زهرا بندشاهی آرانی

خانم زهرا بندشاهی آرانی

کد ملی 0012000000
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 999582
آگهی تصمیمات موسسه خدمات محافظتی و مراقبتی میعاد خزر شماره ثبت ۵۰۷ ساری شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۳۰۳۰ و کدپستی ۴۸۱۵۶۵۵۴۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۷/۱۱/۱۳۹۱ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۱و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سید رحیم حسینی بشماره ملی ۲۰۹۰۶۳۷۷۹۱ و کدپستی ۴۸۱۷۶۶۷۱۶۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال سهم الشرکه که کلیه سهم الشرکه خود را به آقای داود رحمانی پاشاکلائی فرزند شعبان شماره شناسنامه ۹۴۷ صادره از ساری بشماره ملی ۲۰۹۰۷۶۶۴۱۷ و کدپستی ۴۸۴۹۱۸۷۷۱۹ واگذار و با دریافت کلیه حق و حقوق خود از موسسه خارج گردید. و در سرمایه موسسه هیچ تغییری حاصل نگردید و وضعیت سهامداران بشرح ذیل میباشد. آقای سید مصطفی صادقیان دارای مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال آقای داود رحمانی دارای مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال آقای علی اصغر نیک نقش دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال آقای اصغر رشید دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال و آقای غلامرضا شایسته راد دارای مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال. ب آقای سید مصطفی صادقیان به کد ملی ۵۷۶۹۸۱۸۲۶۳ و کدپستی ۴۱۴۷۷۷۵۴۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای داود رحمانی به کد ملی ۲۰۹۰۷۶۶۴۱۷ و کدپستی ۴۸۴۹۱۸۷۷۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر نیک نقش کد ملی ۲۰۹۰۹۰۲۱۹۱ و کدپستی ۴۸۱۵۱۴۴۱۹۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا شایسته راد به کد ملی ۲۰۹۲۹۵۶۳۲۹ و کدپستی ۴۸۱۶۱۱۳۴۷۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای اصغر رشید به کد ملی ۲۰۹۰۳۹۰۱۱۵ و کدپستی ۴۸۱۶۸۵۵۵۸۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ج کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر میباشد ت اساسنامه جدید موسسه در ۲۸ ماده و ۶ تبصره مورد تصویب قرار گرفت ش۸۰۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱۲۰۰۳۴۲۱۷ رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490430
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شمش خورشید پارس با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۳۸۸۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۴۴۹۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رام کیشور آگاروال با شماره گذرنامه ۴۲۷۴۶۵۹ G با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای شیورام آگاروال با شماره گذرنامه ۴۷۵۶۳۱۳ H با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ترکیب جدید سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح ذیل تعیین گردید: آقای چرن جوت سنگه سیک کدملی ۰۰۷۴۷۵۶۴۰۰ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ارمیت سنگه سیک کدملی ۰۰۴۰۱۵۷۳۶۹ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ترنجیت کور سردار کدملی ۰۰۳۰۸۰۸۶۰۱ دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای گورمیت سنگه سیک کدملی ۰۰۵۲۸۴۳۷۸۵ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سرندر سنگه سیک کدملی ۳۶۲۰۱۰۷۷۲۶ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای گورجوت سینگ آنند گذرنامه ۳۳۴۴۲۷۰ دارنده مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رامیندر بیر سینگ آنند گذرنامه ۱۰۰۷۵۵۲ دارنده مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای راجپال سینگ آنند گذرنامه ۰۹۳۶۶۵۵ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۱۸۳۹۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707862
آگهی تغییرات شرکت ایده عمران وستا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۰۷۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ابراهیمی ذاکر کدملی:۱۷۵۳۶۹۷۸۳۲ با دریافت ۱۴۴۰۰۰۰۰۰ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید خانم ندا فقیهی کدملی:۰۰۶۳۵۴۶۴۳۴ با دریافت ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده و ۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می‌باشد آقای علیرضا امامیان ک م ۱۰۶۳۵۳۷۲۸۲ دارنده ۱۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای کیوان شاکری قادی ک م ۰۰۷۸۸۱۴۳۷۳دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۳۰۹۰۳۶۵۴۷۲۸۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585237
آگهی تغییرات شرکت خدماتی اقلیم کار و اندیشه با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۴۸۱۸ شناسه ملی۱۰۹۸۰۲۴۷۰۹۰
به استناد صورتجلسات مورخ ۲۱/۶/۹۰ مجمع عمومی فوق العاده: الف ۱ آقای سیدعلی محتشمیان فرد و خانم فاطمه سادات محتشمیان فرد هر کدام با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال، شرکت همایش آفرینان جاوید به نمایندگی آقای سیدمحمد قریشی با پرداخت مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال و آقای سیدحمیدرضا محتشمیان فرد با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت و اساسنامه شرکتهای سهامی خاص در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تکمیل و به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰ ریال تمام پرداخت شده می‌باشد. ب) باستناد صورتجلسات مورخ ۲۲/۶/۹۰ مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره: ۱ آقایان سیدمهدی هاشمی نجات و روح اله محق به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای سیدعلی محتشمیان فرد عضو و به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدحمیدرضا محتشمیان فرد به سمت عضو هیئت مدیره و خانمه فاطمه سادات محتشمیان فرد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با مضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830918
آگهی تغییرات شرکت تجاری بازرگانی کاریز (با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۰۲۲)
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۲/۲/۸۳ آقای محمد حمید شرافتی با دریافت تمامی سهم‎الشرکه خود از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی در شرکت مذکور ندارد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافته است و آخرین میزان سهم‎الشرکه شرکاء به شرح ذیل می‎باشد: آقایان حسین تنهائی نوقابی دارای مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم‎الشرکه. محسن تنهائی نوقابی دارای مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم‎الشرکه. احمد ستاری دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم‎الشرکه. نسرین عرفانی حضرتی سرابی دارای مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم‎الشرکه. و آقایان حسین تنهایی نوقابی و احمد ستاری به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین و آقای حسین تنهایی نوقابی به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد ستاری به سمت مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034236
آگهی تغییرات شرکت نمای سبز شیراز شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۴۰۵۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود موید نیا با پرداخت مبلغ ۲۳۱۴۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۲۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد آقای امین موید نیا با پرداخت مبلغ ۷۵۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد خانم تمام زر کاکایی کمال آبادی با پرداخت مبلغ ۷۵۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد خانم سارا موید نیا با پرداخت مبلغ ۱۱۹۷۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد آقای حجت اله عبدی اردکانی با پرداخت مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح می‌گردد. ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش بدین ترتیب میباشند: قای محمود موید نیا دارا ی۲۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امین موید نیا دارا ی ۷۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم تمام زر کاکایی کمال آبادی ا دارا ی ۷۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سارا موید نیا دارا ی ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حجت اله عبدی اردکانی دارا ی ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۳۱۱۲۵۹۳۷۴۳۲۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642389
آگهی تغییرات شرکت ایکس ری ایران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۴۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سعید رضوانی با دریافت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال (کلیه سهم الشرکه) ازصندوق شرکت، از شرکت خارج شد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مذکور در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید۰ لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد آقای مهدی محسنی مقدم ک م:۲۶۴۸۹۴۸۰۷۴ دارنده مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه خانم زیبا برته ک م:۰۰۴۷۶۰۰۷۰۵ دارنده مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۱۱۴۸۱۶۵۷۱۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892783
آگهی تغییرات شرکت گلهای باغ امید مازندران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۹۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) خانم مرضیه کوچکی پور دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه؛ تمامی سهم الشرکه خود را به موجب سند صلح شماره ۱۳۴۹۳۵ مورخ ۱۳۹۵/۳/۶ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۷ تنکابن و سند اصلاحی شماره ۱۳۴۹۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۲ دفترخانه مذکور؛ به آقای سعید لهراسبی انتقال داد شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بعد از انتقال آقای سعید لهراسبی دارنده مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم هدیه منصورکیائی دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ب) تعداد اعضاء هیات مدیره شرکت از ۳ نفر به ۲ نفرکاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش۹۵۰۴۱۴۹۱۹۲۲۹۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955664
آگهی تغییرات پیوندگان طریق تندرستی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۳۸۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ساناز شجاع زاده به شماره ملی۳۵۲۰۰۴۳۳۷۴ با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بدین شرح می‌باشد. ا امین رنجبر دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۲ سعیده رنجبر دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳ زهره بابا علی حقیقی دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴ فاطمه بیات چغادکی دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵ فریبا توانا دارای۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶ ساناز شجاع زاده دارای۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ش۹۵۰۵۱۹۱۸۸۲۰۸۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دشتستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980102
آگهی تغییرات شرکت بهکار ابنیه ستاوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۲۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی کاظمی به شماره ملی کدملی ۱۵۳۳۹۶۸۶۷۵ با پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. عباس صلوتی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۴۲۵۹۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه: مهدی لطفی به شماره ملی دارنده مبلغ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه عباس صلوتی به شماره ملی دارنده مبلغ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مهدی کاظمی به شماره ملی دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره بین ۲ الی ۴ نفر میباشد وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران ری میدان هادی ساعی کوچه شاهد پ ۳ ط ۲ واحد ۱۱ کد پستی ۱۸۷۷۶۱۶۷۷۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۶۰۱۹۶۰۶۹۰۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986449
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کشاورز سپهر الوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۱۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - خانم زهرا قربانی با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۲۸۰۰۰۰۰ریال و آقای حسن قربانی با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۳۲۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش۹۵۰۶۰۴۶۸۷۴۲۴۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014584
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مطالعات توسعه راهبردی اقتصاد مقاومتی درتاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۶۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۳۸۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ترویج فرهنگ جهادی و اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اهداف این الگوی جامع؛ مدل سازی و طراحی روش های نوین عملیاتی و اجرائی در جهت احصاء و پیاده سازی ظرفیت های و اهداف مصرح و مستتر در منشور عزت آفرین سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد زمینه ی رقابتی در میان تولید کنندگان کالاهای داخلی برای دستیابی به بهره وری در اقتصاد؛ الگوسازی برای حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در حوزه های نفتی مشترک که در راستای این هدف وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش و اثر گذاری در بازار جهانی نفت و گاز افزایش می یابد.؛ کاهش ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز؛ مدلسازی در جهت توسعه صادرات کشور، ایجاد ثبات و پاسخگویی به نیاز های اقتصاد ملی؛ فعالسازی کلیه امکانات و منابع و سرمایه های انسانی و علمی کشور با هدف توسعه کار آفرینی و به حد اکثر رساندن مشارکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی؛ کمک به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان با اهداف ارتقا جایگاه جهانی کشور، هرگونه اقدام مؤثر جهت افزایش خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه و در نهایت انتقال تولیدات علمی و مدل های عملیاتی به سایر کشورها با هدف ارتقای بهره وری در بخش های مختلف اقتصاد کشور به خصوص بخش انرژی؛ تمرکز بر شناسایی، طراحی، تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش اقتصادی مزیت دار کشور؛ طراحی و توسعه مدل های اقتصادی، متکی بر پتانسیل ها و استعدادهای مردمی و توان داخلی؛ طراحی مدل های اقتصادی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت؛ طراحی الگوهای عملیاتی جهت براورده ساختن اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله؛ ارائه مدل بومی و اسلامی بمنظور تامین رشد پویا وامنیت پایدار اقتصادی؛ جهت دادن منابع مؤثر کشور به بخش واقعی اقتصاد و محورهای مرجح در آن با هدف دستیابی به توسعه و شکوفایی پایدار اقتصادی کشور؛ شناسایی تهدیدهای اقتصادی و طراحی مدل های مهندسی عملیاتی بمنظور پیشگیری، جلوگیری و مقابله(پدافند اقتصادی) و طراحی ساختارهای سازمانی برای دوری از فساد، در بخش های مختلف اقتصاد کشور. برگزاری نشست ها و کنفرانس های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت مؤسسه؛ شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطاء نمایندگی های داخلی و خارجی، تأسیس شعب داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و اعتبارات بانکی از مؤسسات مالی، اعتباری و بانک های داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها و همایشهای داخلی و خارجی، همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی و اساساً هرگونه اقدام قانونی که منطبق و مرتبط با موضوع فعالیت مؤسسه باشد.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.)مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از شهید دستگردی، کوچه بابک مرکزی، پلاک۱۲کدپستی ۱۹۱۷۷۱۳۹۱۴ سرمایه موسسه: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هزیک بشرح ذیل می باشد: مؤسسه مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به نمایندگی آقای حسین صدر دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه -شرکت پشتیبانی تجهیز و توسعه ارتباطات و فن آوری اطلاعات تدبیر به نمایندگی آقای حسین عیوض لو دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه-آقای مهدی صادقی شاه دانی دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقا علی اکبر عرب مازار دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - حسین عیوض لو دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه-سیدمحمد پژمان دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران موسسه: مهدی صادقی شاه دانی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۹۹۳۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. حسین صدر به شماره ملی ۴۹۱۰۸۶۴۳۹۳ به نمایندگی از مؤسسه مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به سمت رئیس هیأت مدیره دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. علی اکبر عرب مازار به شماره ملی ۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. حسین عیوض لو به شماره ملی ۲۸۰۳۱۴۳۷۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سیدمحمد پژمان به شماره ملی ۰۹۳۷۶۳۷۷۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیّه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۶۲۰۳۸۴۹۸۸۱۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187338
آگهی تغییرات حسابرسی کارای فارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد کیانی با پرداخت مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ ۱۳۵ریال به صندوق مؤسسه، میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۱۶۸ ریال افزایش داد. - خانم مریم علی شیری فرزند فریدون به شماره شناسنامه ۸۲۶ متولد ۲۶/۰۱/۱۳۵۹ صادره از تهران دارای کد ملی ۰۰۶۵۶۳۶۲۵۲ با پرداخت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. - آقای حسین یار احمدی فرزند قدت اله به شماره شناسنامه ۱۷۸ متولد ۱۲/۰۶/۱۳۵۲ صادره از بروجرد دارای کد ملی۴۱۳۲۴۴۵۰۶۲ با پرداخت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. - خانم رؤیا شریف نیا فرزند عبدالکریم به شماره شناسنامه ۴۸۶ متولد ۱۴/۱۱/۱۳۴۸ صادره از اهواز دارای کد ملی ۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ ۱۵۹۴۹۳۳۱۷۷ با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۲۷۳۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح زیر می‌باشد. - آقای مجید نیکبخت شیبانی دارنده ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه - آقای بهزاد کیانی دارنده ۱۶۸۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه - خانم مریم علی شیری دارنده ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای حسین یار احمدی دارنده ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم رؤیا شریف نیا دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ش۹۵۰۹۲۲۷۶۸۳۹۶۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197814
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آتیه بام کسری درتاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۵۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۲۱۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل نقشه برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و نقشه کشی و طراحی ساختمان و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سند بلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی بازسازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبرداخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران تهرانپارس خیابان رشید خیابان ۱۵۴ غربی پلاک ۱۲۴ واحد ۲ کدپستی ۱۶۵۱۷۴۵۷۹۵ سرمایه شرکت: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ـ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مهدی حسینی دارنده ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سودابه معتمدی دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مهدی حسینی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۷۰۶۵۶ به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوارق عادی و اداری و بطور کلی هرگونه سندی که در شرکت تعهد ایجاد کند با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۹۲۹۳۹۲۹۸۰۴۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220736
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راویژ سفر آریا درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۱۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۵۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : فعالیت در زمینه اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرتهای گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، هرگونه تغییرات در خصوص سهام ، شرکاء ، مدیران شرکت ، مکان فعالیت و تاسیس شعبه باید با کسب موافقت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران صورت پذیرد مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان شهیده راشل کوری پلاک یک طبقه ۲ واحد ۵ کدپستی ۱۵۱۶۶۱۸۶۱۷ سرمایه شرکت : ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم نرگس افتخاری دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال خانم لیلا محتشمی دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال خانم زهرا سلطان جمشیدی دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال اولین مدیران : خانم نرگس افتخاری به شماره ملی ۰۰۵۸۲۶۴۷۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم لیلا محتشمی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۴۸۳۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم زهرا سلطان جمشیدی به شماره ملی ۰۴۹۰۴۷۴۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری اعضا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ) بموجب مجوز اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران به شماره ۸۹۳۳/۱۲۶/۹۵۲مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵آگهی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233661
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسا فارمد سینا درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۴۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۸۲۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید و واردات کالاهای سلامت محور ـ تهیه، توزیع، خرید، فروش، تولید، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ تولید کلیه محصولات مصرفی، لوازم و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، لابراتواری و آرایشی و بهداشتی ـ تهیه و توزیع تجهیزات بیمارستانی، آرایشی و بهداشتی، آزمایشگاهی و مواد شیمیایی مجاز ـ ایجاد و راه اندازی کارگاهها و کارخانجات ـ واردات، صادرات و توزیع دارو و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت درمناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی ـ شرکت در نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی.انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ خیابان توحید ـ خیابان شهید طوسی ـ پلاک ۱۶۲ ـ طبقه اول شمالی کدپستی ۱۴۱۹۷۱۴۶۵۳ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدرضا شیرمحمدی دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی شیرمحمدی دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل شیرمحمدی دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای یاسر شیرمحمدی دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین شیرمحمدی دارنده ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای محمدرضا شیرمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۵۵۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی شیرمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۶۶۵۹۳۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل شیرمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۶۹۵۵۱۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای یاسر شیرمحمدی به شماره ملی ۰۰۸۳۵۲۰۶۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین شیرمحمدی به شماره ملی ۶۰۲۹۸۶۳۰۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، بروات، چک. قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۰۱۲۴۸۷۲۰۴۸۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248685
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنعت پلاست آی گل درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۸۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۰۳۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد و تاسیس کارخانه تولیدی به منظور تولید انواع نوارهای پلی اتیلن تک لایه و چند لایه و انواع محصولات پلیمری و محصولات پی وی سی، تولید نوارهای چند لایه کوتینگ لمیشین و انواع لفاف های بسه بندی، واردات مواد اولیه پلی اتیلن و پلی استر کاغذ و دستگاههای موردنیاز شرکت، واردات و صادرت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی شرکت در مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی و استفاده از اعتبارات وامی بانکها و اخذ و اعطی نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان ۱۵ خرداد، نرسیده به پامنار، پاساژ بوذرجمهری، طبقه همکف، پلاک ۲ کدپستی ۱۱۶۱۶۶۴۵۸۷ سرمایه شرکت: ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم آی ناز عبادی کیوج دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم گل ناز عبادی کیوج دارنده ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای علی اصغر عبادی گیوج دارنده ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای علی اصغر عبادی گیوج به شماره ملی ۰۴۲۰۲۸۹۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آی ناز عبادی کیوج به شماره ملی ۰۰۱۵۲۵۳۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم گل ناز عبادی کیوج به شماره ملی ۰۰۲۰۳۶۲۱۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد عبادی کیوج به شماره ملی ۰۴۲۰۰۶۰۷۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قرادادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا آقای جواد عبادی کیوج به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۲۰۸۹۶۶۰۶۲۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292025
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تشریفات و خدمات مجالس عبدی درتاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۴۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۰۳۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: الف) برگزارکننده تشریفات وتامین نیروی انسانی مورد نیاز و خدمات: عروسی، نامزدی، ولیمه، همایش، افتتاحیه، کنگره، سمپوزیوم، کنفرانس، سمینارهای دولتی وخصوصی، تشریفات ومراسم های سفارتخانه ها و تشریفات دیپلماتیک و تجاری. ب)طراح ومشاوره برگزاری سمینارهای دولتی وخصوصی، تشریفات سفارتخانه ها و دیپلماتیک ج) تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت بسته بندی محصولات د) تهیه و تامین محصولات مصرفی و غیرمصرفی مجالس فوق الذکر اعم از مواد غذایی، ظروف، میز، صندلی. ه)اجرای غرفه ها و سازه های نمایشگاهی و تامین نیروی انسانی لازم جهت امور نمایشگاهی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، رسالت، هنگام، خیابان ده متری الیاسی شاملو، کوچه بن بست تسبیح دو، پلاک ۲۰ واحد ۷ کدپستی ۱۶۷۷۸۱۶۱۱۶ سرمایه شرکت: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محسن اسدی دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای ابوطالب عبدی دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محسن اسدی به شماره ملی ۰۶۲۰۵۲۲۵۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای ابوطالب عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۷۷۵۴۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود تعیین شد ند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی وتعهدآور شرکت ازقبیل:چک، سفته، بروات وقراردادها ونامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همرا ه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۱۱۶۸۹۶۵۵۹۲۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387941
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری نیلو پانصدو پانزده شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر امیدوار طهرانی با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای ناصر امیدوار طهرانی با پرداخت مبلغ ۴۷۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای نادر امیدوار طهرانی با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. خانم نیلوفرامیدوار طهرانی با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای آریا امیدوار طهرانی با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای بردیا امیدوار طهرانی با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. خانم منور لیوانی با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. آقای پویا امیدوار طهرانی تهران با پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. خانم لیلیا امیدوار طهرانی با پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در سهم الشرکه سایر شرکاء تغییری حاصل نشد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح زیر است: علی اکبر امیدوار طهرانی دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ناصر امیدوار طهرانی دارنده ۶۷۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. نادر امیدوار طهرانی دارنده ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. نیلوفر امیدوار طهرانی دارنده ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آریا امیدوار طهرانی دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. بردیا امیدوار طهرانی دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پویا امیدوار طهرانی دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. لیلیا امیدوار طهرانی دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. منور لیوانی دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. طاهره امیدوار طهرانی دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مینو تقدمی بهروزیان دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی علینی دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. محمود علینی دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. محمد علینی دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. طیبه علینی دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. زهرا علینی دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. فاطمه علینی دارنده۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۶۰۱۲۷۴۵۴۷۶۶۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412277
آگهی تغییرات شرکت صنایع پرند تاو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۰۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * مرکز اصلی شرکت در خوانسار به - چهارباغ - کوچه مطهری - بلوار معلم - پلاک ۳۲ - طبقه همکف - کدپستی ۸۷۹۱۶۵۶۱۱۵ انتقال یافت و ماده سه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. * آقای وحید جواهری فرزند سعید به شماره ملی ۱۲۲۰۰۱۰۵۵۳ با پرداخت مبلغ نود میلیون ریال و آقای سعید جواهری فرزند علی به شماره ملی ۱۲۲۹۲۳۳۲۶۱ پرداخت مبلغ نود میلیون ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. - اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بدین شرح میباشد: خانم فرزانه جهانگیری و خانم سمیه جهانگیری و آقای رضا جهانگیری و آقای فرزین جهانگیری هر کدام دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، خانم زهرا توکلی دارنده ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، مرتضی جهانگیری دارنده ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، وحید جواهری و سعید جواهری هر کدام دارنده ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۶۰۲۱۳۶۷۰۷۸۳۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوانسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436145
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی آرتاونداد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمدی هل آباد با پرداخت مبلغ ۱۶۶۵۸۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۴۲۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۸۰۰۰۰۰۰ افزایش داد. آقای محمدعلیزاده با پرداخت مبلغ ۵۹۵۱۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۴۹۰۰۰۰ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ افزایش داد. آقای علی جوادی با پرداخت مبلغ ۵۹۵۱۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۴۹۰۰۰۰ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ افزایش داد. آقای عیسی رحیم پور با پرداخت مبلغ ۱۱۹۵۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ افزایش داده و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال (یک میلیون) ریال به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت. * اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هرکدام بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علی احمدی هل آباد دارای ۱۶۸۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمدعلیزاده دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای علی جوادی دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای عیسی رحیم پور دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ش۹۶۰۲۲۸۲۲۹۴۸۰۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629989
آگهی تغییرات شرکت مهاجری و شرکا شرکت نسبی به شماره ثبت ۶۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶استناد نامه شماره ۷۵۶۳ , ۱۳۳ , ۹۶۲ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی و نامه شماره ۲۶۰۰۴مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - - خانم نرگس حسینی فرزند کیومرث به شماره شناسنامه ۳۲۸۸ به شماره ملی ۲۲۹۷۸۲۶۵۷۵ متولد ۲۵ /۰۶ /۱۳۶۲ با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. - خانم مهین حیدری اصفهانی با پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود رااز مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد پس از افزایش سهم الشرکه میزان سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید و میزان سهم الشرکه شرکاء به قرار زیرمی باشد. - آقای کیومرث حسینی دارای ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم مهین حیدری اصفهانی دارای ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم فروغ مهاجری دارای ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم فیروزه مهاجری دارای ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم ناهید نمازیان تبریزی دارای ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای جعفر مهاجری دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای ابوالقاسم مهاجری دارای ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم نرگس حسینی دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۶۰۷۰۴۶۹۴۵۷۶۲۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696477
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی اصفهان بهرنگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۷۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح شماره ۱۱۱۸۲۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰ اصفهان آقای محمد رضا پاکار به شماره ملی ۰۰۴۵۳۱۲۶۲۱ دارنده پانزد میلیون ریال سهم الشرکه، کلیه سهم الشرکه خود را به آقای حمید کاردانی اصفهانی فرزند هاشم به شماره شناسنامه ۱۹۶۰ و شماره ملی ۱۲۸۷۸۵۱۸۵۱ متولد ۰۱/۰۶/۱۳۴۳ منتقل و از شرکت خارج گردید. شرکای شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: آقای مسعود زاغیان دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰، آقای حمید کاردانی اصفهانی دارنده ۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال، خانم اکرم محمد طاهر اصفهانی دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال، آقای حسن اسحاقی دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال و آقای هادی اسحاقی دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ماده ۲۷ اساسنامه بدین شرح ذیل اصلاح گردید: اختلاف حاصله مابین شرکا از طریق مراجع صلاحیت دار قضایی قابل پیگیری و حل و فصل می‌باشد. ش۹۶۰۸۱۵۳۸۱۴۳۹۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761021
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی سلامتی و تندرستی جامی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ویلیم مرادخان قراجلو به شماره ملی ۲۷۵۵۲۷۳۹۲۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد آقای بیژن شهبازخانی با شماره ملی ۳۹۳۲۵۸۶۰۰۶۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد آقای افشین لطیفی صوفی با شماره ملی ۰۰۵۷۲۱۵۵۸۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد آقای ایرج صالحی ابری با شماره ملی ۱۲۹۱۸۶۶۵۶۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه شرکت از۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۹۳۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل است آقاین و خانم‌ها سیمین دخت احساسی ۰۰۴۱۵۳۰۶۸۳ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه سید حسن اعتماد زاده ۲۰۰۲۴۱۸۹۵۰ دارای ۳۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه حسن افتخاری ۲۶۱۹۶۳۸۹۸۴ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه محمود اکبریان ۳۸۷۴۲۹۸۳۶۱ دارای ۱۴۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه کمال بهار ۰۴۵۱۸۷۹۵۴۶ دارای ۸۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه حمید رضا پورحسینی ۳۸۷۳۲۸۲۸۴۴ دارای ۳۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه احمدرضا جمشیدی ۰۳۸۴۰۹۶۲۹۸ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه علی خدابنده ۰۰۴۳۱۷۱۵۲۴ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه حمیدرضا خرم خورشید ۰۰۵۱۶۰۷۵۷۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه فریدون دواچی ۰۰۳۸۶۸۶۸۳۱ دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه شمسا شریعت پناهی ۰۹۳۷۶۶۱۱۸۱ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه ناهید شفائی اردکانی ۰۰۴۳۰۹۴۹۳۷ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه فرهاد شهرام ۲۰۶۲۷۸۴۳۹۲ دارای ۱۳۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه زهرا علیزاده هنجنی ۰۰۴۷۵۷۸۵۲۱ دارای ۶۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه فرهاد غریب دوست ۲۰۶۲۷۸۴۳۹۲ دارای ۴۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه کورش غزنوی ۰۰۵۱۲۷۱۰۰۱ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه سوسن قاسم زاده سروش ۰۰۴۵۸۲۹۱۶۰ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه محسن قاسم زاده سروش ۰۰۴۰۲۱۵۶۸۷ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه رضا شهریار کامرانی ۰۰۴۳۸۵۲۸۵۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه سید پژمان مدنی ۲۶۴۹۲۲۰۶۹۴ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه محمدحسن مرادی نژاد ۳۹۳۳۵۵۱۹۹۴ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه فاطمه مغیثی ۰۴۵۰۳۶۰۰۹۱ دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه شفیعه موثقی ۲۵۹۴۲۱۱۶۲۱ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه عبدالهادی ناجی ۱۷۵۳۹۳۹۰۲۱ دارای ۱۳۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه غلامعلی ناصح ۰۶۵۱۵۶۴۶۸۹ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه ایرج نجفی ۱۲۹۱۸۶۶۵۶۶ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه محمدرضا نوروزی ۴۳۲۳۳۲۵۸۵۱ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه مهدی نیکودل ۰۸۵۹۲۶۱۰۲۶ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه پ۹۶۰۹۲۵۷۲۶۲۶۳۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887425
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی میعاد ر اه شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۹۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۷۳۸۲ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نجمه شیرقاضی دلویی شماره ملی۰۹۲۰۳۴۱۰۳۹ با واریز مبلغ ۹۶۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت به ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت. آقای جواد شیرقاضی دلویی شماره ملی۰۹۴۵۰۷۴۸۶۳ با واریز مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت به ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت.. در نتیجه ماده چهار اساسنامه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: خانم نجمه شیرقاضی دلویی دارای۹۶۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. آقای جواد شیرقاضی دلویی دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی ماه رخسار دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم معصومه جوانمرد دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ش۹۶۱۲۰۲۸۲۱۳۷۸۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900551
آگهی تغییرات شرکت سبز آوران مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۰۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی پارس آباد به آدرس جدید: بخش مرکزی - شهر پارس آباد - فرودگاه قدیم - خیابان شهیدصدوقی - خیابان رسول الله - پلاک ۰ - طبقه همکف - کد پستی:۵۶۹۱۸۶۷۹۶۶تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. - تعداد اعضاء هیات مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۴۰ سهم ۱۲۰۰۰۰۰۰ریالی با نام پرداخت شده میباشد افزایش یافت و مبلغ افزایش یافته برابر گواهی شماره ۱۷۱/۱۳۲۶۷ مورخه۹۶/۱۱/۲۴ نزد بانک کشاورزی شعبه پارس آباد مغان واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - افزایش سرمایه شرکت سهام هریک از سهامداران به ترتیب زیر افزایش یافت: آقای یوسف بدخشان دارای ۵۰ سهم ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی آقای محرم بهاری دارای ۵۰ سهم ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی آقای جواد بدخشان دارای ۱۰سهم ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی آقای پیمان بهاری دارای ۱۰سهم ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی خانم ثریا کسرائی تکله دارای ۳۰ سهم ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی خانم لیلا پروان دارای ۳۰ سهم ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی آقای بهنام بدخشان دارای ۵ سهم ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی آقای بهمن بهاری بیگدیلو دارای ۲۰ سهم۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی آقای نیکنام بهاری دارای ۱۰سهم ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی آقای حبیب بدخشان دارای ۵ سهم ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی آقای جلال بدخشان دارای ۲۰ سهم۱۲۰۰۰۰۰۰ ریالی ش۹۶۱۲۰۷۶۱۳۳۱۹۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066186
آگهی تغییرات ارقام پژوهان دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۲۰۰۸۲۲/۹۷ مورخ ۲۵/۲/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین میلانی شماره ملی ۴۳۲۲۶۴۸۶۶۵با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای پرویز آزادپیما دارنده مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل شیخ بابائی دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن آمون دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای حسین میلانی دارنده مبلغ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اعضاء هیئت مدیره مرکب از سه نفر می‌باشد وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقای پرویز آزادپیما کدملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اسماعیل شیخ بابائی کدملی ۴۰۳۰۷۲۵۹۰۲ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای حسین میلانی کدملی ۴۳۲۲۶۴۸۶۶۵ بعنوان عضو هیئت مدیره پ۹۷۰۳۲۰۲۲۲۳۲۴۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192823
آگهی تغییرات شرکت مهر پاد تجارت آفرینش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۸۶۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۱۷۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مینا نوری با دریافت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت مبلغ سرمایه خودرا از ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش به شرح زیر می‌باشد: آقای شهاب نوری به شماره ملی ۰۰۱۴۶۴۱۷۷۱ دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مینا نوری به شماره ملی ۰۰۱۲۳۸۸۹۸۱دارنده ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیرحسین نوری به شماره ملی ۰۰۲۳۱۰۱۴۳۱ دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۶۰۷۷۳۱۶۷۶۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246328
آگهی تغییرات حسابرسی آزمون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز ۹۷۲۰۴۸۹۶ مورخ ۲/۵/۱۳۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون کشانی با کدملی ۰۳۲۱۲۰۹۳۲۱ مبلغ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را طی سند صلح تنظیمی به شماره۳۳۷۲۶ مورخ ۴/۷/۱۳۹۷ مورخ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۸۳ تهران به ترتیب ذیل مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال به آقای مسعود دیزه‌ای با کدملی ۰۰۴۶۰۸۶۲۱۸، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به آقای غلامرضا فتاحی بافقی با کدملی ۴۴۷۹۶۲۶۱۴۱، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به آقای ایرج مرحمتی خامنه با کدملی ۱۷۲۸۵۹۰۱۲۴ و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به آقای حمیدرضا سبزه ئی با کدملی ۰۰۴۸۵۹۲۸۲۱ واگذار (صلح) نمود. خانم پروین جعفری ویشکائی با کدملی ۲۲۱۹۰۰۳۶۲۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ازسهم الشرکه خود را طی سند صلح تنظیمی به شماره ۳۳۷۲۷ مورخ ۴/۷/۱۳۹۷ مورخ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۸۳ تهران به آقای غلامرضا فتاحی بافقی با کدملی ۴۴۷۹۶۲۶۱۴۱، واگذار (صلح) نمود. در نتیجه در میزان سرمایه موسسه تغییری حاصل نگردید. اسامی شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: خانم پروین جعفری ویشکایی دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال فریدون کشانی دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ایرج مرحمتی خامنه دارنده مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال حمیدرضا سبزه ئی دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال مسعود دیزه‌ای دارنده مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال غلامرضا فتاحی بافقی دارنده مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۷۱۴۸۷۶۵۸۱۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14263549
آگهی تغییرات شرکت پارس الرمس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای محمد تقی صالحی با پرداخت ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: عبداله رحمانی نژاد کد ملی ۲۵۱۰۳۷۸۲۱۱ دارای ۹۹۹۸۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اقای قاسم میرزایی نیکو کد ملی ۰۰۳۰۱۰۴۸۷۴ دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اقای محمد تقی صالحی کد ملی ۰۳۸۴۴۲۱۷۶۸ دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۷۰۷۲۵۶۶۵۷۳۹۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14327005
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود امروز بشارت میهن در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۶۰۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۳۰۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش اقلام مجاز (آنلاین و حضوری) ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، شهر قم، عماریاسر، خیابان انقلاب، کوچه انقلاب ۱۰ (گنجی)، پلاک ۵۱، طبقه همکف کدپستی ۳۷۱۳۷۷۸۱۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای نعمان طنش به شماره فراگیر ۱۱۵۹۱۲۴۱۲ دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ضفاف حسین به شماره فراگیر ۱۱۶۵۹۷۷۰۹ دارنده ۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای نعمان طنش به شماره فراگیر ۱۱۵۹۱۲۴۱۲و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ضفاف حسین به شماره فراگیر ۱۱۶۵۹۷۷۰۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق و یا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ۱۹ دی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۰۳۶۷۰۸۱۳۲۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360130
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرا برد شبکه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۰۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۵۰۰
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرا برد شبکه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۰۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۵۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ساناز کچوئی به کدملی ۱۲۸۹۰۴۳۲۶۴ با پرداخت ۷۰۱۳۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۱۳۰۰۰۰ ریال به ۱۷۰۲۶۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. سهامداران بعد از افزایش سرمایه: ۱. آقای مهدی شکرچی زاده اصفهانی دارنده ۱۳۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲. آقای امیرپویان بلالی هرندی دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳. آقای هادی محضرنیا دارنده ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۴. آقای سعید علی اکبریان دارنده ۴۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۵. آقای محمودرضا نیک خواه دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۶. خانم ساناز کچوئی دارنده ۷۰۱۳۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک