سعید احمدی جزنی

آقای سعید احمدی جزنی

کد ملی 1239781709
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1310380
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت تولیدی ظروف سیمرغ بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۲۳۸۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: آقای حیدر خواجه ئیان به شماره ملی ۳۵۰۱۲۸۲۳۹۷ و آقای مهدی حیدری بشماره ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بموجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای اکبر زیارتی بشماره ملی ۳۵۴۹۸۶۷۰۶۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای سعید احمدی جزنی یا آقای علیرضا احمدی جزنی یا آقای اکبر زیارتی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۱۷۶۵۴۱۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411252
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لطیف گستردیبا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۱۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند سعیداحمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹به سمت رئیس هیات مدیره و حسن احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۳۸۱۲۹ به سمت عضوهیات مدیره و ویدا احمدی جزنی به کدملی ۰۰۷۵۱۹۶۳۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق واسنادبهادار وتعهدآور شرکت واسناد عادی ونامه‌های عادی واداری باامضای یکی ازاعضا هیات مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد پ۹۳۱۱۰۷۲۸۹۱۸۳۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805722
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری مبارک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - - آقای سعید احمدی جزنی با شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ بعنوان رئیس هئیت مدیره - آقای حسن احمدی جزنی با شماره ملی ۱۲۳۹۷۳۸۱۲۹ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره - آقای علیرضا احمدی جزنی با شماره ملی۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۲۲۹۳۶۱۹۵۳۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825997
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی نطنز کالا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید احمدی جزنی کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید - آقای مسعود احمدی جزنی کدملی ۱۲۳۹۰۶۳۴۱۵ با دریافت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد - آقای حسن احمدی جزنی کدملی ۱۲۳۹۷۳۸۱۲۹ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد - آقای احسان احمدی جزنی کدملی ۰۰۲۰۶۵۱۹۰۲ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود رابه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش داد - خانم حوریه سمنانی جزنی کدملی ۰۰۶۴۰۵۱۹۰۲ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود رابه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال کاهش داد درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. - شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: مسعود احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۰۶۳۴۱۵ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال احسان احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۲۰۶۵۱۹۰۲ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال حسن احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۳۸۱۲۹ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال حوریه سمنانی جزنی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۵۱۹۵۱ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال پ۹۵۰۳۱۰۳۲۸۳۹۰۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301054
آگهی تغییرات شرکت لطیف گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - آقای حیدر خواجه ئیان به شماره ملی ۳۵۰۱۲۸۲۳۹۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی حیدری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سعید احمدی جزنی به شماره ملی۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ وعلیرضا احمدی جزنی به شماره ملی۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ ش۹۵۱۱۲۰۱۴۶۷۴۶۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620797
آگهی تغییرات شرکت کیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ - مهدی حیدری کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۰ ش۹۶۰۶۲۹۳۶۴۶۵۰۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620808
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های دریایی لیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی باکدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ ش۹۶۰۶۲۹۶۱۶۹۸۶۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620826
آگهی تغییرات شرکت شهاب پوشش پلاستیک بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ ش۹۶۰۶۲۹۴۷۸۶۶۹۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620835
آگهی تغییرات شرکت پویا موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۹۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۰۶۲۹۸۶۰۲۶۸۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625673
آگهی تغییرات شرکت نفیس کالای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ وآقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند. آقای مهدی حیدری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۰۲۳۹۱۹۲۰۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625685
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی باکدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - سعید احمدی جزنی با کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ - علیرضا احمدی جزنی با کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ ش۹۶۰۷۰۲۳۱۹۲۰۹۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626004
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی ارکیده بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۰۷۰۲۴۷۱۴۵۹۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626014
آگهی تغییرات شرکت پوشش گستر دیبای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ - مهدی حیدری باکدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش۹۶۰۷۰۲۷۸۹۹۹۱۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639617
آگهی تغییرات شرکت سیراف برودت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حیدری با کد ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی باکد ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سعید احمدی جزنی با کد ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ علیرضا احمدی جزنی با کد ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ ش۹۶۰۷۱۲۴۹۹۷۸۳۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646512
آگهی تغییرات شرکت آریان موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۰۷۱۶۸۶۴۸۱۲۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656061
آگهی تغییرات شرکت رنگین کمان آبزیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل میباشند: سعید احمدی جزنی کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ علیرضا احمدی جزنی کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ سید علیرضا کازرونی کدملی ۲۳۷۱۷۹۹۰۷۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مهدی حیدری کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۲۶۵۹۱۳۶۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683627
آگهی تغییرات شرکت ملامین خوشاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ به سمت رییس هیئت مدیره آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۶۰۸۰۷۳۰۳۵۸۷۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692256
آگهی تغییرات شرکت روبیان گستر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۷۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای سعید احمدی جزنی کد ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ آقای مهدی حیدری کد ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و خانم راحله سادات موسوی کد ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۱۳۹۸۷۷۲۸۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک