حسین سلیمی

آقای حسین سلیمی

کد ملی 1239817681
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570719
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام بشماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ علی یوسفپور به کدملی ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی یزدانجو به کدملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین سلیمی به کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به جای رحمتاله حافظی به کدملی ۱۲۸۵۶۵۵۹۹۰ به عنوان نماینده تامین اجتماعی جهت بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۳۹۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608755
آگهی تصمیمات شرکت بیمه البرزسهامی عام به شماره ثبت۶۷۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ شرکت کارگزاری باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ محمدابراهیم امین به کدملی ۰۶۵۲۰۰۷۷۴۰ به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا تقوایی به کدملی ۰۳۸۵۱۰۲۰۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره و حسین سلیمی به کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری باهنر و مجید نادری به کدملی ۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳ به نمایندگی شرکت گروه مالی ملت جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو امضای مجاز که توسط مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره تعیین میشود همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۶۳۳۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356265
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت صبا تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رمضانعلی پورمجیب شماره ملی۲۵۹۴۸۳۰۵۶۹ بجای حسین سلیمی به ک. م۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری باهنر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲ به سمت رئیس هیات مدیره , آقای محسن سکادفکر شماره ملی۰۰۳۲۸۷۹۵۷۱ بجای احمد زمانی گندمانی به ک. م۶۲۹۹۳۹۷۳۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت بیمه تامین آتیه به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۰۴۳۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل , آقای شمس الدین درویش پور شماره ملی۴۰۷۰۲۷۵۴۲۸ بجای سعیدرضا عاصمی به ک. م۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا شیخ الملوکی شماره ملی۳۹۳۲۳۵۱۶۳۰ بجای سید حسین تقوی به ک. م۴۵۷۹۲۷۰۸۰۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه در۶ بند تعیین گردید. کلیه چک‌ها , بروات , سفته‌ها , اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره آقایان شمس الدین درویش پور نایب رئیس هیئت مدیره و یا محمدرضا شیخ الملوکی عضو هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادهای شرکت بر اساس آئین نامه‌های شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره امضاء با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۷۹۱۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367463
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود گشته به شماره ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره سعید خدامرادی بشماره ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدعلی سهمانی اصل به شماره ملی ۰۰۵۴۱۶۷۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ آقای محمدرضا رستمی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی سهمانی اصل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید خدادمرادی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای مسعود گشته بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای حسین سلیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۸۴۹۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652862
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۵۲۸۵۱ مورخ ۶/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر خواجه حقوردی به شماره ملی ۵۵۹۹۳۲۶۵۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن پورعبدالهیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد بیگدلی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت تأمین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۱۴۲۹۲۸۹۷۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763407
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسن حسینی با کدملی ۰۰۴۴۴۱۳۳۵۱ به نمایندگی بانک تجارت به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا عسکری مارانی با کدملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسن زاغکوب با کدملی ۰۰۴۰۱۶۷۲۵۹ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای علیرضا هوشیدری فرد با کدملی۲۲۵۹۵۹۹۱۸۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حسین سلیمی با کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای جواد آقا کثیری با کدملی ۰۹۳۸۶۵۳۰۱۶ (خارج از اعضاءهیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره با مهرشرکت و در غیاب نائب رئیس هیأت مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام پذیرد. برخی از وظائف هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض اختیارگردید: نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب ساختار سازمانی مصوب و آیین نامه اداری شرکت (انتصاب معاونین مدیرعامل با همآهنگی هیات مدیره) پیشنهاد افتتاح و یا بستن هر نوع حساب نزد بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزائی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا پایان، از جمله حضور در جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی وعده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از این قبیل. تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت، هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیات مدیره. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیأت مدیره شرکت. انجام امور جاری شرکت در چارچوب بودجه و سرمایه مصوب هیات مدیره. پیشنهاد عزل و نصب مدیران شرکت‌های تابعه و تعیین حقوق و مزایا و حق حضور و پاداش آنان به هیات مدیره. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت و در چهارچوب آیین نامه معاملات باشد. به امانت گذاری هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها نزد صندوق امانات بانکها بنام شرکت با رعایت مقررات مربوطه پس از اخذ مصوبه از هیات مدیره. تدوین و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت و اجرای آن پس از تصویب هیات مدیره. پیشنهاد تاسیس و یا انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران به هیات مدیره. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد جهت تصویب هیات مدیره. تنظیم بودجه سالانه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری پس از طرح در هیات مدیره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت پس از تصویب هیات مدیره. رهن گذاری اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا" نزد بانک‌ها پس از تصویب هیات مدیره. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پ۹۳۱۰۱۴۹۴۷۱۷۲۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781978
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۶۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به کدملی۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱بجای آقای مرتضی هلاکوئی برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند، در نتیجه اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای مرتضی هلاکوئی با کدملی ۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل آقای مصطفی کلباسی به کدملی۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمداسماعیل نبیئی به کدملی۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین هاشمی مقدم به کدملی۰۳۸۳۵۸۳۷۲۱بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر سالار به کدملی۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۲۱۸۲۲۴۲۴۲۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245222
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۷۱۵ / ۱۲۲ مورخه ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای امیر افسر به شماره ملی ۰۳۸۴۷۲۵۶۶۱ به نمایندگی از شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن پور به شماره ملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. انتخاب گردیدند که براساس مواد اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ به سمت دبیر هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. سایرنامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۸، ۵ و ۱ ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید و در بقیه موارد، مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود: بند ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. بند ۵) تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. بند ۸) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت. بند ۱۱) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یاعلائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. بند ۱۲) به امانت گذاردن هرگونه سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. بند ۱۵) اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۵۱۰۱۸۲۲۰۵۸۵۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406232
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۸۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم نادری به کدملی ۰۰۵۷۴۴۶۲۹۶ به نمایندگی از طرف مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل حسین سلیمی به کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت عمران گستر بصیر به شناسه ملی و ۱۰۳۲۰۵۰۸۱۸۵ و شماره ثبت ۴۰۰۰۵۷ به سمت رئیس هیات مدیره منوچهر رزمجو به کدملی ۴۶۷۹۶۰۶۳۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت معدن فرآور امداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۱۰۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. پ۹۶۰۲۱۰۲۲۵۳۰۵۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516649
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صمدی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۷۲۵۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مادکوش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۷۹۹۱ به نمایندگی مهدی ثقفی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۱۹۲۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ماد شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۵۱۸۵ به نمایندگی حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره اعظم سادات هاشمی فاتح به شماره ملی ۰۰۷۵۸۶۱۸۹۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۲۵۴۳۷۷۴۹۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640905
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۳۳۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ژوبین علاقبند با کدملی ۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴ به نمایندگی از پرشیا جاوید پویا (با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸) به سمت عضو هیئت مدیره رامین ربیعی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. رضا محمد دوست به شماره ملی ۰۰۴۹۶۹۹۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کیومرث احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۰۳۳۳۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵ به سمت عضو هیات مدیره. و آقای رضا مرادی علی عربی با کدملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین شدند.. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۶۰۷۱۲۶۳۸۵۳۳۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696174
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۸۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هومن هرندیان ک. م۰۴۵۲۴۱۹۶۳۸ به نمایندگی از شرکت گریفون کاپیتال ش. م۳۰۰۲۵۵۳۲۵۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای زانیار پاکنهاد کمانگر ک. م۰۰۶۴۱۱۰۴۷۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسین سلیمی ک. م ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‌ها سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا اقای امیرحسین صدقیانی (مدیر اجرائی شرکت) به شماره ملی ۰۰۵۴۶۱۲۸۵۳ و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره و آقای امیرحسین صدقیانی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۱۰ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۷ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۸ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۸۱۵۵۸۶۸۴۳۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751095
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رتبه بندی اعتباری برهان درتاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۷۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۱۳۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد: الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: اختصاص و ارایه رتبه اعتباری به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی(اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور در قالب گزارش رتبه بندی اعتباری به هر طریق از جمله به صورت انتشار به عموم و یا اختصاصی؛ به روزرسانی یا بازنگری رتبه اعتباری تخصیص داده شده به شرح بند ۱ فوق. ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: اختصاص و ارایه هرگونه رتبه اعم از درجه یا هرگونه طبقه دیگر به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی(اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور، بجز رتبه اعتباری، از جمله رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی کیفیت عملکرد سبدگردانی، رتبه بندی نوسان پذیری یا ثبات بازده صندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی عملکردی صندوق های سرمایه گذاری (ستاره دار کردن صندوقهای سرمایه گذاری) و درجه بندی پروژه ها؛ اختصاص و ارایه هرگونه امتیازبندی اعتباری در قالب نظام اعتبار سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور. و سایر فعالیت های فرعی شامل: ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ـ هرگونه خدمات مرتبط با تعیین رتبه اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛ ـ آماده سازی اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور به منظور دریافت رتبه اعتباری، درجه و یا هرگونه طبقه بندی دیگر؛ ـ ارتقاء کیفیت رتبه اعتباری دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛ ـ شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور؛ ـ طراحی مدل های برآورد انواع ریسک های مالی و غیر مالی؛ طبقه بندی و فروش اطلاعات مجاز و یا هرگونه گزارش های تحلیلی مرتبط با رتبه های اعتباری اعلامی شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور از جمله گزارش های مربوط به پیش بینی بازار، پیش بینی روندهای صنعت، پیش بینی روندهای اقتصادی و تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار؛ ارایه خدمات آموزشی و برگزاری هرگونه سمینار و کارگاه آموزشی و شرکت در کنفرانس های مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی در داخل و یا خارج از کشور؛ مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور جهت انجام فعالیت های تعیین رتبه اعتباری و یا فعالیت های مرتبط با آن؛ انجام تبلیغات شرکت و یا موضوع فعالیت آن از طریق رسانه های ارتباط جمعی مجاز در داخل و یا خارج از کشور؛ عضویت در انجمن ها و کانون های حرفه ای مرتبط در سطوح ملی، منطقه ای و یا بین المللی؛ ایجاد و تأسیس هر نوع دفتر، نمایندگی، شعبه و یا بخش با هر عنوان در داخل و یا خارج از کشور؛ طراحی، راه اندازی و انتشار هرگونه تارنمای خبری و یا جراید ارتباط جمعی از جمله؛ روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، سالنامه و یا خبرنامه بصورت کاغذی و یا الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی صحیح، سریع و دقیق خدمات مرتبط با موضوع فعالیت مندرج در این اساسنامه؛ سایر فعالیت های مجاز مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، درحدود مقررات و مفاد اساسنامه به انجام کلیه فعالیت های تجاری و اقدامات حقوقی از جمله قراردادها، عقود لازم و ایقاعات مانند؛ اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی، سرمایه گذاری یا تأسیس شخصیت حقوقی مستقل و یا مشارکت در تأسیس شخصیت های حقوقی دیگر، افتتاح اعتبار اسنادی بانکی، واردات یا صادرات کالا و انجام امورگمرکی مربوطه مبادرت نماید. این اقدامات فقط درصورتی مجاز است که در راستای اجرای موضوع فعالیت اصلی و فرعی شرکت ضرورت داشته وانجام آنها درمقررات منع نشده باشد. شماره مجوز ۲۸۶۳۰,۱۲۲ تاریخ مجوز ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بها دار مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ بن بست گل آذین ـ پلاک ـ ۲۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۷۵۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۴۹۴/۱۷۰/۹۶ مورخ ۲۷/۸/۹۶از بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای سیدحمید میر معینی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۷۸۶۱۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ساسان اله قلی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای قاسم محسنی به شماره ملی ۱۹۱۱۳۶۶۷۸۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای ایوب باقر تبار به شماره ملی ۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال اعتبار سنجی جی سی آر وی آی اس به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۲۰۰۵۵۱ و به نمایندگی فهیم احمد به شماره ملی ۱۱۲۲۷۰۵۵۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور بانکی و شرکتی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بیات رایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۱۹۶۶۷۲۳۱۶۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841996
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی با شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ بعنوان نماینده بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۱۸۷۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر ولی پور با شماره ملی ۴۲۸۴۱۰۸۵۴۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فرید کوتی با شماره ملی ۱۹۸۹۶۱۹۵۲۵ بعنوان نماینده شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران به شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضاجمیلی با شماره ملی۴۲۸۴۴۷۵۷۶۲ بعنوان نماینده شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۰۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهرام کدخدائی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱ بعنوان نماینده شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منجمله چک، سفته، برات و غیره، با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۰۸۴۰۴۸۹۲۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996719
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۳۳۷ , ۱۲۲ مورخ ۶/۱۲/۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد سنگنیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۶۱۵۶۸ نماینده شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن احمدی به شماره ملی ۰۰۸۴۵۷۰۵۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرزاد مینوئی با شماره ملی ۲۲۰۰۰۷۷۰۲۵ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۲۰۴۲۳۷۶۲۷۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14021385
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۵۲۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین ربیعی با کدملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین سلیمی با کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ به سمت نایب ریس هیئت مدیره، آقای سهراب گلپور با کدملی ۵۹۴۹۸۱۲۸۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدمهدی زردوغی با کدملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسام الدین عبادی با کدملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره ماده ۴۱ اساسنامه شرکت بندهای ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲و۱۴و ۱۵و۱۶ و ۱۷ به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۷۰۲۲۲۷۴۱۹۰۴۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک