محمود تولائی

آقای محمود تولائی

کد ملی 1262291070
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 972037
آگهی تصمیمات در شرکت پیشرو صنعت و معدن زاینده رود سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۴۷۱۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه خانه صنعت معدن و تجارت استان اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۳۳۱۸ بنمایندگی عبدالوهاب سهل آبادی با کد ملی ۶۶۰۹۵۳۷۵۰۱ و کدپستی ۸۱۳۴۸۹۳۱۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ماشین سازی آذربایجانی شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۴۱۷۰ بنمایندگی رحیم آذربایجانی با کد ملی ۱۲۸۷۵۴۹۳۸۱ و کدپستی ۸۷۱۹۶۷۹۷۳۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد اقارب پرست با کد ملی ۱۲۸۷۴۹۹۱۰۴ و کدپستی ۸۱۷۳۷۱۳۸۳۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت کمال سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۰۳۰۰ بنمایندگی محمد امین توکل به کد ملی ۱۷۵۵۶۴۴۳۸۸ و کدپستی ۸۱۳۴۸۹۳۱۷۱ و محمود تولایی به کد ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ و کدپستی ۸۷۱۹۶۷۹۷۳۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و رحیم نصر به کد ملی ۱۲۸۹۹۷۷۶۰۷ و کدپستی ۸۱۷۶۶۶۴۹۹۱ و رسول مطیعی به کد ملی ۱۲۸۴۳۳۹۱۰۶ و کدپستی ۸۱۳۷۸۵۳۴۳۱ بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و امور پرسنلی و هزینه‌های جاری شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس و مکاتبات عادی و اداری با امضا رئیس یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و سید علی قاضی عسگر با کد ملی ۱۲۸۵۵۰۱۵۱۹ و کدپستی ۸۱۴۳۷۱۴۶۵۴ و محمدرضا کبیری نائینی با کد ملی ۱۲۸۶۸۹۰۵۱۹ و کدپستی ۸۱۶۴۹۴۸۸۹۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۰ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۷۶۳۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000018
آگهی تغییرات شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی کاشان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۹۱۷۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۶/۱۱/۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۱: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه رسالت جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد. ۳ آقایان محمد گلناری فرزند علی ش ش ۶۲ ت ت ۱۳۲۸ با کد ملی ۱۲۶۲۷۹۶۰۰۸ و محسن استحقاقی فرزند ابراهیم ش ش ۳۳۴ ت ت ۱۳۳۴ با کد ملی ۱۲۶۲۲۷۳۹۷۸ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ آقای محمود تولائی فرزند حسین با کد ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای حسن عبدی ابیانه فرزند محمد با کد ملی ۱۲۳۹۷۶۱۷۴ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان سید مهدی واجدی فرزند آقا جلال با کد ملی ۱۲۶۲۸۴۹۷۵۶ و سید احمد ماجدی فرزند سید خدابخش با کد ملی ۱۲۶۱۶۴۳۲۷۵ و آقای سید عباس حسینی فرزند سید حسین با کد ملی ۱۲۶۲۸۴۰۸۵۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای حسین آلوئی کاشانی فرزند عباس با کد ملی ۱۲۶۱۵۹۵۶۲۹ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شدند. کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت بامضای مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت متفقا همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۲۲۷۵۱۴۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109506
آگهی تغییرات شرکت خدماتی زیارتی زمزم سفر کاشان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۴۹۹
باستناد صورت جلسه مورخ ۱/۴/۹۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه آفرینش جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای سید محمد دیانت فرزند سید حسین ش ش ۲ متولد ۱۳۳۱ با کد ملی ۱۲۶۱۵۶۹۱۹۹ بعنوان بازرس اصلی، آقای مهدی مصلح فرزند فخر اله ش ش ۴۹ متولد ۱۳۵۲ با کد ملی ۱۲۶۲۹۴۸۳۴۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ حسین آلوئی کاشانی فرزند عباس با کد ملی ۱۲۶۱۵۹۵۶۲۹ عضو و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت بیت عتیق کاشان بشماره ثبتی ۲۹۰۳ و خانم مریم السادات سیدی فرزند عباس با کد ملی ۱۲۶۱۸۱۶۷۹۱ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود تولائی فرزند حسین با کد ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ بسمت عضو و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۲۵۹۶۳۴۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238752
آگهی تغییرات شرکت زیارتی بیت عتیق کاشان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۰۷۵۰
باستناد صورت جلسه مورخ ۳/۸/۹۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ۱ روزنامه کار و کارگر جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد. ۲ آقای عباس اقبالی فرزند امراله ش ش ۴۹ متولد ۱۳۳۳ با کد ملی ۱۲۶۲۴۲۶۹۶۶ بعنوان بازرس اصلی، حسن باغبانی آرانی فرزند محمدرضا ش ش ۱۶۰ متولد ۱۳۳۷ با کد ملی ۶۱۹۹۵۱۶۲۶۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقای محمد تولائی فرزند حسین با کد ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ عضو و بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید احمد ماجدی فرزند سید خدابخش با کد ملی ۱۲۶۱۶۴۳۲۷۵ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای حسن عبدی ابیانه فرزند محمد با کد ملی ۱۲۳۹۷۶۱۷۴۰ بسمت عضو و منشی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۲۹۴۹۹۶۸۶ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266037
آگهی تغییرات شرکت صادراتی پویا راد کاشان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۳۹۸۸
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سال ۱۳۹۱ شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای علی محمد حسین زاده فرزند حاج حسین شماره شناسنامه ۹ متولد ۱۳۲۳ با کد ملی ۱۲۶۳۰۹۳۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مصلح فرزند فخراله شماره شناسنامه ۲۹ متولد ۱/۱/۱۳۵۲ با کد ملی ۱۲۶۲۹۴۸۳۴۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ آقای میرزا احمد مصدق فرزند حسین با کد ملی ۴۴۳۲۰۵۷۹۱۲ عضو و بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی دیانت فرزند سید حسین با کد ملی ۱۲۶۱۵۵۱۸۸۵ عضو و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید محمد دیانت فرزند سید حسین با کد ملی ۱۲۶۱۵۶۹۱۹۹ و سید محسن دیانت فرزند سید حسین با کد ملی ۱۲۶۱۶۵۱۰۹۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت و آقای محمد تولائی فرزند حسین با کد ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ بسمت عضو و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۰۰۴۲۷۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472350
آگهی تغییرات شرکت کامکار کاران بهامین با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۱۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۷۶۱۹
الف) باستناد صورت جلسه مورخ ۴/۲/۹۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت: ۱. آقای رضا عارضی فرزند عباسعلی کد ملی ۱۲۶۰۸۶۲۸۸۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۳۰/۱۶ ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۳۰/۲۰ ریال افزایش داد. ۲۰ آقای عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی فرزند علی کد ملی ۵۵۱۹۹۳۴۳۰۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۱۴ ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۰۰۰/۵۲۰/۲ ریال بمبلغ ۰۰۰/۸۸۰/۱۶ ریال افزایش داد. ۳. آقای رضا فرشادنیا فرزند حبیب کد ملی ۱۲۶۲۱۶۹۴۶۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۸۰/۹ ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۵ ریال بمبلغ ۰۰۰/۲۲۰/۱۴ ریال افزایش داد. ۴. آقای عباس اقبالی فرزند امراله کد ملی ۱۲۶۲۴۳۶۹۶۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۱ ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۰۰۰/۵۲۰/۲ ریال بمبلغ ۰۰۰/۲۲۰/۱۴ ریال افزایش داد. ۵. آقای محمود تولائی فرزند حسین کد ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۱۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۰۰۰/۵۲۰/۲ ریال بمبلغ ۰۰۰/۴۳۰/۱۳ ریال افزایش داد. ۶. آقایان احمد عارضی فرزند عباسعلی کد ملی ۱۲۶۰۸۶۶۲۸۹ و محمد عارضی فرزند عباسعلی کد ملی ۱۲۶۲۶۸۹۱۵۵ هر یک با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲ ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال افزایش دادند. ۷. آقای عباس کتابی فرزند سیف اله کد ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۳۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۲۰/۱۴ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بتبع سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافت. لذا ماده ۴ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. ۸. تعداد اعضا هیئت مدیره شرکت از هفت نفر به هشت نفر افزایش یابد و بتبع ماده ۱۴ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. ب) باستناد صورت جلسه مورخ ۴/۲/۹۳ مجمع عمومی عادی شرکا: ۱. آقایان عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی فرزند علی کد ملی ۵۵۱۹۹۳۴۳۰۴ عضو و بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود تولائی فرزند حسین کد ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ عضو و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا فرشادنیا فرزند حبیب کد ملی ۱۲۶۲۱۶۹۴۶۱ و عباس اقبالی فرزند امراله کد ملی ۱۲۶۲۴۳۶۹۶۶ و عباس کتابی فرزند سیف اله کد ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۳۷ و رضا عارضی فرزند عباسعلی کد ملی ۱۲۶۰۸۶۲۸۸۷ و محمد عارضی فرزند عباسعلی کد ملی ۱۲۶۲۶۸۹۱۵۵ بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای احمد عارضی فرزند عباسعلی کد ملی ۱۲۶۰۸۶۶۲۸۹ عضو و بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۳۲۳۸۵۲۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533821
آگهی تصمیمات در موسسه خانه صنعت و معدن استان اصفهان ثبت شده بشماره ۱۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۳۳۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۰ و همچنین باستناد نامه شماره ۴۷۶۳۳۰/۱۰۴ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تصمیمات ذیل در موسسه نامبرده اتخاذ گردید: ۱ آقایان سید عبدالوهاب سهل آبادی به کد ملی ۶۶۰۹۵۳۷۵۰۱ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود تولایی به کد ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا برکتین به کد ملی ۱۲۸۵۴۷۶۶۵۴ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ بسمت خزانه دار و عبدالمهدی اجلالی به کد ملی ۲۹۹۱۲۴۷۶۸۱ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ و سید مرتضی امین جواهری به کد ملی ۱۲۸۲۲۴۲۶۰۱ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ و سعادت بهرامی به کد ملی ۱۱۲۹۰۲۶۴۲۱ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ و محمد امین توکل به کد ملی ۱۷۵۵۶۴۴۳۸۸ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد حسین دروش به کد ملی ۱۲۸۵۳۴۸۳۴۶ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ و عباس تاجبخش به کد ملی ۱۲۸۰۸۳۷۰۴۷ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲ آقایان محمد اقارب پرست به کد ملی ۱۲۸۷۴۹۹۱۰۴ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ و محمد رضا کبیری نائینی به کد ملی ۱۲۸۶۸۹۰۵۱۹ و کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ بسمت بازرسان اصلی رسول مطیعی به کد ملی ۱۲۸۴۳۳۹۱۰۶ و. کدپستی ۸۵۱۸۷۱۴۱۸۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ صورت‌های مالی مربوط به سال ۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۴ کلیه اوراق و اسناد مالی با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه و کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا دبیر و با مهر موسسه معتبر است ضمنا رئیس هیئت مدیره مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۵ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های موسسه تعیین گردیده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814414
آگهی تغییرات شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران شمسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۳۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۰۹۵/ ۵۰۰/ ۹۵ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۹۵ سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود تولایی بشماره ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰به عنوان بازرس اصلی وسید ضیا حسینی کدملی۰۰۴۳۷۲۴۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره بقرارذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان تهران شناسه م ۱۰۱۰۲۵۶۷۷۷۵ شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان خراسان رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۷۴۲۱ شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۱۶۰ شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان قم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۰۲۸۲ شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۸۸۱۰ شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان مازندران به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۱۰۸۵ وشرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۱۳۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۳۰۴۹۰۴۷۴۰۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362397
آگهی تغییرات شرکت خدمات قالیبافان ماشینی کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود تولائی به کدملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی کشاورزی صالحین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۸۳۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای احمدفرهی به کدملی ۱۲۶۱۵۴۳۳۹۴ به نمایندگی شرکت فرش فرخ سپهر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۷۱۹۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حاج خلیل اله افشاری به کدملی ۱۲۶۱۴۲۵۴۰۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا)، آقای حسنعلی رمضانی بیدگلی به کدملی ۶۱۹۹۵۳۵۳۳۲ به نمایندگی از شرکت نساجی پامچال به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۸۵۰۰، مرتضی محبوبی به کدملی ۶۱۹۹۵۳۲۳۸۴ به نمایندگی شرکت تکمیل شایسته به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۴۳۲، اصغر رسمی به کدملی ۱۲۶۱۵۸۵۴۹۶ به نمایندگی شرکت فرش زرین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۶۸۸۷، محمود قرائتی به کدملی ۱۲۶۱۶۴۷۲۷۰ به نمایندگی شرکت صبابافت به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۴۶۴۷، سیدرضالاجوردی به کدملی ۱۲۶۰۵۸۴۹۱۷ به نمایندگی شرکت ستاره آسمان کویر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۸۵۵۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۶۵۴۷۳۶۹۵۹۰اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441749
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران توسعه پارسیان سیلک در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۵۶۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: توسعه و عمران زیر ساختهای شهرستان؛ واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، ماشین آلات و مواد اولیه؛ خدمات فنی و مهندسی؛ خدمات مدیریتی؛ اخذ و اعطای نمایندگی به سایر شرکتهای داخلی و خارجی؛ سرمایه گذاری در صنعت، معدن، بازرگانی، کشاورزی و خدمات. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر کاشان ـ ۲۲ بهمن ـ کوچه توحید۴۰ ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۸۷۱۴۷۷۷۳۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی بانام عادی که مبلغ یکصد میلیون ریال تماما طی گواهی شماره ۵۸۹ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ بانک ملت شعبه کاشان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای احمد فرهی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۴۳۳۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود تولایی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید فراهی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۲۴۲۰۳ و به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی کاشان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۴۸۸۵۶ به نمایندگی سیدعلی دیانت به شماره ملی ۱۲۶۱۵۵۱۸۸۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای محمود تولّائی به سمت رئیس هیئت مدیره و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوررزی کاشان با نمایندگی آقای سیّدعلی دیانت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای خلیل اله افشاری به شماره ملی ۱۲۶۱۴۲۵۴۰۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی قدوسی محصل به شماره ملی ۱۲۶۱۴۷۵۴۸۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۲۷۶۰۶۴۸۸۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443600
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کاشان در تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۸۵۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود. نظر به اینکه اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران بموجب قوانین ذیربط ازجمله قانون تاسیس اتاق تجارت ۱۳۰۵ و اصلاحات آن، قانون تاسیس اتاق صنایع ومعادن مصوب سال ۱۳۴۱، قانون ادغام دو اتاق صنایع ومعادن وبازرگانی ایران وتاسیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، قانون اتاق بازرگانی صنایع، معادن ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰ عنوان کشاورزی نیز به نام اتاق افزوده شده و در دفاتر قانونی ثبت و به شرح ذیل آگهی می گردد: مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر کاشان ـ ۲۲ بهمن ـ کوچه توحید۴۰ ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۸۷۱۴۷۷۷۳۱۳ اولین مدیران: آقای احمد فرّهی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۴۳۳۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود تولایی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پورابراهیمی به شماره ملی ۶۱۹۹۶۴۹۸۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی دیانت به شماره ملی ۱۲۶۱۵۵۱۸۸۵ به سمت خزانه دار برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از نواب رئیس امضاء و به مهر اتاق ممهور شده باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه طبق نامه شماره ۳۲۳/۹۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان ثبت وآگهی گردید. ش۹۶۰۳۰۳۸۷۵۵۷۵۲۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533171
آگهی تغییرات خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین و سالمندان کاشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد زارع جوشقانی به شماره ملی ۱۲۶۳۱۲۶۴۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود تولائی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا پورعسکری به شماره ملی ۱۲۶۱۷۶۲۴۶۰ به سمت خزانه دار، آقای سیدعلی موسویان به شماره ملی ۱۲۶۱۵۹۲۱۲۳ به سمت منشی هیئت مدیره، آقای مصطفی کردمیل مؤخر به شماره ملی ۱۲۶۰۳۸۲۰۰۱ به سمت مدیرعامل، آقای سیدمحمد طباطبائی نیا به شماره ملی ۱۲۶۱۶۷۵۴۳۶، آقای محسن استحقاقی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۷۳۹۷۸، آقای خلیل اله افشاری به شماره ملی ۱۲۶۱۴۲۵۴۰۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۰۵۱۲۸۴۴۵۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714398
آگهی تغییرات شرکت آجر ماشینی مروارید کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۰۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود تولائی کد ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰، به عنوان رئیس هیئت مدیره و خلیل اله افشاری کدملی ۱۲۶۱۴۲۵۴۰۵ به عنوان نایب رئیس و رضا فرزانه کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۹۸۱، و علیرضا پور عسکری کدملی ۱۲۶۱۷۶۲۴۶۰، و احمد فرهی کدملی ۱۲۶۱۵۴۳۳۹۴به عنوان اعضاء اصلی هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امیرحسین قرائتی به کد ملی ۱۲۵۰۲۷۶۷۸۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیت مدیره) برای مدت دو سال تعیین و منصوب گردید کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۲۴۵۴۱۳۴۹۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715935
آگهی تغییرات خیریه مجتمع توانبخشی سالمندان و معلولین گلابچی کاشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۵۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ علی گلابچی به کدملی ۴۷۲۳۶۷۰۰۵۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره)، محمد اکرمیان به کدملی ۱۲۶۲۳۶۱۲۲۲ بسمت قائم مقام مدیرعامل، سیدحسین گلابچی به کدملی ۰۰۴۴۵۶۱۷۰۹ بعنوان رئیس هیأت مدیره، محمود تولائی به کدملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره، جواد شبانی ارمکی به کدملی۱۲۶۳۱۳۱۱۶۶ بسمت خزانه دار، منصور گلابچی به کدملی ۰۰۳۹۰۳۰۸۵۷، سیدمهدی گیوه چی به کدملی ۱۲۶۱۳۸۱۴۵۹، حسن دیگبری به کدملی ۱۲۶۲۲۵۳۰۸۱، مصطفی اصفهانیان به کدملی ۱۲۶۲۲۳۸۴۳۹، احمد فتاحی به کدملی ۱۲۶۱۵۷۸۰۲۳، سازمان بهزیستی استان اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۷۶۰۷ به نمایندگی مهدی جهادی به کدملی ۱۲۶۱۶۹۸۴۴۴ و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۰۴۴۰۹ به نمایندگی محمد حاجی جعفری به کدملی ۱۲۶۱۸۲۱۶۰۲ بسمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل و مهرآسایشگاه معتبر خواهد بود: رئیس هیأت مدیره , نایب رئیس هیأت مدیره , خزانه دار و مدیرعامل ش۹۶۰۸۲۴۵۶۸۱۲۰۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834974
آگهی تغییرات شرکت سجاده صالحین کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۸۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود تولائی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ و محمدحسن تولائی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۷۸۰۸۷ و محسن اشرفی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۱۰۵۳۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. احمد فرهی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۴۳۳۹۴ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جمعدار به شماره ملی ۱۲۶۲۳۰۴۴۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت منتهی به پایان اسفند سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۳۴۰۱۲۵۳۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867396
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دشت صالحین کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان میرزا احمد مصدق به کدملی ۴۴۳۲۰۵۷۹۱۲، محمود تولائی به کدملی۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ و محسن اشرفی به کدملی ۱۲۸۴۴۱۰۵۳۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مصطفی جمعدار به کدملی ۱۲۶۲۳۰۴۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا قرائتی به کدملی ۱۲۶۰۴۲۷۴۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت منتهی به پایان اسفند سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۲۱۲۷۸۶۷۶۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901501
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشاورزی وصنعتی صالحین کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود تولایی به شماره کدملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ و علی عبداللهیان باروق به شماره کدملی ۰۰۴۴۷۲۰۱۹۱ و میرزا احمد مصدق به شماره کدملی ۴۴۳۲۰۵۷۹۱۲ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای محسن اشرفی به شماره کدملی ۱۲۸۴۴۱۰۵۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا قرائتی به شماره کدملی ۱۲۶۰۴۲۷۴۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. پ۹۶۱۲۰۸۳۶۱۸۹۸۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076678
آگهی تغییرات انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان کاشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۶۲۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ و نامه شماره۱۸۳۱/۱/۲۰۴۹ مورخ۸/۲/۱۳۹۷ فرمانداری ویژه کاشان: سیدحسین لاجوردی به شماره ملی۱۲۶۱۵۶۳۱۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره خلیل اله افشاری به شماره ملی۱۲۶۱۴۲۵۴۰۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره محمود تولایی به شماره ملی۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ به عنوان خزانه دار علی فرزانه به شماره ملی۱۲۶۱۵۰۳۹۴۵ به عنوان عضو اصلی و منشی هیئت مدیره رضا کاظمی به شماره ملی۱۲۶۱۵۷۴۸۴۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره جواد عطابخشی به شماره ملی۱۲۶۱۴۴۲۷۸۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره رضا فرزانه به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۹۸۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بهروز ستاری به شماره ملی۱۲۶۰۵۷۳۱۲۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره علی ساغرچی به شماره ملی۱۲۶۰۵۵۴۲۲۸ به عنوان عضو اصلی و مدیر عامل برای مدت ۲ سال شمسی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و تعهدات انجمن با امضاء ثابت مدیر عامل انجمن و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار یا منشی انجمن همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۷۰۳۲۴۷۷۹۴۱۵۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181338
آگهی تغییرات شرکت مرجان فام کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۹۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود تولائی به کدملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ و محسن اشرفی به کدملی ۱۲۸۴۴۱۰۵۳۶ و رضا قرائتی به کدملی ۱۲۶۰۴۲۷۴۶۳ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای امیرسعید صفاکیش به کدملی ۱۲۶۲۳۲۶۵۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل ستوده به کدملی ۱۲۶۲۳۱۵۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت منتهی به پایان اسفند سال ۱۳۹۶ تصویب شد ش۹۷۰۵۳۰۸۰۸۳۸۶۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338044
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی سیلک راد کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۵۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ محمود تولائی کدملی ۱۲۶۲۲۹۱۰۷۰ نماینده شرکت صادراتی پویاراد کاشان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۳۹۸۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره، احمد فرهی کدملی ۱۲۶۱۵۴۳۳۹۴ نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۸۵۳۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، خلیل اله افشاری کدملی ۱۲۶۱۴۲۵۴۰۵ نماینده شرکت خدمات قالیبافان ماشینی کاشان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۸۲، مرتضی محبوبی کدملی ۶۱۹۹۵۳۲۳۸۴ نماینده شرکت مجتمع کشاورزی و صنعتی صالحین کاشان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۰۸۶، حسنعلی رمضانی بیدگلی کدملی ۶۱۹۹۵۳۵۳۳۲ نماینده شرکت کشاورزی دشت صالحین کاشان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۷۳۶۹، ابوالفضل کافیان کدملی ۱۲۶۱۶۵۱۰۵۰۷ نماینده شرکت صنایع سپیدپودر کاشان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۱۷۷، اصغر رسمی کدملی ۱۲۶۱۵۸۵۴۹۶ نماینده شرکت فرش زرین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۶۸۸۷ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره، اکبر شجری کدملی ۱۲۶۲۲۰۴۳۹۹ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیات مدیره و یا خلیل اله افشاری از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۱۱۶۲۵۱۵۱۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک