مجید نیک بخت شیبانی

آقای مجید نیک بخت شیبانی

کد ملی 1209356392
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

شرکت های مجید نیک بخت شیبانی

1
1
1
ایران خودرو فارس
ایران خودرو فارس
1
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویراحمد
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویراحمد
1
شیمیائی فخر آباده
شیمیائی فخر آباده
1
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
1
کاشی صدف سرام استقلال آباده
کاشی صدف سرام استقلال آباده
1
ساختمانی بتن آسه
ساختمانی بتن آسه
1
صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد
صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد
1
ابرسازه جاوید
ابرسازه جاوید
1
پیام شیمی بهتاز
پیام شیمی بهتاز
1
خسرو پرویز مرودشت
خسرو پرویز مرودشت
1
صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان بوشهر
صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان بوشهر
1
صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت
صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت
1
سرعت سیر جنوب
سرعت سیر جنوب
1
نکو راهبر
نکو راهبر
1
صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان
صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان
1
جهاد نصر بوشهر
جهاد نصر بوشهر
1
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر
1
صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس
صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز
1
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان
1
نیرو افشان برق فارس
نیرو افشان برق فارس
1
خدماتی همیشه سبز داراب
خدماتی همیشه سبز داراب
1
حسابرسی کارای پارس
حسابرسی کارای پارس
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1052488
آگهی تغییرات شرکت خدمات و تاسیساتی الوان ریز کنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم با نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ شرکت حسابرسی کارای فارس با مسئولیت محدود به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۴۲۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253988
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۸۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۷۷۹۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید نیک بخت شیبانی کدملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۲۱۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572213
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویراحمد سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۳۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۳۸۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲شرکت بتصویب رسید۰ ۲ موسسه حسابرسی کارای فارس (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب شدند. ۳ بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شهرداری دهدشت شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۸۹۴۵۰ و شهرداری دوگنبدان شناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۹۳۳۶ و شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب غرب فارس سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۲۰۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها انتخاب گردید. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۱۰۰۴۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576761
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی فخر آباده سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۶۸۶۴ کدپستی ۷۳۹۱۵۷۳۹۱۵
بموجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۴/۴/۹۰، عادی به طور فوق العاده ۲۵/۴/۹۰، عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱/۶/۹۰ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: ۱ آقای عباسعلی خطیر کدملی ۲۴۳۲۶۱۲۷۴ کدپستی ۸۹۱۳۷۸۴۵۵۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره , آقای حسین آقامحمدصادق عرب کدملی ۰۰۳۷۰۱۵۵۳۲ کدپستی ۱۹۳۴۹۷۵۵۱ نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ماشاءاله سازگار کدملی ۲۴۱۰۸۵۰۱۰۳ کدپستی ۷۳۹۱۹۳۳۸۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمود سازگار کدملی ۲۴۱۰۸۶۱۳۸۵ کدپستی ۷۳۹۱۶۴۳۵۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ماشاء اله سازگار به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره نامبردگان فوق الذکر مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای منفرد هر یک از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۲ موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت ۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نکبخت شیبانی کدملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ کدپستی ۷۱۸۹۹۳۴۱۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ صورتهای مالی، حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۹ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693477
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسور استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۲۵ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: ۱ شهرداری آباده به نمایندگی آقای مسعود زارعی کد ملی ۲۲۹۳۴۴۷۰۵۷ و کدپستی ۷۳۴۱۹۱۵۶۴۷ رئیس هیئت مدیره، آقایان: حسین عسکریان کد ملی ۲۴۱۱۳۱۴۱۳۲ و کدپستی ۷۳۹۱۷۳۶۴۶۴ نائب رئیس هیئت مدیره، مهدی شاکر کد ملی ۲۴۰۱۰۹۶۹۷۶۳ و کدپستی ۷۳۹۱۶۴۶۴۱۸ عضو هیئت مدیره و منشی، جمال صانعی کد ملی ۲۵۱۹۵۶۵۱۴۱ کدپستی ۷۳۹۱۴۶۴۹۳۴ عضو هیئت مدیره، محمد فدائی کد ملی ۲۴۱۰۹۷۷۵۰۲ و کدپستی ۷۳۹۱۹۶۳۱۶۳ عضو هیئت مدیره و مهدی اطمینان کد ملی ۲۴۱۱۰۱۴۰۴۱ کدپستی ۷۳۹۱۶۱۷۹۹۱ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت ضمنا کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مجتمعا معتبر خواهد بود. ۲ موسسه کارای فارس ثبت شده بشماره ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ و کدپستی ۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت شیبانی کد ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ کد پستی ۷۱۸۹۹۳۴۱۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های خبر جنوب و سبحان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744031
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی کاری فارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت شیبانی کد ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ کدپستی ۷۱۸۹۹۳۴۱۹۹ به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های خبر جنوب و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ صورتهای مالی به سال ۱۳۹۰ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10901787
آگهی تصمیمات شرکت بتون آسه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۹۸۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۸۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و مجید نیک بخت شیبانی به کد ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی بازرسان به جای بازرسان قبلی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707973
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ روزنامه کثیرالانتشار امید مردم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ به تصویب مجمع رسید - ۳ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شماره ثبت ۸۱۰۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ ثبت تهران به نمایندگی آقای علیرضا رستگار تل زالی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۰۸۰۰۷ و اتحادیه شرکت تعاونی کشاورزی مرغ داران استان ک. ب به شماره ثبت ۴۳۱۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۲۴۸۲ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای حمید رضائی به شماره ملی ۴۲۳۰۵۹۱۸۶۱ واتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان به شماره ثبت ۱۳۵۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۵۲۱۰ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای صفدر میرزائی به شماره ملی ۴۲۵۰۱۰۸۵۴۶ و اتحادیه شرکت‌های تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان دنا به شماره ثبت ۱۱۸ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۷۳۰۰ ثبت دنا به نمایندگی آقای امین الله محمدی به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۵۸۴ و شرکت تعاونی ۱۸۲ کشت وصنعت ساورز به شماره ثبت ۴۳۷ وشناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۰۶۴۳۷ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای فرهاد کریمپور به شماره ملی ۵۵۰۹۸۳۶۵۸ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و اتحادیه تعاونی گلخانه داران استان ک. ب به شماره ثبت ۶۲۲۰ وشناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۵۳۵ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای عزیز اله فتحی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۵۰۵۵۳ و شرکت الیگل دنا به شماره ثبت ۶۸۱۱ وشناسه ملی ۱۰۳۴۰۱۰۴۷۰۸ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای ایرج مهنائی به شماره ملی ۴۲۵۰۱۱۷۰۶۵ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۴ شرکت تعاونی ۳۵۵۲ جنگل کاری به شماره ثبت ۵۱۴۳ وشناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۳۴۰ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای قدرت الله نوریان به شماره ملی ۴۲۳۰۰۰۸۷۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت ۷۱۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ ثبت شیراز به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ بعنوان بازرس اصلی و تعاونی مجتمع خدمات کشاورزی دشت ناز گلشن به شماره ثبت ۳۳۳۴ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۲۹۱ ثبت یاسوج به نمایندگی آقای مختار وفا اصل به شماره ملی ۴۲۳۰۴۳۳۹۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۲۷۴۵۸۶۰۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753570
آگهی تغییرات شرکت ابرسازه جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیات مدیره عبارتند از: آقای سیدجواد رجایی کدملی ۲۴۱۰۹۵۹۶۰۱ و آقای سیدابوالفضل رجایی کدملی ۵۰۳۹۴۷۴۲۶۱ و خانم مهین خصوصی ابرقویی کدملی ۵۰۳۹۴۴۸۵۵۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ موسسه حسابرسی کارای فارس به نمایندگی آقایان مجید نیکبخت شیبانی کدملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲و حمید چراغی کازرونی کدملی ۲۳۷۱۸۷۳۰۶۳به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبرعزیزی ابرقویی کدملی ۵۰۳۹۶۹۷۵۹۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۱۳۰۵۲۳۱۰۳۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769336
آگهی تغییرات شرکت پیام شیمی بهتاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارای فارس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ با نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و خانم مرضیه کاظمی به شماره ملی ۰۰۶۰۱۱۴۹۴۰ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۲۰۸۱۰۵۲۰۱۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170672
آگهی تغییرات شرکت خسرو پرویز مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۳۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله زارعی و آقای خسرو زارعی و آقای محمد زارعی همگی برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت۷۱۰ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ به و آقا ی محمد حسن بیگی به آدرس شرکت به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۱۵۴۴۳۷۷۴۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421607
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۴۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مجمع عمومی از میان موسسات معرفی شده از سوی هیات مدیره، مؤسسة حسابرسی کارای فارس را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی دیگر شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی ۹۶ ۱۳۹۵ انتخاب نمود. شرکت تعاونی روستایی معرفت ثبت شده به شماره ۳۴ در اداره ثبت دشتستان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۴۷۶۴ به نمایندگی آقای عباسقلی زمانی با کدملی ۳۵۲۰۲۴۱۵۵۲ تاریخ تولد ۱۹/۵/۱۳۴۷ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ در اداره ثبت شیراز با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کدملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ تاریخ تولد ۲۶/۹/۱۳۴۳ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی مزرعه میگو گروه ۲۱۱ ثبت شده به شماره ۱۱۶۵ در اداره ثبت بوشهر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۵۲۸۵ به نمایندگی آقای محمدرضا سیار با کدملی ۳۵۰۰۷۴۸۲۹۵ تاریخ تولد ۲۲/۳/۱۳۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۱۹۴۶۰۲۵۴۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471756
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۶۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. خانم سهیلا نجات باکدملی ۲۴۳۳۱۳۱۵۳۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره۷۱۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹به نمایندگی آقای مجیدنیکبخت شیبانی کدملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ بعنوان بازرس اصلی و سرکارخانم اعظم راه آورد بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارخبر جنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۲۴۱۸۹۹۹۳۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712847
آگهی تغییرات شرکت سرعت سیر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۱۰۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ بموجب مجوز شماره ۴۳۶۸۸/۴۱ ۱۳/۸/۹۶ اداره کل حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی کارای پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به کد ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم فخری به کد ملی ۲۳۷۱۹۴۱۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۲۴۷۶۰۷۷۳۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712854
آگهی تغییرات شرکت نکو راهبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۰۰۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ و نامه شماره ۴۳۶۸۷/۴۱ مورخ ۱۳/۰۸/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارای پارس به کد ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به کد ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم فخری به کد ملی ۲۳۷۱۹۴۱۵۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۲۴۷۷۹۳۲۸۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745204
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ در اداره ثبت شیراز و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی باکدملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم اسماء استاد باکدملی ۲۵۲۹۹۸۸۰۰۵ بعنوان بازرس اصلی و خانم افسانه اردالی باکدملی ۲۲۹۶۸۵۸۲۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ش۹۶۰۹۱۴۹۸۸۸۹۸۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استهبانات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760989
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارای فارس با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به سمت بازرس قانونی اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی با شماره ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ به سمت بارزس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۹۲۵۷۴۵۹۴۱۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769763
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سکینه سلطانی باکدملی ۵۴۸۹۵۴۵۶۴۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره ۷۱۰ در اداره ثبت شیراز وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی باکدملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و خانم مریم وحیدی راد فرزند علی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ انتخاب شدند ش۹۶۰۹۲۸۲۹۱۹۵۳۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772067
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۳۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم راضیه حسین آخوندی به شماره ملی ۳۳۹۲۳۳۲۵۳۴ و موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت به شماره ملی۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ به سمت بازرسان اصلی و خانم حکیمه باژیان به شماره ملی۳۳۹۲۲۵۳۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۹۲۹۶۵۵۳۱۸۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785970
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شوریده پرور بندر به شماره ثبت۲۹۲۹ وشناسه ملی۱۰۸۰۰۰۵۷۴۷۲ به نمایندگی آقای آزاد دولتی به شماره ملی ۳۱۳۱۲۲۱۱۷۸ و موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبتشده ۷۱۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ به سمت بازرسان اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی میناب به شماره ثبت۲ وشناسه ملی۱۰۸۰۰۰۰۰۱۳۳ به نمایندگی آقای محمد دلیلی به شماره ملی ۵۸۶۹۹۶۳۷۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۰۶۶۴۲۲۲۳۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800071
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هوشنگ علیمردانی با کد ملی ۲۵۵۹۵۲۸۹۸۳ و تاریخ تولد ۰۱/۰۸/۱۳۴۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت۷۱۰ در اداره ثبت شرکتهای شیراز وشناسه ملی۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کد ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای درویش آتشی با کد ملی ۲۵۵۹۴۹۴۰۰۰ و تاریخ تولد ۲۷/۰۷/۱۳۳۷ از میان سهامداران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۱۴۸۳۵۸۵۰۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803998
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۴۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گزیر دژ به شماره ثبت ۳۴۵ وشناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۱۸۹۷ به نمایندگی آقای عبدالله زارعی به شماره ملی ۳۴۴۱۲۰۲۹۲۹ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت ۷۱۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ به سمت بازرس اصلی شرکت تعاونی آبادسازان منابع شیبکوه به شماره ثبت ۱۶۰۳۰ و شناسه ملی۱۴۰۰۴۵۲۳۰۴۷ به نمایندگی آقای فرید رستمی پور به شماره ملی ۳۴۴۰۲۳۸۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۱۷۶۰۳۱۸۶۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899072
آگهی تغییرات شرکت نیرو افشان برق فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۴۵۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقای مسعود صادق زاده جهرمی و حسین صادق زاده جهرمی و آقای امید صحرائیان وآقای احمد صحرائی زاده وخانم طاهره بقیری برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی کارای پارس به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی کدملی۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه کاراندیش کدملی۲۳۰۰۸۴۶۶۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۲۰۷۲۸۱۸۰۸۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022398
آگهی تغییرات شرکت خدماتی همیشه سبز داراب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۲۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای محمد مهدی شرفی به شماره ملی ۲۴۹۰۴۳۵۶۵۵ ۲ - نجمه شرفی به شماره ملی ۲۴۹۱۷۳۷۶۲۰ ۳ - خانم مرضیه پنبه کاربه شماره ملی۲۴۹۱۷۳۵۷۳۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه غیرتجاری حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت ۷۱۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به مدیرعاملی آقای مجیدنیکبخت شیبانی به شماره ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ طی معرفی نامه موسسه غیرتجاری حسابرسی کارای پارس ساکن شیراز به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و خانم صغری شرفی فرزند شیرمحمد به شماره شناسنامه۹۱ صادره از داراب و شماره ملی۲۴۹۰۴۳۴۹۳۴ ساکن داراب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش۹۷۰۲۲۲۹۹۰۷۶۴۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392444
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی کارای پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ که به موجب نامه شماره ۲۱۳۴۴۰/۸۷ مورخ ۲۱/۰۹/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تایید گردیده است، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ و آقای بهزاد کیانی به شماره ملی ۳۳۴۰۰۹۳۸۵۷ و آقای حسین یار احمدی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۴۵۰۶۲ و خانم مریم علی شیری به شماره ملی ۰۰۶۵۶۳۶۲۵۲ و آقای جمشید احمدی به شماره ملی ۲۳۰۰۲۸۰۰۷۸ همگی اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۱۰۰۸۲۰۱۶۱۹۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک