احمد مشایخی

آقای احمد مشایخی

کد ملی 1219594059
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1666723
آگهی تغییرات شرکت تجارت انرژی فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره، علیرضا شیرانی به شماره ملی ۱۱۹۹۰۸۱۴۶۹ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۱۴۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مجید وزوائی به شماره ملی ۰۴۵۰۹۵۹۸۴۸ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت عضو هیات مدیره، احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰ به سمت عضو هیات مدیره، محسن موحد به شماره ملی ۰۰۴۴۵۴۴۶۵۰ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت عضو هیات مدیره و محمد شوشتری زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۱۳۰۹۰۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات بندهای ۴، ۲ (در چارچوب آئین نامه استخدامی) ۶، ۷، ۹ (در چارچوب آئین نامه معاملاتی) ۱۰، ۱۵ ذیل ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۷۲۶۹۳۲۵۳۰۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10154077
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدمهدی میرمعزی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد ملاکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد پیامی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی شکراللهی حسن باروق به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۶/۱۳۹۲ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104968
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۰۰۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی وحدتی بشماره کدملی۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱بنمایندگی از طرف شرکت انرژی گسترجم بشماره ثبت۳۷۳۷۷۴بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای احمد مشایخی بشماره کدملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹بنمایندگی از طرف شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر بشماره ثبت۱۸۴۲۷۴ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره وآقای احمد پیامی بشماره کدملی ۱۸۶۰۸۴۱۵۵ بنمایندگی از طرف شرکت گسترش انرژی پاسارگاد بشماره ثبت ۳۱۹۸۸۷بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۲ آقای ابراهیم یکانی مطلق بشمارة ملی ۱۵۸۲۹۵۹۷۸۱ از خارج بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شد و اختیارات وی طبق اساسنامه خواهد بود. ۳ امضاء کلیة اسن اد مالی و چکها و ق راردادها و اسناد تعهدآور ش رکت با مدیرعامل و یکی از اعض اء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با آقای بهرام حیدری عیسی کان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۱۱۴۹۵۸۰۵۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498150
آگهی تغییرات شرکت ماهتاب سازان خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۴۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کیوان خجسته زنوزی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۶۸۴۸ به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان سازه سازان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۸۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ۷۱ ۰۱۳ و بند ۹ (در چارچوب آئین نامه معاملاتی) و بند ۴ (در چارچوب آئین نامه استخدامی) ذیل ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۴۱۳۳۴۳۳۰۳۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654216
آگهی تصمیمات شرکت توزیع آب و نیروی خلیج فارس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱. آقای مجتبی جواهری با کد ملی ۰۴۹۱۴۸۳۲۲۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای احمد مشایخی با کد ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدصادق نیکوسپهر با کد ملی ۰۰۷۳۴۳۰۴۳۹ به نمایندگی از شرکت توسعه آب و نیروی کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۵۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا اخوان با کد ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت ومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر شخصی که وی تعیین کرده باشد به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۷۱۹۵۷۵۱۶۰۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738813
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و مدیریت برق پرتو جنوب در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۴۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۳۶۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری، مشارکت، ساخت، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از نیروگاههای بادی، تجدیدپذیر، فسیلی و تاسیسات و خطوط انتقال برق و آب و تولید و فروش و صادرات آن و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، واردات قطعات و ابزار و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ دولت ـ خیابان جهرمی ـ خیابان بهار ـ پلاک ـ ۲۱ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۹۳۹۸۵۶۳۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۴۷۴/۹۶ص/۲۶۰ مورخ ۱/۸/۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه چیذر به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال تماتماً پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای بهزاد آسائی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۲۶۲۸۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد شوشتری زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۱۳۰۹۰۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تولیدی آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ و به نمایندگی بهزاد آسائی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۲۶۲۸۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تولید برق ماهتاب سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰ و به نمایندگی محمد شوشتری زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۱۳۰۹۰۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تامین برق فرینام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۱۰۸۲ و به نمایندگی احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیداحمد دراز گیسو به شماره ملی ۴۷۲۳۶۹۵۶۱۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید سلیمانی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۳۲۹۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محسن جبلی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۱۳۷۲۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۱۲۱۴۶۳۰۵۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930259
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت رئیس هئیت مدیره – آقای علی اکبر نادرعظیم زاده به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت نایب رئیس هئیت مدیره –آقای احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹به نمایندگی از شرکت تولیدی برق ماهتاب سینا به سمت عضو هئیت مدیره و آقای یاسر گلراز به شماره ملی ۳۳۵۹۵۱۴۸۵۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی از جمله چک‌ها – بروات - سفته‌ها با امضای مشترک مدیرعامل (در غیاب مدیر عامل رئیس هئیت مدیره) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. پ۹۶۱۲۱۹۲۶۰۶۴۷۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13995930
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق امیر کبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۹۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین صادقپور بروجنی به شماره ملی ۴۶۵۰۳۳۶۰۴۱ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی جواهری به شماره ملی ۰۴۹۱۴۸۳۲۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و محمودرضا فارسی به شماره ملی ۳۹۳۳۸۰۳۶۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره لغایت۴/۹/۱۳۹۸تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017642
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مشایخی شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ بجای آقای مجید سلیمانی بشماره ملی ۰۰۴۸۸۲۳۲۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۱۸۱۹۵۱۰۷۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023304
آگهی تغییرات شرکت نامیان تجهیز پارسی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۷۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۳۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مشایخی با دریافت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش داد. خانم سیده رعنا اشرف کد ملی۰۰۱۳۷۰۲۷۰۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم فهیمه مشایخی کدملی ۰۰۱۰۱۱۸۸۷۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای احمد مشایخی کدملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ دارنده مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدعلی اشرف کد ملی۰۰۳۲۸۶۳۰۳۹ دارنده مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه مشایخی کد ملی۰۰۷۸۹۹۲۶۹۹ دارنده مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمدعلی اشرف کدملی ۰۰۷۸۸۹۴۷۴۳دارنده مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۲۲۲۳۶۹۸۱۹۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216958
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماهتاب سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد مشایخی با کدملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستربه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره، محمدرضا اخوان با کدملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و غلامحسین صادق پور بروجنی با کدملی ۴۶۵۰۳۳۶۰۴۱ به نمایندگی از شرکت تامین برق فرینام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۱۰۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق عضو دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. پ۹۷۰۶۲۴۴۵۸۱۸۷۸۴۲ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218928
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی‌های سبز ماه آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۵۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای بهزاد آسائی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۲۶۲۸۸ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، خانم خدیجه رحمتی احمدآبادی به شماره ملی۰۳۲۲۲۷۵۷۸۴ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی پاشا فصیح اعظم به شماره ملی ۰۴۵۲۳۵۹۹۷۱ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید به همراه مهر شرکت صورت می‌پذیرد. اختیارات بندهای ۱، ۴ (در چارچوب آئین نامه استخدامی)، ۹ (در چارچوب آئین نامه معاملاتی)، ۷ و ۱۳ ذیل ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ۹۷۰۶۲۵۱۸۲۷۸۸۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222915
آگهی تغییرات شرکت تامین برق فرینام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۱۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا اخوان به کدملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به نمایندگی شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و احمد مشایخی به کدملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره برای باقیمانده دروه تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. پ۹۷۰۶۲۷۵۴۲۶۰۹۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231174
آگهی تصمیمات شرکت آب و نیروی ماهتاب کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۱۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۵۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۱۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۶٫۱۰٫۳۰ به تصویب رسید. ۲. آقای مرتضی نبوی زاده با کدملی ۱۲۸۷۷۴۳۳۸۲ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای احمد مشایخی با کدملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین قطبی با کدملی ۰۰۵۴۰۵۸۵۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۵۳۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین عبدالخالق زاده با کدملی ۰۹۳۱۲۸۴۷۳۲ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها، بروات و سفته‌ها با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر (سه نفر عضو هیئت مدیره، مدیرعامل، آقای محمد رضا اخوان با کدملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان مدیر مالی شرکت) همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمد رضا اخوان با شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶٫۱۰٫۳۰ انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۶. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴ (در چارچوب آئین نامه استخدامی) ۷، ۹ (در چارچوب آئین نامه معاملات) و ۱۳ (به استثناء حق مصالحه، سازش، تعیین داور و کارشناس اقرار) از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۷۰۷۰۳۶۱۱۲۳۷۲۹۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235272
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین مه باد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۹۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مشترک مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. پ۹۷۰۷۰۷۲۵۲۷۶۴۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308627
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحید حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۸۹۴ به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان سازه سازان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمودرضا فارسی به شماره ملی ۳۹۳۳۸۰۳۶۲۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک ۲ عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات بندهای ۲ و ۴ (در چارچوب آئین نامه استخدامی) ۹ و ۱۰ (تماما در چارچوب آئین نامه معاملاتی) ذیل ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۸۲۱۴۰۵۳۲۹۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412138
آگهی تغییرات شرکت پترو اندوخت پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۱۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد مشایخی با کد ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت رئیس هیأت مدیره - داریوش طهماسبی با کد ملی ۶۱۷۹۶۷۱۲۰۶ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - کیوان خجسته زنوزی با کد ملی ۰۰۳۹۳۸۶۸۴۸ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره - حسین زاهدی سهی با کد ملی ۰۰۷۸۰۶۰۷۳۷ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضاء به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات بندهای ۱، ۴ (در چارچوب آئین نامه استخدامی)، ۹ (در چارچوب آئین نامه معاملاتی)، ۷ و ۱۳ ذیل ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ۹۷۱۰۱۵۴۲۴۹۲۴۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک