سید علی محتشمیان فرد

سید علی محتشمیان فرد

کد ملی 1261686748
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 989045
آگهی تغییرات شرکت جهان ارتباطات نکا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ و آقای یحیی تابش به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۰۰۲۴ و آقای داریوش خواجه پورخوئی به شماره ملی ۰۰۵۰۷۸۱۸۵۵ و آقای احمدرضا مسرور به شماره ملی ۱۲۶۲۰۷۴۷۴۶ تا تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی تابش به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۰۰۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داریوش خواجه پورخوئی به شماره ملی ۰۰۵۰۷۸۱۸۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا مسرور به شماره ملی ۱۲۶۲۰۷۴۷۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا مسرور به شماره ملی ۱۲۶۲۰۷۴۷۴۶ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۰۹۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030827
آگهی تغییرات موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شماره ثبت۲۴۴۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی امین محاسب روش با نمایندگی آقای جهانگیر خسروتبار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جمشید فرقانی نیا به شماره ملی ۰۰۳۰۱۲۵۱۷۰ و آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ و آقای سیدعلی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ و آقای محسن رسولیان به شماره ملی ۱۲۶۲۸۹۰۸۰۲ و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حسین دقیقی کاشانیان ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جمشید فرقانی نیا به شماره ملی ۰۰۳۰۱۲۵۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رسولیان به شماره ملی ۱۲۶۲۸۹۰۸۰۲به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حسین دقیقی کاشانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸به سمت مدیرعامل. ۵ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات متفقا با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047164
آگهی تصمیمات شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۰۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۲۹۸۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ و ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم مسلمی بی هندی به ش ملی ۰۰۵۱۴۴۵۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و سیدعلی محتشمیان فرد به ش ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و مسعود عیدی به ش ملی ۴۰۷۲۵۵۴۹۶۰ به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ و اصغر رفیعی به ش ملی ۲۳۷۲۳۲۶۵۰۳ به نمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و منصور پورمهدی به ش ملی ۰۰۵۶۳۱۳۰۷۱ به نمایندگی بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۲۲ و مسعود عیدی به عنوان مدیرعامل و عضو و اصغر رفیعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات فقط با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۴۰۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132178
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد فرخ شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به نمایندگی آقای سید علی محتشمیان فرد بشماره ملی۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا قمیشی بشماره ملی۱۷۵۶۴۴۰۱۳۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای بهرام عبادپور بشماره ملی۱۴۶۵۲۹۹۳۱۹ به سمت مدیرعامل و خارج از هیات مدیره و سهامداران آقای فرخ امیرطاهری بشماره ملی۰۰۴۸۶۶۶۵۶۴ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا در غیاب ایشان رئیس هیات مدیره با یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۱۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307353
آگهی تغییرات شرکت خشت اول صالحین و تنیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۷۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۷۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح ش م۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت آقای سید علی محتشمیان فرد به شماره ملی۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل می‌باشد: شرکت تعاونی اعتبار صالحین ش م۱۰۳۸۰۲۷۸۵۴۲ دارنده مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی هتل لایه عسلویه ش م۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶ دارنده مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سهم الشرکه موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح دارنده مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ ریال سهم الشرکه. آقای سید علی محتشمیان فرد به شماره ملی۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ دارنده مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره به۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۶۴۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448357
آگهی تغییرات شرکت توسعه گران نوین اندیش امیران با مسئولیت محدود شماره ثبت۴۳۲۷۸۴ و شناسه ملی۱۴۰۰۳۱۷۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب شدند: محمدامیر بی تعب با کد ملی۲۲۹۸۷۲۰۵۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح با شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ به نمایندگی سید علی محتشمیان فرد با کد ملی۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فیروز دولت آبادی به شماره ملی۰۰۴۶۱۷۲۹۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۲۵۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622567
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه توان مند سازی اروند سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۷۵۸۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای علی بیگی بشماره کدملی ۰۰۵۵۳۵۸۹۲۶ بجای آقای علی صلاحی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی پذیرفته شد. ۲ مؤسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح بشماره شناسه ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ به نمایندگی آقای سید علی محتشمیان فرد بشماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای فیروز دولت آبادی بشماره ملی ۰۰۴۶۱۷۲۹۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت امین توان آفرین ساز بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰ به نمایندگی آقای سید عنایت اله صانعی کاشانی بشماره ملی ۱۲۶۱۶۷۸۰۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۷۴۴ به نمایندگی آقای فرخ امیر طاهری بشماره ملی ۰۰۴۸۶۶۶۵۶۴، و آقای علی بیگی بشماره کدملی ۰۰۵۵۳۵۸۹۲۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۷/۳/۹۵) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و غیر بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری و مالی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ نشانی شرکت در محدوده منطقه آزاد اروند از محل قبلی به خرمشهر خ فردوسی خ گرمابه پلاک ۳۴۲ کدپستی ۶۴۱۶۶۱۳۶۵۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش۱۸۶۷۸۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660919
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تجارت گستر توان فن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۱۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به نمایندگی از موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروی‌های مسلح به شماره ثبت ۲۴۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ به سمت رییس هیئت مدیره فیروز دولت آبادی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۷۲۹۹۸ به نمایندگی از شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا به شماره ثبت ۶۸۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۷۴۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مصطفی محمدیانی به شماره ملی ۰۷۹۳۷۵۴۴۳۷ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مشترک رییس هیئت مدیره و نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۲۰۳۲۹۱۱۷۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9643249
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: حسین دهقانی پوده به کدملی ۵۱۲۹۷۹۲۲۰۳ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد صمیمی به کدملی ۰۰۴۱۳۲۷۱۶۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علی متشکره به کدملی ۱۲۶۰۳۶۶۴۲۱ به نمایندگی از شرکت در یابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین تقی نتاج ملکشاه به کدملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سید علی محتشمیان فرد به کدملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۳۹۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919871
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۴۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۳۹۲۵
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳/۷/۹۰ سید علی محتشمیان‎فرد به کدملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۲۸ بسمت رئیس هیات مدیره و افشین بنایی به کدملی ۰۰۵۱۲۴۴۵۴۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و منصور کنعانی‎امیری به کدملی ۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و سنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ بسمت مدیرعامل و سعید خدامرادی به کدملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ بنمایندگی شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ به سمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115089
آگهی تغییرات در شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: قدرت اله شریفی به ش ملی ۳۳۹۲۲۱۷۷۹۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید علی محتشیمان فرد به ش ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علی متشکره به ش ملی ۱۲۶۰۳۶۶۴۲۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346082
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صدرا ایده نگار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۱۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ و آقای سید محمد میرکمالی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۵۰۵۷۲ و آقای علی عبدالهی به شماره ملی ۰۴۴۰۰۶۵۰۲۱ و آقای ناصر فیروزی خانقاء به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۴۱۶۵ و خانم فاطمه قاسمی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۰۸۱۵۱ تا تاریخ ۱/۷/۹۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد میرکمالی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۵۰۵۷۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عبدالهی به شماره ملی ۰۴۴۰۰۶۵۰۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر فیروزی خانقاء به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۴۱۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه قاسمی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۰۸۱۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه قاسمی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۰۸۱۵۱ بسمت مدیرعامل. ۳ امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046510
آگهی تصمیمات شرکت خودرو سرویس شهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۲۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۵۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۲۵۹ با نمایندگی سید علی محتشمیان فرد به ش ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ و شرکت سرویس بیمه شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۳۵۹۱ با نمایندگی فضل اله اسلامی باباحیدری به ش ملی ۴۶۷۹۶۱۶۰۲۴ و شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۷۰۸۳ با نمایندگی عزیز عیسی پور به ش ملی ۰۰۴۷۷۶۹۵۱۳ و شرکت حمل و نقل کالای تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۳۳۸ با نمایندگی اسداله عزیزی به ش ملی ۴۲۸۲۵۲۱۲۹۵ و شرکت بهساز نگهدار شهریار به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۹۹۷ با نمایندگی وحید نوروزی به ش ملی ۶۳۶۹۱۹۹۶۲۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ سید علی محتشمیان فرد بسمت رئیس هیئت مدیره و فضل اله اسلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عزیز عیسی پور بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته؛ برات با امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و قراردادهای منعقده با کارفرمایان و پیمانکاران با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670685
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوری ارتباط تام آرین درتاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۶۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۷۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مطالعه فنی و طراحی و مشاوره و انتقال تکنولوژی و خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی و مهندسی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری فنی و تولید و ساخت و پشتیبانی فنی در زمینه تجهیزات رایانه ای، سیستم های الکترونیکی و اینترنتی و فناوری اطلاعات و سنجش از راه دور و اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس)، مخابراتی و ارتباطی، سوییچیتگ و آنتن ها، کابل های ارتباطی مربوطه و اتوماسیون صنعتی و اداری، تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای، تجهیزات برقی و الکتریکی، الکترونیکی، تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای و سیستم های حفاظت الکترونیک و دوربین های مداربسته و خرید و فروش آنها تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات و ترخیص انواع نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری و کالاهای مرتبط با تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی، برق و انرژی و سیستم های ارتباطات، انجام کلیه فعالیت ها در زمینه تجارت الکترونیک، مشارکت و سرمایه گذاری و انعقاد انواع قراردادها و شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی از تمامی شرکت های داخلی و خارجی، اجرای طرح های جامع فن آوری اطلاعات در بخش های عمومی، دولتی و خصوصی، تولید فناوری ژئوماتیکس سیستم های اطلاعات جغرافیایی و پشتیبانی فنی، تصمیم و سنجش از دور زمینه های منابع طبیعی مطالعات آب و خاک و برنامه ریزی شهری و هیدرولوژی و زمین شناسی و مدیریت سوانح و آمایش سرزمین و کشاورزی و مشاوره و طراحی پروژه های ژئوماتیک، استراتژی و معماری سازمانی و متدولوژی و اجرا و نظارت فنی بر بهبود فرایند خدمات مدیریتی، مشاوره و طراحی و تولید و اجرا و فروش سیستم های امنیت شبکه و خدمات تخصصی مرتبط با شبکه داده ها مبتنی بر فیبر نوری و شبکه های بیسیم و راه حل های مبتنی بر اینترنت و اینترانت و طرح های انفورماتیکی، افتتاح انواع حساب های بانکی در داخل و خارج کشور و اخذ انواع تسهیلات ارزی و ریالی از آنان و موسسات مالی اعتباری و مشارکت با آنان. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان انقلاب ـ تقاطع شریعتی ـ پلاک ۳۵۲ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۲۲ کدپستی ۱۱۴۸۹۶۳۳۶۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۱۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک سپه شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: موسی حجت به شماره ملی ۰۰۴۵۳۶۰۲۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعنایت اله صانعی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۷۸۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سید علی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی رهنما به شماره ملی ۳۲۵۵۳۰۰۸۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسین توسلی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۱۸۹۵۹ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین کرامت به شماره ملی ۰۰۷۶۹۲۱۷۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۲۰۲۳۴۲۴۸۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989732
آگهی تغییرات مطالعات سیاسی وفرهنگی اندیشه ناب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۴۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۲۸۶۵/۹۵ مورخ ۱۱/۵/۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۴ اساسنامه به شرح زیر تصویب گردید که به صورت تبصره به این ماده افزوده می‌شود: (تبصره: تا زمانیکه هیئت امناء تصمیم جدید اتخاتذ نکرده‌اند، اعضای هیأت مدیره می‌توانند کماکان به کار خود ادامه دهند) سید علی محتشمیان فرد به کد ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸به عنوان عضو هیأت مدیره به جای محمد مشهور به بهاءالدین شیخ الاسلامی به کد ملی ۲۲۹۱۳۳۹۶۹۹ تعیین شدند. پ۹۵۰۶۰۶۷۱۴۴۲۵۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تبسم آفتاب مهر قمصر درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۶۱۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۹۹۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:سرمایه گذاری، ایجاد و احداث تأسیسات اقامتی وپذیرایی(هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مجتمع بین راهی، سفره خانه و مراکز تعطیلات وسرگرمی ) ـ شرکت درمزایده ها و مناقصه ها، بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی که توسط دستگاههای ذیربط واگذارمی شود ـ بهره برداری و مدیریت مراکز اقامتی وپذیرایی (هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر و مجتمع بین راهی ) ـ مشارکت و سرمایه گذاری جهت خرید،مرمت، بازسازی و بهسازی خانه ها و اماکن تاریخی وبهره برداری از آن ـ مشاوره در زمینه برنامه ریزی وتوسعه گردشگری ـ برگزاری نمایشگاه، همایش و رویدادهای گردشگری ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی و ریالی از سیستم بانکی کشور، موسسات مالی واعتباری داخلی و بین المللی صرفاً جهت تحقق اهداف..ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کاشان _ قمصر _ میدان جشنواره _ کوچه فرهنگ ۱۲ کدپستی ۵۴۲۱۰۰۰۰۰۰ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ یالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال ان طی گواهی بانکی شماره ۸۵ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۵ بانک ملی شعبه قمصر پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران است اولین مدیران:احمد بیژن نیا به شماره ملی ۰۹۳۹۴۲۸۸۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدعنایت اله صانعی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۷۸۰۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسید علی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت مدت دو سال تعیین شدند. علی دلاور به شماره ملی ۰۸۲۹۹۳۱۷۵۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انخاب شد دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت( چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقود اسلامی) با امضای رئیس هیئت مدیره(سید علی محتشمیان فرد) منفرداًهمراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل وحسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۲۳۱۵۴۹۸۸۷۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک