محسن حلاج باشی

محسن حلاج باشی

کد ملی 1262199859
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1284133
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های روغنی انتخاب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۵۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محسن حلاج باشی به کدملی۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان آقای محسن دولتیار به کدملی۱۲۸۱۸۱۰۵۳۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ارکان فروش نگین یاسیان آقای سعید اکبری به کدملی۲۵۷۱۶۲۴۶۷۹ به نمایندگی از شرکت کوثر فیروزه آذران آقای مسعود مسیبی به کدملی۱۲۸۸۱۶۹۹۴۹ به نمایندگی از شرکت کوثر تجارت فیروزه اصفهان و آقای سید علی نواب به کدملی۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی امین برتر اقتصاد میلاد به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود وکیلی فرد به کدملی۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۵۲۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628745
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین منانی کدملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن حلاج باشی کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمنایندگی از شرکت حایر تهران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی معصومی کدملی ۱۲۸۸۹۹۴۱۲۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به سمت عضو هیئت مدیره، آقای جواد دباغی کدملی ۱۱۴۰۱۶۲۰۵۵ به نمایندگی از شرکت حایرآسا به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا عنوانی کدملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی معصومی به کدملی ۱۲۸۸۹۹۴۱۲۵ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء و در غیاب هریک از اعضا با امضای مدیرمالی شرکت آقای محمد نصرتی نیا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۷۱۴۲ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629208
آگهی تغییرات شرکت سپید مطهر انتخاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ آقای امین منانی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر به شماره ملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ و آقای جواد دباغی به شماره ملی ۱۱۴۰۱۶۲۰۵۵ به نمایندگی از شرکت حایرآسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ و آقای محمدرضا عنوانی به شماره ملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و علیرضا شیرانی فر به شماره ملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء و در غیاب هر یک از اعضاء با امضای مدیرمالی شرکت آقای حمیدرضا رحمانی مهر همراه با شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۷۷۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703434
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی فن آوران آراد پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۲ تصویب شد. آقای علی اصغر خاتم سازان ۱۲۸۴۸۸۷۴۹۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آریا تجارت نیک سپاهان و آقای محسن حلاج باشی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آرمان تجارت میلاد سپاهان آقای علیرضا علیخانی ۱۲۹۳۲۵۰۱۴۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای محمد جواد زمانی فروشانی به شماره ملی ۱۱۴۱۳۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای پدرام کاظمی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۲۴۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روز نامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۲۸۳۱۴۶۰۸۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704272
آگهی تغییرات شرکت مطهر ضمیر سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی بشماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ و آقای حمید رضا دیانی بشماره ملی ۱۲۸۷۱۹۷۷۵۲ به نمایندگی از شرکت حایر پلاست شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ و آقای محسن حلاج باشی بشماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷ و آقای محمد کریمیان بشماره ملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به نمایندگی از شرکت حایر آسا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ و آقای محمد رضا عنوانی بشماره ملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۴۵۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712675
آگهی تغییرات شرکت پترو رامشه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۶۳۶۵
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ۰۶/۰۶/۹۳ سید علی نواب فر با کدملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹، مسعود مسیبی با کدملی ۱۲۸۸۱۶۹۹۴۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آذین فیروز ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۰۵ و علی ربانی با کدملی ۰۰۵۲۱۷۲۹۱۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و محسن حلاج باشی با کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ و پدرام کاظمی نافچی با کدملی ۱۲۸۸۳۲۴۷۲۳ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند و سید علی نواب فر به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود مسیبی به نمایندگی از شرکت بازرگانی آذین فیروز ایرانیان (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی ربانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در تاریخ ۲۰/۰۸/۹۳ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۷۵۵۳۴۵۳ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730884
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کریمیان سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی متین تجارت طوس به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی نواب فر به شماره ملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۹۲۳۸۸۱۴۵۷۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763965
آگهی تغییرات شرکت سپید مطهر انتخاب سهامی خاص به شماره ثبت۴۴۲۱۶ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۶۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی کد ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب رئیس هیأت مدیره، آقای محسن حلاج باشی کد ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت حایر تهران نایب رئیس هیأت مدیره، آقای علیرضا شیرانی فر کد ملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیرعضو هیأت مدیره، آقای حمیدرضا دیانی کد ملی ۱۲۸۷۱۹۷۷۵۲ به نمایندگی از شرکت حایر آساعضو هیأت مدیره، آقای محمدرضا عنوانی کد ملی ۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا شیرانی فر به کد ملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱/۴/۹۵) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یک نفر از اعضاء و در غیاب هریک از اعضا با امضای مدیر مالی شرکت آقای حمیدرضا رحمانی مهر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش۹۳۱۰۱۴۴۵۰۴۹۹۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390216
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی متین تجارت طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی ارکان توسعه پایدار ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۷۰، شرکت بازرگانی آذین فیروزه ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۰۵، بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۰۴به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۰۲۷۸۸۱۳۹۴۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893359
آگهی تغییرات شرکت حایر آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت نعیین گردید. آقای عباس دیانی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹، آقای محمد جنتیان ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷، آقای علیرضا شیرانی فر ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت حایر تهران۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷، آقای محسن حلاج باشی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷و آقای امین منانی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۱۴۶۰۶۳۴۲۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285246
آگهی تغییرات شرکت انتخاب سرویس حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ نصرا … مهاجر نخجوانی به شماره ملی۱۳۷۸۷۵۲۴۹۱ نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به شماره ملی۲۸۹۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره امین منانی به شماره ملی۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ نماینده شرکت حایرپلاست به شماره ثبت۳۵۱۲۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره امیرپاشا پیدایش به شماره ملی۰۰۵۴۹۴۶۰۱۸ نماینده شرکت حایر تهران به شماره ثبت۳۵۱۲۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل علیرضا شیرانی فر به شماره ملی۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ نماینده شرکت سپید مطهر انتخاب به شماره ملی۴۴۲۱۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محمد جنتیان به شماره ملی۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵ نماینده شرکت حایرآسا به شماره ثبت۲۳۰۸۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محسن حلاج باشی به شماره ملی۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ نماینده شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شماره ثبت۳۳۸۸۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره محمد کریمیان به شماره ملی۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ نماینده شرکت مطهرضمیر به شماره ثبت۳۳۸۹۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره حق امضاء خواهند داشت. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۱۱۱۷۶۵۰۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285270
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان صنعت میلاد درتاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۷۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۹۱۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: تولید انواع لوازم خانگی اعم از لوازم برودتی شامل انواع یخچال و فریزر، لوازم شوینده شامل لباسشوئی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و ظرفشوئی، لوازم خانگی گازسوز، لوازم خانگی کوچک و لوازم صوتی و تصویری، لوازم آشپزخانه ولوازم بهداشتی، تولید قطعات مورد نیاز، انجام امور بازرگانی مجاز، خرید و فروش، واردات و صادرات، خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت، انعقاد قرارداد و سرمایه گذاری های مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات مالی در داخل و خارج از کشور جهت پیشبرد اهداف شرکت و هرگونه عمل و اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. انجام مفاد موضوع پس ازکسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ ابتدای شهرک صنعتی مورچه خورت کدپستی ۸۳۳۳۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۴۶۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ بانک ملی شعبه شهرک صنعتی مورچه خورت پردااخت و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: آقای علیرضا شیرانی فر به کدملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت کاوش تجارت صالحان امید به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۳۴۰ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای محمد جنتیان کدملی ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵ به نمایندگی از شرکت آرمان تجارت میلاد سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۳۵۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای محمد کریمیان به کدملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به نمایندگی از شرکت آریا تجارت نیک سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۹۶ و آقای محسن حلاج باشی به کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ نمایندگی از شرکت امین تجارت پایدار ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۱۹ و آقای امین منانی کدملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت ارکان توسعه پایدار ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۷۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای محسن شریف زاده طادی به کدملی ۱۱۱۰۳۸۷۴۸۲ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشند.کلیه اوراق اداری و عادی با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی امجد تراز به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای نویدرضا فرجام نیا به شماره ملی ۱۱۴۲۲۸۴۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۱۱۸۲۱۳۳۴۷۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515055
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین اصل ملاپور ک. م ۱۳۷۵۱۱۹۴۸۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی کاوش تجارت صالحان امید ک. م ۱۰۲۶۰۶۹۱۳۴۰ و آقای محسن حلاج باشی ک. م ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجارت نیلگون ساری ک. م ۱۰۲۶۰۶۹۱۱۸۴ و آقای نویدرضا فرجام نیا ک. م ۱۱۴۲۲۸۴۶۲۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان ک. م ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۱۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ موسسه پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت ۴۷۶۱ وشناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۹۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۴۲۵۱۲۳۸۵۳۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570736
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای عبد الرسول توکلی گارماسه کدملی ۱۱۱۱۴۴۰۵۴۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی آریا تجارت نیک سپاهان خانم شقایق خسروی کدملی ۴۶۲۱۶۵۴۵۴۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صالحان تجارت اصیل جنوب آقای محسن شریف زاده طادی ک. م ۱۱۱۰۳۸۷۴۸۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی کیان تجارت فیروزه اصفهان به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه غیرتجاری پایش پرگاس کاردان به شماره ثبت۴۷۶۱ وشناسه ملی۱۴۰۰۶۰۹۳۹۹۶ به سمت بازرس اصلی آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۳۰۴۳۷۵۵۹۳۸۸مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750894
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای محمدرضا دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس دیانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۴۰۹۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن حلاج باشی به کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی نواب فر به کدملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا «کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود» پ۹۶۰۹۱۹۲۰۷۸۲۳۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876864
آگهی تغییرات شرکت بسپار شیمی سپیدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود مسیبی به کد ملی ۱۲۸۸۱۶۹۹۴۹ به نمایندگی از شرکت کوثر تجارت فیروزه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۴۷۲۷ و آقای محمد کریمیان به کد ملی ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به نمایندگی از شرکت امین برتر اقتصاد میلاد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۴۷۱۲ و آقای محسن حلاج باشی به کد ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت ساری گستر سبک متین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۲۲۳۹ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۱۲۸۱۷۳۱۴۸۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007798
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس دیانی کدملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و محمدرضا عنوانی کدملی۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر و امین منانی کدملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰به نمایندگی از شرکت حایر آسا و علیرضا شیرانی فر کدملی ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱به نمایندگی از شرکت حایر تهران و محسن حلاج باشی کدملی۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۰۹/۳۰/ ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت نعیین گردید. ش۹۷۰۲۱۰۷۳۳۴۲۸۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015903
آگهی تغییرات شرکت کوثر اندیشان نوین توسعه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی ک. م ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان ش. م ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷، آقای محسن حلاج باشی ک. م ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت مدیا الکترونیک مهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۷۳، آقای رضا حسن پور ک. م ۱۲۸۹۵۰۱۱۴۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی جاوید تجارت مهاب ش. م ۱۰۲۶۰۵۴۹۴۷۰، آقای محسن دولتیار ک. م ۱۲۸۱۸۱۰۵۳۳ به نمایندگی شرکت حمل و نقل کالابران انتخاب شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۳۷۶۴ و آقای محمد کریمیان ک. م ۱۲۸۹۰۵۳۳۴۰ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت انتخاب اول شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۷۹۵۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۱۷۱۹۴۱۵۳۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020774
آگهی تغییرات شرکت اصفهان زلال کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۲۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ امین منانی به شماره ملی۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ محمدرضا عنوانی به شماره ملی۱۲۸۴۷۷۳۷۹۵ به نمایندگی از شرکت مطهر ضمیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ محسن حلاج باشی به شماره ملی۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و سیدمحسن سجادی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۵۵۶۴۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۲۰۷۴۳۸۲۳۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020783
آگهی تغییرات شرکت حایر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شیرانی فر ۱۲۸۵۸۶۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت مطهرضمیر ۱۰۱۰۲۱۱۰۷۴۷ رئیس هیئت مدیره ۲ آقای محسن حلاج باشی۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ به نمایندگی از شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۷۷ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای یدا … هادیان ۱۱۱۱۱۴۶۳۰۶ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ عضو هیئت مدیره ۴ آقای محمدجنتیان ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵ به نمایندگی از شرکت حایرآسا ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸عضو هیئت مدیره ۵ آقای امین منانی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی حایر پلاست ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵ عضو هیئت مدیره و آقای یدا … هادیان کدملی ۱۱۱۱۱۴۶۳۰۶ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای علیرضا شیرانی فر رئیس هیئت مدیره و یدا … هادیان مدیرعامل و درغیاب هریک آقای محسن حلاج باشی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ش۹۷۰۲۲۰۶۸۹۹۲۰۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031299
آگهی تغییرات شرکت مدیا الکترونیک مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین منانی شماره ملی ۱۲۸۹۵۰۶۳۱۰ نماینده شرکت جاوید تجارت مهاب شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۹۴۷۰به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن حلاج باشی شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ نماینده شرکت بهبود تجارت نوین اراک شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۸۳۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جنتیان شماره ملی ۱۲۸۴۸۲۱۴۵۵ نماینده شرکت ارتباط سازان مبتکر آرمانهای تجاری شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۰۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید فتحی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۹۶۸۹۳ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب اعضای هیئت مدیره آقای سعید رضایی حق امضا خواهد داشت. ش۹۷۰۲۲۵۴۵۱۲۵۲۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب درتاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۱۵۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۸۱۵۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ریالی و پرداخت وام قرض الحسنه ریالی با دریافت کارمزد منحصراً برای اعضاء، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مقررات مرتبط با آن، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب شورای محترم پول و اعتبار، بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی؛ اخذ وام قرض الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز؛ اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی؛ دریافت وجوه اداره شده از اشخاص جهت اعطای وام به اعضاء و نیز سرمایه گذاری در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب شورای محترم پول و اعتبار؛ تودیع وجوه به حساب سپرده نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز؛ خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوطه و خرید اوراق مشارکت، صکوک، اوراق خزانه اسلامی و سایر اوراق مشابه تضمین شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک ها در چارچوب مدیریت نقدینگی تعاونی. تبصره ۱: در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. تبصره ۲:تعاونی می تواند با رعایت مفاد ماده (۸) این اساسنامه وام به اعضاء را به نحوی که در آیین نامه مصوب مجمع عمومی تعیین می گردد پرداخت نماید. تبصره ۳:افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حسابهای مشابه (حسابهایی که وجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد)، حسابه سپرده سرمایه گذاری مدت دار نزد تعاونی و همچنین اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه ای به اعضاء ممنوع است. تبصره ۴: تعاونی مجاز به انجام هیچ نوع فعالیت برای غیر اعضای خود نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، روستا شهرک صنعتی مورچه خور، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان زکریا سوم، خیابان زکریا چهارم، پلاک ۳۶۷، طبقه همکف کدپستی ۸۳۳۳۱۱۴۴۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ریالی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ بانک توسعه تعاون شعبه شمس ابادی تماما پرداخت شده است اولین مدیران: آقای سید مجتبی بنی طبا به شماره ملی ۰۰۶۷۱۷۹۰۰۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای عبدالرسول توکلی گارماسه به شماره ملی ۱۱۱۱۴۴۰۵۴۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محسن حلاج باشی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای اصغر قربانی به شماره ملی ۵۱۱۰۷۴۱۵۶۵ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال اقای محسن شریف زاده به کد ملی ۱۱۱۰۳۸۷۴۸۲ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت ۳ سال اقای محمد جواد زمانی کدملی ۱۱۴۱۳۵۰۱۰۶ به سمت عضو علی البدل به مدت ۳ سال اقای حسین اصل ملاپورکدملی ۱۳۷۵۱۱۹۴۸۶ به سمت عضو علی البدل مدت ۳ سال اقای سید امید میربد کدملی ۱۱۹۹۲۲۴۷۴۱به سمت عضوعلی البدلمدت ۳ سال آقای مجید اعرابی به کد ملی ۱۰۹۰۶۳۳۲۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داریوش کمپانی به کد ملی ۱۲۸۸۱۱۰۵۶۱ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و آقای محسن حلاج باشی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء آقای محسن شریف زاده(منشی هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر خواهد بودو اوراق عادی با امضاء آقای اصغر قربانی (مدیرعامل)یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازگشت به نامه شماره ۱۰۶۷۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۷ اداره تعاون اصفهان و نامه شماره ۲۳۸۵۱۹/۹۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۷ بانک مرکزی ش۹۷۰۹۱۲۸۱۹۷۱۳۶۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک