حسن شیرمحمدی

حسن شیرمحمدی

کد ملی 1199453919
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651981
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پیکفومسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۲۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حسن شیرمحمدی به کدملی۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ بسمت بازرس اصلی و همایون گروسیان شاد به کدملی۰۰۴۷۶۵۷۸۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۸۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707405
آگهی تصمیمات شرکت سپید کاغذ صبا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۱۰۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. حسن شیرمحمدی به کد ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا اسماعیلی خوشمردان به کد ملی ۰۰۵۵۰۹۶۱۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۵۲۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944915
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور سهام خاص ثبت شده به شماره ۴۷۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حسن شیرمحمدی به کدملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ بسمت بازرس اصلی و مسعود خسروبد به کدملی ۰۰۶۶۲۲۷۶۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۳۰۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972297
آگهی تغییرات شرکت تجهیز صنعت نیاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین شیرمحمدی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله ترابی به شماره ملی ۴۶۰۹۶۸۲۳۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۶۷۷۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001821
آگهی تغییرات شرکت راهداران صنعت کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین شیرمحمدی به شماره ملی۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم شمسی اسکندری پناه به شماره ملی۳۶۲۰۱۵۳۰۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۹/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین قربانی به شماره ملی۲۶۸۰۱۹۸۷۵۱ و آقای بابک قربانی به شماره ملی۰۴۵۲۵۲۱۳۳۵ و آقای غلامرضا قاسمی ماه سایه به شماره ملی۲۶۹۱۱۰۸۸۱۳ و آقای بهنام قربانی به شماره ملی۳۶۲۱۱۸۸۸۲۷ تا تاریخ۰۹/۱۱/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین قربانی به شماره ملی۲۶۸۰۱۹۸۷۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک قربانی به شماره ملی۰۴۵۲۵۲۱۳۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا قاسمی ماه سایه به شماره ملی۲۶۹۱۱۰۸۸۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام قربانی به شماره ملی۳۶۲۱۱۸۸۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا قاسمی ماه سایه به شماره ملی۲۶۹۱۱۰۸۸۱۳ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. در تاریخ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۱۹۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099502
آگهی تاسیس شرکت کالای بهار پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۱۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات ، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بهارستان خ ظهیرالسلام خ امیدآزادی خواه کوچه کاویانی بن بست علی اصغر پ۶ واحد۳ ـ کدپستی ۱۱۴۶۸۶۵۸۱۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۷۳۳۶ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ نزد بانک رفاه شعبه ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای ابوالفضل پورغریب شاهی شهربابک به شماره ملی ۴۹۱۱۲۷۰۲۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای اکبر پورغریب شاهی شهربابک به شماره ملی ۰۳۲۲۶۶۸۸۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم نفیسه هنرمند به شماره ملی ۳۱۴۹۹۳۰۴۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم نفیسه هنرمند به شماره ملی ۳۱۴۹۹۳۰۴۶۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای حسن شیرمحمدی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم نسرین رباطی به شماره ملی ۴۹۱۱۷۴۳۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۶۶۴۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108926
آگهی تصمیمات شرکت خلاص تدبیر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل: آقای محمد دادخواه تهرانی به شماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۹۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عابدی به شماره ملی ۰۰۵۵۶۲۸۵۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید حسین پرهیزگار به شماره ملی ۱۲۸۷۲۶۴۹۳۱ به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. آقایان حسن شیرمحمدی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ و سید مهدی نوزن ۰۰۷۵۸۳۷۸۰۳ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۳۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124484
آگهی تغییرات شرکت گروه نوآوران تجهیزات صنعتی پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۰۰۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کوروش درستی نادعلی به شماره ملی ۰۰۵۰۹۲۳۳۹۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا حسینی به شماره ملی ۰۰۵۶۴۸۸۰۲۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقایان محمدهادی گل گل به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۵۱۵۹ و محمدرضا معطر به ش. م ۰۴۵۲۰۲۲۶۹۱ و سید پیمان رضوی به ش. م ۰۰۶۸۳۲۸۲۰۶ به سمت اعضای هیات مدیره. آقایان حسن شیرمحمدی به ش. م ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ و امیرحسین درویشی به ش. م ۰۴۵۳۳۰۰۴۸۰ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. پ۱۶۷۹۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134838
آگهی تغییرات شرکت نادره کالای تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۰۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقایان حسن شیرمحمدی به کدملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا میرصادقی به کدملی ۰۰۴۲۶۸۸۸۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد و اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی یزدانی همت آبادی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۱۸۷۹۳ و آقای سیدمهدی تقی زاده سرهنگ آبادی بشماره ملی ۰۰۳۲۹۸۲۱۲۷ و آقای مرتضی بازرگانی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۵۰۹۳۵ پ۱۶۸۱۹۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150151
آگهی تغییرات شرکت شایان صنعت ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۱۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۱۰۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شیرمحمدی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ و صالح قانعی نژاد به شماره ملی ۰۰۸۰۰۹۹۵۶۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۱۴۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184385
آگهی تغییرات شرکت تداوم تجارت ندا سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۸۲۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۳۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شیرمحمدی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا میرصادقی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۸۸۸۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید صلح چی به شماره ملی ۰۰۵۳۲۱۳۰۴۱ مرتضی بازرگانی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۵۰۹۳۵ علی یزدانی همت آبادی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۱۸۷۹۳ پ۱۷۰۷۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228342
آگهی تغییرات شرکت تداوم تجارت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. حسن شیرمحمدی به کدملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به سمت بازرس اصلی و شقایق کاتبی به کدملی ۰۰۶۴۷۴۶۳۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مرتضی بازرگانی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۵۰۹۳۵ و خانم نازنین بازرگانی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۴۳۰۴۴ و آقای سینا مذهب یوسفی به شماره ملی ۰۹۴۱۲۹۸۰۴۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۲۹۹۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297876
آگهی تغییرات شرکت آذر مهر صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۳۷۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسن شیرمحمدی به کدملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به سمت بازرس اصلی و لیلا اردستانی به کدملی ۰۰۶۵۶۳۶۷۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۹۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303756
آگهی تغییرات شرکت چده کالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علی یزدانی همت آبادی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۱۸۷۹۳ آقای مرتضی بازرگانی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۵۰۹۳۵ آقای سید مهدی تقی زاده سرهنگ آبادی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۸۲۱۲۷ ۲ آقای حسن شیرمحمدی به شماره ملی۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا میرصادقی به شماره ملی ۰۰۴۲۸۸۸۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۶۳۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305575
آگهی تغییرات شرکت لبنیات و بستنی شاد عباس آباد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حسن شیرمحمدی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم فداکاربدابی به شماره ملی ۵۶۹۹۸۹۴۵۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید میزان به شماره ملی ۰۰۳۴۵۶۱۲۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد میزان به شماره ملی ۰۰۴۴۴۵۵۶۸۲ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین میزان به شماره ملی ۰۴۵۳۴۶۵۸۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم هانیه میزان به شماره ملی ۰۰۷۰۴۹۰۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره پ۱۷۶۴۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366542
آگهی تغییرات شرکت آذروان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۲۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بوستان محاسب ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن شیرمحمدی به کد ملی: ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۴۸۵۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368563
آگهی تغییرات شرکت نگین حدید آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بوستان محاسب ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن شیرمحمدی بشماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۵۰۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412446
آگهی تغییرات شرکت چدنیت صدر سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بوستان محاسب ایرانیان شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن شیرمحمدی شماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۰۷۵۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424743
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تراش تتیس سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۵۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۸۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بوستان محاسب ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و حسن شیر محمدی بشماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۱۲۷۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464746
آگهی تغییرات شرکت افسا تجارت نامداران سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۳۴۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۷۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بوستان محاسب ایرانیان شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن شیرمحمدی کد ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ نیز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۰۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672051
آگهی تغییرات شرکت صبا برودت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۰۳۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بوستان محاسب ایرانیان بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن شیرمحمدی بشماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۲۹۳۳۶۴۹۱۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734675
آگهی تغییرات شرکت راهداران صنعت کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۵۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بوستان محاسب ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۰۶۹ و آقای حسن شیرمحمدی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۲۴۲۲۰۱۱۷۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9964124
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سلولزی به گل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۷۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. حسن شیرمحمدی به ش ملی۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ بسمت بازرس اصلی و فرزانه نظافتی خامنه به ش ملی۰۰۴۷۷۷۴۶۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید عمری زاده امناب به ش ملی۰۰۷۷۸۴۱۱۰۷ و اسمعیل عمری زاده امناب به ش ملی۰۰۳۵۱۶۳۲۱۶ و سهیلا عمری زاده امناب به ش ملی۰۰۷۸۲۰۵۶۹۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۸۹ سعید عمری زاده امناب به سمت رئیس هیئت مدیره و سهیلا عمری زاده امناب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسمعیل عمری زاده امناب به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10047186
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایمن آینه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. حسن شیرمحمدی به کدملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا حیدری به کدملی ۰۰۷۳۹۰۲۵۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10407343
آگهی تغییرات شرکت کولان سل سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۰۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۸۸۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن شیرمحمدی بشماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود خسروبد به شماره ملی ۰۰۶۶۲۲۷۶۹۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10626232
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاویان هم افزا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۱۱۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن شیرمحمدی به شماره ملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم شادی تودد به شماره ملی ۰۰۷۰۶۰۰۳۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787243
آگهی تغییراتبوستان محاسب ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۹۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به فوت مرحوم حسن شیر محمد و به موجب گواهینامه حصر وراثت به شماره ۹۰۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۰ صادره از شعبه۵۶ مجتمع شماره۲شورای حل اختلاف تهران و گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ۹۲۷۸۸ مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ کلیه سهم الشرکه مرحوم حسن شیرمحمدی به کدملی ۱۱۹۹۴۵۳۹۱۹ به ورثه نامبرده بشرح ذیل انتقال قهری یافت: آقای شاهرخ شیرمحمدی اسفه به کدملی ۰۰۷۰۷۵۹۸۸۱ دارنده ۹۶۲۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای افشین شیرمحمدی اسفه به کدملی ۰۴۵۲۸۲۳۲۳۴ دارنده ۹۶۲۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سلطنت صابری نیا به کدملی ۳۱۱۱۱۹۰۹۹۴ دارنده ۳۴۳۷۵۰ ریال سهم الشرکه خانم نیلوفر شیرمحمدی به کدملی ۰۰۶۷۳۹۵۴۶۵ دارنده ۴۸۱۲۵۰ ریال سهم الشرکه نام شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از نقل و انتقال قهری به شرح زیر می‌باشد. آقای محمد اقوامی پناه به کدملی ۴۵۶۹۱۷۷۴۹۲ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای خسرو عسگری به کدملی ۳۲۵۵۶۱۲۷۳۱ دارنده ۷۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای شاهرخ شیرمحمدی اسفه به کدملی ۰۰۷۰۷۵۹۸۸۱ دارنده ۹۶۲۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای افشین شیرمحمدی اسفه به کدملی ۰۴۵۲۸۲۳۲۳۴ دارنده ۹۶۲۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سلطنت صابری نیا به کدملی ۳۱۱۱۱۹۰۹۹۴ دارنده ۳۴۳۷۵۰ ریال سهم الشرکه خانم نیلوفر شیرمحمدی به کدملی ۰۰۶۷۳۹۵۴۶۵ دارنده ۴۸۱۲۵۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۲۲۰۳۹۰۷۵۰۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک