قاسم یاحقی

قاسم یاحقی

کد ملی 1261603184
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552681
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری انتخاب برترسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۷۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۹۴۱۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ نام شرکت به گسترش انتخاب برتر تغییر یافت و موضوع شرکت به تهیه و توزیع صادرات و واردات طرح و ساخت تولید و مونتاژ انواع مختلف قطعات خودرو لوازم صنعتی لوازم الکتریکی و الکترونیکی لوازم خانگی قطعات و ماشین آلات صنعتی انجام خدمات بازرگانی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در کلیه فعالیت‌های مجاز طبق قوانین جاری کشور مشارکت در موسسات و شرکتهای تجاری تولیدی و صنعتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تغییر یافت. محل شرکت به گلپایگان شهرک صنعتی سایپا شرکت مهندسی نصیر ماشین انتقال یافت. قربانعلی حائری به کدملی ۰۰۵۲۶۶۸۶۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی نصیر ماشین به کدملی ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰ به نمایندگی امیرحسین اکبریان به کدملی ۰۰۶۶۲۰۷۳۵۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی پوررکنی صالحان به کدملی ۰۰۵۱۴۸۳۷۶۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۷۱۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562312
آگهی تصمیمات شرکت داده‌های رسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۱۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۵۹۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۷۶۹۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581513
آگهی تصمیمات شرکت سازه پژوهان کیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۲۵۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۳۶۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. قاسم یاحقی به کد ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ علیرضا اقصائی به کد ملی ۱۵۳۳۸۲۷۶۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن ملائی داریانی به کد ملی ۱۵۳۳۸۳۱۶۴۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد ملائی داریان به کد ملی ۱۵۳۳۸۳۳۷۹۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۸۲۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620833
آگهی تصمیمات شرکت آریا فسفر یک جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۵۱۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. قاسم یاحقی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۳۶۲۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 641980
آگهی تغییرات شرکت بهاوند دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۰۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم یاحقی به شماره ملی۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کوروش کاظم زاده به شماره ملی۰۴۵۲۵۶۱۳۵۳ و آقای مرتضی کاظم زاده به شماره ملی۰۴۲۰۹۰۸۹۵۱ و محرم گل گو تا تاریخ۳۰/۰۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید.. در تاریخ۱۱/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۴۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693178
آگهی تصمیمات شرکت حریرمه تاب تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۵۴۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کدملی۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۸۲۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693180
آگهی تصمیمات شرکت تهران پلاستیک تابا (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۲۷۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۷۷۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کدملی۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۸۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710753
آگهی تصمیمات شرکت اروند خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۴۴۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کد ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌ها از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۹۷۰/۳۴۴/۸۶ ریال و به تعداد ۴۹۷/۶۳۴/۸ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی افزایش پیدا نمود و ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۴۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748007
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی فن آور صنعت یگانه (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۴۴۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۰۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کدملی۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۹۵۴۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888950
آگهی تصمیمات شرکت صید صنعتی صدف سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۱۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به ش م ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به ک م ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امان اله حیات داودی به ک م ۲۲۹۴۹۷۱۳۹۶ و فرزین انتصاریان به ک م ۰۰۴۱۵۱۴۲۱۱ و توفیق صدرموسوی گرگری به ک م ۵۰۵۹۵۹۴۴۲۴ و فرخ هاشمی به ک م ۰۵۳۱۹۸۷۵۱۵ و علیرضا سعیدی به ک م ۱۸۱۶۸۴۷۸۲۸ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ امان اله حیات داودی به سمت رئیس هیئت مدیره و فرخ هاشمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و توفیق صدرموسوی گرگری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۰۴۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945348
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی گدوک فیروزکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به ش م ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹ به سمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به ک م ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا قائدی حیدری به ک م ۱۸۱۸۴۴۵۲۹۸ و داود چراغعلی خانی به ک م ۰۰۵۰۲۵۱۹۷۱ و مصطفی اسفندیار به ک م ۶۵۹۹۳۸۹۹۹۶ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ مصطفی اسفندیار به سمت رئیس هیئت مدیره و داود چراغعلی خانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا قائدی حیدری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۷۳۹۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110856
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصیر کیانگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۳۸۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۸۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مدبران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۱۰۴۷۱۲۹۰ و آقای قاسم یاحقی با کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۷۱۹۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142174
آگهی تغییرات شرکت نکواراء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. محمدحسین پارسایی و مسعود محتاج خراسانی و دینا پیمایی و معصومه خلیقی سیکارودی و نرگس حاجی زاده باستانی برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و قاسم یاحقی به ش. م ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۸۸۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152626
آگهی تغییرات موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید صدرایی نوری به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم یاحقی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. پ۱۶۸۹۶۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246875
آگهی تغییرات شرکت محتسب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۲۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۷۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۷۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264283
آگهی تغییرات شرکت دریایی هدایت کشتی خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۴۳۹۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271240
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهندسی اجزاء ماشین گستر آرین سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۹۰۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۵۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۱۳۹۲ و تنفس مربوط تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال۱۳۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به ش ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی کدملی۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ضمنا شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا به شملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به نمایندگی آقای بیژن مجیدزاده کدملی۱۴۶۵۲۱۶۷۶۶ و آقای علیرضا تدبیری کدملی۳۲۵۶۵۸۴۸۹۶ و آقای محمد پیری کدملی۳۷۸۱۱۳۵۱۴۴ و آقای رضا شوندی کدملی۰۳۲۰۵۱۱۳۵۹ و آقای غلامحسن چمن دوست کدملی۱۰۶۲۵۵۱۱۰۹ به مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۰۵۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345201
آگهی تغییرات شرکت فرآوران خودروکیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۳۰۷۸۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخه ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ در شرکت مذکور در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۲ به این واحد ثبتی ارائه گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه مالی و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی آقای قاسم یاحقی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برا ی مدت یکسال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالنتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ آقایان فرهاد ملائی داریان به شماره ملی ۱۵۳۳۸۳۳۷۹۶ به سمت رئیس هیات مدیره و مهران مهرتاش به شماره ملی ۴۲۳۲۰۷۳۲۰۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و حسن حسین پور به نمایندگی شرکت صنعت پژوهان کیا به شماره ملی ۰۶۵۰۱۴۱۶۱۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته چک بروات قراردادها امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۷۴۹۵۲ اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412416
آگهی تغییرات شرکت داراباد تجارت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۵۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی به کد ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۷۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420998
آگهی تغییرات شرکت امید ژرف نگر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۳۶۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۴۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مدبران مستقل بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ و بسمت بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی به کد ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۱۱۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492822
آگهی تغییرات شرکت به رشد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. غلامرضا فرزانه قوچانی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی: ۰۹۴۰۱۹۴۴۲۲ و کورش کاظم زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کدملی: ۰۴۵۲۵۶۱۳۵۳ و علی اصغر رشیدی به سمت عضو هیئت مدیره کدملی: ۰۰۴۰۳۹۱۲۹۹ و وحید رشیدی به سمت عضو هیئت مدیره کدملی: ۰۰۷۱۱۷۷۵۵۸ و سید محمد رضوی پور به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کدملی: ۰۰۴۰۹۶۱۴۴۳ و فاطمه معروفی نوش آبادی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره کدملی: ۰۰۵۲۶۱۰۲۹۲ و حسین محتشم نوری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره کدملی: ۰۰۳۸۴۰۵۸۵۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی با کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۴۰۵۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527596
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بانیان الکترونیک سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۸۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۱۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی بشماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۵۰۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638387
آگهی تغییرات شرکت فولادریزی قائم سپهر سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۹۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۰۸۴۸۳۹۶۱۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661989
آگهی تغییرات شرکت شیمبار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز محسنی شینی با کدملی ۱۹۷۱۱۳۶۱۷۴ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم میترا قاسمیان با کدملی ۲۶۴۹۰۴۳۰۰۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین محسن شینی با کدملی ۰۰۶۲۶۳۰۸۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم یاحقی با کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۷۲۲۵۷۱۷۷۸۶۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575201
آگهی تصمیمات شرکت آلومینیوم فراساز کیا سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۷۱۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۰۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعت پژوهان کیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۶۵۴۶ به نمایندگی محمد آشوری به کدملی ۲۰۹۱۹۲۴۲۲۹ مهران مهرتاش به کدملی ۴۳۲۲۰۷۳۲۰۴ کیوان بهزاد نژاد به کدملی ۰۰۷۱۲۴۹۷۴۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ مهران مهرتاش به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد آشوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672344
آگهی تغییرات شرکت پلاسما گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۵۵۵۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات خسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم یاحقی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167756
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی ماشین ابزار کیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۹۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای قاسم یاحقی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168234
آگهی تصمیمات شرکت تکوین رسانه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۷۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. مازیار حقیقت به کدملی ۰۰۶۱۳۵۰۵۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصوره کیانپور به کدملی ۴۳۲۱۸۷۱۴۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سامیار حقیقت به کدملی ۰۰۶۱۳۵۰۵۵۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10209029
آگهی تصمیمات شرکت صنعت پژوهان کیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۶۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا اقصائی به کدملی ۱۵۳۳۸۲۷۶۹۹ و فرهاد ملایی داریان به کدملی ۱۵۳۳۸۳۳۷۹۶ و بیژن ملائی داریانی به کدملی ۱۵۳۳۸۳۱۶۴۵ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ علیرضا اقصائی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و بیژن ملائی داریانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهاد ملائی داریانی بسمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معبتر است و در صورت غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کلیه موارد فوق با امضاء قائم مقام مدیرعامل (فرهاد ملائی داریان) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491085
آگهی تصمیمات شرکت توبا الکتریک تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۲۷۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۶۷۱۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به ش ملی۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11074703
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی و پلیمر تهران سیکا سهامی خاص به شماره ثبت۹۱۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۰۴۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007413
آگهی تغییرات شرکت پاک اندیشان شهر آذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی رایان بهروش پارس بشماره ثبت ۲۶۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۲۲۴۳ بجای موسسه حسابرسی مدبران مستقل بشماره ثبت ۱۲۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای امیر حسنی آغچه زیوه کد ملی ۲۹۰۹۹۰۵۹۷۷ بجای آقای قاسم یاحقی با کد ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۱۶۲۱۵۴۴۲۹۹۴ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347765
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو شیمی همت درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۳۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۳۸۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: بررسی، مطالعه، شناسایی، جمع آوری و فرآوری گازهای مازاد و گلخانه ای مجتمع های پتروشیمی، پالایشگاهی و گازی و تبدیل آنها به محصولات با ارزش افزوده پتروشیمیایی. احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی مجاز ، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی فنی و مهندسی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام هرگونه امور تجاری، بازرگانی، صادرات و واردات در طول تاسیس و همچنین در زمان بهره برداری کامل از محصولات کارخانه با استفاده از سرمایه شرکت بلامانع است.خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکت های داخلی و خارجی مشارکت با شرکت ها و بنگاه های اقتصادی داخلی و خارجی اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ موافقت نامه اصولی و هرگونه مجوز های دیگر به منظور اجرا طرح های تولیدی و صنعتی جدید مربوطه و یا توسعه و تکمیل و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این منظور و هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-شهر تهران-الهیه-خیابان خزر شمالی-خیابان شهیدسید محمدشریفی منش-پلاک ۴۱-طبقه سوم-واحد شمالی- کدپستی ۱۹۱۴۹۴۳۳۴۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۷۲-۶۱۴/۴۳۳۹ مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه میرداماد پرداخت گردیده استاولین مدیران: صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ و به نمایندگی سیمین عیدی وند به شماره ملی ۱۹۷۰۲۵۴۰۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ و به نمایندگی محمد حیدری روچی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۱۶۱۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ و به نمایندگی داداله آقاحاجی علیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۵۵۵۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ و به نمایندگی محمدابراهیم یوسف زادگان به شماره ملی ۲۴۷۱۱۴۸۰۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ و به نمایندگی شهریار جهرمی به شماره ملی ۲۴۷۱۱۷۴۸۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ و به نمایندگی محمدعلی خادمیان به شماره ملی ۴۵۷۸۶۷۷۷۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدتقی قاسمیان لنگرودی به شماره ملی ۲۷۰۹۱۸۶۱۱۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و نایب رئیس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر برنامه های اداری با امضاء هر یک به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی از و آقای قاسم یاحقی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۲۲۱۲۸۰۳۵۰۱۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540694
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۱۸۳۹۷۲/۹۶مورخ ۱/۵/۹۶جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم یاحقی فرزند علی محمد به ش ش ۳۳۸ به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴با پرداخت مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۹۲۵۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ دارنده۴۵۰۰۰۰۰۰ریال آقای اسداله نیکوئی به شماره ملی ۳۲۵۶۱۲۶۶۶۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ دارنده۴۵۰۰۰۰۰۰ریال آقای قاسم یاحقی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ دارنده ۱۴۲۵۰۰۰۰ریال پ۹۶۰۵۱۰۵۱۰۳۳۳۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک