محمدعلی یزدان جو

آقای محمدعلی یزدان جو

کد ملی 1262630568
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570719
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام بشماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ علی یوسفپور به کدملی ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی یزدانجو به کدملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین سلیمی به کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به جای رحمتاله حافظی به کدملی ۱۲۸۵۶۵۵۹۹۰ به عنوان نماینده تامین اجتماعی جهت بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۳۹۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114368
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود مهردادی بشماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ بنمایندگی از شرکت مهر گستر یمین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ بسمت رئیس هیات مدیره آقای مسعود گشته به شماره ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ بنمایندگی از شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۷۶۰ بنمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ و آقای محمد حیدری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ بنمایندگی از شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۵۸ و آقای محمدعلی یزدان جو بشماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بنمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای محمدرضا مدرس خیابانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۷۴۰۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245490
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴ و ۵/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمدعلی یزدان جو کد ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۶۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، بهرام سبحانی کد ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهرام سبحانی بسمت مدیرعامل و غلامحسن تقی نتاج ملکشاه کد ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت سرمایه گذاری استان کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۸۲۴ سرمایه گذاری استان یزد بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۷۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنان بتصویب هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا بجز مدیرعامل سایر اعضای هیئت مدیره برای مواقع لزوم حق امضا خود را برای امضای چک تا سقف هفتاد میلیارد ریال و امضا قراردادها و سایر موارد تا سقف یکصد میلیارد ریال به امیر حسین نادری معاون اقتصادی و مالی شرکت و در غیاب ایشان به آقای حمید مردانی مدیر امور مالی شرکت تفویض نمودند. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره ۵/۹/۹۲ میباشد. ۲ سازمان حسابرسی بسمت بازرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۶۵۲۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246730
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رضاقلی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ به جای آقای عبدالمجید پورسعید به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد فطانت فرد حقیقی به شماره ملی ۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سجاد مروجی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۷۹۹۴۱ علی جهاندیده به شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ مهران شریفی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۲۱۹۵ و مجتبی جعفری به شماره ملی ۰۰۴۵۶۲۱۱۲۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه به شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۶۱۹۸ (معاون مالی و پشتیبانی)، مسعود فرجی پور به شماره ملی ۰۰۵۸۵۵۱۲۸۱ (مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان) و سرکار خانم سمیرا عسگری (مدیرمالی) به شماره ملی ۰۰۶۳۳۵۸۸۸۳ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه (معاون مالی و پشتیبانی)، مسعود فرجی پور (مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان) و یا سرکار خانم سمیرا عسگری (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت: تبصره در مورد پرداخت‌های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت، امضای مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی شرکت (آقای زین العابدین گندم کارابیانه) و در غیاب مدیرعامل با امضاء معاون مالی و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کارابیانه) و مدیرمالی (خانم سمیرا عسگری) و یا مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان (آقای مسعود فرجی پور) معتبر است ب) کلیه قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت، پذیرندگان خودپرداز و سایر قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کارابیانه) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای آقای زین العابدین گندم کارابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است. ج) قراردادهای پذیرندگان دستگاه‌های کارت خوان با امضاء یکی از آقایان اصغر باباپور به شماره ملی ۰۰۵۸۳۹۴۷۹۶ (معاون توسعه بازار) و زین العابدین گندم کارابیانه (معاون مالی و پشتیبانی معتبر است د) کلیه مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۷۶۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383402
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جم سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر محققی با شماره ملی ۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای رضا عاصم نخجوانی با شماره ملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدعلی یزدانجو با شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سید علی بهشتیان با شماره ملی ۰۹۰۱۴۸۲۱۰۲ به نمایندگی شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای بهروز خالق ویردی با شماره ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ به نمایندگی سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای یک و چهار (طبق آیین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش و هفت و هشت و نه (به استثناء انعقاد قرارداد اموال غیرمنقول) ده و دوازده (به استثناء تحصیل از بانکهای خصوصی) و چهارده و پانزده و هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب) و هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب) و نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره ایی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیئت مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۱۴۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512619
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ و نامه شماره ۱۲۱/۲۷۲۴۰۷ مورخ ۹۳/۳/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی یزدان جو به کدملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محمد رضا صباغی به کدملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی شیخی به کدملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای کمال بیگدلی به کدملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد فطانت فرد حقیقی به کدملی ۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره؛ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۴۱۸۶۵۳۴۲۷۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113691
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدعلی یزدانجو به ک م ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به جای رضا عاصم نخجوانی به نمایندگی از بانک پارسیان به ش م ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683623
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عسکری آزاد به شمار ملی ۰۰۴۵۴۴۵۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای جواد میرزازاده به شمار ملی ۰۰۴۶۱۷۱۲۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمدعلی یزدان جو به شماره ملی۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسن غلامی به شمار ملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمود الله وردی به شمار ملی ۰۰۳۹۹۷۵۷۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۲۱۰۳۷۵۵۵۲۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883884
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۴ و بموجب مجوز شماره ۴۲۹۲/ص /۹۵ مورخ ۲۱/۲/۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد سعیدی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ به عنوان رئیس هیات مدیره و علی قنبری به شماره ملی ۵۵۵۸۸۰۵۷۳۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ومحمدرضا قادری به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۳۴۹۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علی یوسف پوربه شماره ملی ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ و محمدعلی یزدان جو به شماره ملی۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره و حسین عطائی جاه به شماره ملی به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضای مجاز گروه‌های الف و ب به شرح ذیل تصویب و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق تعهدآورصادره شرکت با امضای یک نفر از اعضای گروه (الف) به همراه یک نفر از اعضای گروه (ب) با مهر شرکت معتبر باشد. گروه (الف) محمدرضا قادری با کدملی به شماره ۰۰۵۲۲۸۳۴۹۶ - محمد عموزاده با کدملی به شماره ۰۰۴۱۱۶۶۰۴۳ - احمد کاظمی مجد با کدملی به شماره ۰۵۳۲۱۶۹۰۱۸ گروه (ب) محمد سعیدی با کدملی به شماره ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ - علی قنبری با کدملی به شماره ۵۵۵۸۸۰۵۷۳۰ - علی یوسف پور با کدملی به شماره ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ - محمدعلی یزدان جو با کدملی به شماره ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ - جواد رحمانی با کدملی به شماره ۰۰۵۸۹۹۳۶۶۵ پ۹۵۰۴۰۹۸۵۳۱۶۲۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001508
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۷۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی یزدان جو بشماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بنمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به سمت رئیس هیات مدیره حسین لولاگری بشماره ملی ۴۲۸۴۷۱۰۲۲۲بنمایندگی ازگروه توسعه اقتصادی تدبیر به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حمیدرضا حساس بشماره ملی ۰۰۶۱۶۳۸۲۴۲بنمایندگی ازگروه توسعه ساختمان تدبیر به سمت عضو هیات مدیره تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی اقدام می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل شرکت بشرح زیر تعیین و به تصویب رسید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و مراجع قضایی. امضاء، صدور، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی (چک، سفته، برات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره. تهیه کلیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و مشخص نمودن روش‌های اجرایی آن و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر با تأیید هیات مدیره. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چهارچوب موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، آیین نامه‌ها و مصوبات هیات مدیره. تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات رسمی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تأیید هیات مدیره. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیات مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هیات مدیره. مباردت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری با تصویب هیات مدیره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب موضوع فعالیت شرکت با تصویب هیات مدیره. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن با رعایت صرفه و صلاح شرکت و گزارش با تصویب هیات مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تأیید هیات مدیره. تهیه بودجه سالانه بمنظور اداره کردن شرکت با برنامه و اهداف مشخص و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب بودجه. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب. ارائه و پیشنهاد هرگونه طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در چارچوب برنامه ریزی‌های کلان شرکت به هیات مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تمایل به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به لغو دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین یا بدون تعیین وکیل دیگری به جای او، با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین دلیل و خواسته، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به و خسارات قانونی، چه در دادگاهها و چه ادارات و دوایر ثبت به غیر از صلح و سازش که با تصویب هیات مدیره خواهد بود. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت با تصویب هیات مدیره. تبصره: مدیرعامل مجاز می‌باشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید. پ۹۵۰۶۱۳۹۲۲۲۰۶۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113306
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سازند صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۷۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم آبرومند به شماره ملی ۰۰۱۳۹۶۷۲۷۴ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید وزوانی به شماره ملی ۱۲۶۰۷۴۹۱۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای محمد علی یزدان جو با کد ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ و آقای حسین یزدان جو کد ملی ۰۰۱۰۸۸۳۳۶۳ و آقای حسن یزدان جو با کد ملی ۰۰۱۷۰۰۹۹۲۸. پ۹۵۰۸۱۶۳۸۴۳۱۵۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181355
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۷۴۷۶/ص/۹۵ مورخ ۱۸/۸/۹۵ سازمان بنادر و در یا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شماره ۱۵۸۳۳۹/۶۰ مورخ۱۴/۷/۹۵ وزارت صنعت، معدن وتجارت و با استناد به مصوبه شماره ۵۱۵۱۱/ت۵۳۳۱۲ ه مورخ ۳/۵/۹۵ هیئت وزیران آقای محمد سوری با کدملی۳۹۷۸۶۰۷۳۵۲ به عنوان عضو هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامی عام) جانشین آقای علی اکبر مهرفرد کدملی ۴۲۸۴۱۴۸۱۳۳ تعیین گردیدند. در نتیجه اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد سعیدی با کدملی (۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷) رابه عنوان رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای مجتبی خسروتاج با کدملی (۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱) را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سوری با کدملی۳۹۷۸۶۰۷۳۵۲ به عنوان عضو هیئت و آقای علی اکبر غنجی فشکی کدملی ۰۰۵۳۰۳۹۰۰۹ را به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اسناد تعهدآور واوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای گروه «ب» ودر غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضای گروه «الف» به همراه یک نفر از اعضای گروه «ب» به شرح ذیل با مهر شرکت معتبرمی باشد. گروه (الف) آقای محمد سعیدی ۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷ آقای علی یوسف پور ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ آقای احمد شهباز بیگی روزبهانی ۴۰۷۲۵۸۲۰۳۴ گروه (ب) آقای مجتبی خسرو تاج ۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱ آقای محمد علی یزدان جو ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ آقای علی جعفری سمنانی ۴۵۹۰۹۷۰۰۲۳ آقای امیرسامان ترابی زاده ۰۰۳۹۳۶۲۲۰۵ آقای علیرضا تقوی ۲۹۹۱۴۳۲۹۶۹ محمد سوری کدملی ۳۹۷۸۶۰۷۳۵۲ هیات مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل را عینا مطابق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۷/۵/۹۵ تعیین و تفویض نمود. پ۹۵۰۹۲۰۵۸۰۵۲۸۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249306
آگهی تغییرات شرکت مدیریت کشتی راهبران امیددریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۰۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۸۳۳۵/ ص/ ۹۵مورخ ۲۹/۳/۹۵سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی یزدان جو با کد ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به عنوان نماینده شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۴۳۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر غنجی فشکی با کد ملی ۰۰۵۳۰۳۹۰۰۹ به عنوان نماینده شرکت کشتیرانی کلان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۶۹۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا والفی با کد ۰۰۵۰۴۹۶۳۲۸ به عنوان نماینده شرکت کشتیرانی موج شکنان کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۳۰۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرسامان ترابی زاده با کد ملی ۰۰۳۹۳۶۲۲۰۵ به عنوان نماینده شرکت کشتیرانی مسخر دریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۶۰۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدرضا سید علیزاده کد ملی ۰۰۴۰۸۳۰۱۹۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۶۲۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صاده شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای گروه (ب) با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای گروه (الف) به همراه یک نفر از اعضای گروه (ب) با مهر شرکت معتبر باشد. گروه الف: علی اکبر غنجی فشکی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۳۹۰۰۹ وسید رضا سید علی زاده به شماره ملی ۰۰۴۰۸۳۰۱۹۵ و حمید دانائی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۲۸۸۲۲گروه ب: محمدعلی یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ وامیرسامان ترابی زاده به شماره ملی ۰۰۳۹۳۶۲۲۰۵ وداریوش غزنوی به شماره ملی ۱۳۷۸۹۷۳۳۰۵ وظایف و حدود اختیارات مفوضه هیئت مدیره به مدیرعامل: انجام کلیه امور تجاری و مکاتبات شرکت وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه و همچنین تنظیم مفاصا و تصفیه حساب‌ها اعطاء و قبول ضمانت همچنین ظهرنویسی و تضمینات تجاری صدور بروات و حواله جات با رعایت آئین نامه مالی شرکت پیشنهاد و افتتاح حساب جاری سپرده ثابت در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری جهت وجوه ذخیره و همچنین انتقال و مسدود کردن حساب‌ها مزبور جهت تصویب هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی تا سقف پانصد هزار دلار (پرونده‌های ارزی) و دویست ملیون ریال (پرونده‌های ریالی) انعقاد هر گونه قرارداد با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت و یا بدون آن و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن پیشنهاد هر گونه سرمایه گذاری و خرید دارائی و اموال به هیئت مدیره و انجام آن پس از تصویب هیئت مدیره بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن دعوت برای تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه و ارائه گزارش عملکرد به هیئت مدیره تنظیم و ارائه بودجه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب تنظیم و ارائه گزارشات صورت‌های مالی در مقاطع ۳و۶ (حسابرسی شده) ۹ ماهه و یکساله و همچنین گزارشات قابل اهمیت و اثر گذار در عملکرد شرکت که در جهت رعایت حقوق سهامداران لازم و ضروری است در تاریخ و زمان بندی مقرر اجرای هر گونه مصوبات هیئت مدیره و مسئولیت‌های قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب معاملات استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا کارکنان شرکت تفویض نماید ارجاع هر یک و یا کلیه اختلافات شرکت به داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و تعیین وکیل. پ۹۵۱۰۲۰۷۲۶۷۸۰۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450656
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمصطفی سید هاشمی به شماره ملی ۱۵۵۱۷۸۱۱۷۴ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامحسین نوذری به شماره ملی ۲۳۷۲۳۳۰۵۰۰ به نمایندگی از گروه توسعه انرژی تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمدعلی یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره هادی جوهری به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۱۰۶۳ به نمایندگی گروه توسعه ساختمان تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علی بقائی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۷۶۸۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. الف وظایف و مسئولیتهای کلی: اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره. نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی با حق توکیل به غیرو حل و فصل آنها. صلح و سازش در امور مربوط به شرکت با هماهنگی هیات مدیره و ارجاع امور به داوری. تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی. تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر ششماه یکبار و تسلیم آن به هیات مدیره. تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تأیید و تصویب نهایی. نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیات مدیره. ب برنامه ریزی: انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژی‌ها و خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب نهایی. انجام برنامه ریزی لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت. انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه. ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشی‌ها و استراتژی‌های تعیین شده و ارائه گزارشات لازم به هیات مدیره. تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارائه پیشنهاد لازم به هیات مدیره در این رابطه. برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن جهت سیر مراحل تصویب. شناخت فرصت‌های سرمایه گذاری مطلوب و یافتن ایده‌های مناسب. ج کنترل و نظارت: کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹ گزارشات مدیریت ›› بمنظور دسترسی سریع و صحیح به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه‌های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت ه ر شرکت و ارائه نتایج حاصله ب ه هیات مدیره، هر سه ماه یکبار. استقرار‹‹ سیستم‌های کنترلی داخلی ›› مناسب بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمتهای مختلف شرکت و همچنین اجرای بموقع مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت. ایجاد و استقرار سیستم‌های مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. د امور مالی و اداری: انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود برنامه و بودجه مصوب و مصوبات هیات مدیره و اختیارات تفویض شده با رعایت آیین نامه‌های مربوطه. تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت‌های شرکت جهت ارائه آن به هیات مدیره و طی مراحل تصویب. تهیه و تنظیم برنامه‌های مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت. پیشنهاد و ارائه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هیات مدیره جهت سیر مراحل تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. تدوین برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفه‌ای و مهارت‌های تخصصی کارکنان با توجه به برنامه و بودجه مصوب و طبق آیین نامه استخدامی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهایی. تهیه و اجرای طرحهای رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز در چارچوب بودجه مصوب. ه اختیارات پرسنلی: انتخاب، استخدام، جایگزینی، انتصاب، انفصال و اخراج کارکنان و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قسمتهای مختلف شرکت براساس نمودار سازمانی مصوب در قالب برنامه و بودجه مربوطه و تعیین پست سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات هر یک از کارکنان با توجه به نمودار سازمانی و آیین نامه استخدامی شرکت. تعیین حقوق و مزایای پرسنل جدیدالاستخدام براساس آیین نامه استخدامی و نظام پرداخت شرکت. تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، عیدی، پاداش و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات جاری و آیین نامه استخدامی مصوب هیات مدیره. اعزام کارکنان به دوره‌های آموزشی و تخصصی داخلی در چارچوب برنامه و بودجه مصوب. اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. و اختیارات مالی: دستور انجام هزینه‌های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب و همچنین رعایت آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد. انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و انعقاد قرارداد‌های مربوطه با رعایت برنامه و بودجه وآیین نامه معاملات. سپرده گذاری نزد بانکها و یا ابطال سپرده‌های بانکی موجود حسب شرایط نقدینگی شرکت. صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای پیش آمده. امضاء کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره. امضاء کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره. تبصره: مدیرعامل میتواند با تصویب هیات مدیره حق امضاء خود را در موارد خاص یا بطور محدود به اشخاص دیگر واگذار نماید. تأیید نهایی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. اخذ تسهیلات مالی طبق برنامه و بودجه مصوب و با هماهنگی هیات مدیره ز حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته: تعیین و نصب اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابعه ضمن هماهنگی با هیات مدیره. تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوق العاده. تصمیم گیری در خصوص انحلال، فروش، افزایش سرمایه اصلاح اساسنامه شرکتهای تابعه و وابسته با تصویب هیات مدیره. تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره در شرکتهای تابعه طبق آیین نامه مصوب هیات مدیره. تعیین و پرداخت پاداش عملکرد مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای تابعه ح اختیارات اداری و حقوقی: انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و مؤسسات مختلف. صدور و امضاء کلیه احکام استخدامی کارکنان با توجه به مقررات و آئین نامه استخدامی شرکت. صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهایی با استعفاء کارکنان شرکت. تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان. اتخاذ تصمیم در زمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی در چارچوب برنامه و بودجه مصوب. اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت با حق توکیل از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت. تبصره: مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف، مسئولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید. پ۹۶۰۳۰۸۶۶۱۱۸۷۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631793
آگهی تغییرات شرکت فراب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۳۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد عبداللهی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۶۶۹۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد علی یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه نیروگاههای آبی متوسط و کوچک میناب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خدا رسان قائم دوست به شماره ملی ۲۰۰۱۰۶۷۲۲۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه آب تابان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۱۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهران لطفی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۳۵۸۱۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۰۴ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علیرضا اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۳۲۸۲۹ به نمایندگی از شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۱۳۶ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها، چک‌ها، سفته‌ها، اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضاء دو عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری تنها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و جاری خواهد بود. همچنین هیئت مدیره تعیین نمود حق امضاء کلیه چکها وحوالجات ریالی وارزی تا سقف ۲۴ میلیارد ریال (بیست و چهار میلیاردریال) و افتتاح حسابهای سپرده بلند مدت جهت اخذ ضمانتنامه‌ها ومکاتبات وفرم‌های بانکی جهت صدورضمانتنامه‌های بانکی تا سقف یکصد میلیاردریال درهرموردرا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی شرکت آقای داریوش طهماسبی به شماره ملی ۶۱۷۹۶۷۱۲۰۶ همراه با مهر شرکت معتبر و جاری خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره. تهیه و تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت از قبیل: آئین نامه آموزش، چارت سازمانی تفصیلی، نظام مشارکت و ….. (به استثنای آئین نامه معاملات، آئین نامه وام کارکنان شرکت، آئین نامه استخدام و تاپ چارت سازمانی). نمایندگی شرکت در برابراشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و سایر موارد مربوط به کارکنان در چارچوب آئین نامه استخدام. اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت هزینه‌های مورد درخواست دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، انجمن‌ها، نهادها، کارفرمایان و ….. در رابطه با حمایت از برگزاری کنفرانس‌ها، تبلیغات پروژه‌ها و نظایر آن، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای هر مورد مشترکا با رئیس هیات مدیره و در غیاب وی با نظر یکی از اعضاء هیات مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها، و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره با اجرای آن در قالب آئین نامه معاملات. اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پاسخگویی و ارائه کلیه مدارک و دفاتر و اسناد به بازرس (حسابرس) شرکت. انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلام آن در جراید قانونا الزامی است. سایر مواردی که بر اساس مصوبات هیات مدیره اختیار آن به مدیرعامل واگذار می‌گردد. پ۹۶۰۷۰۵۶۷۵۸۹۳۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302221
آگهی تغییرات شرکت سپهر بنا گستر ابنیه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۳۷۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۴۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین یزدان جو به شماره ملی ۰۰۱۰۸۸۳۳۶۳ به سمت عضو هیات مدیره ۲ - آقای سید مهدی واصلی به شماره ملی ۰۷۹۳۲۱۵۵۳۶ به سمت نایب ریس هیات مدیره ۳ - آقای رضا فرنقی به شماره ملی ۰۰۵۰۹۲۷۸۰۹ به سمت مدیرعامل وعضوهیات مدیره ۴ - آقای محمد علی یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به سمت ریس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها، عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۱۵۹۰۴۵۸۹۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک