عباس اسماعیلی

آقای عباس اسماعیلی

کد ملی 1141644940
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 559842
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فرد طلائی سپاهانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۵۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۹۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۴۷۳۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562958
آگهی تصمیمات در شرکت شهرآوران اسپادانا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۵۷۴۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل به اتفاق آرا در شرکت اتخاذ گردید ۱ موسسه حسابرسی امجدتراز (حسابدران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای عباس اسماعیلی به کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است ۲ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان کاوه مقابل دبیرستان سادات جنب کوچه بوستان مجتمع تجاری ماه نوش ورودی سی طبقه سوم واحد ۴۵ کدپستی ۸۱۴۸۹۹۸۷۵۸ و شماره تلفن ۰۳۱۱۹۵۱۳۲۹۸ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ تکمیل گردید ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۱۸۴۹۷۷رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672412
آگهی تصمیمات شرکت مبتکران فولاد آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۴۱۴۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمد توکلی اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۸۱۴۷۸۶۴ و کدپستی ۸۱۸۴۸۱۴۵۱۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای پیوند خیام باشی با کد ملی ۱۲۸۸۱۴۰۲۳۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۳۶۹۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان خیام باشی با کد ملی ۱۲۸۴۸۲۲۳۵۴ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۴۸۴۸ بسمت نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا و یا امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرسی امجد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بازرس اصلی و حسابرس و عباس اسماعیلی با کد ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۸۹۴۷۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672413
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سازان حقیقی سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۴۹۶۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای پیمان خیام باشی با کد ملی ۱۲۸۴۸۲۲۳۵۴ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۴۸۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم الهام فرقدانی چهارسوقی با کد ملی ۱۲۸۲۸۸۸۲۰۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۴۸۴۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ندا شیخ سجاد با کد ملی ۱۲۸۲۸۷۰۰۹۴۷ و کدپستی ۸۱۷۸۷۶۷۵۷۱ بسمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پیمان خیام باشی منفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بازرس اصلی و حسابرس و عباس اسماعیلی به کد ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۸۹۶۷۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947851
آگهی تغییرات موسسه تدبیر گران شاخص اندیش به شماره ثبت ۳۰۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین ملکیان به شماره ملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اوراق تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود. در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۱۰۵۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193128
آگهی تصمیمات در شرکت فرا بازار اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۲۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۹۷۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: ۱ سید محمد حسین رضوی الغروی به کد ملی ۱۲۸۵۲۸۲۰۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره سید علیرضا طالقانی اصفهانی به کد ملی ۱۲۸۰۳۵۲۳۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شهریار پور صحت به کد ملی ۱۲۸۱۰۰۳۹۹۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سید مجید رضوی الغروی به کد ملی ۱۲۸۰۹۲۷۴۴۵ سید نصیرالدین رضوی الغروی به کد ملی ۱۲۹۰۴۸۷۴۷۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ عباس اسماعیلی به کد ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۹۱ تصویب شد. ۳ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان کاخ سعادت آباد شرقی ساختمان کیان طبقه اول واحد ۴ کدپستی ۸۱۶۴۷۶۶۷۸۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۴ تعداد اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ۲۳ اساسنامه به پنج نفر تغییر یافت. ۵ ماده ۱۱ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح شد. ۶ موضوع شرکت ماده دو اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: ماده دو اصلاحی: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد انجام هرگونه فعالیت در زمینه بازرگانی خرید فروش صادرات واردات هرگونه کالا خدمات تهیه و تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز صنعتی بازرگانی بالاخص تهیه تولید فرآوری انواع سنگ‌های گرانیت تراورتن مرمریت همچنین اکتشاف بهره برداری و استخراج از معادن سنگهای یاد شده اخذ هرگونه وام و اعتبار تسهیلات بانکی از بانکها موسسات داخلی و خارجی مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق اهداف شرکت انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در انواع مناقصات و مزایدات داخلی خارجی مشارکت سرمایه گذاری در سایر شرکتها نیز اخذ و اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی در داخل و خارج از کشور یا تاسیس شعبه در راستای تحقق اهداف شرکت پس از کسب مجوزهای لازم. ۷ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۴ ماده و ۲ تبصره تصویب جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۶۶۸۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208852
آگهی تصمیمات در شرکت پترو بهمن نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۰۸۰۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۸/۷ و ۱/۸/ و ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ فاطمه کوراوند کد ملی ۱۸۴۱۸۱۶۵۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و لیلا ریاحی چلوانی کد ملی ۴۶۲۱۷۵۲۶۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشار درویشی خوشالانی کد ملی ۲۷۵۴۹۹۹۴۷۷ بسمت مدیرعامل و برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ و عباس اسماعیلی کد ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ ماده اصلاحی: مرکز اصلی شرکت در اصفهان به امیریه کوچه گل سرخ ساختمان آریا طبقه اول واحد یک کدپستی ۸۱۷۴۸۱۵۷۸۱ انتقال یافت. ۴ موارد زیر به موضوع شرکت ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید: ثبت موضوع شرکت بمنزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. انجام هر گونه فعالیت در زمینه بازرگانی خرید و فروش، شرکت در انواع مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، تامین و تجهیز کلیه لوازم و قطعات فنی ماشین آلات پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۷/۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۵۵۵۴۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212650
آگهی تغییرات شرکت رنگین نخ معین گرمسار (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۲۷۹۶۵
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ آقای امیدعلی معین کلو به شماره ملی ۱۷۱۸۳۷۷۳۳۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد معین کلو به شماره ملی ۱۷۸۳۷۷۳۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی معین کلو به شماره ملی ۰۰۸۴۴۰۷۸۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (آقای امیدعلی معین کلو) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۲۰۷۱۵ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406112
آگهی تغییرات شرکت فرآیند پاس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۵۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به کد ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۹۲۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540368
آگهی تغییرات شرکت عیار بتن آبتین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۶۱۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کوهی حبیبی بشماره ملی ۴۶۲۱۵۶۶۰۱۶ کدپستی ۸۱۷۵۷۱۷۵۶۳ خانم ندا اذری بشماره ملی ۴۶۲۱۵۶۹۲۳۶ کدپستی ۸۱۷۵۷۱۷۵۶۳ و خانم سحر اذری بشماره ملی ۴۶۲۱۵۸۰۱۶۷ کدپستی ۸۱۷۵۷۱۷۵۶۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تدبیر گران شاخص اندیش (حسابداران رسمی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸) شماره ثبت ۳۰۴۱۳ کدپستی ۸۱۶۴۷۱۳۳۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به کد ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ کدپستی ۸۱۶۴۷۱۳۳۷۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه‌های مالی سالهای ۹۰ و ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۲۲۵۰۴۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540431
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پیشگام دامپرور سپاهان سهامیخاص به شماره ثبت ۴۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۸۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۸۵۱۵۹ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592344
آگهی تغییرات شرکت فرآور فولاد نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به سمت بازرس اصلی و عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۹۵۴۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592423
آگهی تغییرات شرکت مبین طاها انتخاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ثبت ۳۰۴۱۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۶۳۵۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592426
آگهی تغییرات شرکت حایر انتخاب نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۶۳۹۶۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592427
آگهی تغییرات شرکت کیا صنعت کاران آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۰۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۶۴۰۲۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593055
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی نوآوران گسترش آبرسانی سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال ۱۳۹۱ شرکت تصویب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۱۲۹۳۸ رییس اداره ثبت شرکتهای تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614345
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهینه سازان هوشمند ساختمان بهسا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۴۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی تدبیر گران شاخص اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی با کدملی۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۴۹۸۶۱۳۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657097
آگهی تغییرات شرکت پردیس صنعت زنده رود سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۲۴۲۲۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664713
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سینا فرآور اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۶۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم مومنی هرندی به شماره ملی ۵۶۵۹۷۰۱۵۶۶ و حسین مهدوی به شماره ملی ۴۱۷۲۶۴۳۲۴۸ و فاطمه امینی هرندی به شماره ملی ۱۲۸۸۱۰۳۲۱۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۵۱۹۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665205
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایمنی امید اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۷۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب رسید. ش۹۳۰۷۲۴۹۸۴۳۱۲۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10348774
آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی امجدتراز حسابداران رسمی ثبت شده به شماره ۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۱۳۸۹ تغییرات زیر در موسسه نامبرده به عمل آمده است: ۱ آقایان محمدحسین واحدی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۷۹۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر بهنیا به شماره ملی ۱۲۸۴۴۸۹۳۴۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ۵ سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به عنوان حسابرس سال ۱۳۸۹ موسسه انتخاب گردید. ۲ آقای محمدحسن واحدی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۴۳۵۷۱ و کدپستی ۸۱۹۸۶۷۳۱۷۱ خارج از اعضای هیئت مدیره را به سمت مدیرعامل موسسه تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است. صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734427
آگهی تصمیمات در شرکت بازرگانی فرد طلایی زنده رود سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۳۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۷۶۲۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۱/۸ و ۷/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان عزیزاله سوفسطایی به کد ملی ۱۲۸۴۴۷۲۸۲۵ و کدپستی ۸۱۶۴۷۵۶۸۳۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی کردگار به کد ملی ۱۱۹۹۰۲۵۰۲۱ و کدپستی ۸۱۴۹۸۴۴۴۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز شریعتی به کد ملی ۱۲۰۹۵۴۳۸۰۱ و کدپستی ۸۱۴۳۱۸۶۶۱۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و آقای عباس اسماعیلی به کد ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان توحید حد فاصل پل ابوذر و چهار راه توحید ساختمان سایه طبقه سوم واحد پنجم کدپستی ۸۱۷۳۶۵۵۳۶۸ انتقال یافت. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۹/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11058352
آگهی تصمیمات در شرکت آسیا سازان مدرن طرح سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۲۹۳۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳ و ۱۱/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای پیمان خیام باشی به کد ملی ۱۲۸۴۸۲۲۳۵۴ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۴۸۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم پرتو خیام باشی به کد ملی ۱۲۸۲۸۳۶۰۴۸ و کدپستی ۸۱۷۳۶۳۶۹۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا خیام باشی به کد ملی ۱۲۸۶۶۸۰۰۵۰ و کدپستی ۸۱۶۳۷۱۴۴۷۱ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت یا امضاء مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای عباس اسماعیلی به کد ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ و کدپستی ۸۱۶۳۹۳۴۵۹۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034448
آگهی تغییرات شرکت پارس کیهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۶۹۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ و شماره ثبت ۳۰۴۱۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۱۱۲۵۳۶۹۵۹۵۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003301
آگهی تغییرات شرکت کالای پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۷۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۰۳۸/۴۱ مورخ ۰۶/۰۲/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه منتهی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۰۶۱۴۳۷۷۲۸۹۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463641
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالا سعادت ترابر زرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۰۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ الف موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به سمت بازرس اصلی (با نمایندگی آقای عباس اسماعیلی با کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰) و خانم معصومه باربد با کدملی ۳۰۹۰۶۰۶۹۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ج روزنامه کثیرالانتشار حدیث کرمان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۰۶۵۱۹۳۶۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662386
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۸۸۴۳۷/۹۶ مورخه ۰۱/۰۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمس ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر عرب احمدی به کدملی ۴۵۹۲۰۳۳۶۹۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش بقرار ذیل می‌باشد. آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی ۱۰۶۲۶۲۴۷۳۴ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی ۰۰۴۳۲۵۰۲۶۲دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ دارنده مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی ۴۳۲۲۹۸۰۲۹۵ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی ۱۶۳۹۷۰۲۴۳۱ دارنده مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی ۰۷۳۲۱۵۶۴۳۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمودرضا ناظری به کدملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ دارنده مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی ۴۲۱۹۲۷۶۷۹۳ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی ۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران توحید خیابان پرچم خیابان توحید پلاک ۶۸ طبقه اول کدپستی ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۷۲۵۷۸۱۷۷۹۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180749
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور هم اندیشان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۷۰۵۳۰۱۲۰۸۹۱۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک