محمود گوهرین

آقای محمود گوهرین

کد ملی 1249858976
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1135378
آگهی تغییرات شرکت پارس فراگام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۲۶۷۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۷/۴/۹۲ از لحاظ مدارک ثبتی تکمیل گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم ماپار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ شرکت پرلیت (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، مهندسی و ساخت پارس فراگام (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امید نصرتی به شماره ملی ۳۹۶۱۸۰۱۶۷۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ساختمانی و مهندسی میسان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای منصور صائبی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۱۸۶۹۹ و راهبرد توسعه طرحها (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی شکوهی تکانتپه به شماره ملی ۰۰۴۶۹۳۸۲۹۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. د۱۶۸۲۷۴۳ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150178
آگهی تغییرات شرکت سیمان عمران انارک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای هومن هشی کدملی کدملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ با نمایندگی آقای یحیی ثقه الاسلامی کدملی ۱۳۷۷۷۲۴۱۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تیس کوپان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۱۵۰ با نمایندگی آقای محمود گوهرین کدملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی آهن آجین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲ با نمایندگی آقای غلامرضا حمیدی کدملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۷۵۲۰ با نمایندگی آقای بنیان مولایی کدملی ۴۵۰۰۴۱۹۹۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش (سامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۷۷۲۹ با نمایندگی آقای محمود کمالی انارکی کدملی ۱۲۴۹۸۶۸۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد کتیرایی کدملی ۴۱۳۲۰۶۵۴۸۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و جاری خواهد بود کلیه اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت صورت می‌پذیرد. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۲، ۱۸، ۲۰، ۲۱ ماده ۴۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. به موضوع شرکت عبارت ارائه کلیه خدمات مشاوره طراحی نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی در زمینه ساختمان همچنین سرمایه گذاری در خرید مشارکت و بازسازی نوسازی و راه اندازی و بهره برداری انواع شرکتها موسسات و واحدهای تولیدی صنعتی خدماتی و بازرگانی تاسیس آزمایشگاه و ارائه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با مصالح ساختمانی و سیمان الحاق گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۹۱۲۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440657
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت برم دشت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۱۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۵۴۲۴
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود گوهرین به کد ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا ناصر معدلی به کد ملی ۲۲۹۶۴۶۹۶۵۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد حسن ناصر معدلی به کد ملی ۲۲۹۷۱۸۹۰۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره، محمد خندان نیا به کد ملی ۰۹۳۷۲۶۷۳۶۸ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و نامه‌های روزمره و عادی شرکت بامضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت و اسناد و قراردادهای تعهدآور از قبیل چکها سفته‌ها و بروات و عقود اسلامی با دو امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. پ۱۸۱۹۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586567
آگهی تغییرات شرکت برنا رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود گوهرین ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ نماینده شرکت پرلیت ۱۰۱۰۰۹۰۰۴۲۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای کیهان گوهرین ۰۰۵۲۸۵۶۴۸۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران حاجی پور به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۶۵۳۲ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری را هریک از مدیران بتنهایی با مهر شرکت امضاء می‌نمایند. پ۹۳۰۶۰۳۴۱۵۷۳۶۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627671
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی مس بهاباد پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۱۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود گوهرین به کدملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید گوهری انارکی به کدملی ۱۲۴۹۸۹۳۰۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرام گوهری انارکی به کدملی ۱۲۴۹۹۰۵۷۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن ادبی آبکو با شماره ملی ۰۷۳۱۷۰۰۳۴۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و اداری را هریک از مدیران بتنهایی با مهر شرکت امضاء می‌نمایند. پ۹۳۰۶۳۱۵۹۹۶۷۳۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692592
آگهی تغییرات شرکت زمین کاوان زمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۹۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت معدنی آهن آجین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲ به نمایندگی غلامرضا حمید انارکی با کدملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ به سمت رئیس هییت مدیره شرکت راه سازی و معدنی مبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۷۴۰ به نمایندگی بهرام شکوری با کدملی ۲۷۵۴۵۵۹۶۳۹ به سمت نائب رئیس هییت مدیره شرکت آسفالت طوس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۸۵۳۹ به نمایندگی علیرضا ساختیانچی با کدملی ۰۹۴۰۲۷۶۹۵۱ به سمت عضو هییت مدیره شرکت پرلیت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۰۴۲۱ به نمایندگی محمود گوهرین با کدملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت عضو هییت مدیره شرکت معدنجو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۶۹۲ به نمایندگی محمد مجتهد زاده با کدملی ۳۱۱۰۸۷۵۲۱۷ به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد جعفر صادقی پناه بعنوان مدیرعامل با کدملی ۳۸۷۳۲۲۰۱۳۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۹۲۹۳۸۰۷۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10024482
آگهی تغییرات شرکت پارس آلومان کار (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۷۵۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۹۰۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای اسمعیل ثریائی به شماره ملی۱۴۶۰۷۷۱۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور ثریائی به شماره ملی۱۴۶۱۰۵۰۹۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای شاهرخ بدیعی به شماره ملی۰۹۳۷۴۷۷۹۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و منصور صائبی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منصور ثریائی به شماره ملی۱۴۶۱۰۵۰۹۷۹ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل (چک، سفته، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۱۲/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676696
آگهی تغییرات شرکت مهندسین بید مجنون ایرانیان سبز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شریعتی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۲۸۷۷۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت عمران مومان چابهاربه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۶۳۵۳ به نمایندگی محمود گوهرین به شماره ملی۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره یوسف فتحی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۱۰۲۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره الهام فرخی به شماره ملی۰۰۷۶۰۸۰۹۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره محمد جواد شکوری به شماره ملی ۲۶۹۱۱۸۱۸۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۵۱۱۱۷۷۶۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735795
آگهی تغییرات شرکت گارنیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: مهندس محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مهندس علیقلی حسین زاده ثابتی به شماره ملی ۱۳۷۵۵۳۲۵۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهندس حسین فتحی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۴۵۹۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۱۹۰۹۵۲۹۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975045
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران انارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حمیدی انارکی به شماره ملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ و آقای محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ و آقای عباس غفاری به شماره ملی ۴۵۹۰۹۵۱۶۰۶ و آقای محمود صالح انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۶۷۷۹۷ و آقای همایون برادران انارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۲۳۰۰ و آقای مهرزاد ظفری انارکی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۵۸۲۷۰ و آقای حسین بلوچی انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۷۵۹۴۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۳۰۸۹۰۹۳۲۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995532
آگهی تغییرات شرکت توسعه و فرآوری مس مسکنی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۶۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۹۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمود گوهرین با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. - آقای کیهان گوهرین با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. - سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اسانامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: - محمود گوهرین بشماره ملی۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ مبلغ ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال - کیهان گوهرین بشماره ملی۰۰۵۲۸۵۶۴۸۸ مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۶۰۹۶۰۰۳۶۹۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113416
آگهی تغییرات شرکت پرلیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۰۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر را برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محمود گوهرین کدملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ آقای علیرضا ناصر معدلی کدملی ۲۲۹۶۴۶۹۶۵۵ آقای محمدحسن ناصر معدلی کدملی ۲۲۹۷۱۸۹۰۳۶ موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی خسروجردی به شماره ملی ۰۷۹۳۱۱۴۹۴۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۶۱۳۴۳۹۶۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186705
آگهی تغییرات شرکت زرین ساز انارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۳۲۹۳
آگهی تغییرات شرکت زرین ساز انارک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۳۲۹۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس غفاری ش م ۴۵۹۰۹۵۱۶۰۶ به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای محمود گوهرین ش م ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره وآقای مهرزاد ظفری انارکی ش م ۰۰۴۰۲۵۸۲۷۰ به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء مشترک مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت صورت می‌پذیرد. بندهای ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ بخش ب ماده ۴۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات هیات مدیره به مدیر عامل تفویض گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445229
آگهی تغییرات شرکت تیس کوپان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود گوهرین به کد ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین عباسی راد به کد ملی ۶۰۷۹۶۶۲۴۳۴ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و کیهان گوهرین به کد ملی ۰۰۵۲۸۵۶۴۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۳۰۳۵۴۲۱۸۸۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493128
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و فرآوری آهن تنگ زاغ درتاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۶۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۵۷۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره و گندله سازی و فرآوری مواد معدنی ـ نصب، راه اندازی، تعمیر، سرویس و نگهداری و بازرسی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکت ـ خرید، فروش و تهیه انواع ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت ـ مبادرت به کلیه امور بازرگانی مجاز از قبیل خرید و فروش و صادرات کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن و سایر مواد معدنی و واردات مواد شیمیایی و تجهیزات فرآوری و سایر، صادرات و واردات و کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. انجام خدمات مهندسی، مشاوره، خدمات آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و خارج از کشور و پذیرش و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور و خرید و فروش سهام ـ انجام عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد، اخذ وام و تسهیلات مالی ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات مربوطه درصورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ آپادانا ـ کوچه گلشن ـ خیابان خرمشهر ـ پلاک ۴۳ ـ طبقه سوم ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۵۵۷۶۱۹۱۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره۳۲/۹۶/۱۰۰۷ مورخ ۱/۴/۹۶ از بانک خاور میانه شعبه بخارست به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد قائدی به شماره ملی ۰۰۴۲۹۹۵۱۰۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کیهان گوهرین به شماره ملی ۰۰۵۲۸۵۶۴۸۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت معدنی صنعتی مس بهاباد پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۱۳۰۱به مدت ۲ سال آقای علیرضا امینی نجفیان به شماره ملی ۰۰۵۴۹۱۵۰۵۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرگت پرشین فام صنعت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۸۱۴به مدت ۲ سال آقای سیدفرزین فرشادتبریزی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۵۶۳۳۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت عمران مومان چابهار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۶۳۵۳به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی وخدمات مدیریت سنجه حساب حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای کامران حاجی پور به شماره ملی ۰۰۵۳۵۱۶۵۳۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۱۵۱۵۲۰۵۴۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534949
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۰۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۴۱۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام هرگونه فعالیت پیمانکاری، استخراج و بهره برداری و عملیات باطله برداری معادن فلزی و غیرفلزی، تجهیز و آماده سازی و بهره برداری از معادن، تولید مواد اولیه صنعتی، فلزی و متالورژی و کلیه محصولات فرعی آنها از طریق احداث و توسعه کارخانجات فرآوری، صنایع وابسته و واسطه ای مربوط به آنها در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی، غیرخصوصی و تعاونی اعم از داخلی یا خارجی در قالبهای مختلف حقوقی به عنوان پیمانکار، سرمایه گذار، شریک، بهره بردار، اخذ پروانه اکتشاف و بهره برداری معادن، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از کارخانجات، تملک کارخانجات و واحدهای صنعتی، فروش محصولات معدنی و صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی.، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با امور معدنی، صنعتی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، ایجاد، احداث، مدیریت و بهره برداری از هرگونه کارخانه و سرمایه گذاری، مشارکت و مباشرت در این خصوص، انجام عملیات پیمانکاری در هرنوع فعالیت معدنی، صنعتی و صنایع معدنی، انجام کلیه امور بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت، تاسیس شرکت و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط در زمینه بازرگانی، تجاری و صنعتی و معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جذب شرکای داخلی و خارجی در شرکت، ایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی و معاملات مالی و تجاری و صنعتی به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق و برای تحقق اهداف شرکت در امور بازرگانی و تجاری و صنعتی مربوط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ بهجت آباد ـ خیابان شهید پورفلاح (دوازدهم) ـ خیابان میرزای شیرازی ـ پلاک ۹۲ ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۵ ـ کدپستی ۱۵۹۶۷۳۵۸۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۲۲۷/۹۶ص/۳۰۷ مورخه ۳/۴/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: سیدمهرداد حیدری به شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۹۳۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت توسعه و فرآوری مس مسکنی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۹۲۸۱ با نمایندگی محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت راهسازی و معدنی مبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۷۴۰ با نمایندگی بهرام شکوری به شماره ملی ۲۷۵۴۵۵۹۶۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کاهنربا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۰۱۴ با نمایندگی ناصر صلواتی زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۰۳۳۳۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹ با نمایندگی منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت پیشگامان صنایع و معادن سرب روی نوآور به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۵۵۲۳ با نمایندگی مصطفی الماسی به شماره ملی ۴۲۸۲۷۴۸۰۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، قراردادها، عقود و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مهرداد حیدری به سمت مدیرعامل و بهرام شکوری به سمت رئیس هیئت مدیره و همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مهرداد حیدری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهنام مشاور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۷۸۰۲۶۰۹۶۶۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792780
آگهی تغییرات انجمن انارکیهای مقیم تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۲۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۶۰۵۸ / ۲۲ / د مورخ ۲/۷/۹۶ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به پایان سال ۹۵ به تصویب رسید. افراد ذیل بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره را برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیقباد عمادی به شماره ملی ۱۲۴۹۳۸۷۹۱۴ آقای مجید برادران انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ آقای کامیار علیزاده انارکی به شماره ملی ۰۰۷۰۹۶۱۹۲۱ آقای محمد صفاری انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۲۱۶ آقای غلامحسین سعادتی انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۶۹۲۵۰ آقای دانیال بزرگمنش به شماره ملی ۲۲۴۹۴۹۷۵۴۰ آقای غلامحسین طاهری انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۶۶۸۵۵ افراد ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره علی البدل برای دو سال انتخاب شدند: آقای همایون برادران انارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۲۳۰۰ آقای علی خادمی انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۷۲۰۵۸ افراد زیر به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب نمودند. آقای عباسعلی علیزاده فرد به شماره ملی ۱۲۴۹۸۷۰۷۴۷ به عنوان بازرس اصلی آقای محمودکمالی انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۶۸۲۰۳ به عنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های انجمن انتخاب شد. پ۹۶۱۰۱۱۷۲۴۲۴۸۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199914
آگهی تغییرات شرکت پیشرو توسعه انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۴۴۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود گوهرین به کدملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به بعنوان رئیس هیات مدیره آقای اسماعیل ثریائی به کدملی ۱۴۶۰۷۷۱۵۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای ساسان توانا به کدملی ۰۰۵۵۸۱۷۷۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی و مهندسی میسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۳۶۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای روح الله نیک نفس کرمانی به کدملی ۳۱۱۰۸۰۲۳۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت راهبرد توسعه طرحها به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۹۹۷ به عنوان عضوهیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء یکی از آقایان محمود گوهرین و اسماعیل ثریائی به اضافه امضاء یکی از آقایان روح الله نیک نفس کرمانی و ساسان توانا همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد بهادار شرکت با امضاء و کلیه نامه‌های اداری و اوراق عادی به امضاءمدیرعامل یایکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۱۳۸۲۰۱۹۰۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210503
آگهی تغییرات شرکت عمران مومان چابهار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۶۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۶۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علیرضا امینی نجفیان به شماره ملی ۰۰۵۴۹۱۵۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره کیهان گوهرین به شماره ملی ۰۰۵۲۸۵۶۴۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری و مراسلات به امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۱۹۵۸۶۳۵۵۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14346101
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع تجاری ابریشم چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۲۸۲ - شماره ثبت
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵تحت شماره ۹۷۹۴ به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: - تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به سالهای ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ به تصویب اعضاء مجمع رسید. - مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند: آقای حسین عباسی راد به کدملی ۶۰۷۹۶۶۲۴۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن مومنی به کدملی ۵۶۳۹۸۲۶۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود گوهرین به کدملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و آقای حسن سپاهی به کدملی ۳۷۰۰۷۵۷۲۰۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال تعیین گردیدند و همچنین کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - بازرس شرکت: آقای علی حسن نژادکیاکلایه به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش۹۷۰۹۱۵۱۲۳۸۷۲۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک