مریم سپهری نیا

مریم سپهری نیا

کد ملی 1260506411
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12647931
آگهی تغییرات شرکت پردیس بافت کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۲۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماشااله رسولی راد کدملی ۱۲۶۱۲۰۵۱۱۱ و حسین قصاب یزدلی کدملی ۶۱۹۹۸۸۶۴۲۹ و فاطمه رضوانی کدملی ۱۲۶۱۸۴۵۹۲۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. حسن کریمیان کدملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ و مریم سپهری نیا کدملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۱۱۹۶۱۶۶۲۶۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658779
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان فرش مشهد اردهال در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۵۹۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. تجهیز و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی صنایع نساجی اعم از ریسندگی انواع نخ (اکرولیک، پلی استر، پنبه و سایر الیاف) و تابندگی و تثبیت حرارتی انواع نخ مصنوعی مورد مصرف در فرش و کف پوشها ماشینی، رنگرزی، تکمیل و آهار فرش ماشینی، چله پیچی و فرش ماشینی ـ کلیه امور تجاری و بازرگانی، فروش و خدمات پس از فروش کالا و خدمات ـ گشایش دفاتر نمایندگی و بازرگانی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، شرکت در مناقصات و مزایده، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و یا خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات و وام جهت تحقق اهداف شرکت ـ ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا، خدمات، پس از کسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کاشان ـ شهرک صنعتی راوند ـ خیابان دهم کدپستی ۸۷۳۱۷۵۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰ سهم ۴۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۲۸۱/۱۱۱۱ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک اینده شعبه کاشان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمد شیخی نشلجی کدملی ۱۲۶۱۱۱۲۷۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی رضائی کدملی ۰۵۵۸۵۸۰۶۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین رضائی کدملی ۰۵۵۸۵۸۰۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت(چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقود اسلامی) با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: حسن کریمیان شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به عنوان بازرس اصلی و مریم سپهری نیا شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۱۲۶۹۹۶۱۸۰۵۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693568
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس بافت پارسیان درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۵۹۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۲۹۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. تجهیز و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی صنایع نساجی اعم از ریسندگی انواع نخ (اکرولیک، پلی استر، پنبه و سایر الیاف)، رنگرزی، تکمیل و آهار فرش ماشینی، چله پیچی و فرش ماشینی ـ کلیه امورتجاری و بازرگانی، فروش و خدمات پس از فروش کالا و خدمات مجاز شرکت ـ گشایش دفاتر نمایندگی و بازرگانی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، شرکت در مناقصات و مزایده، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و یا خارج از کشورـ اخذ تسهیلات و وام جهت تحقق اهداف شرکت ـ صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا، خدمات مجاز شرکت، پس ازکسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کاشان ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان ایمان غربی ـ کدپستی ۸۷۱۴۶۷۶۸۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام عادی میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۳ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک ملی شعبه شهید رجائی کاشان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: فاطمه رضوانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۱۲۶۱۸۴۵۹۲۷، سید مصطفی سیدی یزدلی به سمت مدیرعامل به کدملی ۶۱۹۹۸۶۸۴۱۲ و ماشااله رسولی راد به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی ۱۲۶۱۲۰۵۱۱۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ماشااله رسولی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی سیدی یزدلی به سمت مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۶۳۴۴۵۱۵۵۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749288
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرآمدان ماندگار وطن درتاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۹۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۵۵۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: خدمات پژوهشی، ترویجی، مشاوره ای، آزمایشگاهی، ساخت، فروش و اخذ نمایندگی در زمینه فناوری نانو، فناوری و نوآوری نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی های تجدیدپذیر، بهینه سازی انرژی، مواد شیمیایی و پلیمری و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و سایر صنایع مربوطه ـ فرآوری، تولید و استخراج در زمینه معدن (به جز نفت و گاز)، پتروشیمی و انرژی ـ ارزیابی و انتقال دانش فنی، خدمات فنی و مهندسی، ثبت پتنت، تهیه طرح توجیحی ـ بازرسی کالا و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد ـ امور مرتبط با محیط زیست و تصفیه پسابها ـ ارائه خدمات مشاوره و مشارکت در زمینه ساخت، تجهیز، نصب، اتوماسیون، راه اندازی و بهره برداری و اجرای طرحهای توسعه صنعتی خطوط و واحدهای صنعتی و تولیدی ـ برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع انسانی متخصص موقت، بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، طراحی سیستم های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی آنها همچنین همکاری و تعامل با مراکز صنعتی، علمی، پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور ـ اخذ و یا اعطای نمایندگی، یا تحت لیسانس، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص سرمایه گذاری و یا پذیرش سرمایه گذاری بین المللی درراه اندازی و یا توسعه پروژه های مختلف اقتصادی درداخل ویا خارج از کشورـ گشایش دفاتر نمایندگی وبازرگانی، فروش وخدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا وخدمات، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، ترخیص وحق العمل کاری، حمل و نقل درون شهری و انبارداری کالا ـ اخذ تسهیلات وام جهت تحقق اهداف شرکت، پس ازکسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کاشان ـ خیابان بخارائی ـ کوچه میثم ـ پلاک ۲۹ کدپستی ۸۷۱۷۸۷۵۸۷۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام عادی میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۲۹۷/۱۱۱۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک آینده شعبه خیابان میرعماد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: زهره وطنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۱۲۶۱۷۰۰۱۵۵، مصطفی وطنی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به کدملی ۱۲۶۳۳۸۰۹۴۸ و علی آمرزش به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به کدملی ۱۲۶۰۶۰۰۵۵۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مصطفی وطنی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا قدرتی قزآانی به شماره ملی ۱۲۶۳۳۴۶۴۴۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۱۲۸۳۴۸۹۲۶۲۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785460
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پرداز ناژوان درتاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۹۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۲۰۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: مشاوره، طراحی(معماری، فنی و مهندسی)، نظارت و اجرای دیزاین، دکوراتیو، مبلمان، فضای شهری، بهسازی و زیبا سازی نمای بیرونی و داخلی ساختمان شامل: کفش پوش، دیوار پوش، سقفی کاذب، پارکت، لمینت، کاغذ دیواری، رنگ کاری، دکوراسیون، پتینه، نماکاری، آب نما، فضای سبز جهت ساختمانهای مسکونی صنعتی، عمومی، رفاهی، تفریحی، مجتمع های تجاری، اداری، اقامتی، تجهیز و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی سازه ها، مصنوعات بتنی و انبوه سازی ـ پیمانکاری و ساخت پروژه های انبوه سازی ساختمانی و عمرانی، صنعتی، عمومی و مسکونی، راه، پل، آب، فاضلاب، مخابرات و ارتباطات، گاز، تأسیسات و تجهیزات، برق و مکانیک ـ کلیه امور خدماتی، تأمین نیروی انسانی بطور موقت، تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات برقی، گازی و مکانیکی ـ عقد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ـ گشایش دفاتر بازرگانی ـ اخذ و یا اعطای نمایندگی و یا تحت لیسانس ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص سرمایه گذاری عمرانی ساختمانی و صنعتی در داخل و خارج از کشور و خریدسهام ـ گشایش دفتر نمایندگی و بازرگانی ـ فروش و خدمات پس از فروش ـ ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی ماشن آلات، مواد اولیه کالاها و خدمات ـ بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای ـ اخذ تسهیلات و وام جهت تحقق اهداف شرکت ـ پس از کسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کاشان ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان شهیدزیارتی ـ مجتمع ماهان کدپستی ۸۷۱۵۱۳۳۱۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۲۹۸/۱۱۱۱مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴نزد بانک آینده شعبه کاشان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ریحانه مرنجیان آرانی کدملی ۱۲۵۰۱۱۶۵۳۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منا اسکندری شهرابی کدملی ۱۲۶۳۳۵۰۰۸۹به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی محمدیان مقدم کدملی۱۲۵۰۲۲۶۸۳۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و ریحانه مرنجیان آرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به عنوان بازرس اصلی و مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش۹۵۰۲۱۹۷۲۸۳۳۳۲۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811410
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا طب کاشان درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۶۰۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۰۵۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به مزنله اخذ و صدور پروان فعالیت نمی باشد تجهیز و راه اندازی خطوط صنعتی و تولیدی اقلام مصرفی آزمایشگاهی نظیر، کیت ها، آب مقطر، محلولها و محیطهای کشت باکتری ـ مشاوره، طراحی، نظارت، اجراء، نصب و راه اندازی ماشین آلات، دستگاه، تجهیزات و ملزومات پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، رادیو لوژی و پرتوگرافی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، توانبخشی، ورزش درمانی و تجهیزات ثابت و سیارمراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستانی، کلنیک های تخصصی و مهندسی پزشکی ـ اخذ و یا اعطای نمایندگی و یا تحت لیسانس، مشارکت، کنسرسیوم و عقد هرگونه قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و یا خارج از کشور درخصوص امور بازرگانی، تجاری و خدماتی ـ تأمین نیروی انسانی بطور موقت، خرید، توزیع، فروش، خدمات پس از فروش، گارانتی، تأمین لوازم یدکی، تعمیر و نگهداری تجهیزات (ابزاردقیق و کالیبراسیون) تجهیزات و ملزومات پزشکی و پیراپزشکی ـ ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، تجهیزات، مواد شیمیایی، کالا وخدمات ـ اخذ تسهیلات و وام جهت تحقق اهداف شرکت. با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کاشان فازدوشهرک ناجی آبادبلواربوستان شبنم ۷ کدپستی ۸۷۱۹۳۳۴۳۸۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۲۴۳/۱۱۱۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۵نزد بانک آینده شعبه کاشان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: هادی بیدگلی زاده برزکی کدملی ۱۲۶۳۰۱۶۲۳۵به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدجواد میرسطوتی کدملی ۰۳۲۰۳۴۰۹۴۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و الهیار جمشیدی فر کدملی ۱۲۵۰۰۲۴۳۶۶به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به عنوان بازرس اصلی و مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند روزنامه کارو کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش۹۵۰۳۰۳۷۲۴۵۱۳۸۵۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869310
آگهی تغییرات شرکت کیمیای درخشان مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۲۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ‍العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد حسین رضوی ش ملی: ۱۲۶۱۵۲۲۷۸۸ و خانم آمنه رحیم زاده زارع ش ملی: ۱۲۶۲۳۳۷۵۰۱ و خانم ماه منیر بهروز شماره ملی: ۱۲۶۲۱۹۷۸۷۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب شدند.؛ آقای حسن کریمیان شماره ملی: ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ و خانم مریم سپهری نیا شماره ملی:۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۴۰۱۴۵۴۵۲۱۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886942
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنیای گلیم بهارستان درتاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۶۰۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۹۲۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تجهیز و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی صنایع نساجی اعم از ریسندگی انواع نخ (اکرولیک، پلی استر، پنبه و سایر الیاف)، رنگرزی، تکمیل و آهار فرش ماشینی، چله پیچی و فرش ماشینی، کلیه امور تجاری و بازرگانی، فروش و خدمات پس از فروش کالا و خدمات مجاز شرکت ـ گشایش دفاتر نمایندگی و بازرگانی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، شرکت در مناقصات و مزایده، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و یا خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات و وام جهت تحقق اهداف شرکت ـ صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا، خدمات مجاز شرکت. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: استان اصفهان کاشان شهرک صنعتی راوند جنب رستوران ضیافت کدپستی ۸۷۳۱۷۵۵۱۶۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۳۰۲/۱۱۱۱ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ نزد بانک آینده شعبه کاشان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقایان رسول مهدیزاده محمود آبادی به شماره ملی ۱۲۶۳۶۱۳۹۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، امید عباسی محمود آبادی به شماره ملی ۱۲۵۰۳۵۰۹۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن مهدی زاده محمود آبادی به شماره ملی ۱۲۵۰۲۶۱۸۷۲ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهداور شرکت (چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقود اسلامی) با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره. بازرسان اصلی و علی البدل: آقای حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۱۲۹۶۰۶۰۹۷۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896199
آگهی تغییرات شرکت حریر بافت مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۲۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم سپهری نیا کدملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ و آقای سید محمد هادی رضوی نوش آبادی کدملی ۱۲۶۲۳۷۴۸۳۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۱۵۲۵۰۵۴۳۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010353
آگهی تغییرات شرکت جهان نفیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۶/۱۳۹۵ آقای امیررضاشاکری کد ملی ۰۰۶۳۷۵۱۵۱۸ و آقای ابوالحسن شاکری سیاوشانی کدملی ۰۰۴۲۰۵۶۳۸۱ و خانم زهراعظیمی زاده کد ملی ۰۴۹۱۰۵۳۰۴۵به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حسن کریمیان کد ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ و خانم مریم سپهری نیا کد ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۱۷۶۵۷۹۴۰۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086905
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت طبیعت سبز آستانه درتاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۶۰۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۹۴۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ثبت موضوع ذیل به منزله اخذوصدور پروانه فعالیت نمیباشد. کلیه امورکشاورزی منجمله کاشت ، داشت و برداشت محصولات باغی و زراعی ، گیاهان معطر و داروئی بصورت مکانیزه ، روشهای نوین آبیاری(آبیاری تحت فشار و آبخیزداری) و احیای اراضی بایر ـ تهیه ، تولید و توزیع ، خرید و فروش و بسته بندی محصولات کشاوزری ، اسانس ، مواد معطر و داروئی طبیعی ـ کلیه امور مربوط به دامپروری( تولید ، پرورش و طرحهای اصلاح نژاد ، انواع دام و طیور از قبیل گاوداری گوشتی و شیری ، گوسفند ، مرغداری گوشتی و تخمی) ، آبخیز داری ، احداث مزارع تولید و پرورش ماهی(ماهیهای سرد آبی و گرم آبی) و زنبور عسل ـ تولید و توزیع وفروش وبسته بندی ـ اخذ و یا اعطای نمایندگی ، یاتحت لیسانس ، عقد هر گونه قرارداد ، مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز علمی و صنعتی در داخل و خارج کشور ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی وخدمات مجاز شرکت ـ اخذ تسهیلات و وام جهت تحقق اهداف شرکت ، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : کاشان جاده قمصر خیابان شهید مصطفی واجدی نیا کوچه فرش همایون کدپستی ۸۷۱۷۷۳۳۷۶۶ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۳۶۹/۱۱۱۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ نزد بانک اینده شعبه کاشان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت : غلامرضا رحمانی۱۲۶۲۶۲۳۹۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و اکبر رحمانی۱۲۶۰۸۶۳۶۴۶ به سمت مدیرعامل و مهدی رحمانی۱۲۶۲۶۵۲۰۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۰۱۵۵۵۸۰۸۳۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تبسم آفتاب مهر قمصر درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۶۱۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۹۹۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:سرمایه گذاری، ایجاد و احداث تأسیسات اقامتی وپذیرایی(هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مجتمع بین راهی، سفره خانه و مراکز تعطیلات وسرگرمی ) ـ شرکت درمزایده ها و مناقصه ها، بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی که توسط دستگاههای ذیربط واگذارمی شود ـ بهره برداری و مدیریت مراکز اقامتی وپذیرایی (هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر و مجتمع بین راهی ) ـ مشارکت و سرمایه گذاری جهت خرید،مرمت، بازسازی و بهسازی خانه ها و اماکن تاریخی وبهره برداری از آن ـ مشاوره در زمینه برنامه ریزی وتوسعه گردشگری ـ برگزاری نمایشگاه، همایش و رویدادهای گردشگری ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی و ریالی از سیستم بانکی کشور، موسسات مالی واعتباری داخلی و بین المللی صرفاً جهت تحقق اهداف..ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کاشان _ قمصر _ میدان جشنواره _ کوچه فرهنگ ۱۲ کدپستی ۵۴۲۱۰۰۰۰۰۰ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ یالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال ان طی گواهی بانکی شماره ۸۵ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۵ بانک ملی شعبه قمصر پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران است اولین مدیران:احمد بیژن نیا به شماره ملی ۰۹۳۹۴۲۸۸۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدعنایت اله صانعی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۷۸۰۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسید علی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت مدت دو سال تعیین شدند. علی دلاور به شماره ملی ۰۸۲۹۹۳۱۷۵۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انخاب شد دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت( چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقود اسلامی) با امضای رئیس هیئت مدیره(سید علی محتشمیان فرد) منفرداًهمراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل وحسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۲۳۱۵۴۹۸۸۷۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440989
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایرانیان نام صبا درتاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۴۴۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. تأسیس، راه اندازی و مدیریت پروژه های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ ارائه خدمات، مشاوره و مشارکت در زمینه تولید، تأمین منابع انسانی متخصص بطور موقت، بازار یابی (غیرشبکه ای وغیر هرمی) ارائه خدمات طراحی، مشاوره ونظارت درپروژه های عمرانی و صنعتی از جمله مطالعات امکان سنجی طرحها شامل شناسایی، ارائه طرحهای توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه، خدمات مدیریت و مدیریت پایش ـ مطالعات تخصصی، محاسبه، مشاوره، طراحی، سفارش، نظارت فنی واجرایی، عملیات نصب درخصوص تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از خطوط و واحدهای صنعتی وتولیدی ـ اخذ و یااعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص سرمایه گذاری و یا پذیرش سرمایه گذاری بین المللی درراه اندازی ویا توسعه پروژه های مختلف اقتصادی درداخل ویا خارج از کشورـ گشایش دفاتر نمایندگی وبازرگانی، فروش وخدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا وخدمات ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی وریالی ازسیستم بانکی کشورویا از خطوط مالی واعتباری بین المللی صرفا در راستای تحقق اهداف شرکت، همچنین استفاده از تجارت الکترونیک و IT پس از کسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح.درصورت ضرورت قانونی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:اصفهان ـ شهر کاشان ـ معلم ـ بلوار شهید باهنر ـ کوچه شهید محمد بدیعی ۱۵ ـ پلاک ۰ ـ طبقه سوم ـ واحد ۸ ـ کدپستی ۸۷۱۴۹۱۳۱۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی می باشد طی گواهی شماره ۰۵۲۵/۱۱۱۱ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ بانک آینده شعبه کاشان مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال واریز گردیده است. اولین مدیران: مسعود نامی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۰۳۰۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، رویا نامی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۳۸۹۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، محمدمهدی فرشچی به شماره ملی ۱۲۶۱۹۹۴۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره، منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به سمت بازرس اصلی، مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۱۸۸۷۶۲۵۱۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451959
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان جهان نفیس درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۲۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:.تأسیس، راه اندازی و مدیریت پروژههای مختلف اقتصادی اعم ازصنعتی، خدماتی وبازرگانی، ارائه خدمات، مشاوره ومشارکت درزمینه تولید، تأمین منابع انسانی متخصص بطورموقت، بازاریابی(غیرشبکه ای وغیرهرمی)ارائه خدمات طراحی، مشاوره ونظارت درپروژه های عمرانی وصنعتی ازجمله مطالعات امکان سنجی طرحهاشامل شناسایی، ارائه طرحهای توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی، مطالعات بنیادی، کاربردی وتوسعه، خدمات مدیریت و مدیریت پایش، مطالعات تخصصی، محاسبه، مشاوره، طراحی، سفارش، نظارت فنی واجرایی، عملیات نصب درخصوص تجهیز، نصب، راه اندازی وبهره برداری ازخطوط و واحدهای صنعتی وتولیدی، اخذویااعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، عقدهرگونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص سرمایه گذاری و یا پذیرش سرمایه گذاری بین المللی درراه اندازی ویا توسعه پروژه های مختلف اقتصادی درداخل ویا خارج از کشور، گشایش دفاترنمایندگی وبازرگانی، فروش وخدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا وخدمات، اخذ تسهیلات وگشایش اعتبارات ارزی وریالی ازسیستم بانکی کشور و یا از خطوط مالی واعتباری بین المللی صرفادرراستای تحقق اهداف شرکت، همچنین استفاده از تجارت الکترونیک و IT درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی باشد.مدت :ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.مرکز اصلی :شهرکاشان، علامه طباطبایی، کوچه شهید یوسف سلمانی زاده، کوچه شهید متقی نژاد، پلاک۰، طبقه همکف، کدپستی ۸۷۱۵۸۳۶۷۶۸ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰سهم ۱۰۰۰۰ریالی بانام می باشدکه تمام آن طی گواهی شماره ۰۳۸/۱۱۱۱/۹۵مورخ ۳۱/۰۱/۹۶ نزد بانک اینده شعبه کاشان واریز گردیده شده است.اولین مدیران:محمد سلطانی شایان بشماره ملی ۱۲۶۳۴۱۶۴۳۸بسمت رئیس هیئت مدیره ولیلا نصیری بورگهم بشماره ملی ۱۶۳۹۸۳۷۷۶۰بسمت عضوهیئت مدیره ونایب علی سلطانی شایان بشماره ملی ۳۹۹۱۲۳۱۳۸۷بسمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره بمدت ۲سال انتخاب شدند.اختیارات مدیرعامل:مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد تعهدآورباامضای مدیرعامل منفرداًهمراه بامهرشرکت معتبر می باشد.بازرس اصلی وعلی البدل:حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به سمت بازرس اصلی و مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشارکار وکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۸۴۵۳۴۴۱۴۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462607
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رز تجارت آپادانا درتاریخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۲۵۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تجهیزوراه اندازی واحدهای صنعتی وسنتی جهت تولید، توزیع وپخش، فرآوری وبسته بندی گلاب، انواع عرقیات گیاهی، عطر، ابلیمو، نوشیدنیهای طعم دارگیاهی، دمنوشها، گوشت، مرغ، ماهی، فست فود، انواع کنسروهای گوشتی وغیرگوشتی، کمپوت، کنسانتره، نوشابه، آب معدنی، آب آشامیدنی، انواع لبنیات، بستنی وفالوده، حلوا، ارده، خشکبار، حبوبات، نان صنعتی وشیرینی، اخذ و یااعطای نمایندگی و یا تحت لیسانس، عقدهرگونه قرارداد و مشارکت بااشخاص حقیقی وحقوقی داخل و یاخارج ازکشور، گشایش دفاترنمایندگی و بازرگانی، فروش و خدمات پس ازفروش محصولات غذایی، اخذتسهیلات ووام صرفاجهت تحقق اهداف شرکت، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواداولیه کالا، خدمات مجازشرکت.پس ازکسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.ثبت موضوع ذیل به منزله اخذوصدور پروانه فعالیت نمیباشد.مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:شهرکاشان، شهید رجایی، کوچه شهید احمد طلوعی، کوچه فرخ چهارم، پلاک۰، طبقه همکف، کدپستی ۸۷۱۳۷۴۶۸۳۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰سهم ۱۰۰۰۰ریالی بانام عادی می باشدکه تماماً آن طی گواهی شماره ۰۸/۱۱۱۱/۰۹۶مورخ ۸/۰۱/۹۶ نزد بانک اینده شعبه میرعماد کاشان واریز شده است اولین مدیران:محمد کریمیان راوندی بشماره ملی ۱۲۵۰۲۲۲۴۸۶بسمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و رضاکریمیان راوندی به شماره ملی ۱۲۶۱۲۰۳۰۵۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهراسادات ذبیحی حسینی به شماره ملی ۱۲۶۳۱۳۳۱۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲سال انتخاب شدندکلیه اوراق واسنادتعهدآورشرکت(چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی)باامضای مدیرعامل منفرداًهمراه با مهرشرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل:مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد بازرس اصلی و علی البدل:مریم سپهری نیا بشماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱بسمت بازرس اصلی و فاطمه حجازیان بشماره ملی ۱۲۶۱۷۶۹۸۲۱بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی وروزنامه کثیرالانتشارکار وکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۰۱۵۷۱۶۴۸۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477565
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آنا فرش ایرانیان درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۶۸۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تأسیس، راه اندازی و مدیریت پروژه های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ مشاوره و مشارکت در زمینه تولید، تأمین منابع انسانی متخصص بطور موقت، بازار یابی (غیرشبکه ای و غیر هرمی) ارائه خدمات طراحی، مشاوره و نظارت در پروژه های عمرانی و صنعتی از جمله مطالعات امکان سنجی طرحها شامل شناسایی، ارائه طرحهای توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه، خدمات مدیریت و مدیریت پایش ـ مطالعات تخصصی، محاسبه، مشاوره، طراحی، سفارش، نظارت فنی و اجرایی، عملیات نصب درخصوص تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از خطوط و واحدهای صنعتی وتولیدی ـ اخذ و یااعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت و کنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ گشایش دفاتر نمایندگی و بازرگانی، فروش و خدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا و خدمات ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی وریالی ازسیستم بانکی کشور و یا از خطوط مالی و اعتباری بین المللی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، همچنین استفاده از تجارت الکترونیک و IT. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر کاشان ـ شهید رجایی ـ کوچه شهید احمد طلوعی ـ کوچه فرخ چهارم ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۷۱۳۷۴۶۸۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانک آینده شعبه خیابان میرعماد کاشان به شماره ۰۴۷/۱۱۶/۹۶ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم پرستو عزیزی به شماره ملی ۱۲۵۰۳۶۱۲۸۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) و خانم فاطمه نهادی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۸۸۱۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقود اسلامی) با امضای رئیس هیئت مدیره (آقای حسن کریمیان) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرسان اصلی و علی البدل: آقای اسمعیل جواد زاده برزکی به شماره ملی ۱۲۶۳۵۴۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه حجازیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۶۹۸۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۹۶۰۱۲۹۸۶۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477576
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا تجارت نیاوران درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۶۸۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تاسیس، راه اندازی و مدیریت پروژه های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ مشاوره و مشارکت در زمینه تولید، تأمین منابع انسانی متخصص بطور موقت، بازار یابی(غیرشبکه ای وغیر هرمی) ارائه خدمات طراحی، مشاوره ونظارت درپروژه های عمرانی و صنعتی از جمله مطالعات امکان سنجی طرحها شامل شناسایی، ارائه طرحهای توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه، خدمات مدیریت و مدیریت پایش ـ مطالعات تخصصی، محاسبه، مشاوره، طراحی، سفارش، نظارت فنی واجرایی، عملیات نصب درخصوص تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از خطوط و واحدهای صنعتی وتولیدی ـ اخذ و یااعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ گشایش دفاتر نمایندگی وبازرگانی، فروش وخدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا وخدمات ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی وریالی ازسیستم بانکی کشورویا از خطوط مالی واعتباری بین المللی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، همچنین استفاده از تجارت الکترونیک و IT: ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کاشان ـ شهید رجایی ـ کوچه شهید احمد طلوعی ـ کوچه فرخ چهارم ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۷۱۳۷۴۶۸۳۶ سرمایه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که تماما طی گواهی شماره۰۴۹/۱۸۱/۹۶ مورخ۷/۳/۱۳۹۶ بانک آینده شعبه میرعماد کاشان پرداخت گردید. اولین مدیران: حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ فاطمه حجازیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۶۹۸۲۱ به سمت مدیرعامل ـ فاطمه نهادی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۸۸۱۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقود اسلامی) با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. بازرسان: اسمعیل جواد زاده برزکی به شماره ملی ۱۲۶۳۵۴۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی ـ پرستو عزیزی به شماره ملی ۱۲۵۰۳۶۱۲۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۹۲۵۸۲۱۲۳۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477586
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا تجارت ناژوان درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۶۸۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.تأسیس، راه اندازی و مدیریت پروژه های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و بازرگانی، مشاوره و مشارکت درزمینه تولید، تأمین منابع انسانی متخصص بطورموقت، بازاریابی(غیرشبکه ای وغیرهرمی)ارائه خدمات طراحی، مشاوره ونظارت درپروژه های عمرانی وصنعتی از جمله مطالعات امکان سنجی طرحهاشامل شناسایی، ارائه طرحهای توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی، مطالعات بنیادی، کاربردی وتوسعه، خدمات مدیریت ومدیریت پایش، مطالعات تخصصی، محاسبه، مشاوره، طراحی، سفارش، نظارت فنی واجرایی، عملیات نصب درخصوص تجهیز، نصب، راه اندازی وبهره برداری ازخطوط وواحدهای صنعتی وتولیدی، اخذ ویااعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، عقدهرگونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم بااشخاص حقیقی وحقوقی، گشایش دفاترنمایندگی وبازرگانی، فروش وخدمات پس ازفروش، ثبت سفارش، صادرات وواردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالاوخدمات، اخذتسهیلات وگشایش اعتبارات ارزی وریالی ازسیستم بانکی کشورویا از خطوط مالی واعتباری بین المللی صرفاًدرراستای تحقق اهداف شرکت، همچنین استفاده ازتجارت الکترونیک وIT پس ازکسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح. مدت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی:شهرکاشان، شهید رجایی، کوچه شهید احمد طلوعی، کوچه فرخ چهارم، پلاک، طبقه همکف، کدپستی سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام عادی می باشدکه تماماً آن طی گواهی شماره ۰۵۵/۱۱۱۱/۹۶مورخ ۱۰/۰۳/۹۶ نزد بانک اینده شعبه خیابان میرعماد کاشان واریز است اولین مدیران:مریم سپهری نیاشماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱بسمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل وحسن کریمیان شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه نهادی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۸۸۱۹۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند.کلیه اوراق واسنادتعهدآورشرکت(چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی)باامضای رییس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه. بازرس اصلی وعلی البدل:اسمعیل جواد زاده برزکی کدملی ۱۲۶۳۵۴۹۴۱۱بسمت بازرس اصلی وفاطمه حجازیان کدملی ۱۲۶۱۷۶۹۸۲۱ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی وروزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۹۳۲۲۴۰۲۹۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482990
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره درخشان آنا درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۴۹۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تأسیس، راه اندازی و مدیریت پروژه های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ مشاوره و مشارکت در زمینه تولید، تأمین منابع انسانی متخصص بطور موقت، بازار یابی(غیرشبکه ای وغیر هرمی) ارائه خدمات طراحی، مشاوره ونظارت درپروژه های عمرانی و صنعتی از جمله مطالعات امکان سنجی طرحها شامل شناسایی، ارائه طرحهای توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه، خدمات مدیریت و مدیریت پایش ـ مطالعات تخصصی، محاسبه، مشاوره، طراحی، سفارش، نظارت فنی واجرایی، عملیات نصب درخصوص تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از خطوط و واحدهای صنعتی وتولیدی ـ اخذ و یااعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ گشایش دفاتر نمایندگی وبازرگانی، فروش وخدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا وخدمات ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی وریالی ازسیستم بانکی کشورویا از خطوط مالی واعتباری بین المللی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، همچنین استفاده از تجارت الکترونیک و IT. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر کاشان ـ شهید رجایی ـ کوچه شهید احمد طلوعی ـ کوچه فرخ چهارم ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۷۱۳۷۴۶۸۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۰۵۴/۱۱۱۱/۹۶ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ بانک آینده شعبه خیابان میرعماد کاشان پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه نهادی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۸۸۱۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا سادات ذبیحی حسینی به شماره ملی ۱۲۶۳۱۳۳۱۵۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقود اسلامی) با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرسان اصلی و علی البدل: خانم پرستو عزیزی به شماره ملی ۱۲۵۰۳۶۱۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای اسمعیل جواد زاده برزکی به شماره ملی ۱۲۶۳۵۴۹۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۰۱۱۳۹۵۵۰۹۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487953
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس تجارت محتشم درتاریخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۵۶۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. تأسیس، راه اندازی و مدیریت پروژه های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ مشاوره و مشارکت در زمینه تولید، تأمین منابع انسانی متخصص بطور موقت، بازار یابی(غیرشبکه ای وغیر هرمی) ارائه خدمات طراحی، مشاوره ونظارت درپروژه های عمرانی و صنعتی از جمله مطالعات امکان سنجی طرحها شامل شناسایی، ارائه طرحهای توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه، خدمات مدیریت و مدیریت پایش ـ مطالعات تخصصی، محاسبه، مشاوره، طراحی، سفارش، نظارت فنی واجرایی، عملیات نصب درخصوص تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از خطوط و واحدهای صنعتی وتولیدی ـ اخذ و یااعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ گشایش دفاتر نمایندگی وبازرگانی، فروش وخدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا وخدمات ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی وریالی ازسیستم بانکی کشورویا از خطوط مالی واعتباری بین المللی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، همچنین استفاده از تجارت الکترونیک و IT پس از کسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح در صورت ضرورت قانونی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر کاشان ـ شهید رجایی ـ کوچه شهید احمد طلوعی ـ کوچه فرخ چهارم ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۷۱۳۷۴۶۸۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۰۵۳/۱۱۱۱/۹۶ ـ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ بانک آینده شعبه کاشان خیابان میر عماد مبلغ یک میلیون ریال واریز گردیده است. اولین مدیران: خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره، فاطمه نهادی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۸۸۱۹۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقود اسلامی) با امضای نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه حجازیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۶۹۸۲۱ به سمت بازرس علی البدل، اسمعیل جواد زاده برزکی به شماره ملی ۱۲۶۳۵۴۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۰۷۲۱۷۶۲۴۵۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487976
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهرگان تجارت محتشم درتاریخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۵۷۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی باشد.تأسیس، راه اندازی و مدیریت پروژه های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و بازرگانی، مشاوره و مشارکت در زمینه تولید، تأمین منابع انسانی متخصص بطورموقت، بازار یابی(غیرشبکه ای وغیرهرمی)ارائه خدمات طراحی، مشاوره ونظارت درپروژه های عمرانی و صنعتی از جمله مطالعات امکان سنجی طرحها شامل شناسایی، ارائه طرحهای توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی، مطالعات بنیادی، کاربردی وتوسعه، خدمات مدیریت ومدیریت پایش، مطالعات تخصصی، محاسبه، مشاوره، طراحی، سفارش، نظارت فنی واجرایی، عملیات نصب درخصوص تجهیز، نصب، راه اندازی وبهره برداری ازخطوط و واحدهای صنعتی وتولیدی، اخذویااعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، عقدهرگونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی، گشایش دفاتر نمایندگی وبازرگانی، فروش وخدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالاوخدمات، اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی وریالی ازسیستم بانکی کشورویا از خطوط مالی واعتباری بین المللی صرفاًدرراستای تحقق اهداف شرکت، همچنین استفاده از تجارت الکترونیک و IT پس از کسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح.ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلی:شهرکاشان، شهیدرجایی، کوچه شهید احمدطلوعی، کوچه فرخ چهارم، پلاک ۰، طبقه همکف، کدپستی ۸۷۱۳۷۴۶۸۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی می باشد که تماماًآن طی گواهی شماره ۰۴۶/۱۱۱۱مورخ ۷/۰۳/۹۶ نزد بانک آینده شعبه میرعماد کاشان واریز شده است اولین مدیران:مریم سپهری نیا بشماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱به سمت رئیس هیئت مدیره وحسن کریمیان بشماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وفاطمه نهادی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۸۸۱۹۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدندکلیه اوراق واسناد تعهدآورشرکت(چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی) با امضای نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه فاطمه حجازیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۶۹۸۲۱ به سمت بازرس علی البدل و اسمعیل جواد زاده برزکی به شماره ملی ۱۲۶۳۵۴۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی وروزنامه کثیرالانتشارکار وکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۰۷۹۶۳۷۳۵۸۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523241
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آنا تجارت محتشم درتاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۳۴۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تأسیس، راه اندازی و مدیریت پروژه های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ مشاوره و مشارکت در زمینه تولید، تأمین منابع انسانی متخصص بطور موقت، بازار یابی(غیرشبکه ای وغیر هرمی) ارائه خدمات طراحی، مشاوره ونظارت درپروژه های عمرانی و صنعتی از جمله مطالعات امکان سنجی طرحها شامل شناسایی، ارائه طرحهای توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه، خدمات مدیریت و مدیریت پایش ـ مطالعات تخصصی، محاسبه، مشاوره، طراحی، سفارش، نظارت فنی واجرایی، عملیات نصب درخصوص تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از خطوط و واحدهای صنعتی وتولیدی ـ اخذ و یااعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ گشایش دفاتر نمایندگی وبازرگانی، فروش وخدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا وخدمات ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی وریالی ازسیستم بانکی کشورویا از خطوط مالی واعتباری بین المللی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، همچنین استفاده از تجارت الکترونیک و IT: در صورت لزوم پس از کسب مجوزاز مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر کاشان ـ شهید رجایی ـ کوچه شهید احمد طلوعی ـ کوچه فرخ چهارم ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۷۱۳۷۴۶۸۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی می باشد که تماما طی گواهی شماره ۰۴۸/۱۱۱۱/۹۶ مورخ۷/۳/۱۳۹۶ بانک آینده شعبه خیابان میرعماد کاشان پرداخت گردید. اولین مدیران: حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ فاطمه نهادی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۸۸۱۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ علیرضا کریمیان به شماره ملی ۱۲۵۰۴۲۹۷۷۳به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقوداسلامی) با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسان: اسمعیل جواد زاده برزکی به شماره ملی ۱۲۶۳۵۴۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی ـ مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۳۱۸۹۹۳۷۰۷۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523265
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آنا فرش درخشان درتاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۳۵۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تأسیس، راه اندازی و مدیریت پروژه های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ مشاوره و مشارکت در زمینه تولید، تأمین منابع انسانی متخصص بطور موقت، بازار یابی(غیرشبکه ای وغیر هرمی) ارائه خدمات طراحی، مشاوره ونظارت درپروژه های عمرانی و صنعتی از جمله مطالعات امکان سنجی طرحها شامل شناسایی، ارائه طرحهای توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه، خدمات مدیریت و مدیریت پایش ـ مطالعات تخصصی، محاسبه، مشاوره، طراحی، سفارش، نظارت فنی واجرایی، عملیات نصب درخصوص تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از خطوط و واحدهای صنعتی وتولیدی ـ اخذ و یااعطای نمایندگی، یاتحت لیسانس، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ گشایش دفاتر نمایندگی وبازرگانی، فروش وخدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالا وخدمات ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی وریالی ازسیستم بانکی کشورویا از خطوط مالی واعتباری بین المللی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، همچنین استفاده از تجارت الکترونیک و IT ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشددرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهر کاشان ـ شهید رجایی ـ کوچه شهید احمد طلوعی ـ کوچه فرخ چهارم ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۷۱۳۷۴۶۸۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۰۵۶/۱۱۱۱/۹۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ از بانک آینده شعبه خیابان میرعماد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ و به سمت عضو هیئت مدیره ورضا کریمیان راوندی به شماره ملی ۱۲۶۱۲۰۳۰۵۴ و به سمت مدیرعامل و حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ و به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و فاطمه نهادی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۳۸۸۱۹۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقوداسلامی) با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداهمراه با مهرشرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پرستو عزیزی به شماره ملی ۱۲۵۰۳۶۱۲۸۱ به سمت بازرس علی البدل واسمعیل جواد زاده برزکی به شماره ملی ۱۲۶۳۵۴۹۴۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۳۱۶۷۲۹۹۳۴۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552074
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کانسار نشان مهاباد درتاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۴۳۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. تجهیز و راه اندازی واحدهای صنعتی تولید و فرآوری انواع سنگ های ساختمانی وتزئینی ، پودرهای میکرونیزه و سایر فرآورده های معدنی ـ تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری از معادن (بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی ) ـ خرید ، دپو ، توزیع و فروش انواع سنگ های ساختمانی و فرآورده های معدنی ـ کلیه امور پیمانکاری ، خدماتی و تأمین نیروی انسانی بطور موقت در خصوص اجرای پروژه ها اعم از: تجاری ، صنعتی ، اداری ، مسکونی ، عمومی ، رفاهی ، فضا سازی شهری ، راه سازی و غیره ـ گشایش دفاتر نمایندگی و بازرگانی ، اخذ و یا اعطای نمایندگی ، یاتحت لیسانس ، شرکت در مناقصات و مزایده ، عقد هر گونه قرارداد ، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و یا خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی و ریالی از سیستم بانکی کشور و یا از خطوط مالی و اعتباری بین المللی صرفاجهت تحقق اهداف شرکت ، استفاده از تجارت الکترونیک و IT ـ ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی ، ماشین آلات ، مواد اولیه ، کالا و خدمات مجاز شرکت ، پس از کسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان ـ شهرستان کاشان ـ بخش نیاسر ـ دهستان نیاسر ـ روستا ایران گلاب ـ جاده اردهال ـ خیابان اصلی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۸۷۵۷۱۹۱۱۶۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی می باشد که مبلغ یک میلیون ریال طی گواهی شماره ۰۹۳/۱۱۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه خیابان میرعماد کاشان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محمدرضا اسمعیل پور به شماره ملی ۱۱۸۰۰۸۰۰۷۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و خانم زهرا فلاحت مهابادی به شماره ملی ۱۱۸۹۵۵۵۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم خدیجه مهابادی به شماره ملی ۱۱۸۹۹۵۲۸۳۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت(چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقود اسلامی) با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۸۳۳۸۲۴۱۱۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618826
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی و تبدیل و فرآوری طهورای قمصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی حمیدی شماره ملی: ۱۲۶۱۹۳۴۷۶۸ و حامد حمیدی شماره ملی: ۱۲۶۲۰۶۸۹۳۲و منیره کیخا شماره ملی: ۱۲۶۳۳۴۲۲۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند حسن کریمیان شماره ملی: ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ و مریم سپهری نیا شماره ملی: ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۲۹۷۶۴۲۲۹۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798210
آگهی تغییرات شرکت آریا فلز کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۸۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمزه عفیفه زاده کاشانی ش ملی: ۱۲۶۳۳۷۶۰۷۱و آقای علی عفیفه زاده کاشانی ش ملی: ۰۰۷۰۳۲۰۳۷۳ و خانم پروین شاه پناه ش ملی: ۰۰۴۵۶۷۸۴۸۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای حسن کریمیان ش ملی: ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ و خانم مریم سپهری نیا ش ملی:۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه منتهی به سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۶۱۰۱۳۸۸۵۲۲۱۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843711
آگهی تغییرات شرکت کاشان صنعت فن آور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۶۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۱۷۷۰۴۹۸، خانم مریم رهبر نژاد به شماره ملی ۱۲۶۰۵۹۷۲۳۷ و خانم ایران گیو به شماره ملی ۱۲۶۱۳۱۲۹۸۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ و آقای حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۱۱۰۹۹۴۷۳۴۶۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919573
آگهی تغییرات شرکت صنایع شاد فرش نرگس کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین خراسانی زاده به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۲۸۳۱، آقای میر حجت خراسانی زاده به شماره ملی ۱۲۵۰۲۳۱۵۲۳ و خانم فاطمه فاطری به شماره ملی ۱۲۶۰۵۶۰۴۶۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ و خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۱۵۵۳۱۸۷۱۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973146
آگهی تغییرات شرکت تندیس شفای سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی گمرکچی ش ملی: ۰۹۳۳۳۷۴۷۴۷ و عباس گمرکچی ش ملی: ۰۹۲۱۳۴۹۷۶۹ و فاطمه گمرکچی ش ملی: ۰۹۲۱۹۰۱۵۸۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. حسن کریمیان ش ملی: ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰و مریم سپهری نیا ش ملی: ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سالهای: ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار کار وگارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ت ش۹۷۰۱۲۱۹۰۶۶۹۶۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052328
آگهی تغییرات شرکت قالی شهرزاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۶۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسن میرفتاحی به کدملی ۱۲۶۱۱۱۳۵۱۹، سیدمحمد جواد میرفتاحی به کدملی ۰۰۱۵۹۹۵۷۲۰ و کیمیا سادات میرفتاحی نشلجی به کدملی ۱۲۵۰۵۳۵۵۶۵ بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. حسن کریمیان به کدملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ و مریم سپهری نیا به کدملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۳۰۷۹۵۹۲۳۱۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090281
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان فراز سانا درتاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۶۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۲۹۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع ذیل به منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. تجهیزوراه اندازی واحدهای صنعتی وتولیدی ماشین آلات و تجهیزات آسانسور و بالابرها نظیر: تولید کابین، دربهای چندمنظوره، تابلوهای فرمان، تأسیسات و سیستم های برق، الکترونیک و قدرت، کنترل از راه دور و هوشمند سازی، کابلهای تنیده فلزی، جکهای هیدرولیک، موتور و سایر تجهیزات مرتبط ـکلیه امورخدماتی از قبیل :طراحی، مشاوره و اجرای، تأمین نیروی انسانی بطورموقت،تعمیرونگهداری تأسیسات وتجهیزات برقی،گازی،داکت، پایپینگ، پنوماتیک، هیدرولیک، مکانیک، آسانسور و بالابرهاجهت مراکز اداری، مسکونی، خدماتی و تجاری ـ برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع انسانی متخصص موقت، بازار یابی(غیر هرمی و غیرشبکه ای )، همکاری و تعامل با مراکز صنعتی و علمی داخل و خارج از کشور ـ گشایش دفاتر نمایندگی و بازرگانی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، یا تحت لیسانس، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت وکنسرسیوم، شرکت در مناقصات و مزایده با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی و ریالی از سیستم بانکی کشور و یا از خطوط مالی و اعتباری بین المللی جهت تحقق اهداف شرکت، استفاده از تجارت الکترونیک و IT ـ ثبت سفارش، صادرات و واردات تکنولوژی، ماشین آلات، مواد اولیه، کالاوخدمات مجازشرکت، پس ازکسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان آران و بیدگل ـ بخش مرکزی ـ شهر آران و بیدگل-محله شهرک سلیمان صباحی-بلوار شهیدان اربابی -کوچه((جوش تکنیک))-کوچه((گلهای شادی))-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی ۸۷۴۱۷۱۲۰۲۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۶۹/۱۱۱۱/۹۷ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک آینده شعبه کاشان با کد ۱۱۱۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسن نیک بخت بیدگلی به شماره ملی ۶۱۹۹۶۹۳۰۳۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا اهوز به شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۵۷۶۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهره بالای بیدگلی به شماره ملی ۶۱۹۹۹۵۰۴۵۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت(چک ـ سفته ـ بروات ـ قرار دادها ـ عقود اسلامی) با امضای مدیرعامل منفرداًً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه حجازیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۶۹۸۲۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۴۰۳۷۶۸۶۰۸۸۵۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14346335
آگهی تغییرات شرکت آبادگران تیسفون کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۵۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی فرشچی به شماره ملی ۱۲۶۱۹۹۴۲۵۶، آقای علی اکبر اصالت نژاد به شماره ملی ۱۲۶۲۳۹۱۱۰۵ و آقای احمد اصالت نژاد به شماره ملی ۱۲۶۱۴۹۴۳۰۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای حسن کریمیان به شماره ملی ۱۲۶۱۷۹۵۲۱۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۹۱۷۷۰۵۸۵۹۵۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370945
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بانوی شاد آریایی درتاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۵۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۲۳۸۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع ذیل به منزله اخذوصدور پروانه فعالیت نمیباشد. ارائه کلیه خدمات آرایشی ، پیرایش و زیبایی بانوان و دوشیزگان همچنین آموزش فنون مرتبط با آرایش و پیرایش ـ خرید ، پخش ، توزیع و فروش کلیه لوازم آرایشی ، بهداشتی و تجهیزات مرتبط با اخذ مجوز از مراجع مربوطه ـ ارائه کلیه خدمات تشریفات و مراسم نامزدی ، عقد ، عروسی ، تولد ، مجالس و میهمانیها ، گل و گل آرایی ، مزون لباس ، تزیینات اتاق عقد و سالن ، تولد ، میهمانی و پذیرایی مناسبتهای مختلف و کترینگ ـ اخذ و یا اعطای نمایندگی ، یا تحت لیسانس ، عقد هر گونه قرارداد ، مشارکت وکنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص ایجاد و توسعه خدمات و محصولات آرایشی و بهداشتی ( اخذ نمایندگی ، اعطای نمایندگی جهت محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات مرتبط و همچنین تعمیر و نگهداری تجهیزات مذکور ) درداخل و یا خارج از کشورـ گشایش دفاتر نمایندگی و بازرگانی ، فروش وخدمات پس از فروش ، ثبت سفارش ، صادرات و واردات تکنولوژی ، ماشین آلات ، مواد اولیه ، کالا ، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای ـ اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی وریالی از سیستم بانکی کشور و یا از خطوط مالی و اعتباری بین المللی جهت پیشبرد اهداف شرکت و همچنین استفاده از تجارت الکترونیک ، IT ، پس از کسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان، دانش ، کوچه کلام سوم ، کوچه شهید محمد مدرس زاده ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۸۷۱۴۹۶۵۳۸۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۱/۳۰۸ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک بانک سینا شعبه اباذر کاشان با کد ۳۰۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فائزه آقا قدیری کاشانی به شماره ملی ۱۲۵۰۱۲۸۱۱۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علیرضا نهادی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۰۶۹۲۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای روح اله نهادی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۳۴۳۲۷۹۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت( از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی) با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه مهجوری به شماره ملی ۱۲۵۰۳۸۴۶۸۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم سپهری نیا به شماره ملی ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14398710
آگهی تغییرات شرکت تدبیر محاسب کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۰۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه رئیسی شماره ملی: ۱۲۶۳۴۴۱۸۴۱ و آقای محمد رئیسی شماره ملی: ۰۰۳۵۸۵۴۸۸۱ و خانم نرجس تفرشی شماره ملی: ۱۲۶۱۶۹۸۲۲۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب شدند.. خانم فاطمه مهجوری شماره ملی: ۱۲۵۰۳۸۴۶۸۰ و خانم مریم سپهری نیا شماره ملی: ۱۲۶۰۵۰۶۴۱۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت، منتهی به سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۱۰۰۹۸۶۲۱۱۱۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک