عباسعلی شریفی

آقای عباسعلی شریفی

کد ملی 1263269095
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 627955
آگهی تاسیس شرکت امین اعتماد پیشرو (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۶۱۶۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج ازکشور و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی و خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی و خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، میدان آرژانتین، خ احمدقصیر، ک۱۴، پ۱۸ ط۵ کدپستی۱۵۱۴۷۵۴۷۱۴. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکهزار سهم۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد یکهزار سهم بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۷۹۹۱۱۰۶ مورخ۲۱/۳/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علی حاجی باقر به شماره ملی۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی۰۴۲۰۹۶۷۵۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای عباسعلی شریفی کله به شماره ملی۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای عباسعلی شریفی کله به شماره ملی۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم زهرا نیک بخت حرآبادی به شماره ملی۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۲۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579099
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات بیمه ای حامی تجارت پایدار در تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۹۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۶۸۹۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت بطور انحصاری عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از شرکت بیمه ملت با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، قرارداد نمایندگی، بخشنامه و دستور العملهای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه طرف قرارداد است. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه آیت الله سعیدی شهرک صنعتی چهار دانگه بلوار ماهر خیابان پژواک پلاک ۴۱ کدپستی ۱۹۵۹۶۷۳۳۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم یکهزار ریالی بانام می باشد که مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۴ ـ ص ۹۳ ـ ۳۷۹ مورخ ۲۳/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه پاسارگاد شعبه شهید پایدار فرد کد ۳۷۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای حسن حسینی راد به کد ملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ۲. آقای حامد حسینی راد به کد ملی ۰۰۷۸۷۰۲۹۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. خانم نفیسه امیدی به کد ملی ۰۰۱۰۹۹۵۴۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضا ء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی ترکمان دهنوی به شماره ملی ۰۴۹۰۴۲۴۶۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات " جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. به موجب نامة شمارة ۲۰۳۳۸/۴۰۳/۹۳ مورخة ۱۷/۴/۱۳۹۳ مدیریت نظارت بر دفاتر خدمات بیمه ای بیمة مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آگهی گردید. پ۹۳۰۵۲۸۷۸۶۱۹۵۸۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491239
آگهی تاسیس شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیت‌های مجازی که بطور مسقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران پاسداران بوستان ششم پلاک ۱۰۷ ـ کدپستی ۱۶۶۶۶۱۵۸۸۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۹/۵۱۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدار فرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علی حاجی‌باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای عباسعلی شریفی‌کله به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی ۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی ۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662130
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۲۷۲۸۳۵۷۵۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018381
آگهی تغییرات شرکت طلیعه سروش پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۳۸۶۸۶۲۵۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018526
آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدلبرای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۳۶۱۶۳۲۴۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038255
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد راد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۰۵۳۳۹۶۳۲۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041545
آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۰۶۹۴۱۸۶۰۵۵۲ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114699
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان میشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند شرکت گیتی گستر لیو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به نمایندگی خانم نفیسه دروکی با کدملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت افق گنجینه ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی اقای عباسعلی شریفی با کدملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه یمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴ به نمایندگی اقای ابراهیم قاسمی با کد ملی ۰۴۲۰۹۶۷۵۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. امضائ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با.. با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۸۱۷۸۲۶۸۶۹۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120037
آگهی تغییرات شرکت افق گنجینه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت گیتی گستر لیو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به نمایندگی خانم نفیسه دروکی با کدملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان رئیس هیات مدیره - شرکت آتیه سازان میشا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ به نمایندگی آقای عباسعلی شریفی با کدملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه یمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴ به نمایندگی آقای منصور رضائی با کد ملی ۰۰۵۵۵۳۳۲۱۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۸۱۹۳۲۱۸۳۸۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149636
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت افق گنجینه ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی آقای اردشیر مردانپور به شماره ملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه سازان میشا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ به نمایندگی خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه یمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴ به نمایندگی اقای عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل: چک، برات، قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۳۵۳۶۳۸۷۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476600
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اردشیر مردان پور به شماره ملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به نمایندگی از شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مهدی شهبازی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به نمایندگی از شرکت بنیان سرمایه تسنیم به شناسه ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۹۸ به عنوان مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علیرضا نورزاده لیاسی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۲۳۷۳۳ به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به عنوان عضوء هیئت مدیره و عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به نمایندگی از شرکت تأمین اندیش کاسپین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲ به عنوان عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۲۸۸۸۷۶۹۹۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781906
آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. ۲) روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳) صورتهای مالی شامل و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۱۰۰۴۶۹۸۹۷۸۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261172
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوران بهرامه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۲۳۱۱۵۸۴۶۲۹۲ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323386
آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردید. ر روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۲۹۹۳۰۴۴۲۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378349
آگهی تغییرات شرکت تامین اعتماد زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱
آگهی تغییرات شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک