النازسادات غافرین

خانم النازسادات غافرین

کد ملی 0011755733
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12671612
آگهی تغییرات شرکت پارسه سازان اندیشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۵۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرنوش کرمی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۵۵۸ به سمت بازرس اصلی وخانم النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۰۳۴۴۹۸۲۷۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846817
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اروین سازان امرتات درتاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۲۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۲۵۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی،پیمانکازی صنعت ومعدن،کشاورزی،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز) و شبکه های گازرسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: آیت الله کاشانی خیابان نجف زاده فروتن کوچه حبیب الله زاده پلاک ۱۲ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۲۶/ص۹۵/ ۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیده زهره غافرین کدملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره النازسادات غافرین کدملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا مقیمی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۰۴۵۲۸ به عنوان بازرس اصلی. حمیدرضا ابراهیمی زاده قهرود به شماره ملی ۰۰۶۸۶۰۳۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۲۲۳۲۰۸۳۵۳۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846840
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن ویژن درتاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۲۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۲۶۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل)و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز) و شبکه های گازرسانی وتاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: آیت الله کاشانی ـ خیابان نجف زاده فروتن ـ کوچه ی حبیب الله زاده ـ پلاک ۱۲ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۳/ص۹۵/ ۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیده زهره غافرین کدملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره الناز سادات غافرین کدملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: امیرحسام اسماعیلی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۱۰۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی. احمد حیدربیگی به شماره ملی ۰۰۸۴۷۱۵۲۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۲۲۱۳۱۶۳۶۷۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876105
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایستا گستر امرتات درتاریخ ۵/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۱۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پیمانکاری ـ انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایت الله کاشانی ـ خیابان نجف زاده فروتن ـ کوچه ی حبیب الله زاده ـ پلاک۱۲ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۰ / ص ۹۵ / ۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سیده زهره غافرین ک م ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم الناز سادات غافرین ک م۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجتبی رضایی کاشکی به شماره ملی ۲۵۹۶۲۰۳۵۰۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا ابراهیمی زاده قهرود به شماره ملی ۰۰۶۸۶۰۳۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۵۸۳۷۲۳۲۷۵۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876127
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ ایساتیس درتاریخ ۵/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۳۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایت الله کاشانی ـ خیابان نجف زاده فروتن ـ کوچه ی حبیب الله زاده پلاک ۱۲ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۴ / ص ۹۵ / ۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سیده زهره غافرین ک م ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم الناز سادات غافرین ک م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی صفری به شماره ملی ۴۴۱۰۷۷۵۱۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد حیدر بیگی به شماره ملی ۰۰۸۴۷۱۵۲۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۵۶۱۴۳۷۱۴۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876431
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران بتن ارگ درتاریخ ۰۵/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۷۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان گلها بلوار خیابان شهید میرزابابایی پلاک۱۱۶ طبقه۳ واحد۸ کدپستی ۱۴۷۶۷۷۳۳۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۴۰۵۱۷۱۸۲۵۱۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876663
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسکن سازان ویانا درتاریخ ۰۵/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۱۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش و صادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مرکز اصلی شرکت: ایت الله کاشانی ـ خیابان نجف زاده فروتن ـ کوچه ی حبیب الله زاده ـ پ ۱۲ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵ / ص ۹۵ / ۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: الناز سادات غافرین ک م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم سیده زهره غافرین ک م۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی معصومی به شماره ملی ۵۴۵۸۸۲۶۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا ابراهیمی زاده قهرود به شماره ملی ۰۰۶۸۶۰۳۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۵۱۴۷۴۴۷۹۶۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876692
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ ویانا درتاریخ ۰۵/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۱۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیرزمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی وخصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقدقرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایت الله کاشانی ـ خیابان نجف زاده فروتن ـ کوچه ی حبیب الله زاده پلاک ۱۲ کدپستی۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱/ص۹۵/۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم الناز سادات غافرین ک م۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم سیده زهره غافرین ک م ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی صفری به شماره ملی ۴۴۱۰۷۷۵۱۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد حیدربیگی به شماره ملی ۰۰۸۴۷۱۵۲۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۵۷۶۹۱۳۸۴۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945052
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان اسپیدار در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۹۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۵۵۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.) انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل) وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود) مرکز اصلی شرکت: ایت الله کاشانی ـ بلوار اباذربعد از کوچه مقداد پلاک ۶۶ طبقه همکف ـ واحد ۴ کدپستی ۱۴۷۱۷۳۳۵۳۱۵) سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۴۰/ص۹۵/۲۶۱ مورخ ۲/۵/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.) اولین مدیران شرکت: خانم ها: النازسادات غافرین ک.م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به عنوان مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و سیده زهره غافرین ک. م ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.) دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه) بازرس اصلی و علی البدل: قای علی صفری به شماره ملی ۴۴۱۰۷۷۵۱۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی براتعلی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۷۰۱۹۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.)) روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۵۱۲۳۸۴۴۵۳۸۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945160
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آکام سازان رستاک در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۹۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۵۶۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.) موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل) وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود) مرکز اصلی شرکت: بلوار اشرفی اصفهانی بعداز خیابان گلستان شرقی پلاک ۲۸۳ ساختمان قصر پونک طبقه ۳ واحد ۱۳ کدپستی ۱۴۶۹۶۱۴۷۵۵) سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۸/ص۹۵/۲۶۱ مورخ ۲/۵/۹۵ نزد بانک پاسار گاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.) اولین مدیران شرکت: خانم ها: النازسادات غافرین ک. م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به عنوان مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و سیده زهره غافرین ک. م ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.) دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه) بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیرحسام اسماعیلی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۱۰۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای مصطفی براتعلی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۷۰۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.) روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۵۱۲۴۷۳۶۶۵۸۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996105
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران عرش دیاموند درتاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۶۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۹۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ، نفت ، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی موسسات مالی و اعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار عدل خیابان شهید میرزابابایی پلاک ۴ ساختمان سبز طبقه ۱ کدپستی ۱۴۷۶۷۷۵۴۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۵/ ص۹۵ / ۲۶۱ مورخ ۲/۵/۹۵نزد بانک پاسارگادشعبه شمس آبادپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیده زهره غافرین به شماره ملی۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره الناز سادات غافرین منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محسن شاطری به شماره ملی ۰۵۳۴۶۷۰۰۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مرجان اسحاقی اشتیانی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۲۱۴۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۶۰۹۸۲۵۵۲۲۱۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996121
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آکام سازان امرتات در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۹۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیرزمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) وشبکه های گازرسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران آیت الله کاشانی ـ بلوار اباذر بعد از کوچه مقداد پلاک ۶۶ ـ طبقه همکف ـ واحد ۴ کدپستی ۱۴۷۱۷۳۵۳۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۴۶/ص۹۵/۲۶۱ مورخ ۲/۵/۹۵ نزد بانک پاسازگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: الناز سادات غافرین ک م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیده زهره غافرین ک م۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای الناز سادات غافرین به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای الناز سادات غافرین بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی بشرح ذیل انتخاب شدند آقای علی صفری به شماره ملی ۴۴۱۰۷۷۵۱۷۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای مصطفی براتعلی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۷۰۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۰۹۱۱۶۳۷۸۶۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069042
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی پل رهنما در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۳۳۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیرزمینی، پیمانکازی صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خ شهید مجید قبادی بل فردوس پلاک ۵۴ طبقه ۱ واحد ۴ کدپستی ۱۴۸۱۷۷۳۹۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۷/۹۵ص/۲۶۱ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره الناز سادات غافرین به شماره ملی۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره نادر سلیمانی به شماره ملی ۱۵۵۲۰۱۶۳۷۴ بسمت مدیرعامل (خارج ازشرکاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره سیده زهره غافرین منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حجت اله میرزایی به شماره ملی ۳۳۲۹۸۸۲۳۵۲ به عنوان بازرس اصلی. احمد حیدر بیگی به شماره ملی ۰۰۸۴۷۱۵۲۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.). پ۹۵۰۷۱۹۹۹۵۸۷۲۱۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321682
آگهی تغییرات شرکت راه و ابنیه بانژ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۶۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم شرفی خسمخی به کدملی:۲۶۶۸۲۱۴۶۴۵ باپرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت. جبار بهرام پور به کدملی ۰۰۳۴۹۷۸۶۲۳ باپرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت و بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت. بنابراین لیست شرکاء ومیزان سهم الشرکه که هریک پس از افزایش به شرح می‌باشد. ابراهیم شرفی خسمخیبه کدملی۲۶۶۸۲۱۴۶۴۵ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال النازسادات غافرین به کدملی۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال جبار بهرام پور به کدملی۰۰۳۴۹۷۸۶۲۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال نوبر رضایی به کدملی۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به موضوع فعالیت شرکت (انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، پخش، خرید و فروش، واردات و صادرات، کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکها و موسسات دولتی و خصوصی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و تولید کلیه محصولات پلاستیکی، پلیمری، لاستیکی، انواع نایلون، نایلکس، مشما و محصولات پلاستیکی، تزریقی و بادی و راه اندازی کارخانجات و نصب هرگونه ماشین آلات، مرتبط با موضوع فعالیتی شرکت، در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید) بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۱۲۰۳۷۸۱۶۹۶۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328574
آگهی تغییرات شرکت داتیک صنعت اکسین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۶۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ساسان جمشیدیان کدملی ۴۸۱۹۰۵۸۲۱۵ فرزند ولی ش ش ۵۶۷ متولد ۰۳ر۱۲ر۱۳۴۷ با پرداخت مبلغ ۹۹۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ایلین جمشیدیان کدملی ۱۷۵۱۴۲۶۹۶۳ فرزند مرتضی ش ش۴۳۶۲ متولد ۰۲ر۱۲ر۱۳۵۴ با پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: خانم الناز سادات غافرین کدملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ دارنده ۹۸۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مرجان اسحاقی آشتیانی کدملی۰۰۷۹۴۲۱۴۹۰ دارنده ۲۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ساسان جمشیدیان کدملی ۴۸۱۹۰۵۸۲۱۵ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ایلین جمشیدیان کدملی ۱۷۵۱۴۲۶۹۶۳ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه به موضوع شرکت عبارت تهیه و توزیع مواد شیمیایی ساختمان , آب بندی و تعمیرات و مقاوم سازی سازه‌های بتنی، انجام موضوعات پس از اخذ مجوزات لازم در صورت نیاز الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۱۲۰۸۳۶۹۸۲۵۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409842
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن سیویل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نوبررضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. - خانم النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد - حسن میر احمدی به شماره ملی ۴۲۱۹۷۹۳۵۳۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - فرامرز جعفرنژاد به شماره ملی ۲۷۲۱۵۰۷۰۰۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۲۱۲۹۸۴۲۰۰۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467283
آگهی تغییرات شرکت بانژ دژ اقلیم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: «انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید توزیع بسته بندی پخش خرید و فروش واردات و صادرات، کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکها و موسسات دولتی و خصوصی. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید و فروش و تولید کلیه محصولات پلاستیکی پلیمری لاستیکی انواع نایلون نایلکس مشمع و محصولات پلاستیکی تزریقی و بادی و راه اندازی کارخانجات و نصب هرگونه ماشین آلات مرتبط با موضوع فعالیتی شرکت ودر صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم» آقای مرتضی جعفری پور فرزند حسین به ش ش ۴۷۳۳ متولد۳۰/۰۵/۱۳۶۳ صادره از تهران به کدملی۰۰۷۴۴۹۷۵۳۷ باپرداخت مبلغ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. خانم مریم جعفری پور فرزند حسین به ش ش۱۰۵متولد۲۰/۰۶/۱۳۵۷صادره از فریدونشهر به کدملی ۱۱۲۹۶۱۱۶۰۴ باپرداخت مبلغ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه که هریک پس از افزایش به شرح می‌باشد. آقای نوبر رضایی به سشماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال خانم مریم جعفری پور به شماره ملی ۱۱۲۹۶۱۱۶۰۴ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال خانم النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ دارنده۹۹۰۰۰۰ ریال آقای مرتضی جعفری پور به شماره ملی۰۰۷۴۴۹۷۵۳۷ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۳۲۲۷۸۵۳۰۲۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610338
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی پل باستان درتاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۵۲۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۵۶۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی،پیمانکازی صنعت ومعدن،کشاورزی،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز)وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-سعادت آباد-بلوار شهید محمد مهدی فرحزادی-بلوار سرو غربی-پلاک ۷۲-مجتمع سروناز-طبقه زیر زمین-- کدپستی ۱۹۹۸۹۹۴۶۵۳ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی فیش به شماره ۶۱۴/۹۵ /ص ۲۶۱ مورخه ۱۰/۱۲/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهام داران می باشد. اولین مدیران: النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره -محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرام عالمی ولیک چالی به شماره ملی ۲۰۹۲۰۹۴۱۰۶ (خارج از اعضاء)به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء الناز سادات غافرین منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه رحمان عادلی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۸۷۷۴۸ به سمت بازرس علی البدل و علی پیرهادی به شماره ملی ۱۸۱۹۶۴۲۰۹۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۲۵۴۳۱۳۷۰۱۵۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651517
آگهی تغییرات شرکت ماندگار سازان آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعد آور شرکت ازقبیل چک وسفته وبروات و قرار دادها وعقود اسلامی واوراق شهرداری هریک از فرزاد میرزایی با کدملی ۳۳۲۹۷۶۲۱۰۱ والناز سادات غافرین با کدملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۸۱۴۸۹۴۲۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729642
آگهی تغییرات شرکت عمران سازان بانژ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الناز سادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید نوبر رضائی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: ندا رضوان خواه گلسفیدی به شماره ملی ۰۰۸۲۰۷۱۷۳۱ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال حسین وفا به شماره ملی ۱۶۴۰۰۴۸۷۶۶ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۹۰۴۹۷۳۲۷۰۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734104
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن آکام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهدیه الادونی به شماره ملی۰۰۶۷۸۵۵۷۴۱ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای فرهاد قاسمی به شماره ملی ۰۰۶۴۹۱۰۹۱۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید میزان سهم الشرکه بعد ازافزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: الناز سادات غافرین به کد ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال علی رضا کرد به کد ملی ۳۹۶۲۵۲۳۴۹۹ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال مهدیه الادونی به کد ملی ۰۰۶۷۸۵۵۷۴۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال فرهاد قاسمی به شماره ملی ۰۰۶۴۹۱۰۹۱۱ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۹۰۷۹۱۶۹۵۱۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785773
آگهی تغییرات شرکت عمران عرش آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۰۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۱۳۷۷۴۰۶۸۸۱ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹۹۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: خانم مهسا کمال الدینی ک. م ۳۱۱۱۰۷۱۰۶۵ مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم النازسادات غافرین ک. م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی نجفی ک. م ۱۳۷۷۴۰۶۸۸۱ مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۰۰۶۹۹۸۱۴۹۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره نیاز راد درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۰۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۳۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن ،کشاورزی ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز)وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید سید محمد موسوی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ـ ۷۵۹ ـ طبقه سوم ـ واحد غربی کدپستی ۱۴۵۱۶۳۳۸۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۷۲/۲۶۱/۹۶ مورخ ۲۵/۱۰/۹۶ از بانک آینده شعبه کاشانی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هومن ثریایی آذر به شماره ملی ۱۵۵۲۸۳۶۳۰۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی سایر نامه های عادی و اداری با امضاء النازسادات غافرین منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نادر سلیمانی به شماره ملی ۱۵۵۲۰۱۶۳۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای شهرام عالمی ولیک چالی به شماره ملی ۲۰۹۲۰۹۴۱۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۰۳۷۳۶۵۶۶۴۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985898
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه دیاموند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۲۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کرمی به شماره ملی ۰۰۱۷۳۰۵۸۶۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران واعضای هیات مدیره)، آقای علی امانی به شماره ملی ۵۹۳۹۸۴۴۵۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مانلی اردبیلی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۲۴۶۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱به سمت بازرس اصلی وخانم الناز سادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۹۲۱۵۵۲۶۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214630
آگهی تغییرات شرکت فولاد پایه شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حاتم شریفی به شماره ملی ۵۱۴۹۸۷۸۲۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید شریفی به شماره ملی ۲۲۹۸۳۱۲۱۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، حمیدرضا رخصتیوند به شماره ملی ۲۲۹۸۲۱۰۶۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ و محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب پردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای حاتم شریفی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۱۹۰۶۶۱۱۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381273
آگهی تغییرات شرکت لاویسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت بازرس اصلی وخانم فرنوش کرمی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۵۵۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۲۹۹۰۲۰۸۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک