حسن شفیعی نیستانک

حسن شفیعی نیستانک

کد ملی 1249734215
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 993602
آگهی تصمیمات در شرکت صنعت گستران آسیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۳۰۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان حسن شفیعی نیستانک به کد ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و کدپستی ۱۳۴۱۹۶۳۴۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حامد شفیعی نیستانک به کد ملی ۰۰۷۶۶۰۵۸۸۸۲ و کدپستی ۱۳۴۱۹۶۳۴۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسام شفیعی نیستانک به کد ملی ۰۰۸۲۰۱۴۰۸۳۹ و کدپستی ۱۳۴۱۹۶۳۴۱۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۰ تکمیل گردید. ش۱۶۱۹۴۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341659
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت صنعت گستران نیستانک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۶۰۹۱
با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۹۲ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره همان تاریخ و دیگر ضمائم همگی واصله در مورخ ۳۱/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد: ۱ گزارش هیئت مدیره و بازرسان و حسابرسی مستقل به مجمع ارائه گردید. ۲ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شماره ثبت ۲۶۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید براتی به شماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید. ۴ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ شرکت صنعت گستران آسیا به شماره ثبت ۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۳۰۱ به نمایندگی آقای صادق حسین زاده به شماره ملی ۱۸۱۹۰۹۴۴۱۳ و آقایان حسن و حامد همگی شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب که حسن شفیعی نیستانک به عنوان رئیس هیئت مدیره و حامد شفیعی نیستانک به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسام شفیعی نیستانک به شماره ملی ۰۰۸۲۱۴۰۸۳۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت برای دو سال انتخاب گردید. ۶ کلیه چکها و قراردادها و عقوداسلامی و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است. مراتب در مورخه ۱۵/۷/۹۲ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۷۷۲۸۹۱ ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611675
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۹۳ و دیگر ضمائم واصله در مورخ ۰۳/۰۳/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره و بازرس قانونی مطرح و صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۲ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۶۸۲ به نمایندگی ابراهیم پور رمضان شماره ملی ۲۶۷۹۵۷۶۶۸۳ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ به نمایندگی ناصر حیدریان شماره ملی ۶۲۲۹۶۹۰۰۳۹ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به نمایندگی بهنام ولی نژاد شماره ملی ۱۳۷۵۴۳۲۶۷۲ و حسن شفیعی شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و جواد محمدی شماره ملی ۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب که ناصر حیدریان رئیس هیئت مدیره و جواد محمدی نایب رئیس هیئت مدیره و بهنام ولی نژاد مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۴ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه شامل بندهای ۵ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. ۵ مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی شماره ملی ۱۲۸۴۶۳۳۴۳۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۷ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت‌های گزارش مالی هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت. مراتب در مورخه ۲۱/۴/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۶۷۱۲۷ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701186
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت صنعت گستران اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۸۹۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره همان تاریخ واصله در مورخه ۱/۶/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل مطرح و قرائت گردید. ۲ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شماره ثبت ۲۶۵۱۷ تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بازرس قانونی و سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ حسن شفیعی نیستانک شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ رئیس هیئت مدیره و حامد شفیعی نیستانک شماره ملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ عضو هیئت مدیره و شرکت صنعت گستران آسیا شماره ثبت ۷۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۳۰۱ بنمایندگی صادق حسین زاده شماره ملی ۱۸۱۹۰۹۴۴۱۳ نایب رئیس هیئت مدیره و هانیه شفیعی نیستانک شماره ملی ۰۰۱۱۰۴۳۱۳۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل همگی تا انتهای مدت زمان باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ کلیه چک‌ها و قراردادها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است. ۶ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مراتب در مورخه ۱۴/۸/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۸۸۷۰۹ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701189
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت صنعت گستران پایدار سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره همان روز واصله در مورخه ۱/۶/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل به مجمع ارائه و قرائت گردید. ۲ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب شماره ثبت ۲۶۵۱۷ تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و سعید براتی بشماره ملی ۲۰۳۰۱۴۹۹۲۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ شرکت صنعت گستران اسپادان شماره ثبت ۷۴۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۸۹۱۲ بنمایندگی آقای حسن شفیعی نیستانک شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت گستران بهارستان شماره ثبت ۷۴۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۸۹۲۷ بنمایندگی حامد شفیعی نیستانک شماره ملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت گستران آسیا شماره ثبت ۷۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۳۰۱ بنمایندگی صادق حسین زاده شماره ملی ۱۸۱۹۰۹۴۴۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و معصومه کلانتر شماره ملی ۰۰۵۳۵۲۳۷۹۲ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل همگی تا انتهای مدت زمان باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۶ کلیه چک‌ها و قراردادها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. مراتب در مورخه ۱۴/۸/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۸۸۷۰۴ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10473609
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷ شناسه ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۱ و صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخه ۲۸/۳/۹۱ واصله در مورخ ۵/۴/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسان مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به نمایندگی آقای ابراهیم پوررمضان و شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ به نمایندگی آقای ناصر حیدریان و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به نمایندگی بهنام ولی نژاد و آقای جواد محمدی به کدملی ۱۲۴۹۶۶۸۳۹۵ و آقای حسن شفیعی به کدملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان کمال صفائیان به کدملی ۱۲۴۹۴۱۹۱۹۰ به کمال بنده علی به کدملی ۱۲۴۹۴۳۳۳۹ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای ناصر حیدریان به عنوان رئیس هیئت مدیره و بهنام ولی نژاد به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و جواد محمدی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان حسن شفیعی و ابراهیم پوررمضان به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه شامل بندهای ۵ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. ۶ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۷ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مراتب در مورخه ۲۱/۴/۹۱ ثبت دفتر تغییرات گردید. ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10924146
آگهی تغییرات موسسه خیریه خیرالعباس ثبت شده به شماره۱۳۰۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۸۳۹۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا کیانی نیستانک به کدملی۱۲۴۹۵۴۰۲۰۸ و حسن شفیعی نیستانک به کدملی۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و رضا شفیعی نیستانک به کدملی۱۲۴۹۶۴۹۸۲۱ و احمد دهقان نیستانک به کدملی۱۲۴۹۷۳۴۱۰۱ و محمدرضا مختاری نیستانک به کدملی۱۲۴۹۶۰۰۸۴۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و اعضاء علی البدل هیئت مدیره عبارتند از حسین معنونی نیستانک به کدملی۱۲۴۹۶۵۶۳۲۱۲ و قدمعلی قنبری به کدملی۱۲۴۹۳۴۰۳۷۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند ضمنا رضا کیانی نیستانک بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن شفیعی نیستانک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا مختاری نیستانک خزانه دار و حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا ممهور به موسسه یا مدیرعامل و خزانه دار ممهور به مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11102243
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل حامد بار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۰۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۷۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: محبوبه امامی به کدملی ۱۲۴۹۴۸۸۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و معصومه کلانتر نیستاکی به کدملی ۰۰۵۳۵۲۳۷۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن شفیعی نیستانک به کدملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و حامد شفیعی نیستانک به کدملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ و حسام شفیعی نیستانک به کدملی ۰۰۸۲۱۴۰۸۳۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۸۹ حسن شفیعی نیستانک به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، حامد شفیعی نیستانک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12812044
آگهی تغییرات شرکت صنایع مواد غذایی بهار نائین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۸۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ و حامد شفیعی نیستانک به شماره ملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ و حسام شفیعی نیستانک به شماره ملی ۰۰۸۲۱۴۰۸۳۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. الهام مختاری زاده نیستانک به شماره ملی ۰۰۸۱۹۱۶۶۴۷ به عنوان بازرس اصلی و راحیل باقری صمغ آبادی به شماره ملی ۰۰۷۲۲۸۹۵۳۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۰۳۲۵۷۹۴۴۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12927934
آگهی تغییرات شرکت شهرک حمل و نقل موسسات باربری تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین احمدی زاده به شماره ملی ۰۰۳۰۶۶۹۹۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی مهدی زاده به شماره ملی ۱۱۸۹۷۴۱۰۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کریم احمدی اصل به شماره ملی ۱۳۷۶۲۳۲۰۰۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل احمد عامری تورزنی به شماره ملی۰۰۴۲۴۹۶۴۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره حسن پارسازده به شماره ملی ۱۱۸۹۴۳۶۹۰۶به سمت عضو هیئت مدیره علی کاروان به شماره ملی۵۳۴۹۹۱۹۹۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره حسین عامری به شماره ملی۱۱۸۹۷۹۱۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره منوچهرصیادی اسکوئی به شماره ملی ۰۰۴۳۶۱۷۸۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره احمد حسینی سیانکی به شماره ملی۰۰۳۵۴۹۳۳۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و درغیاب هرکدام، امضای نائب رئیس، همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۵۰۳۳۸۶۲۹۴۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075650
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا شیخی به شماره ملی ۱۲۴۹۶۶۳۹۵۴، آقای حسین شیخی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۹۰۵۵۸، آقای خسرو نادر افشاری به شماره ملی ۱۲۴۹۳۵۶۴۶۶، آقای محمدتقی کیانی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۶۳۱۰۶۸ و آقای حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ابوالفضل کیانی نیستانک به شماره ملی ۴۴۳۲۵۶۱۶۲۹ و آقای علی اکبر شیخی به شماره ملی ۱۲۴۹۶۴۹۸۰۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۷۲۵۷۷۴۲۱۸۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188569
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستران چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۶۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه۲۹/۱۲/۹۴ و صورت جریان وجوه نقد و صورت حساب سود و زیان شرکت بر اساس سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵، حامد شفیعی نیستانک به شماره ملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ و حسام شفیعی نیستانک به شماره ملی ۰۰۸۲۱۴۰۸۳۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به سمت بازرس قانونی و خانم الهام مختاری زاده نیستانک به شماره ملی ۰۰۸۱۹۱۶۶۴۷به سمت بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جهت درج اگهی انتخاب گردید. - ش۹۵۰۹۲۳۱۱۲۳۳۴۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352186
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل حامد ترابر بندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۵۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ که طی نامه شماره ۲۹۳۳۲/۶۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۵ به تایید اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان هرمزگان رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عابدین سبزی زید علی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۲۷۰۰۸ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضا هیئت مدیره) آقای حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا شفیعی راد به شماره ملی ۱۲۴۹۴۸۴۳۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسام شفیعی نیستانک به شماره ملی ۰۰۸۲۱۴۰۸۳۹ به سمت عضوهیئت مدیره آقای حامد شفیعی نیستانک به شماره ملی۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ به سمت عضوهیئت مدیره کلیه اسناد مالی واوراق بهادار بانکی و قرارداد‌های تعهدآور شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۲۷۷۸۴۸۱۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415895
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پیشرو بار نایین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۵۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۱۹ - ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس وهابی همابادی شماره ملی ۱۲۴۹۹۸۰۳۴۸ به سمت مدیرعامل وعضوهیات مدیره، حسن شفیعی نیستانک شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ سمت رئیس هیأت مدیره، حسن وهابی همابادی به شماره ملی۱۲۴۹۵۹۶۱۴۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدات ازقبیل چک و سفته و بروات و قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مشترک ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۱۶۸۸۹۵۳۷۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698907
آگهی تغییرات شرکت مشک نگار نائین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وراث مرحوم مصطفی شفیعی نیستانک کلیه سهم الشرکه خود را با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب گواهی حصر وراثت دادگاه تهران و سند صلح به شماره ۶۳۶۷۰ مورخ۱۷/۰۷/۱۳۸۹ صادره از دفتراسناد رسمی ۲ نائین حوزه ثبتی نائین به آقای حسن شفیعی نیستانک و آقای حسن وهابی همابادی شماره ملی۱۲۴۹۵۹۶۱۴۹ با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ۷۶۱۹۹ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ صادره از دفتراسناد رسمی ۲ نائین حوزه ثبتی نائین کلیه سهم الشرکه خود را به آقای عباس وهابی همابادی و خانم جمیله شفیعی نیستانک شماره ملی ۱۲۴۹۶۳۷۶۰۰ با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره۷۶۱۹۹ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶صادره از دفتراسناد رسمی۲ نایین حوزه ثبتی نائین کلیه سهم الشرکه خود را به آقای عباس وهابی همابادی منتقل نمودند. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل می‌باشد. آقای حسن شفیعی نیستانک کدملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ دارنده ۴۰۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمدرضاشفیعی راد کدملی ۱۲۴۹۴۸۴۳۵۹ دارنده ۳۵۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای عباس وهابی همابادی کدملی ۱۲۴۹۹۸۰۳۴۸ دارنده ۲۰۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم مریم شفیعی نیستانک کدملی ۰۴۵۳۰۷۰۴۳۴ دارنده۵۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۶۰۸۱۶۱۳۸۱۲۰۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008513
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی حامد ترابر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۲۷۴۲/۱۱ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ اداره کل حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای حسن شفیعی نیستانک به کد ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه: شهرتهران، خیابان آزادی، مقابل مسجد دانشگاه شریف، ساختمان مصطفی، پ ۴۶۰، واحد ۱ و کدپستی ۱۳۴۱۹۶۳۴۱۱ ۴ می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۱۵۱۷۶۰۷۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204144
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بزرگ خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۸۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ ونامه شماره ۱۳۸۸/۹۷ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ انجمن صنفی شرکتها وموسسات حمل و نقل داخلی کالای مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی یحیی پور به شماره ملی ۰۹۰۱۰۸۰۷۶۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم شیرزاد عیدگاهی به شماره ملی ۰۹۴۲۴۱۸۵۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت متعبر می‌باشد. ش۹۷۰۶۱۵۷۸۵۹۱۷۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273438
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستران بهارستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۸۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ آقای حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۲۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد شفیعی نیستانک به شماره ملی ۰۰۷۶۰۵۸۸۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسام شفیعی نیستانک به شماره ملی ۰۰۸۲۱۴۰۸۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهدیه وهابی همابادی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۰۶۵۹۱ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۷۰۷۳۰۲۹۲۳۵۲۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک