احمد رضا رستمی

آقای احمد رضا رستمی

کد ملی 1199143553
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 696162
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و تاسیساتی روئین دژبتن سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۴۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۳۹۲۲ به نمایندگی احمدرضا رستمی به کدملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ و مصطفی مهدی زاده ساری به کدملی ۰۰۶۶۰۵۱۷۰۳ و سید محسن موسویان به کدملی ۰۴۵۱۱۳۱۹۸۳ که احمدرضا رستمی بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی مهدی زاده ساری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، وحید خاوئی به کدملی ۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۵۹۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133611
آگهی تغییرات شرکت تکسا گستران سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منوچهر دلفانی به ک. م ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به نمایندگی از شرکت آفتاب دید افزا به شماره ثبت ۳۲۲۰۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای نادر جعفرشقاقی به ک. م ۰۰۴۷۴۷۷۶۹۵ به نمایندگی از شرکت نظم آذین تکسا به شماره ثبت ۳۳۷۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا رستمی به ک. م ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی خدمات درمانی نیروهای مسلح به شماره ثبت ۱۹۰۴۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد شاملی به ک. م ۱۱۹۹۲۸۸۸۹۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۲۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167037
آگهی تغییرات شرکت سپهر کوثر شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۹۱۲۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا رستمی به کدملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک کوثر هشتم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن سزاوارذاکران به کدملی ۰۹۴۴۲۸۵۰۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد شاملی به کدملی ۱۱۹۹۲۸۸۸۹۶ به نمایندگی شرکت حامیان مهرالوند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۸۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید وحدتی پویا به کدملی ۰۰۶۲۱۰۰۸۸۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با دو امضاء از سه امضاء حمید وحدتی پویا (مدیرعامل) و احمدرضا رستمی به نمایندگی از شرکت توسعه فدک کوثر هشتم (رئیس هیئت مدیره) و آقای محمدجواد شاملی به نمایندگی از شرکت حامیان مهر الوند (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد امضاء کننده مدارک عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۹۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199059
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۲ ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیمان نادری افشار به شماره ملی ۱۲۸۴۹۹۲۴۲۱ به نمایندگی از شرکت فاطر کیان اکتشاف ۱۰۹۸۰۲۱۹۱۵۷ بسمت مدیرعامل آقای احمدرضا رستمی به شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن سزاوارذاکران به شماره ملی ۰۹۴۴۲۸۵۰۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک کوثر هشتم ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کمال حسنی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه حامی قدر ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱ و منوچهره دلفائی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به نمایندگی از شرکت سپهر کوثر شفق ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۲۹ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قراردادها و عقوداسلامی با امضای پیمان نادری افشار و احمدرضا رستمی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر و در غیاب احمدرضا رستمی پیمان نادری افشار و کمال حسنی به نمایندگی از شرکت توسعه حامی قدر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مدارک عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۱۵۳۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203045
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بهمن تکتا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: احمدرضا رستمی بشماره ملی۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک کوثر هشتم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ بسمت رئیس هیات مدیره ابوالفضل بختیاری بشماره ملی۰۰۷۳۷۳۱۸۳۸ به نمایندگی از شرکت سپهر کوثر شفق به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۴۲۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدجواد شمالی بشماره ملی۱۱۹۹۲۸۸۸۹۶ به نمایندگی از شرکت فدک کوثر ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۴۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و احسان مرشلو بشماره ملی۰۰۷۱۵۲۳۱۷۰ (خارج از اعضای هیات مدیره) بسمت مدیرعامل مقرر گردید که امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره , مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کننده مدارک عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۱۶۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342944
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل قنبرپور شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ و آقای احمدرضا رستمی شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ و آقای منوچهر دلفانی. شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ و آقای محمدعلی نوری نژاد شماره ملی ۰۴۰۳۲۱۰۸۶۱۷ و آقای حمیدرضا اشراق شماره ملی ۱۸۱۷۳۸۷۳۷۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار تعیین گردید: آقای ابوالفضل قنبرپور شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمدرضا رستمی شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای منوچهر دلفانی شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدعلی نوری نژاد شماره ملی ۴۰۳۲۱۰۸۶۱۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا اشراق شماره ملی ۱۸۱۷۳۸۷۳۷۵ به سمت اعضاء عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء احمدرضا رستمی و ابوالفضل قنبرپور و در غیاب ابوالفضل قنبرپور با امضای احمدرضا رستمی و منوچهر دلفانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۷۱۰۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348772
آگهی تغییرات شرکت فدک کوثر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمدرضا رستمی با کدملی۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به نمایندگی از شرکت فدک کوثر هشتم با شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وحید خباززاده حقیقی با کدملی۲۲۹۶۸۹۷۴۵۲ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک ایرانیان با شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۲۲۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کمال حسنی با کدملی۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به نمایندگی از شرکت سپهر کوثر شفق با شناسه ملی۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین نصیری با کدملی۴۶۰۹۳۷۲۹۸۳ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598090
آگهی تغییرات شرکت توسعه فدک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۲۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای حسن سزاوار ذاکران به کدملی ۰۹۴۴۲۸۵۰۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۳۶۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای احمدرضا رستمی به کدملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک کوثر هشتم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اقای محمد جواد شاملی به کدملی ۱۱۹۹۲۸۸۸۹۶ به نمایندگی شرکت سپهر کوثر شفق به شناسه ملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای حسین نصیری به کدملی ۴۶۰۹۳۷۲۹۸۳ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۰۹۷۵۵۱۱۹۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612177
آگهی تغییرات شرکت آهن اسفنجی اردکان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن سزاوار ذاکران به کدملی۰۹۴۴۲۸۵۰۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک ایرانیان و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۲۲۷۶ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای احمدرضا رستمی به کدملی۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک کوثر هشتم و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای احسان دشتیانه به کدملی۰۰۸۱۸۲۷۵۴۷به نمایندگی شرکت سپهر کوثر شفق و شناسه ملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ بسمت مدیرعامل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند پ۹۳۰۶۲۳۵۸۸۵۳۲۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033205
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروی مسلح به شماره ثبت ۱۹۰۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۳۹۲۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۸/۶/۹۰ و تائیدیه شماره ۹۰۰۰۲ مورخه ۵/۱۰/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: احمدرضا رستمی به کدملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ و حسن سزاوار ذاکران به کدملی ۰۹۴۴۲۸۵۰۴۱ و سعید رضانشان به کدملی ۴۴۳۰۵۵۲۶۰۶ و پرویز جهاندیده به کدملی ۵۰۷۹۷۹۲۲۱۳ و نادر جعفرشقاقی به کدملی ۰۰۴۷۴۷۷۶۹۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محسن نبی پور به کدملی ۲۹۹۲۴۹۷۶۲۲ و داریوش خسروی به کدملی ۴۰۷۲۵۸۳۹۵۲ بعنوا اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. منوچهر دلفانی به کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ و محمد عزیزپور به کدملی ۴۹۸۹۵۴۰۷۸۶ و شرکت یکتا تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۵۱۲ به نمایندگی کریم برزگری مولان به کدملی ۰۰۴۸۳۵۵۷۷۱ به سمت بازرسان اصلی و نوروزعلی عقیلی به کدملی ۵۳۰۹۷۹۳۳۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۰ احمدرضا رسمتی به عنوان رئیس هیئت مدیره و حسن سزاوار ذاکران به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و پرویز جهان دیده به عنوان منشی هیئت مدیره شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء نادر جعفر شقاقی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۹۰ نام ناصر شهریاری به کدملی ۰۰۴۸۷۲۳۳۵۵ مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و سرمایه شرکت به مبلغ ۰۰۰/۲۶۰/۲۷۱/۶ ریال افزایش یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10208794
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مزرعه شبان با مسئولیت محدود بشماره ثبت۵۰۳۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۳۹۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بهمن اصلانی به کد ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸۶ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال افزایش داد. شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸ به نمایندگی پیمان نادری افشار با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۴ ریال افزایش داد. احمدرضا رستمی به کد ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهمن اصلانی و احمدرضا رستمی و شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین (به نمایندگی پیمان نادری افشار). موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ پیمان نادری افشار به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین به سمت رئیس هیئت مدیره و بهمن اصلانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا رستمی به سمت عضو هیئت مدیره و سیامک قلیچ خانی به کد ملی ۰۰۶۲۰۰۳۴۵۳ به سمت مدیرعامل خارج از شرکا انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10678634
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های سیب زمینی زرفام تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۸۶۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۸۸۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۹۰ پیمان نادری افشار به ش ملی ۱۲۸۴۹۹۲۴۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا رستمی به ش ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پویا صالح کیا به ش ملی ۲۵۹۰۸۱۹۴۲۰ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10796007
آگهی تصمیمات موسسه ناجی سازان امین به شماره ثبت ۱۷۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۳۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: بنیان تعاون ناجا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ به نمایندگی علی خان محمدی به کدملی ۲۸۰۱۰۴۸۹۷۶ و موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۴۸۰ به نمایندگی محمدرضا رزاقی مدبر به کدملی ۰۰۵۰۷۷۹۵۴۰ و احمدرضا رستمی به کدملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ و رحیم شاکی باهر به کدملی ۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ و امیرحسین صادقی به کدملی ۰۰۵۲۴۱۵۳۶۸. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928055
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی ۲۱۴۱۲۵۲۹۹۷ و آقای محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ و آقای احمد رضا رستمی به شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10989212
آگهی تصمیمات شرکت طب آریا نیکان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدماتی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمدرضا رستمی به کد ملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۳۹۲۲ و محمدرضا کیانی نیا به کد ملی ۰۰۵۸۹۸۳۰۹۰ و ناصر شهریاری به کد ملی ۰۰۴۸۷۲۳۳۵۵ و امیرهمایون قراگوزلو به کد ملی ۰۰۴۰۱۷۴۶۰۳ و کیارش اخترخاوری به کد ملی ۰۴۵۲۵۱۶۰۹۹ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۹ به تصویب رسید. احمدرضا رستمی بسمت رئیس هیئت مدیره، ناصر شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا کیانی نیا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046701
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۶۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۶۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه هوشیار ممیز به کدملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمدرضا رستمی به کدملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ و یوسف داودی به کدملی ۵۵۵۸۶۴۵۴۴۱ و ابوالفضل محمدی به کدملی ۰۳۸۵۸۷۵۰۷۱ به نمایندگی شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۳۶۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ احمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره، یوسف داودی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13850653
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی بازرگانی کاسپین یاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۲۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم میترا عین اللهی شکیبا، کدملی ۱۴۶۰۹۹۱۹۵۸ نماینده شرکت سپیدان گستر تکسا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا رستمی، کدملی: ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ نماینده شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۳۶۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۱۱۱۷۱۵۴۶۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک