اکبر هاشمیان

اکبر هاشمیان

کد ملی 1199105082
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584197
آگهی تغییرات در شرکت زرین سهام سبز سهامی خاصبشماره ثبت ۸۰۲ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۹۹۸۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۱/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و اصفهان امروز آگهی می‌گردد: ۱ آقایان خیراله سلیمیان ریزی کد ملی ۱۱۷۰۴۷۴۲۹۲ کدپستی ۸۴۷۱۷۱۴۳۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس سلیمیان ریزی کد ملی ۱۱۷۰۵۰۸۶۸۵ کدپستی ۸۴۷۱۷۵۴۳۱۶ بسمت نایب رئیس و اکبر هاشمیان کد ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ کدپستی ۸۱۸۴۶۶۷۶۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۱۰۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۱۸۱۶۴ رئیس ثبت لنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857917
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات معدنی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۰۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر هاشمیان بشماره ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای بهمن یاراسلامی به شماره ملی ۳۱۳۰۸۰۳۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۳۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007660
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آتی ساز بازار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۸۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ بسمت بازرس اصلی و اکبر هاشمیان به ش ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۳۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129657
آگهی تصمیمات در شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲ و ۶/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ بنمایندگی اصغر سنایی فر کد ملی ۱۲۸۳۴۰۹۶۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرتیک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰ بنمایندگی سعید ابراهیم زاده کد ملی ۱۲۸۷۹۸۴۵۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جهان پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۹۶۲۹ بنمایندگی محمد کاظم مفتح زاده کد ملی ۱۹۳۰۰۴۹۴۴۷ و شرکت درریز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۰۵۲۱ بنمایندگی حبیبعلی تقی زاده کد ملی ۲۱۶۱۳۵۹۲۴۱ و شرکت توکافولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی مرتضی جعفری با کد ملی ۴۶۷۹۳۳۷۷۳۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و داود شریفیان کد ملی ۱۲۸۸۹۶۸۷۳۶ و کدپستی ۸۱۷۸۶۶۳۹۸۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آئین تراز آریا با کد ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ و اکبر هاشمیان با کد ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. آقای داود شریفیان بعنوان مدیر جدید شعبه کیش انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۳۱۱۲۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135606
آگهی تغییرات در شرکت صنایع ورقهای پوشش دار تاراز چهار محال سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۹۱۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید. ۲ موسسه حسابرسی آئین تراز آریا شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و اکبر هاشمیان کد ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۰۲۴۶۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159254
آگهی تصمیمات شرکت منحله در حال تصفیه خدماتی آب و خاک اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۳۰۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۵۹۶۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت تصفیه مورخ ۸/۴/۹۲ آقایان مهرداد رومی به کد ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲، محسن برومند به کد ملی ۱۶۵۱۷۴۷۷۱۷، اکبر هاشمیان به کد ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ بسمت اعضای هیئت تصفیه و مجتبی حیدری فروشانی به کد ملی ۱۱۴۱۴۶۸۹۵۶ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب شدند و هیئت تصفیه از بین خود محسن برومند را بعنوان مدیر تصفیه و مهرداد رومی و اکبر هاشمیان را بعنوان اعضای اصلی هیئت تصفیه انتخاب و کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت تصفیه و با مهر شرکت معتبر است و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۷۳۳۴۸۰۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339848
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت فولاد کوشان سهامی خاص شماره ثبت ۹۳۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۴۱۹۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۸ و ۲۱/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ احمد کارگهی کد ملی ۰۰۴۳۶۶۴۲۲۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد توکلی کد ملی ۱۲۶۲۴۲۲۹۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد ملکی فر کد ملی ۱۲۸۶۴۶۸۷۰۱ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره، حبیب علی تقی زاده کد ملی ۲۱۶۱۳۵۹۲۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، اصغر روان بخش کد ملی ۱۲۸۶۴۰۱۷۳۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدآور شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات بامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آئین تراز آریا کد ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس، اکبر هاشمیان کد ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۳۰/۸/۹۱ تصویب شد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به ابتدای خیابان میر جنب بانک ملت پلاک ۴۱۴ طبقه دوم کدپستی ۸۱۷۵۶۱۳۴۵۵ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۸۰۶۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603724
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر هاشمیان به کدملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۱۲۸۹۹۱۷۸۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610805
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدماتی پیشگامان صنعت فولادجی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۱۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۳۴۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای اکبر هاشمیان با کدملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۳۰۶۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610811
آگهی تغییرات شرکت آتیه فولاد معدن پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۴۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای اکبر هاشمیان به شماره ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ شرکت آتیه فولادنقش جهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۷ و شرکت فولاد زاگرس چهارمحال سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۸۰۳۱۰ و شرکت پارس فولاد مبین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۴۹۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690423
آگهی تغییرات شرکت پارس فولاد مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبرهاشمیان ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۸۸۱۷۶۴۹۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722495
آگهی تغییرات شرکت تراز پایه نور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۶۱۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای بهرام عبادپور به ش. م ۱۴۶۵۲۹۹۳۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر نور آتی به ش. م ۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محسن محمدی به ش. م ۰۵۳۳۱۶۳۲۴۲ به نمایندگی از شرکت پویش داده کاربردار فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۸۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا کامرانی جویمند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت شیرآلات (بهداشتی) قو سفید پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۸۷۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای مهدی ستوده به ش. م ۴۴۹۹۶۵۲۰۸۰ به نمایندگی از شرکت فولاد کویر دامغان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۰۱۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد نعیمی ابیانه به ش. م ۱۲۳۹۷۲۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت آژند ساخت بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۰۴۰۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء به اتفاق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر برنامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر هاشمیان به کدملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۵۷۸۸۵۲۴۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746054
آگهی تصمیمات شرکت آهن فولاد کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۱۳۵ شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۰۲۳۲۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ و آقای اکبر هاشمیان به کد ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003219
آگهی تاسیس شرکت ابتکار پویای ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تحت شماره ۴۳۰۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل خرید و فروش کالا، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی ـ اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت ـ انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، مشارکت در سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی ـ انجام طرحهای اقتصادی از جمله طرحهای تولیدی، معدنی، بازرگانی و خدماتی، اخذ نمایندگی شرکت های دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، پلاک ۶۹، طبقه دوم ـ کدپستی ۱۹۱۱۸۳۴۷۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به سه میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سه میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲/۱۰۴۳/۳۰۰ مورخ ۲۲/۷/۹۱ نزد بانک تجارت شعبه بورس کالا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت آتیه فولاد معدن پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدرضا شفیعی جندقی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت توسعه تابان اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حمیدرضا نوربخش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی درود سهامی خاص با نمایندگی آقای علی نجفی مقدم به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای مهدی قلعه خندابی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۴۴۷۷۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضای ۲ نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای اکبر هاشمیان به شماره ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009972
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا ثبت شده به شماره ۲۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی سالیانه شرکاء مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر در موسسه نامبرده به عمل آمده است: اکبر هاشمیان به شماره ملی۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ و کدپستی۸۱۸۴۵۵۷۶۷۱ به سمت مدیرعامل و اصغر حمصیان اتفاق به شماره ملی۱۲۸۶۴۱۷۰۲۳ و کدپستی۸۱۶۳۸۶۳۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عطا ءاله برنا به شماره ملی۱۲۸۴۴۳۳۵۶۰ و کدپستی۸۱۶۸۶۹۴۱۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان حسابرس موسسه برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های موسسه تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۰/۷/۸۹ تصویب شد. ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: گزارش هایی که در مورد انجام خدمات حرفه‌ای به صاحبکار ارائه می‌شود باید توسط حداقل دو نفر از شرکاء یا یک نفر از شرکاء و یکی از حسابداران رسمی که تمام وقت در استخدام موسسه بوده و مسئولیت انجام کار را بر عهده داشته‌اند امضاء و ممهور به مهر موسسه انتشار یابد. عبارت ذیل به ماده ۲۷ مکرر اساسنامه اضافه گردید: حسابرسی موسسات حسابرسی توسط یکدیگر به صورت متقابل مجاز نخواهد بود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361750
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات بیمه‌ای ایثارگران کوشای مبارکه سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۹۷۸۱۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ (منضم به آگهی مورخ ۲۶/۰۱/۹۱ مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی) تصمیمات زیر در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می‌گردد: ۱. گزارش سود و زیان، ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ توسط هیئت مدیره شرکت مطرح و پس از قرائت گزارش بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت. ۲. شرکت حمل و نقل ایثارگران فعال (سهامی خاص شماره ثبت ۵۷) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۷۲۷۸، شرکت ایثارگران یادگار (سهامی خاص شماره ثبت ۱۹) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۳۳۳۵، شرکت ایثار سهام مبارکه (سهامی خاص شماره ثبت ۷۸) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۲۸۵۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۳. آقای اکبر هاشمیان فرزند عبدالعلی به کد ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۴. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ۵. هیئت مدیره از میان خود آقای غلامحسین احمدی به کد ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به نمایندگی از طرف شرکت حمل و نقل ایثارگران فعال (سهامی خاص شماره ثبت ۵۷) را بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هادی کریمی به کد ملی ۵۴۱۹۵۲۶۷۵۱ از طرف شرکت ایثار سهام مبارکه (سهامی خاص شماره ثبت ۷۸) را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به آقای قاسمعلی زینلی به کد ملی ۵۴۱۹۱۲۲۵۳۷ از طرف شرکت ایثارگران یادگار (سهامی خاص شماره ثبت ۱۹) را بسمت مدیرعامل انتخاب کردند. ۶. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای آقای قاسمعلی زینلی بعنوان مدیرعامل و آقای غلامحسین احمدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای هادی کریمی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11047283
آگهی تغییرات شرکت تجارت ریلی پارت سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۴۰۲۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۳۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر هاشمیان به شماره ملی۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم محبوبه اسماعیلی به شماره ملی۲۹۹۲۲۴۱۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۳۱/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076232
آگهی تغییرات شرکت ناوگان ریل الوند نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۸۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آیین تراز آریا به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای اکبر هاشمیان به کد ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۲۶۳۰۵۲۵۸۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362093
آگهی تغییرات دانشگاه شیخ بهائی اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۷۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر زعفرانی به کدملی۱۲۸۶۳۶۴۶۳۹ به عنوان رئیس موسسه و آقای علی اکبر محمدی حسن آبادی به کدملی ۵۴۱۹۳۲۳۹۴۱ به عنوان خزانه دار و آقای اکبر هاشمیان به کدملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان حسابرس به مدت ۴ سال انتخاب شدند. آقایان جعفر زعفرانی، علی اکبر محمدی حسن آبادی، محمد حسن تحریریان بمنظور گشایش حساب‌های دانشگاه و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه و حق برداشت (به مدت ۴ سال) تعیین شدند و کلیه سندهای مالی و برداشت از حساب‌های دانشگاه نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صندوق‌های قرض الحسنه با دو امضا از سه امضا افراد مذکور همراه با مهر دانشگاه معتبر است. ش۹۵۱۲۲۶۸۳۴۱۸۸۶۶۱اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610345
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۷۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷ و شماره ثبت ۲۹۹۰۵ به نمایندگی آقای سیدعلی شمسی نیا به شماره ملی ۶۵۱۹۴۲۷۲۸۴ و شرکت پارس فولاد مبین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰ و شماره ثبت ۳۱۶۶۸۱ به نمایندگی آقای حسین حصاری به شماره ملی ۰۶۸۰۴۵۴۲۱۷ و شرکت فولاد زاگرس چهارمحال به شماره ملی ۱۰۳۴۰۰۸۰۳۱۰ و شماره ثبت ۷۵۰۴ به نمایندگی آقای علی فرخنده به شماره ملی ۰۹۴۰۴۳۷۹۷۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ و شماره ثبت ۲۳۴۹ به نمایندگی آقای اکبر هاشمیان به شماره ملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و شماره ثبت ۵۰۸ به نمایندگی آقای سیدمنصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۶۲۵۷۸۵۷۳۲۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229411
آگهی تغییرات شرکت دانا فولاد سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۱۸۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۵۰۸ با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ (آقای سیدمنصور یزدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شماره ثبت ۲۳۴۹ و با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ (به نمایندگی آقای اکبر هاشمیان به کدملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای دوره منتهی به ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. شرکتهای آتیه فولاد نقش جهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷ (به نمایندگی عزت اله دوروش به شماره ملی ۱۹۱۱۳۲۲۷۸۸)، فولاد گستران هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸ (به نمایندگی سیدمحمدرضا شفیعی جندقی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۰۹۷۴) و آقای محمدرضا همتی به کدملی ۰۰۵۶۴۵۶۷۸۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار پیام استان سمنان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۷۰۲۳۷۴۴۵۸۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک