حسین نوری

حسین نوری

کد ملی 1219356840
3
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1160514
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی ۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. یزدان نادری به کدملی ۰۰۵۵۹۲۷۱۱۴ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. حمیدرضا دهقانی به کدملی ۲۴۷۰۵۳۰۰۲۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ابوالفضل طبیبی راد به کدملی ۰۰۴۵۵۹۸۳۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره. حسین نوری به کدملی ۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو ساپیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردد. پ۱۶۹۶۸۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662224
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته‌گری و قطعات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین نوری به کد ملی ۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بعنوان مدیرعامل و آقای حمید رضا دهقانی به کد ملی ۲۴۷۰۵۳۰۰۲۴ به نمایندگی شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای وحید عبادی والا به کد ملی ۰۶۳۹۴۱۳۸۳۸ به نمایندگی شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات مشروحه در بندهای الف ط ن س ع ف ص و ظ از ماده ۱۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۱۲۷۲۸۱۳۹۷۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14014994
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مرشدزاده با کدملی ۱۲۴۹۵۴۲۷۵۸ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای حمید بخشی پور پور مقدم با کدملی ۲۵۹۵۵۱۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای حسین نوری با کدملی۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای مرتضی آریان با کدملی ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی اکبری با کدملی ۴۲۳۰۳۵۰۵۱۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. تمامی اوراق بهادار، تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه (اختیارات هیات مدیره) بجز موارد مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض گردید: پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پ۹۷۰۲۱۶۱۷۵۵۱۰۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک