حسین پناهیان

حسین پناهیان

کد ملی 1262288398
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 600382
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامیسهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملی۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان زالی بگلو به کدملی۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۷۳۳۷۰۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملی۵۸۸۹۵۴۱۶۹۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۵۵۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629782
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ و هیئتمدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۸۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطانزالی به کدملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ حسین پناهیان به سمت رئیس هیئتمدیره، حسن غلامی بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضا هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۲۴۵۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667150
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۸۹ مسعود سلطان زالی به کدملی۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ به جای محمدهاشم بت شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین پناهیان به کدملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبراست و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۴۷۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680039
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱, شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئتمدیره ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت دادوستد آریا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطانزالی به کدملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئتمدیره، حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره، لیلا احدزاده به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۱۴۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015440
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین پناهیان به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه به شماره ملی ۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱ و آقای علی محمد نظرپورکاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۱۳۰۲۹ و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ و آقای محمودرضا کشمیری به شماره ملی ۲۲۹۱۴۲۳۶۰۶ به عنوان عضو علی البدل و شرکت صندوق بیمه نیروهای مسلح با نمایندگی آقای سیدمهدی مبلغ و شرکت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری تا تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: و آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه به شماره ملی ۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد نظرپورکاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۱۳۰۲۹به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمودرضا کشمیری به شماره ملی ۲۲۹۱۴۲۳۶۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت صندوق بیمه نیروهای مسلح با نمایندگی آقای سیدمهدی مبلغ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا اسکندری به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشسگی نیروهای مسلح به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۴۲۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661387
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ و مجوز شماره ۲۷۵۷۴۱ , ۱۲۱ مورخ ۲۱/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسن غلامی به کدملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۲۸۵۱۲۸۶۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621560
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع غذایی بم سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۷۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۶۲۳۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ کیوان شیدانی به کد ملی ۰۰۶۱۴۹۴۵۰۱ بنمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین پناهیان به کد ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی وحیدزاده به کد ملی ۰۰۴۹۹۴۸۷۹۲ بنمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید شاطری به کد ملی ۱۲۶۲۲۴۰۷۹۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیابات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093201
آگهی تصمیمات شرکت دادوستد آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۰ حسین پناهیان به کد ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ بجای مهدی سنایی فرد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مسعود سلطان زالی بگلو به کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و بجای محمدجواد سلیمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251728
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن غلامی به کدملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا و حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی گروه مالی ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن روحی به کدملی ۰۰۶۱۴۹۱۶۴۰به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762806
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به ک م ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین خوش گفتارروحی به ک م ۰۰۶۹۵۵۹۳۸۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10875473
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به کدملی ۰۰۹۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۱۱۵۷ به نمایندگی سید هدایت لشکرحسینی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسین پناهیان بسمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرزانه یوسفی به کدملی ۱۲۸۵۰۷۱۶۰۳ بسمت مدیرعامل و خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916309
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال سعید موحدی به کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین پناهیان به کد ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر بزرگمهر به کد ملی ۰۳۲۰۱۰۴۳۱۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فاطمه هویشی به کد ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ و مهرداد امینی به کد ملی ۰۰۵۷۴۴۱۰۶۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052638
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی مهدی میرزازاده نافع به ش ملی۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به ش ملی ۰۰۳۶۸۱۷۴۹۱ و شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳ به نمایندگی محمدرضا رجاییه به ش ملی ۱۲۸۴۶۸۵۳۱۴ و شرکت داد و ستدد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسین پناهیان به ش ملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به ش ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی میرزازاده نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077183
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا پورابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی عام با نمایندگی آقای مجید بهرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای علی شریفی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید سعادتی به سمت عضو هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام با نمایندگی آقای ایرج پورحسین اکبریه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جاهد کشاورزی با نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید رجبیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۲. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. درتاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127947
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آذین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۹/۱۱/۸۹ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به نمایندگی رضا حسین پور به کدملی۰۰۶۱۶۴۶۸۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به نمایندگی سعید موحدی به کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به کدملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به نمایندگی علیرضا قاضی مقدم به کدملی۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه انرژی هور به کدملی۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به نمایندگی محمدعلی اخوان به کدملی۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به کدملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه تجارت فراست درتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۱۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی یا خارجی و فروش آن به مصرف کننده های داخلی و خارجی ـ واردات و صادرات و توزیع و پخش کلیه اقلام مجاز بازرگانی ـ مشارکت در سایر شرکت ها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تاسیس یا خرید سهام شرکت های جدید یا خرید سهام شرکت های موجود و سایر شخصیت های حقوقی ـ گشایش دفتر نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور ـ اعطای نمایندگی برای امور مربوطه به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور ـ اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در راستای فعالیت های شرکت واقدام به انجام کلیه امور بازرگانی در خصوص موضوعات مطروحه فوق ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات یا مبادلات تجاری و صنعتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه در فوق مربوط می باشد در داخل یا خارج از کشور مبادرت نماید. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهرک غرب ـ بلوار ایران زمین ـ خیابان ششم ـ گذر دی ـ پلاک ۱۵ کدپ ۱۴۶۵۹۱۳۴۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۰مورخ ۶/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه آصف پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: حسین پناهیان ش ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا اشرفی ش ملی ۴۱۷۱۹۶۴۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدمهدی امینی ش ملی ۰۰۵۶۷۵۰۴۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهد آورشرکت ازقبیل چک،سفته، بروات وقراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. اوراق عادی ومکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مسعود خشائی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۰۰۷۰۳ به عنوان بازرس اصلی.و مسلم قانع به شماره ملی ۱۲۶۲۰۶۵۸۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۴۱۱۲۷۴۱۹۵۶۱۸۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819652
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نادر خمجانی (کدملی ۰۰۵۱۵۳۸۰۷۵) به نمایندگی از سرمایه گذاری آتیه صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم نرگس یزدانیان (کدملی ۰۳۸۴۲۶۲۶۲۷) به نمایندگی از سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمود طهماسبی کهیانی (کدملی ۴۶۶۹۵۴۵۹۸۱) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین پناهیان (کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸) به نمایندگی از عمران و ساختمان تراز پی ریز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی سامری (کدملی ۰۰۵۰۷۰۲۵۸۰) به نمایندگی از سرمایه گذاری صبا جهاد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب نموده است. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیر عامل آقای محمود طهماسبی کهیانی (۴۶۶۹۵۴۵۹۸۱) و یکی از اعضا هیأت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۶۱۰۲۶۳۶۵۱۳۸۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190139
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ و به استناد مجوز شماره ۳۸۳۳۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پناهیان به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای محمدمهدی مظاهری تهرانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۱۹۷۵ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت عضو و هیات مدیره وآقای محسن علیخانی به شماره ملی ۰۴۹۱۶۲۹۲۰۶ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمدصادق واعظی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۸۳۷۶۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای داود حمزهء به شماره ملی ۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم مقام وی می‌تواند به تنهایی با مهر شرکت امضاء نماید و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد بود. پ۹۷۰۶۰۶۲۵۲۶۷۹۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192610
آگهی تغییرات شرکت پارس تامین مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پناهیان به کد ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای خسرو رحمتی به کد ملی ۵۲۲۹۴۳۹۲۵۴ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل کرمی به کد ملی ۱۵۳۲۷۰۴۳۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل، آقای فرامرز ربیعی به کدملی ۰۰۳۶۱۷۳۷۰۳ به نمایندگی از شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۴۲ به سمت عضوهیئت مدیره، آقای سیدمحمد طیبی به کد ملی ۰۴۵۰۶۶۴۴۹۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد. پ۹۷۰۶۰۷۵۳۹۶۱۶۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک