محمود رضا ناظری

آقای محمود رضا ناظری

کد ملی 1262645395
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 757954
آگهی تصمیمات شرکت خمیر مایه خوزستان (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۷۹۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش. ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کدملی۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۳۲۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136170
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی اریان فراز به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ داریوش امین نژاد به کدملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ محمودرضا ناظری به کدملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ که طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۲ داریوش امین نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی سوادلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمودرضا ناظری به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مربوط به موسسه از قبیل قراردادهای موضوع فعالیت موسسه با امضای دو عضو از هیات مدیره و چک و سفته و بروات و سایر قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۱۶۸۴۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298420
آگهی تغییرات شرکت کیانا درمان سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۷۹۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز ش م ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری ش م ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۸۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345217
آگهی تغییرات شرکت تولید دینو موتور قم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۲۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۸/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۱/۱۱/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابداری آریان فراز بشماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ تهرانی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری بشماره ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۷۷۵۷۵۹ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418299
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بورس کالای کشاورزی خوشه چین سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴۶۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۸۲۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ و شماره ثبت ۱۳۸۳۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۰۹۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597009
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شاهین موتور قم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۶۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابسی آریان فراز بشماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ تهران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمودرضا ناظری بشماره ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۹۳۳۷۷۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710109
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مواد معدنی خونسرخ بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۳۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. شرکت آریان فراز به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۰۴۵۵۸۴۱۳۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406994
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی بی بافت کلاردشت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۷۶۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز ش ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرسی اصلی وآقای محمود رضا ناظری ش ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقایان امیرمسعود تدین ش ملی ۶۲۷۹۸۵۳۱۲۸ و ذکریا تدین ش ملی ۲۲۱۷۸۹۶۸۴۹ بسمت اعضا جدید هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۱۰۵۷۲۶۹۹۱۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406998
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی روف سان چالوس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرمان تدین به شماره ملی ۶۲۷۹۷۷۰۲۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای شاهرخ مرید پور به شماره ملی ۴۸۳۹۷۶۰۱۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۵۷۵۳۹۳۸۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688884
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری کالای کشاورزی بهپرور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به ش ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100318
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شاهین موتور قم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۵/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخه ۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آریان افرار بشماره ثبت ۱۳۸۳۸ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رضا ناظری بشماره ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ اختیارات مندرج در ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ صورتهای مالی سال ۸۹ بتصویب رسید. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786840
آگهی تصمیمات شرکت تجارت لعل پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۸۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۴۵۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کدملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد حری به کدملی ۱۰۹۰۹۵۸۹۹۴ محمود حری به کدملی ۱۰۹۱۶۲۵۵۸۱ مسعود حری به کدملی ۱۰۹۲۱۷۵۱۳۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۷/۹۰ محمود حری به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد حری بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797899
آگهی تغییرات شرکت شبکه هتل‌های آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. محمود رضا ناظری به شماره ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ به عنوان بازرس اصلی و احمد خجسته قاسمی به شماره ملی ۱۳۷۶۳۷۷۷۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ بتصویب رسید. پ۹۵۰۲۲۶۸۲۵۶۷۱۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883547
آگهی تغییراتارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۹۳۵۶/۹۴ مورخ ۱/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ محمد تقی رضائی به شماره ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ قاسم شیخانی به شماره ملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ ابوالفضل رضائی به شماره ملی ۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷ محمود رضا ناظری به شماره ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ پ۹۵۰۴۰۹۹۴۲۸۱۷۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086601
آگهی تغییرات شرکت ارمان ماسک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۲۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرسی اصلی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶وآقای محمود رضا ناظریک. م۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۱۹۰۳۹۸۶۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۳۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۸۵۱۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :۱-با دریافت مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی طبق مقررات مربوطه مبادرت به جمع آوری،پردازش و ارائه اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آ نها از هر طریق از جمله رسانه های جمعی،تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی: -اطلاعات مربوط به ورقه بهادار( اعم از مشخصات و خصوصیات ورقة بهادار، مشخصات ناشرورقه ی بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئولیتی پذیرفته اند با ذکرمسئولیت آ نها و مشخصات مالکان ورقه ی بهادار با ذکر مالکیت آن ها) ؛ -اطلاعات مربوط به معامله ی ورقه بهادار (اعم از قیمت ورقه ی بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد ورقه بهادار معامله شده) ؛ -اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقه بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنه قیمت ورقه ی بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش) -اطلاعات مربوط به ناشر ورقه ی بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیرمالی ناشر) ؛ جمع آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آن ها از طرق مختلف. طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها؛ ب - موضوع فعالیت فرعی با دریافت مجوز فعالیت مشاور ه سرمایه گذاری مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ با دریافت مجوز سبدگردانی، مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه یا پذیرش، مبادرت به فعالیت های پی شبینی شده در مقررات مربوطه؛ تبصره ۱: شرکت در ارائه یا انتشار هرگونه اطلاعات باید مقررات مربوطه را رعایت نموده و از ارائه یا انتشار اطلاعات محرمانه, اطلاعات نهانی، اسرار اشخاص و اطلاعاتی که ارائه یا انتشار آن ها در قوانین و مقررات منع شده است در غیرموارد مقرر در قوانین و مقررات، خودداری کند. تبصره ۲: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس شخصیت های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناداعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. تبصره ۳: شرکت می تواند با رعایت سقف تعیین شده توسط سازمان، در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-کوچه هیجدهم-خیابان بیهقی-پلاک ۲۶-طبقه اول-واحد ۸ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۷۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۸۴۹۱۱۵۲ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ نزد بانک سامان شعبه سی تیر با کد ۸۴۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای ابوالحسن اعتضاد بروجردی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۵۲۴۲۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حامد قنبر مقدم به شماره ملی ۰۰۶۵۸۳۵۵۲۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۳۲۶۰ و به نمایندگی محسن عینی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۳۸۹۳و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن کتانی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۶۲۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۱۳۹۳۱۷۶۷۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک