مسعود صالح آبادی

مسعود صالح آبادی

کد ملی 1261456718
52
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

شرکت های مسعود صالح آبادی

نرم افزاری پویامهر
نرم افزاری پویامهر
1
گنجینه سلامت پاسارگاد
گنجینه سلامت پاسارگاد
1
توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد
توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد
1
خدمات شایسته نیرو
خدمات شایسته نیرو
1
پی سازان زرین پاسارگاد
پی سازان زرین پاسارگاد
1
نشر الکترونیک ایران
نشر الکترونیک ایران
1
بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین
بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین
1
حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی
حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی
1
مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو
مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو
1
نظم آوران پویای ایرانیان
نظم آوران پویای ایرانیان
1
تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد
تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد
1
بارقه امید ایرانیان
بارقه امید ایرانیان
1
اندیشه سازان بسامان ونداد
اندیشه سازان بسامان ونداد
1
نو آوران مقدم ایرانیان
نو آوران مقدم ایرانیان
1
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد
1
نو آوران تجارت تامین آتیه
نو آوران تجارت تامین آتیه
1
تولید برق خوزستان مپنا
تولید برق خوزستان مپنا
1
توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه
توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه
1
تجارت پاسارگاد
تجارت پاسارگاد
1
توسعه فناوران نو اندیش پاسارگاد
توسعه فناوران نو اندیش پاسارگاد
1
گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد
گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد
1
انرژی گستران متحد
انرژی گستران متحد
1
مدیریت توسعه شهر میر پارسه
مدیریت توسعه شهر میر پارسه
1
خدمات مهندسی پژواک انرژی
خدمات مهندسی پژواک انرژی
1
مشاورین گسترش الکترونیک ایما
مشاورین گسترش الکترونیک ایما
1
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
1
آب و فاضلاب استان البرز
آب و فاضلاب استان البرز
1
تولید مواد شیمیائی ایران
تولید مواد شیمیائی ایران
1
تهران سمع اندیش
تهران سمع اندیش
1
پرشیا فاوا گسترش
پرشیا فاوا گسترش
1
بینش پژوه ایرانیان
بینش پژوه ایرانیان
1
احیاء اراضی کوثر
احیاء اراضی کوثر
1
نوژان صنعت آتی ساز
نوژان صنعت آتی ساز
1
آب و فاضلاب سبزوار
آب و فاضلاب سبزوار
1
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
1
صرافی سپهر صادرات
صرافی سپهر صادرات
1
تولید برق توس مپنا
تولید برق توس مپنا
1
مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا
مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا
1
1
1
1
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
1
سرمایه گذاری تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان صنعت آب و برق
سرمایه گذاری تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان صنعت آب و برق
1
نظم آوران شایسته
نظم آوران شایسته
1
تدبیر سازان سرآمد
تدبیر سازان سرآمد
1
احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک
احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک
1
خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
1
تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد
تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد
1
موننکوایران
موننکوایران
1
سرمایه گذاری نیرو
سرمایه گذاری نیرو
1
مولد نیروی خوی
مولد نیروی خوی
1
گوهررود گیلان
گوهررود گیلان
1
مهندسین مشاور سفیدرود گیلان
مهندسین مشاور سفیدرود گیلان
1
سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس
سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 710775
آگهی تصمیمات شرکت نرم افزاری پویا مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۲۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۷۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کد ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۷۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712626
آگهی تغییرات شرکت گنجینه سلامت پاسارگاد (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۰۳۶۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۳۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712687
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پویا انرژی سپهر (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۴۵۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنون بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۱۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719839
آگهی تصمیمات شرکت خدمات شایسته نیروسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت تکاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۹۴۹۰ به نمایندگی احمد طائف پور به کدملی ۴۴۵۹۸۸۱۴۶۲ و شرکت تعمیرات نیروگاهی به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۹۶۸۲ بنمایندگی پرویز نیک منش به کدملی ۴۳۲۱۹۶۴۳۰۱ و محمدتقی جوادی به کدملی ۰۰۵۵۸۸۹۲۸۹۲ انتخاب گردیدند. پرویز نیک منش به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد طائف پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی جوادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مسئول امور مالی محمدحسین رحیمیان به کدملی ۰۰۶۶۲۶۲۴۲۹ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و اسناد مناقصات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۴۳۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740767
آگهی تغییرات شرکت پی سازان زرین پاسارگادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۷۷۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۱۲۰۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743628
آگهی تصمیمات شرکت نشر الکترونیک ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه انتشارات امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۱۵۳۰ و مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ و شرکت نرم افزاری پویا مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۷۶۴۲ و محمدرضا اسماعیلی به کدملی ۰۰۵۰۶۱۷۲۹۱ و محمدعلی خطیبی به کدملی ۰۰۷۲۸۱۰۴۴۰ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۶۳۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748884
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشینسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۱۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۴۳۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751015
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی صالح اندیشانبشماره ثبت۱۳۸۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ۳۱/۵/۹۱ موسسه مزبورکه در تاریخ۹/۷/۹۱ واصل گردید: ماده۲۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مسعود صالح آبادی به کدملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ و سید جواد غروی به کد ملی۲۲۹۴۹۹۲۴۶۶. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۵/۹۱ مسعود صالح آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید جواد غروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرموسسه معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۶۴۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752534
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۴۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ به نمایندگی مسعود شکیبا به کدملی ۱۲۲۹۶۱۵۴۳۱ و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به نمایندگی عبدالحسین فضل الهی به کدملی ۲۳۷۰۲۲۳۱۱۱ و عباس علی آبادی به کدملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ و خلیل پارسا به کدملی ۲۵۷۱۶۱۳۷۴۱ و مجید بهمنی به کدملی ۵۱۳۹۵۲۰۶۷۲. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۶۲۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914456
آگهی تغییرات شرکت نظم آوران پویای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۷۵۹۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914457
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۷۶۳۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914458
آگهی تغییرات شرکت بارقه امید ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۷۶۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914459
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۷۶۰۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925391
آگهی تغییرات شرکت نو آوران مقدم ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۴۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۱۳۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940394
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۲۷۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008687
آگهی تاسیس شرکت نوآوران تجارت تامین آتیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۵/۱۲/۹۱ تحت شماره۴۳۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۷۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد ـ جنب مسجد الغدیر ـ شماره۱۳۹ طبقه سوم اداری ـ کدپستی۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۶۳/۹۱/۳۵۲ مورخ۱۴/۱۲/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا قدرتی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی خانم پگاه ابراهیمی نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۲۵۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059096
آگهی تغییرات شرکت تولید برق خوزستان مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ با نمایندگی آقای عبدالمجید رجبی و شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش گفتار و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای اسداله دلگشانی و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ با نمایندگی آقای محسن انوشه پور و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش گفتار به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید رجبی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن انوشه پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای اسداله دلگشانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا دهقانی به شماره ملی ۱۸۱۷۹۴۲۶۸۹ به سمت مدیر عامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۸۵۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079536
آگهی تاسیس شرکت عمران و توسعه آتیه خاورمیانه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ تحت شماره ۴۴۰۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۷۷۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: ـ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی, درمانی، ورزشی وسایر کاربریها. ایجاد و ساخت مجتمع های توریستی، رفاهی و اقامتی سرمایه گذاری و مشارکت در احداث خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری و مجتمع های ایستگاهی و فضاهای مرتبط. قبول عاملیت بمنظور بررسی، نظارت فنی و بازرسی فنی و مدیریت ساخت در بخش ساختمان و مسکن و راه، خطوط ریلی. ارائه خدمات مورد لزوم اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید سرمایه گذاریهای جدید توسعه تکمیل برنامه ریزی و بودجه بندی پروژه ها و اعتباربخشی و تهیه گزارشات توجیهی و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت تسهیل افزایش کارایی آنها مباشرت یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه. مشارکت در انواع پروژه ها اعم از تولیدی خدماتی ساختمانی مدیریتی و سرمایه گذاری یا مشارکت در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی. سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، انواع واحدهای مسکونی، اداری، خدماتی، تجاری، توریستی، اقامتی، تفریحی، کارخانه ها و واحدها و شرکتهای فعال در بخش های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه امور مجاز که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور و واگذاری حصه داراییها به اشخاص ثالث و سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول و جذب سرمایه خارجی. خرید کلیه سهام و اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند. عرضه واحدها و شرکتهای مورد سرمایه گذاری پس از آماده سازی و اعمال اصلاحات ساختاری مورد نیاز از طرق مختلف انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و نظارت فنی اجرای طرح های سرمایه گذاری و کلیه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد شرکتها و موسسه های مطالعاتی فنی، مهندسی و اجرائی ذیربط. ارائه خدمات اقتصادی، فنی، سرمایه گذاری، سازماندهی، مطالعاتی، پژوهشی و مشاوره ای. انجام معاملات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور. تاسیس شعبه ها یا نمایندگی ها برای شرکت در داخل و یا خارج از کشور. انجام سایر کارها، امور و عملیاتی مجاز که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته باشد. انجام عملیات و فعالیتهای پیمانکاری و حق العملکاری اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت در داخل و خارج از کشور با یا بدون ایجاد شعبه. شرکت در نمایشگاهها، مزایده ها، مناقصه ها در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش تکنولوژی دانشهای فنی و مدیریتی در داخل و خارج از کشور. طراحی ساخت، احداث و تجهیز و تجهیز انواع مراکز خدماتی، اقامتی، تفریحی، آموزشگاهی، نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسه های مالی و اعتباری ایران، تعاونیهای اعتبار، صندوق قرض الحسنه، در داخل و خارج از کشور. تاسیس شعبه ها یا نمایندگی ها برای شرکت در داخل و یا خارج از کشور. انجام سایر کارها، امور و عملیاتی مجاز که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نرسیده به پل میرداماد، کوچه سپیدار، شماره ۶۱ـ کدپستی ۱۵۱۸۹۴۶۳۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۱۹۲۸۰۸ مورخ ۱۱/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت بین المللی توسعه تجارت ثمن سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر بندارصاحبی به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود توانا به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای سید سعید فاضلی بشماره ملی ۱۲۶۱۷۷۹۸۳۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مسعود صالح آبادی بشماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۵۸۱۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160755
آگهی تغییرات شرکت تجارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۷۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280169
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوران نواندیش پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۳۵۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298343
آگهی تغییرات شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۰۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338920
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستران متحد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه فرهنگی صدرای کرمان بشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۲۹۰۴ و شرکت آرین ماهتاب گستر بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ و شرکت کمار صنعت بشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۰۷۴۶۰ و شرکت بخار صنعت آتیه بشناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۴۲۷۱ و شرکت قدس نیرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۴۰۱۵ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی صالح اندیشان بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی بشماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۷۰۳۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362813
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه شهر میر پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی غیاث آبادی به کد ملی ۰۰۶۰۸۲۴۲۸۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد بیوک پور به کد ملی ۱۴۶۵۲۷۸۹۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و پژمان تاج محرابی نمینی به کد ملی ۰۰۳۹۳۷۱۹۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی اعم از عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کد ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۸۳۲۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398721
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۲۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان کدملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و جناب آقای مسعود صالح آبادی با شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۹۸۴۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497934
آگهی تغییرات شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۵۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مؤسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ تصویب شد. پ۱۸۴۲۲۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680206
آگهی تغییرات شرکت بهکاوان نوآور آرنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. شرکت پردیس داده پردازان شاخص بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۰۰۰ و آقای محسن اکبری موید دارای کدملی ۰۰۷۴۴۹۹۶۹۶ و آقای مجتبی فلاح نژاد دارای کدملی ۴۸۹۹۷۹۳۵۲۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۰۶۴۹۵۸۸۵۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770231
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۹۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت به تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۲ شامل ترازنامه و صورت‌های سود و زیان مورد تصویب قرارداد. موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ را به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی با کد ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ را به عنوان بازرس علی البدل سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب نمود. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۱۰۲۰۲۹۲۹۷۸۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9563982
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مواد شیمیایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۴۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۰ جواد خوینی به کدملی ۰۰۴۲۱۸۶۰۴۸ به سمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9719852
آگهی تصمیمات شرکت تهران سمع اندیش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۷۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۱۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782644
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا فاوا گسترش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801730
آگهی تغییرات شرکت بینش پژوه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۷/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802519
آگهی تصمیمات شرکت احیای اراضی کوثر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۸۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۹۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آباد کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946257
آگهی تاسیس شرکت نوژان صنعت آتی ساز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۲۱۵۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۴۹۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید ـ خرید ـ فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرح‌ها و فعالیتهای مذکور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولی‌عصر ـ بالاتر نبش ارمغان غربی ۱ ـ کدپستی ۱۹۶۶۶۱۴۷۹۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۹۹۰۵۱۷ مورخ۲۹/۵/۱۳۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای محمدناصر توحیدی به شماره ملی۳۰۵۱۰۲۷۳۹۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای عباس صادق‌کار‌حقیقی به شماره ملی ۱۲۶۱۹۶۲۵۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای حسین شهرستانی به شماره ملی ۱۲۳۹۰۶۲۵۸۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای حسین شهرستانی به شماره ملی ۱۲۳۹۰۶۲۵۸۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9955043
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب سبزوار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۴۱۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت فوق که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ به این اداره واصل شده است: موسسه حسابرسی صالح اندیشان بشماره ثبت ۱۳۸۷۳ و آقای مسعود صالح آبادی بشماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079241
آگهی تاسیس شرکت اندیشه سازان بهین سرآمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۱۸۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید ـ خرید ـ فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز و اوراق بهادار ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقوداسلامی در زمینه ایجاد و طرح‌ها و فعالیت‌های مذکور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولی‌عصر ـ بالاتر از نیایش نبش ارمغان غربی ۱ ـ کدپستی ۱۹۶۶۶۱۴۷۹۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۱۹۰۵۲۲ مورخ۲۱/۵/۱۳۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای مهرداد حداد‌خوشکار به شماره ملی۲۲۹۶۲۴۴۶۲۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای حمیدرضا علوی‌زاده‌نوری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۰۳۶۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای هادی فرامرزی‌پارسا به شماره ملی ۰۰۶۳۰۳۸۳۹۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای هادی فرامرزی‌پارسا به شماره ملی ۰۰۶۳۰۳۸۳۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170589
آگهی تصمیمات شرکت صرافی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184868
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق قدس مپنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۵۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10287149
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۵۲۱۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس علی ابادی به کدملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ و حمید زرگرپور به کدملی۱۲۸۶۴۹۳۹۷۸ و خلیل پارسا به کدملی۲۵۷۱۶۱۳۷۴۱ و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۵/۹۰ عباس علی ابادی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شکیبا به کدملی۱۲۲۹۶۱۵۴۳۱ به نمایندگی مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل پارسا بسمت مدیرعامل و علیرضا یزدی زاده به کدملی۰۴۹۱۲۶۹۴۶۳ به نمایندگی ازشرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو و حمید زرگرپور به کدملی۱۲۸۶۴۹۳۹۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل یا اعضاء هیئت مدیره امضاء چکها به شرح ذیل خواهدبود. چکها و اوراق بهادار تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال با امضاء مدیر امور مالی کامران قاصدی علمداری به کدملی۰۰۵۵۱۶۲۰۷۱ و مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و چکها و اوراق بهادار تا سقف مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضاء هدایت اله طاهری به کدملی۲۵۷۱۶۰۷۴۰۵ و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهدبود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297249
آگهی تغییرات شرکت فنی و ساختمانی راد مکانیک اهواز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعداد ۱۰۰ سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم آن بی نام می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317448
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ش ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319516
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه کارکنان و بازنشستگان صنعت آب و برق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۶۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۹۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی صالح اندیشان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10420845
آگهی تغییرات شرکت نظم آوران شایسته سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۱/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532688
آگهی تاسیس شرکت تدبیر سازان سرآمد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع معاملات مجاز و عقوداسلامی در زمینه ایجاد طرح‌ها و فعالیتهای مذکور ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آفریقا نبش سپیدار پ ۶۱ ـ کدپستی ۱۵۱۸۶۴۶۳۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۹۹۰۵۱۶ مورخ۲۹/۵/۱۳۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای حمیدرضا رسولی به شماره ملی۰۰۶۳۰۳۸۷۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای میثم قمری به شماره ملی ۲۱۴۲۱۲۱۸۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای همایون رحیمی به شماره ملی ۰۰۷۴۳۷۴۳۵۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای همایون رحیمی به شماره ملی ۰۰۷۴۳۷۴۳۵۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه موسسه حسابرسی صالح‌اندیشان به شماره ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مسعود صالح‌آبادی به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533807
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‎آبادی به ش ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‎های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۵۱۲ و شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ و شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱ و شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585289
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۵۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۷۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10591310
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10607631
آگهی تصمیمات شرکت موننکو ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۴۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‎آبادی به ش ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10723795
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۴۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ش ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید خرقانی به ش ملی۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ و شرکت مهاب قدس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ و سعید مقدم فر به ش ملی۰۰۴۸۴۳۹۸۹۴ و شرکت پارس تابلو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۱۱۴۰۸ و شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۷۹۵۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ به سمت اعضای اصلی و شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ و شرکت تکاب زاینده رود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۹۳۷۲۱ به سمت اعضاء علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953954
آگهی تصمیمات شرکت مولد نیروی خوی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885551
آگهی تغییرات شرکت گوهررود گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۰۴۹۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ثبت ۱۳۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۱۰۲۹۵۲۵۷۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968007
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سفیدرود گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۵۷۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی دارای کدملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۲۵۵۳۷۱۲۷۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۵۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه دریک ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۶۳۹۳ به نمایندگی آقای اسعد نیازمند به شماره ملی ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید رفیع سجادی به شماره ملی ۱۶۳۸۹۴۴۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به نمایندگی آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سام پخش با شناسه ملی ۱۰۱۲۳۰۴۳۱۶ به نمایندگی آقای مهدی قنادان به شماره ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عطا اکبری به شماره ملی ۱۹۵۰۷۹۳۶۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهران قدرتی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۷۶۶۱۵ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. اختیارات مدیر عامل بر طبق اساسنامه می‌باشد. هیئت مدیره از اختیارات خود مندرج در بند‌های ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قرارداد‌ها با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضای مدیر عامل یا جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۴۸۰۰۴۹۰۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک