ابوالفتح صانعی

آقای ابوالفتح صانعی

کد ملی 1229604499
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 579018
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مهندسی برسین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۲۹۲۷۱ و آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و آقای علی جابری به شماره ملی ۰۰۴۳۸۶۲۶۷۵ تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۸۴۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699807
آگهی تصمیمات شرکت کامران طبسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به ک م ۰۰۴۱۱۳۷۵۶۶ به سمت بازرس اصلی و علی حیدری به ک م ۰۶۲۰۴۳۰۷۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و حسین کاشف حقیقی به ک م ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و ناصر ریاحی به ک م ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کامران صانعی به ک م ۰۴۵۲۶۷۷۸۵۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۱۴۲۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078808
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردید: تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان احمد آتش هوش به کدملی ۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسین کاشف حقیقی به کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷، غلامرضا بهاردوست به کدملی ۰۵۳۲۷۷۰۸۵۴ و محمود آموزگار به کدملی ۰۰۴۱۶۴۴۵۶۵ و ناصر ریاحی به کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و ابوالفتح صانعی به کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره ۲۲/۲/۱۳۹۲ اکبر آدی گوزل به کدملی ۲۵۹۱۱۴۱۵۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و ناصر ریاحی به کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا بهاردوست به کدملی ۰۵۳۲۷۷۰۸۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۷۶۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292338
آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: محمد حجت پناه ک. م ۰۰۳۴۹۳۴۳۱۶ ابوالفتح صانعی ک. م ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ حسین همائی ک. م ۰۰۶۴۲۲۴۶۸۶ بابک مومن مهربانی ک. م ۰۰۶۱۸۲۴۸۶۰ قادر صمدنژاد ک. م ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ بنمایندگی از سشرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ بسمت اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال و آقایان پرویز حقی ک. م ۶۵۳۹۶۸۸۸۱۴ بازرس اصلی و سیاوش تکلی ک. م ۰۰۵۶۸۰۷۱۰۴ برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد. پ۱۷۵۶۶۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477356
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان - ابد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از ردیف شرکا خارج گردید. شرکت مهر گستر تامین دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۹۹۳۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد. ابوالفتح صانعی کد ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۰ ریال سهم الشرکه حمید حیدرپور کد ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ ریال سهم الشرکه بهرام سلطانی حسینی کد ملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ ریال سهم الشرکه سعید جابری کد ملی ۰۰۷۲۸۶۵۲۶۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰۰/۴۰۰ ریال سهم الشرکه علی بابایی کد ملی ۲۲۹۷۷۲۵۸۷۶ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رزاقی کد ملی ۰۴۵۲۷۹۲۸۵۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه پ۱۸۳۶۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502626
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۴۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابو الفتح صا نعی کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای ناصر ریا حی کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای بابک گو نیلی کدملی ۱۳۷۵۶۳۲۳۵۳ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۳۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711081
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی حیدری ۰۶۲۰۴۳۰۷۰۲بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم حیدربیگی ۳۲۵۷۳۳۶۸۶۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای ناصر ریاحی به کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱، آقای ابوالفتح صانعی به کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و آقای محمد ابراهیم صابرنیا به کدملی ۲۵۹۰۷۳۸۴۴۷ پ۹۳۰۹۰۵۶۹۹۲۸۹۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007910
آگهی تغییرات شرکت دیالیز تجهیزبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۶۴۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک گونیلی به شماره ملی۱۳۷۵۶۳۲۳۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید غیاثیان به شماره ملی۰۰۴۱۱۳۷۵۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مزاد نیک نفس به شماره ملی۰۰۷۰۶۵۳۴۲۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650341
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری فدراسیون واردات ایران درتاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۷۸۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۶۹۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ـ ساماندهی امور مربوط به واردات ـ ترویج، توسعه و تقویت فرهنگ و روحیه تشکل گرایی ـ بهره گیری از خرد جمعی بهبود محیط کسب و کار اعضا ـ تقویت مدیریت علمی و دانش محور در تشکل ها و بنگاه های اقتصادی ـ مشارکت موثر در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مرتبط با حوزه واردات ـ کمک موثر به تقویت بخش خصوصی و نقش مثبت آن در اقتصاد و فرهنگ ملی ـ ایجاد محیط و فضایی مناسب برای تعامل و همکاری با دولت و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد ـ تقویت امنیت سرمایه گذاری و توسعه آن توسط بخش خصوصی کمک به ارتقای درک جامعه نسبت به نقش موثر بخش خصوصی در تقویت و توسعه اقتصادی کشور و رفاه عمومی ـ تقویت روحیه سخت کوشی و کارآفرینی برای تحقق اهداف مورد نظر ـ کمک به اصلاح قوانین و مقررات در حوزه های واردات و اقتصادی. مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از شهید بهشتی برج سپهر ساعی واحد ۱۶۰۲کد پستی:۱۴۳۳۸۹۴۳۹۷ سرمایه موسسه: فاقد سرمایه میباشد. اولین مدیران موسسه: هوشنگ گودرزی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۴۱۷۰۰۵۱۸۴۱ ـ حمید ورناصری قند علی به سمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره به شماره ملی ۱۹۷۲۰۹۸۷۰۵ ـ سیامک پیربابائی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۱۳۷۹۹۳۶۵۶۱ ـ محمد پاریاب بارده ء به سمت دبیر (خارج از اعضا) به شماره ملی ۱۷۵۳۶۳۱۱۷۳ ـ فرهاد آگاهی به سمت منشی وعضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۷۶۸۵۴۴۱ فرهاد احتشام زاد به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۸۸۳۷۷۵۵ ـ محمد رضا بوترابی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۸۳۴۸ ـ حسین تنهائی به سمت نایب رئیس اول هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۷۲۳۰۰۸۸ ـ حسین غروی رام به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۷۰۶۰۰۳۷۶ ابوالفتح صانعی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹بسمت خزانه دار وعضو هیئت مدیره به شماره ملی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد ومدارک مالی تعهدآور با امضای رئیس یا نواب رئیس هیئت مدیره وخزانه دار همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود کلیه اوراق ومکاتبات اداری وعادی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نواب رئیس ویا دبیر کل همراه بامهر فدراسیون معتبر خواهد بود. آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱بسمت بازرس اصلی وآقای علی مسعودی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۱۴۱۶۵بسمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند. اختیارات مدیر موسسه: طبق اساسنامه پ۹۴۱۱۲۰۳۸۳۵۸۱۴۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879826
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی بادریافت مبلغ ۱۵۴۷۶۰۰ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ به مبلغ ۱۹۳۴۵۰ریال کاهش داد. حمید حیدرپور با دریافت مبلغ ۱۲۴۷۲۰۰ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۵۵۹۰۰ریال کاهش داد. فریدون سلطانی حسینی با دریافت مبلغ ۱۷۲۰۶۴۰ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۱۵۰۸۰ریال کاهش داد. بهرام سلطانی حسینی با دریافت با دریافت مبلغ ۱۷۲۰۶۴۰ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۱۵۰۸۰ریال کاهش داد.. سید افشین یادآور نیک روش با دریافت مبلغ ۷۲۶۳۲۰ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۰۷۹۰ریال کاهش داد. حسین کاشف حقیقی با دریافت مبلغ ۵۱۸۸۰۰ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۴۸۵۰ریال کاهش داد. آقای ناصر ریاحی با دریافت مبلغ ۵۱۸۸۰۰ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۴۸۵۰ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰ دارای ۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. رضا رزاز راده بشماره ملی ۰۹۳۷۷۲۵۴۱۲ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ابوالفتح صانعی بشماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ دارای ۱۹۳۴۵۰ریال سهم الشرکه. حمید حیدر پور بشماره ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ دارای ۱۵۵۹۰۰ ریال سهم الشرکه. بهرام سلطانی حسینی بشماره ملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ دارای ۲۱۵۰۸۰ ریال سهم الشرکه. فریدون سلطانی حسینی بشماره ملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰ دارای ۲۱۵۰۸۰ ریال سهم الشرکه. سید افشین یادآور نیک روش بشماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵ دارای ۹۰۷۹۰ ریال سهم الشرکه. حسین کاشف حقیقی بشماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ دارای ۶۴۸۵۰ ریال سهم الشرکه. ناصر ریاحی بشماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ دارای ۶۴۸۵۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۰۴۰۸۳۷۴۷۰۲۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952042
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه و رشد برتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید حیدرپور به شماره ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ به سمت مدیر عامل بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیر عامل و ۲ تن از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۵۱۷۶۸۱۶۲۰۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009671
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح صانعی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به سمت رئیس هیات مدیره و حمید حیدرپور به شماره ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک سه نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۶۱۷۲۸۷۹۰۰۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027824
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی ۳۱۱۰۹۷۴۷۹۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۵۰۶۲۸۹۵۶۷۳۷۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373144
آگهی تغییرات شرکت مارستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد باقر اثنی عشری با کدملی ۰۰۴۰۶۸۸۸۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای دکتر محمد علی سامت با کدملی ۴۳۲۱۹۹۸۵۸۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح صانعی با کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات وقراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و امضای اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۶۴۳۳۸۸۷۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675621
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پزشکی شریان تپش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ آقای حمید حیدرپور به کدملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ بهرام سلطانی حسینی به کدملی۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰ آقای سیدافشین یادآور نیک روش به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵ آقای مهدی حیدریان به کدملی ۳۳۷۹۵۵۱۳۴۱ پ۹۶۰۸۰۲۶۹۴۶۳۵۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738358
آگهی تغییرات شرکت ابتکار توسعه درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد مخلوقی نیار با شماره ملی ۱۳۷۹۳۲۲۴۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - مرتضی ابراهیمی با شماره ملی ۲۷۵۳۷۴۷۰۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - کامران صانعی با شماره ملی ۰۴۵۲۶۷۷۸۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی به کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت ارسان درمان اندیش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۸۴۳ به نمایندگی سمیرا درمنی عراقی با کدملی ۰۵۳۲۴۹۳۹۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای آقایان حامد مخلوقی نیار یا مرتضی ابراهیمی و کامران صانعی یا شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آقایان حامد مخلوقی نیار یا مرتضی ابراهیمی و کامران صانعی یا شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷ به نمایندگی ابوالفتح صانعی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۱۹۴۶۲۰۴۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836475
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای امیر احمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و در غیاب آقای سید حسین سید شفیعی با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیلبه مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. انجام کلیه امور تجاری شرکت بر اساس بودجه مصوب انعقاد انواع و اقسام قراردادها طبق بودجه مصوب وصول وجوه حاصل از عملیات تجاری شرکت و هر نوع مطالبات و پرداخت دیون شرکت مذاکره و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها پس از تصویب هیئت مدیره واردات و صادرات هرگونه محصولات دارویی و انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی بر اساس بودجه مصوب پیشنهاد ایجاد و حدف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره پیشنهاد آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار می‌کنند) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت. پیشنهاد شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت به هیئت مدیره پیشنهاد ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت با اشخاص حقوقی و حقیقی به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی، تعیین وکیل به این منظور به هیئت مدیره پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای (منضم به توجیه اقتصادی) به هیئت مدیره انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره یا حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و بودجه مصوب انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه، مزایده در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات برای کارهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند داشت (در چارچوب بودجه شرکت) افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ظهر نویسی و تضمین‌های تجاری، صدور برات و حوالجات در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره پیشنهاد قبول نمایندگی شرکت‌های خارجی و داخلی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها، واگذاری نمایندگی و عاملیت شرکت به دیگران به هیئت مدیره ا انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و نیز ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تسلیم آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد ۱۴۰. ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره پیشنهاد احتساب دخایر (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، کاهش ارزش موجودیها، کاهش ارزش سرمایه گذاریها، مطالبات مشکوک الوصول و ….) به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. کلیه قرارداها منعقده بین شرکت و اشخاص حقوقی و حقیقی برای اجرای عملیات تجاری و غیر تجاری شرکت می‌باید با دو امضای (صاحبان امضاء شرکت) مدیرعامل واحدی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره انجام گردد. به غیر از موارد فوق، بقیه امور شرکت در چهار چوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد. پ۹۶۱۱۰۴۹۸۱۹۱۴۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13873654
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتربه شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰به نمایندگی آقای بهرام سلطانی حسینی با پرداخت مبلغ ۳۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ ۱۴۶۲۴۸۶۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۸۱۳۴۸۶۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای آبتین اباذری با پرداخت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. خانم بهناز زیدی دوزنده با پرداخت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰ دارای مبلغ ۱۸۱۳۴۸۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بهناز زیدی دوزنده به شماره ملی ۴۷۲۳۵۸۹۰۵۸ دارای مبلغ ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آبتین اباذری به شماره ملی ۰۰۷۰۶۴۵۵۵۸ دارای مبلغ ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ابوالفتح صانعی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمیدحیدر پور به شماره ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۲۵۶۷۱۴۴۹۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081513
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی طبیب یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷با نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی کد ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ خانم نغمه محمدخانی به کدملی ۰۰۶۱۳۵۱۳۱۸ خانم مهشید السادات موسوی به کد ملی ۰۳۸۴۱۴۷۷۰۴ آقای مزدا نیک نفس به کد ملی ۰۰۷۰۶۵۳۴۲۹ آقای علیرضا سلیمی به کدملی ۰۰۶۹۰۶۶۰۶۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۷۰۳۲۸۹۳۳۳۳۹۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302697
آگهی تغییرات شرکت اندیشه طلوع سلامت اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر تعیین گردید: آقای ابوالفتح صانعی به کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به سمت عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شماره ثبت۴۸۲۱۵۴ (بنمایندگی آقای حمید حیدر پور) به سمت رئیس هیات مدیره آقای فریدون سلطانی حسینی به کدملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰به سمت مدیرعامل آقای بهرام سلطانی حسینی به کدملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ تن از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۸۱۵۲۲۹۸۱۵۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک