محمدرضا یادگاری

محمدرضا یادگاری

کد ملی 1219260169
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586246
آگهی تصمیمات شرکت فارما شیمیسهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۹۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ و تنفس بعدی شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. صادق ادیبی به کدملی ۴۸۳۹۳۸۸۴۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا یادگاری به کدملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۷۲۰۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709425
آگهی تغییرات شرکت ماروس تجارتسهامی خاص به شماره ثبت۲۹۹۳۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۴۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا یادگاری به شماره ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۰۰۲۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712818
آگهی تصمیمات شرکت خدمات صنایع پارس میناسهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۰۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به ش. م ۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا یادگاری به ک. م ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس زندفخرایی به ک. م ۰۴۵۳۲۷۶۳۹۳ و یوشو ویندی هو به ک. م ۴۷۲۰۱۴۰۵۱۳ و یداله زندفخرایی به ک. م ۰۰۴۶۰۰۹۶۲۰ و یاسر زندفخرایی به ک. م ۰۰۶۹۶۴۵۷۴۴ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ یداله زندفخرایی به سمت رئیس هیئت مدیره و یاسر زندفخرایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و یوشو ویندی هو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۷۴۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004491
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۱ شرکت آبزی فرآیند بوشهر سهامی خاص شماره ثبت ۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۱۷۹ تغییرات ذیل بعمل آمد: در اجرای ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و طبق نامه شماره ۱۶۵۱۳/م مورخ ۶/۳/۹۱ کار گروه انتخاب حسابرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی مجمع موسسه حسابرسی اصول اندیشه شماره ثبت ۱۳۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بعنوان بازرس و حسابرس اصلی به نمایندگی خانم فرید اعطائی کد ملی ۱۵۰۲۱۱۸۶۵۳ و آقای محمدرضا یادگاری کد ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۷۵۱۱۱۸۰۴۷۶۹۲۳ رئیس ثبت اسناد و املاک تنگستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284055
آگهی تغییرات شرکت بهاور شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۵۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا یادگاری به شماره ملی۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۵۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362858
آگهی تغییرات شرکت زرین خوشه جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به مورخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا یادگاری به کد ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۸۳۱۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409036
آگهی تغییرات شرکت پارسیان اکسیر آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۵۶۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۰۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا یادگاری کد ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۸۰۶۸۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422163
آگهی تغییرات شرکت امید دارو سلامت سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲۶۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا یادگاری به کدملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۱۲۱۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423077
آگهی تغییرات شرکت آرتا دارو پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۵۹۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۴۶۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه اصول اندیشه بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا یادگاری به کد ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۱۲۱۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423164
آگهی تغییرات شرکت دی دارو سلامت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۷۰۰۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۶۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بعنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا یادگاری به کد ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۱۲۱۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1511903
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرهیختگان فاتح راه دانش در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ به شماره ثبت ۴۵۷۱۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۶۷۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد - موضوع شرکت: مبادرت به کلیه فعالیتهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی، مشاوره ای و مهندسی در زمینه های مختلف مهندسی از قبیل برق، مکانیک، صنایع، کشاورزی، عمران، فناوری اطلاعات مواد و متالورژی، مدیریت، مالی و بازرگانی، گرافیک، نفت و گاز و پتروشیمی، پرورش و آماده سازی نیروهای متخصص در زمینه فعالیت شرکت، انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل مشارکت با شرکتهای داخلی یا خارج از کشور و اخذ و یا اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور در راستای موضوعات شرکت، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت های شرکت و عنداللزوم اخذ مجوزهای مربوطه، احداث کارخانه های تولید موضوع فعالیت رأساً و یا از طریق مشارکت با مؤسسات داخلی و یا خارجی، تأسیس یا مشارکت در شرکتها و موسسات قانونی. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی و حقوقی و بطور کلی مبادرت به کلیه امور و عملیات اقتصادی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت ضرورت یا مناسبت داشت باشد. بدیهی است اجرای مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز به مجوز خاص، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، خ سرافراز، خ دوم، پلاک ۱ ط ۳ کد پستی ۱۵۸۶۸۳۴۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۹۹۹۰ سهم با نام عادی و ۱۰سهم ممتاز و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۹/۹۳/۴۱۴ص مورخ ۹۳/۳/۲۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: - محمودرضا هدایتی به سمت رئیس هیئت مدیره - مهدیه هدایتی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - شرکت پتونیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۹۹۶ با نمایندگی محمد رضا هدایتی به سمت عضو هیئت مدیره - وجیهه شجاعی سقرلو به سمت عضو هیئت مدیره - رامتین خلعت پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: -موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی. -محمد رضا یادگاری به شماره ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به عنوان بازرس علی البدل. -روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۴۱۷۲۹۸۱۶۲۷۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660336
آگهی تغییرات شرکت هامون بذر زرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره به مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم میتراعصاری باکدملی ۲۰۰۲۴۸۷۷۷۴ و آقای عبدالجلیل زرگران با کدملی ۱۷۵۱۳۴۵۳۲۷ و آقای جمال الدین زرگران باکدملی ۲۰۰۲۷۴۱۶۴۶ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ وآقای محمدرضا یادگاری به کدملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۰۷۵۲۵۸۳۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686951
آگهی تغییرات شرکت پیرا کشت شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. آقای جمال الدین زرگران با کد ملی ۲۰۰۲۷۴۱۶۴۶، آقای عبدالجلیل زرگران با کد ملی ۱۷۵۱۳۴۵۳۲۷ وخانم میترا عصاری کد ملی ۲۰۰۲۴۸۷۷۷۴ به سمت اعضای هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ وآقای محمدرضا یادگاری به کد ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۴۶۹۸۵۹۵۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نویان مهندسی سطح پارسیان درتاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۵۱۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۱۳۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : مبادرت به کلیه فعالیتهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی، مشاوره ای و مهندسی در زمینه های آندهای تیتانیوم(ام ام او)، حفاظت کاتدی در انواع وایر، ریبون، تیوبلار و مش، آندهای تیتانیوم برای تولید کلر و تصفیه آب، تولید آندهای پلاتین، تولید آندهای پیل سوختی، تولید آندهای فداشونده(منیزیم، آلومینیوم و روی) و آندهای باتری، ساخت و تولید انواع کامپوزیت، ریخته گری، جوشکاری، آبکاری، تولید انواع پودر، انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل مشارکت با شرکتهای داخلی یا خارج از کشور و اخذ و یا اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور در راستای موضوعات شرکت، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت های شرکت و عنداللزوم اخذ مجوزهای مربوطه، احداث کارخانه های تولید موضوع فعالیت رأساً و یا از طریق مشارکت با مؤسسات داخلی و یا خارجی، تأسیس یا مشارکت در شرکتها و موسسات قانونی. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز،اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی و حقوقی و بطور کلی مبادرت به کلیه امور و عملیات اقتصادی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت ضرورت یا مناسبت داشت باشد. بدیهی است اجرای مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز به مجوز خاص، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر می باشد. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران، خیابان شهید بهشتی، خ سرافراز، خ دوم، پلاک ۱۱ کد پستی۱۵۸۶۸۳۴۹۱۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۹۹۹۰ سهم با نام عادی و ۱۰ سهم ممتاز و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۷/۹۳/ص/۲۱۹ مورخ ۹/۹/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت : محمد مهدی آکی کد ملی ۰۰۷۴۸۵۳۱۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ محمودرضا هدایتی کد ملی ۰۴۳۹۷۳۰۱۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پتونیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۹۹۶ بنمایندگی محمودرضا هدایتی کد ملی ۰۴۳۹۷۳۰۱۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ امیرحسین رحیمی کد ملی ۰۰۷۱۹۱۶۶۵۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی . محمدرضا یادگاری به شماره ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۲۵۹۶۲۳۸۴۵۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750970
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی تولیدی رنگ و رزین الوان ثبت شده بشماره ۴۲۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۲۷۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخه ۲۹/۴/۹۰ و تائیدیه شماره ۸۸۰۲/۹۰ مورخه ۱۸/۸/۹۰ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: محل شرکت تعاونی به تهران م ۷ تیر خ شهید لطفی پ ۵ ط سوم کدپستی ۱۵۸۹۸۶۶۶۸۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید تعداد اعضا هیئت مدیره مرکب از ۳ عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۲ ماده و ۲۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. صورتهای مالی ۸۹ به تصویب رسید. فرید اعطائی به کد ملی ۱۵۰۲۱۱۸۶۵۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی اصول و اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا یادگاری به کد ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت ۱ سال انتخاب شدند. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ رضا علیخانزاده به کد ملی ۰۹۰۳۱۳۶۶۹۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، محمد علیخانزاده به کد ملی ۰۹۳۱۳۵۴۰۵۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی علیخانزاده به کد ملی ۰۹۳۳۹۰۴۰۰۲ به عنوان منشی هیئت مدیره و مهدی علیخانزاده به کد ملی ۰۹۳۳۹۰۴۰۰۲ بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از دو امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق عادی با امضا مدیرعامل و در صورت لزوم رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10217369
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی خاور غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به کدملی ۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا یادگاری به کدملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253897
آگهی تصمیمات شرکت آرد تهران باختر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۰۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا یادگاری به کدملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10522387
آگهی تغییرات شرکت پارس سینوهه پاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۴۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۰۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا یادگاری به شماره ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا الماسی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۴۱۰۴۰ و آقای محمد رادمهر به شماره ملی ۲۲۴۹۴۰۱۷۸۰ و خانم سهیلا الماسی سیاه تن به شماره ملی ۰۰۸۰۳۵۵۶۶۸ و خانم لیلا الماسی سیاه تن به شماره ملی ۰۰۶۵۳۸۵۸۶۱ تا تاریخ ۲/۳/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا الماسی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۴۱۰۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رادمهر به شماره ملی ۲۲۴۹۴۰۱۷۸۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا الماسی سیاه تن به شماره ملی ۰۰۸۰۳۵۵۶۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم لیلا الماسی سیاه تن به شماره ملی ۰۰۶۵۳۸۵۸۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا الماسی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۴۱۰۴۰ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559254
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۳۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱/۵/۹۰ محمدرضا یادگاری به کدملی۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ و فرید اعطائی به کدملی۱۵۰۲۱۱۸۶۵۳ و شهریار آذری سامانی به کدملی۴۶۲۱۳۸۹۶۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۵/۹ محمدرضا یادگاری به سمت رئیس هیئت مدیره و فرید اعطائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار آذر ی سامانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10894607
آگهی تصمیمات شرکت سردآفرینان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۲۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۴۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و محمد یادگاری به ش ملی۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. هوشنگ رهاوی به ش ملی۵۵۱۹۹۱۴۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و نسترن درخشانی به ش ملی۰۳۲۱۴۹۷۳۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ساسان سجودی به ش ملی۰۴۴۳۱۵۰۶۴۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037106
آگهی تصمیمات شرکت راین تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا یادگاری به کدملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079504
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی گروه گلزار یاس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۸۷۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. شرکت حسابرسی اصول اندیشه به سمت بازرس اصلی و محمدرضا یادگاری به کدملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یوشو ویندی هو به کدملی ۴۷۲۰۱۴۰۵۱۳ و یداله زندفخرائی به کدملی ۰۰۴۶۰۰۹۶۲۰ و یاسر زندفخرایی به کدملی ۰۰۶۹۶۴۵۷۴۴ و سیروس زندفخرایی به کدملی ۰۴۵۳۲۷۶۳۹۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۸/۸۹ یوشو ویندی هو به سمت رئیس هیئت مدیره، و یداله زندفخرایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، یاسر زندفخرایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یا هر کدام از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206893
آگهی تغییرات حسابرسی اصول اندیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۵۹۰۳۳/۹۵مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریدا عطائی به شماره ملی۱۵۰۲۱۱۸۶۵۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا یادگاری به شماره ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹به سمت رئیس هیات مدیره آقای شهریار آذری سامانی به شماره ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سید هادی علی پور به شماره ملی ۶۳۰۹۷۰۳۶۶۸ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۴۶۰۱۹۷۹۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک