ملی۲۸۵۱۷۸۳۳۳۵ دارای۱۰۰۰۰۰ ریال امین لسانی با کد ملی۰۰۷۴۷۸۹۸۰۵ دارای۹۹۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۸۱۷۴۴۲۵۵۸۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191915
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیویل سازه ستاوند در تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۴۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۵۲۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به رشته های راه و ساختمان و آب، ساخت ساختمانها، انبوه سازی، مشاوره و طراحی ساختمان، نقشه برداری و پیمانکاری مربوط به راه و ترابری نظیر ساخت راه های اصلی و فرعی، بزرگراها، تونل ها، پل ها، راهداری، عملیات آسفالتی، خاکبرداری و خاکریزی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل و خارج از کشور اخذ اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ اشرفی اصفهانی خ آرش ـ بلوار پارک پلاک ۷ طبقه دوم کدپستی ۱۴۶۹۶۹۴۵۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که ۳۵ درصد سرمایه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۳۱۴/۹۵ در تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ بانک دی شعبه میدان ونک پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای حامد حجتی پور به شماره ملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم صفیه دلقندی به شماره ملی ۰۷۹۳۸۹۸۲۲۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا رستمی به شماره ملی ۰۰۱۰۵۷۵۱۰۳ به سمت بازرس علی البدل و خانم راحله قربانی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۸۱۰۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۹۲۴۳۴۴۵۱۷۸۷۱  داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272247
آگهی تغییرات شرکت آرسس بنای کهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۷۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حامد حجتی پور بشماره ملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. شهناز دلقندی بشماره ملی ۰۷۹۰۷۵۷۱۲۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. لیلا بکلری بشماره ملی ۶۴۷۹۷۸۴۲۱۹ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. بهمن برزگریالدور بشماره ملی ۰۰۵۱۴۵۱۰۷۷ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۱۱۰۴۲۲۷۶۰۷۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477741
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس سازان رونیکا درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۱۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۱۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:امور پیمانکاری مربوط به رشته های راه و ساختمان و آب، ساخت ساختمانها، انبوه سازی، مشاوره و طراحی ساختمان، نقشه برداری و پیمانکاری مربوط به راه و ترابری نظیر ساخت راه های اصلی و فرعی، بزرگراها، تونل ها، پل ها، راهداری، عملیات آسفالتی، خاکبرداری و خاکریزی- خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ وام و تهسیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل و خارج از کشور - اخذ اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-پونک-خیابان گلستان شرقی-بلوار شهید آیت اله اشرفی اصفهانی-پلاک ۲۸۳-مجتمع قصر پونک-طبقه دوم-واحد ۹- کدپستی ۱۴۶۹۶۱۴۷۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۰۷/۳۴۴۴۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ بانک قوامین شعبه میدان رسالت توسط موسسین پرداخت و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران:آقای حامد حجتی پور به شماره ملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی سخائی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۸۷۳۱ به سمت سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم الهه ورزنده اصفهانی به شماره ملی ۰۹۳۳۹۸۱۵۶۲ به سمت بازرس اصلی خانم سمیه نجفی جعفرآباد به شماره ملی ۲۵۹۴۴۷۰۱۹۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۲۹۵۰۳۹۳۰۶۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495021
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژیراک بتن کهربا درتاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۷۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۸۷۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:امور پیمانکاری مربوط به رشته های راه و ساختمان و آب، ساخت ساختمانها، انبوه سازی، مشاوره و طراحی ساختمان، نقشه برداری و پیمانکاری مربوط به راه و ترابری نظیر ساخت راه های اصلی و فرعی، بزرگراها، تونل ها، پل ها، راهداری، عملیات آسفالتی، خاکبرداری و خاکریزی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، اخذ وام و تهسیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل و خارج از کشور ـ اخذ اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پونک جنوبی ـ بلوار عدل ـ خیابان شهید میرزابابایی ـ پلاک ۴ ـ ساختمان سبز ـ طبقه زیر زمین ـ ـ کدپستی ۱۴۷۶۷۷۵۴۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره ۲۰۸/۱۴۴۱مورخه۲۳/۰۳/۹۶ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: راهله ورزنده اصفهانی به شماره ملی ۰۹۳۳۵۶۵۳۵۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خدیجه کریمی کوزه گرانی به شماره ملی ۲۵۹۳۳۷۹۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاءرئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حامد حجتی پور به شماره ملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ به سمت بازرس اصلی و شفق نصیری قادی به شماره ملی ۲۱۵۰۲۰۰۰۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار تفاهم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۲۲۵۸۴۴۱۹۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563764
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رابین سازان راسا درتاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۷۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۴۸۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به رشته های راه و ساختمان و آب ،ساخت ساختمانها،انبوه سازی،مشاوره و طراحی ساختمان،نقشه برداری و پیمانکاری مربوط به راه و ترابری نظیر ساخت راه های اصلی و فرعی،بزرگراها،تونل ها،پل ها،راهداری،عملیات آسفالتی،خاکبرداری و خاکریزی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور،اخذ وام و تهسیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل و خارج از کشور ـ اخذ اعطای نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ پونک ـ کوچه باباطاهر ـ خیابان گلستان شرقی ـ پلاک ۳۵ ـ جنوب غرب ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۷ ـ کدپستی ۱۴۶۹۶۱۷۵۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۵/۱۴۴۱مورخ ۲۳/۰۳/۹۶ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: حامد حجتی پور به شماره ملی ۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ به سمت مدیرعامل و سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمیه نجفی جعفرآباد به شماره ملی ۲۵۹۴۴۷۰۱۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات با امضای و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی سخائی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۸۷۳۱ به سمت بازرس اصلی و الهه ورزنده اصفهانی به شماره ملی ۰۹۳۳۹۸۱۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۵۹۵۲۹۱۲۷۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573039
آگهی تغییرات شرکت عمرانی شاوران ساب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۴۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد حجتی پور باکدملی۰۰۱۲۷۶۹۷۶۲ با دریافت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید آقای بابک قاسمی باکدملی۰۰۷۹۰۲۲۲۷۸ با دریافت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست صاحبان سهم الشرکه پس از خروج شریک و کاهش سرمایه:. آقای حامد حیدری باکدملی ۱۳۸۲۳۹۶۸۸۰ دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه. خانم ستاره کیهانی باکدملی ۰۹۲۱۳۳۶۰۳۹ دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۵۳۱۸۵۹۷۷۲۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک