اصغر پارسائی

آقای اصغر پارسائی

کد ملی 1111111111
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 678920
آگهی تاسیس موسسه گلهای امید حضرت فاطمه (س) گلپایگان
نظر بماده ۸ آئین نامه ثبت موسسات غیرتجاری موسسه گل های امید حضرت فاطمه (س) گلپایگان در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۹۹۰۰ در این اداره بثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ نام موسسه: گل های امید حضرت فاطمه (س) گلپایگان ۲ـ موضوع موسسه:نگهداری فرزندان بی سرپرست درحوزه اجتماعی ۳ـ تابعیت موسسه: ایرانی می باشد. ۴ـ مرکز اصلی موسسه: گلپایگان، خیابان شهید رجائی در کوچه شماره ۱۱ ساختمان گلهای امید گلپایگان کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۵ـ اسامی موسسین: آقایان محسن اتحادی، محمد عباسی، علی اکبر شیرانی، مصطفی توکلی، رضا اختری، محمد رضا اختری، محمد تقی قنبری، خلیل شیروانی، حسین فرجی ۶ـ تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود می باشد. ۷ـ مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند: آقای محسن اتحادی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عباسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر شیرانی بسمت عضو اصلی و مدیرعامل، آقای مصطفی توکلی بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای رضا اختری بسمت خزانه دار، آقای حمید رضا اختری بسمت منشی، آقای محمد تقی قنبری بسمت عضو و آقای خلیل شیروانی بسمت عضو برای مدت نامحدود انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای رئیس، نایب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. ۸ـ دارائی موسسه: یک میلیون ریال می باشد. ۹ـ بازرس موسسه: آقای حسین فرجی بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۲۰۱۶۱۰۸۷۷۱۱۱۷۰۴۲۹۵۰۶ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756482
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بلارک پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۱۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدتقی امیدی جونوشی به شماره ملی ۵۴۴۹۷۵۰۴۱۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی امیدی جونوشی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۸۵۰۴۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا قمری و خانم فاطمه حدادی و خانم فائزه قمری به شماره ملی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ تا تاریخ ۸/۷/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا قمری بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه حدادی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فائزه قمری به شماره ملی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا قمری بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۳۷۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009021
آگهی تاسیس شرکت تار و پود رنگارنگ زوار با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۷۹۸۳۴
خلاصه شرکتنامه و اساسنامه و تقاضانامه شرکت تار و پود رنگارنگ زوار با مسئولیت محدود که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۷۹۸۳۴ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ از نظر امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه زاینده رود و روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. موضوع شرکت: بافندگی انواع پارچه رنگرزی تکمیل و چاپ پارچه اخذ و دریافت وام و تسهیلات از موسسات و بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی واردات ماشین آلات بافندگی و رنگرزی شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی. مرکز اصلی شرکت: زواره شهرک صنعتی کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی که تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار دارد. مدیران و صاحبان امضاء: آقای جواد باقری مهرابادی بشماره ملی ۰۰۶۳۵۰۵۳۰۴ و کدپستی ۱۴۷۵۹۸۳۷۷۷ بسمت مدیرعامل و آقای مظفر باقری مهرابادی بشماره ملی ۱۱۸۹۷۵۹۹۲۶ و کدپستی ۱۴۶۹۶۳۵۶۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی قراردادها باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۱۰۶۵۹۰۰۰۸۱۱۱۰۱۰۶۰۹۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زواره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016076
آگهی تاسیس شرکت امداد خودرو جهانگرد گلپا سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت امداد خودرو جهانگرد گلپا سهامی خاص که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ شماره ثبت ۱۳۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۴۹۸۴ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: صافکاری، نقاشی، باطری سازی، جلو بندی سازی، حمل خودرو با جرثقیل و کلیه خدمات خودرو که تحت نظارت شرکت جرثقیل صبا نگین نقش جهان اصفهان می باشد و حوزه فعالیت در محدود گلپایگان می باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: گلپایگان، خیابان گوگد جنب نمایندگی مزدا کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سی و پنج درصد از آن نقداً بشماره حساب ۰۱۰۹۱۲۹۷۶۴۰۰۹ بانک ملی گلپایگان واریز شده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای مصطفی ابوالقاسم بیگی فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۳۶ صادره از گلپایگان به کد ملی ۱۲۱۹۹۶۱۱۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه کریمی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۶۶۰ صادره از الیگودرز به کد ملی ۴۱۷۱۸۶۰۰۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی ابوالقاسم بیگی فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۱۴ صادره از گلپایگان به کد ملی ۱۲۱۹۷۶۷۶۶۲ بسمت عضو اصلی و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۶ـ اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۷ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد تقی اله یاری بشماره شناسنامه ۹ به کد ملی ۱۲۱۹۵۶۹۹۴۱ فرزند علی اکبر صادره از گلپایگان بسمت بازرس اصلی، خانم راضیه اله یاری به کد ملی ۱۲۱۰۰۱۹۴۳۴۴ فرزند محمد تقی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۹۸۶۹۲۹۳ رئیس ثبت اسناد گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025448
آگهی تاسیس شرکت اعتماد شعله تیموری با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۵۴۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۴۱۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ لوله کشی گاز منازل مسکونی تجاری اداری و صنعتی خطوط انتقال انواع لوله های گاز و آب و خطوط انتقال برق نفت و کابل کشی و تلفن، خرید فروش صادرات و واردات اقلام مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان دستغیب روبروی بانک ملی پلاک ۲۲۹ طبقه دوم کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ هادی تیمورپور فرزند خداوردی متولد ۱/۲/۱۳۶۶ به شماره شناسنامه ۳۲۶صادره از قوچان به شماره ملی ۰۸۷۳۰۵۰۸۰۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۶۳۰۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118487
آگهی تاسیس شرکت کارتن و مقوا‌سازی ارمغان کویر زواره سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۵۱۲۷
خلاصه شرکتنامه و اساسنامه و تقاضانامه شرکت کارتن و مقوا سازی ارمغان کویر زواره سهامی خاص که در تاریخ ۲۴/۴/۹۲ شماره ثبت ۱۰۹ شناسه ملی ۱۴۰۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۴/۹۲ از نظر امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه زاینده رود و روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: بازیافت، تولید کاغذ، مقوا، کارتن بهداشتی، معمولی، صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مزایدات، مناقصات دولتی خصوصی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها، موسسات خصوصی، دولتی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مرکز اصلی شرکت: زواره، شهرک صنعتی کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی که تماماً پرداخت و در اختیار مدیر عامل قرار دارد. ۴ـ مدیران و صاحبان امضاء: آقای حمید رضا احتشامی بشماره ملی ۱۱۸۹۹۴۲۲۲۴ کدپستی ۸۴۴۱۹۴۵۴۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن احتشامی بشماره ملی ۱۱۸۹۴۵۵۱۶۱ کدپستی ۸۴۴۱۹۴۵۴۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، همچنین آقای حمید رضا احتشامی بسمت مدیر عامل نیز برای مدت نامحدود انتخاب گردید. کلیه اوراق، اسناد مالی، تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش۱۰۶۵۹۰۰۰۸۱۱۱۰۱۱۹۶۴۹۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زواره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1414182
آگهی تاسیس شرکت تعاونی مزرعه تابان آیسا کاشان شماره ثبت ۱۳۵۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۰۷۵۳
نظر به ماده ۵۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی مزرعه تابان آیسا کاشان که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۱۳۵۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۰۷۵۳ در شعب ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل بثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میشود: ۱ ـ موضوع شرکت: ایجاد و اداره واحد تولید و پرورش شترمرغ و بقیه بشرح ماده ۳ اساسنامه ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: آران و بیدگل، ابوزیدآباد، محمدآباد، مجتمع دامپروری محمدآباد کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ شصت و سه میلیون ریال منقسم به بیست و یک سهم با نام سه میلیون ریالی تمام پرداخت شده است که مبلغ بیست و یک میلیون ریال آن برابر گواهی بانک توسعه تعاون شعبه آران و بیدگل به حساب جاری ۱/۱۷۷۵۰۰۶/۱۱۱/۱۴۱۲ شرکت واریز گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقای حسین شریعتی فرزند آقارضا شماره شناسنامه ۲۴۴۰ کد ملی ۰۰۷۰۸۴۶۹۸۷ تاریخ تولد ۰۱/۰۵/۱۳۵۸ عضو و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی همدانی فرزند نادر بشماره شناسنامه ۱۱۷۸۱ کد ملی ۰۰۶۱۸۷۰۲۰۱ تاریخ تولد ۰۶/۱۱/۱۳۵۷ عضو و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ساویز فرزند محمد بشماره شناسنامه ۹۲۲ و کد ملی ۱۲۶۲۳۶۷۸۴۰ تاریخ تولد ۳۰/۰۸/۱۳۵۸ عضو و به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی زمان وزیری فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۱۷۹۵ و کد ملی ۰۰۵۸۸۷۰۰۵۹ تاریخ تولد ۱۸/۱۰/۱۳۵۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و آقای حسین ساویز به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره آقای حسین شریعتی و در غیاب نامبرده، نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ بازرسان اصلی وی علی البدل: بترتیب خانم اعظم لطیف زاده کاغذی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۵۹۵۶ کد ملی ۱۲۶۳۳۷۲۰۷۴ تاریخ تولد ۱۹/۰۵/۱۳۶۵ و خانم سارا خمسه فرزند محمدرضا شماره شناسنامه ۲۴۳۵۶ و کد ملی ۰۰۷۷۶۱۲۷۵۲ تاریخ تولد ۲۹/۰۶/۱۳۶۴ برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱۰۸۲۴۴۵۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493187
آگهی تاسیس شرکت کابل افشان پارسیان زواره سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۷۹۴۴
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت کابل افشان پارسیان زواره سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۷۹۴۴ که در تاریخ ۱۳/۲/۹۳ این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۶/۹۳ از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه زاینده رود آگهی می گردد: ۱. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل بمنزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد تولید انواع سیم و کابل با عایق و روکش لاستیک بسته بندی و عرضه آن شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشور صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از موسسات و بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ۲. مرکز اصلی شرکت: زواره ناحیه صنعتی کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۳. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم با نام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن نقدا پرداخت و مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. ۴. مدیران و صاحبان امضا: آقای علیرضا اعلامی کد ملی ۱۱۸۹۵۹۲۵۷۶ و کدپستی ۸۴۴۱۹۵۷۳۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای یاسر صادقی کد ملی ۱۱۸۹۵۸۳۲۷۵ و کدپستی ۸۴۴۱۸۱۹۵۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی اعلامی کد ملی ۱۱۸۹۴۱۲۸۲۹ و کدپستی ۸۴۴۱۹۵۷۳۹۱ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۵. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۶. بازرسان شرکت: آقای محمد علی مطلب زاده زواره کد ملی ۱۱۸۹۵۴۳۵۷۵ و کدپستی ۸۴۴۱۶۱۸۱۸۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم فرزانه عابدینی نژاد کد ملی ۱۲۸۰۴۲۵۲۲۹ و کدپستی ۸۴۴۱۹۵۷۳۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۷. روزنامه زاینده رود جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۸. آدرس سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بنشانی: http://irsherkat.ssaa.ir ش۱۰۶۵۹۰۰۰۸۱۱۱۰۱۵۱۸۶۸۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک زواره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657219
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم و صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۳ شرکت تعاونی مصرف کارکنان شبکه بهداشت و جهاد سازندگی فریدونشهر به شماره ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۱۹۸۸ که بموجب نامه شماره ۱۴۳۷ ۱۹/۶/۹۳ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فریدونشهر ارسال شده است تغییرات زیر در شرکت فوق حاصل آمد: ۱ آقای بهزاد خوچیانی به کدملی ۱۱۲۹۵۸۹۷۸۱ و کدپستی ۸۵۹۱۸۱۳۸۶۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا گودرزی به کدملی ۱۱۲۸۹۰۳۸۷۳ و کدپستی ۸۵۹۱۹۳۶۸۹۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید محمد موسوی به کدملی ۱۱۲۹۷۰۵۳۴۹ و کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ به سمت منشی هیات مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ضمنا با تصویب هیات مدیره آقای غلامرضا رفیعی به کدملی ۱۱۲۹۵۷۶۵۱۵ و کدپستی ۸۵۹۱۷۶۹۶۵۱ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید. و مقرر شد کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیات مدیره با امضاء غلامرضا رفیعی (مدیرعامل) و آقای بهزاد خوچیانی (رئیس) و مهر شرکت معتبر باشد و در غیاب آقای بهزاد خوچیانی، آقای محمدرضا گودرزی (نائب رئیس) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضاء آقای غلامرضا رفیعی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مشتمل بر ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۳ سرمایه شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۲ به مبلغ ۱۱۹۲۴۳۲۵۷۷ ریال افزایش یافت. ۴ آقایان حسین اسفنانی به کدملی ۱۱۲۹۵۷۹۱۲۳ و کدپستی ۸۵۹۱۸۴۶۴۸۱ و مهدی ادهمی به کدملی ۱۱۲۸۹۰۳۱۶۴ و کدپستی ۸۵۹۱۹۳۸۳۱۱ به سمت بازرسان اصلی و آقای غلامرضا مقدسی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵ مراتب ذیل ثبت اولیه به شماره ۳۷ ثبت و امضاء شد. ش۱۰۴۲۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۴۹۸۴۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676385
آگهی تاسیس شرکت سازه سازان پایدار قرن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۵۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۶۶۲۶
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سازه سازان پایدار قرن (سهامی خاص) که در تاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تحت شماره ۴۱۵۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۶۶۲۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ایران آگهی می شود: ۱ـ موضوع شرکت: عمرانی، ساختمانی، طراحی دکوراسیون، طراحی نما و اجرا، ساخت ماکت و نقشه کشی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: شاهرود خ ۲۲ بهمن پاساژ بزرگ شهر کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ تلفن: ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به هزار سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی شماره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ بانک ملی پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: مناباد پروا فرزند حسین به شماره ملی ۱۷۴۰۱۹۸۵۳۰ رئیس هیئت مدیره و ناهیدالسادات احمدی فرزند روح اله به شماره ملی ۰۶۳۹۶۰۱۳۳۲ نائب رئیس هیئت مدیره و حسین بادپروا فرزند نعمت اله به شماره ملی ۰۶۳۸۴۳۵۸۹۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و بانکی و نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: برابر بند ۱ ـ اظهارنامه و قانون تجارت می باشد. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی امیرآبادی فرزند علی اکبر به شماره ملی ۰۰۶۱۲۰۸۳۱۰ به سمت بازرس اصلی محمود فیضی و فرزند رمضان به شماره ملی ۴۵۹۱۷۵۳۰۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۷۰۵۹۸۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684923
آگهی تاسیس
خلاصه شرکتنامه و اساسنامه و تقاضانامه شرکت تعاونی مرغداران تراب انارک شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۳۴۳۲ که در تاریخ ۳۰/۷/۹۳ شماره ثبت ۸۲۶ و با توجه به تاییدیه شماره ۴۴۴۲ مورخ ۹/۶/۹۳ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نایین در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده است و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. الف ـ موضوع شرکت: تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید مرغ گوشتی با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت اعضا و فروش محصولات تولیدی بقیه بشرح تبصره های ۱ الی ۶ ماده ۳ اساسنامه شرکت می باشد. ب ـ مرکز اصلی شرکت: نایین، انارک کیلومتر ۱۰ جاده انارک نایین کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ج ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود د ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۲ میلیون ریال منقسم به ۲۴ سهم بانام عادی هر یک به ارزش ۵۰۰ هزار ریال که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال از طرف اعضاء بموجب گواهی مورخ ۲۵/۳/۹۳ بحساب جاری شماره ۱/۱۹۴۴۸۷۳/۱۱۱/۱۴۱۵ بانک توسعه و تعاون نایین واریز و بقیه در تعهد اعضا است و شرکت سرمایه غیر نقدی ندارد. ه ـ مدیران شرکت: مرتضی ترابی انارکی بشماره ملی ۱۲۴۹۹۳۴۰۴۴ و مهدی فرازنده مهر بشماره ملی ۱۲۹۰۵۵۸۹۰۶ و شهربانو اسلامی بشماره ملی ۵۴۰۹۹۴۹۱۹۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مجتبی ترابی انارکی بشماره ملی ۱۲۴۹۹۳۴۰۵۲ و رضا ترابی انارکی بشماره ملی ۱۲۴۹۸۸۹۳۳۲ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب که مرتضی ترابی انارکی رئیس و مهدی فرازنده مهر نایب رئیس و شهربانو اسلامی بسمت منشی هیئت مدیره و مرتضی ترابی انارکی بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردید. و ـ اشخاصی که حق امضا دارند: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره آقای مرتضی ترابی انارکی به اتفاق مهدی فرازنده و مهر شرکت و در غیاب مهدی فرازنده مهر خانم شهربانو اسلامی حق امضاء دارد و اوراق عادی و نامه ها با امضا مرتضی ترابی انارکی و با مهر شرکت معتبر می باشد. ز ـ بازرسان شرکت: خانم مریم ترابی انارکی بشماره ملی ۱۲۴۹۹۳۶۲۴۱ بازرس اصلی و خانم نجمه اسلامی بشماره ملی ۱۲۴۰۰۲۴۲۹۰ بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. م ـ محل شعبه: فعلا ندارد. ش۱۸۸۶۴۱۳ کفیل ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156871
آگهی تغییرات شرکت ماورای تتیس سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۰۱۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۲۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم سمیه ذاکری ابر به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین کشت دار به شماره ملی۰۰۶۲۰۰۳۱۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی بطحائی به شماره ملی۰۰۵۰۶۰۰۵۵۹ و خانم فروزان سمیعی به شماره ملی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ و آقای کیومرث بهجو تا تاریخ۲۵/۱۱/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی بطحائی به شماره ملی۰۰۵۰۶۰۰۵۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فروزان سمیعی به شماره ملی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث بهجو به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیومرث بهجو به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518747
آگهی تاسیس
شرکت فرش مطهر محمد آباد با مسئولیت محدود در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۹ تحت شماره ۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۴۷۰۷ در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود. ۱‌ـ موضوع شرکت: تولید فرش ماشینی و سایر مواردی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. ۲‌ـ مرکز اصلی شرکت: علی‌آباد سفید‌دشت، شهرک صنعتی مالک‌اشتر کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۳ـ سرمایه شرکت: دو میلیون ریال که تماماً نقدی می‌باشد. ۴ـ اولین مدیران شرکت: آقای حسین رحیمی محمد آبادی عضو و مدیر‌عامل و خانم صدیقه رحیمی عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت: با امضاء مدیر‌عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب نامبرده رئیس هیئت مدیره حق امضاء خواهد داشت. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10778464
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون داده‌های پارس به شماره ثبت۲۰۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۰۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای نظام الدین رحیمیان به شماره ملی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ و آقای محمدرضا عبدی به شماره ملی۲۲۲۹۷۸۴۴۶۳ و آقای حسین مهربانی به شماره ملی۳۷۸۰۳۳۳۵۵۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای نظام الدین رحیمیان به شماره ملی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عبدی به شماره ملی۲۲۲۹۷۸۴۴۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین مهربانی به شماره ملی۳۷۸۰۳۳۳۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین مهربانی به شماره ملی۳۷۸۰۳۳۳۵۵۴ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10813640
آگهی تاسیس
شرکت زغال لیمو محسن کویر کاشان با مسئولیت محدود در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ تحت شماره ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۹۹۹۷ در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود. ۱‌ـ موضوع شرکت: تولید، توزیع، بسته‌بندی پخش واردات و صادرات انواع زغال لیمو کبابی جکسون اسپندی و غیره به سراسر کشور. ۲ـ مرکز اصلی شرکت: آران و بیدگل جاده ابوزید آباد، مزرعه قربانی کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۳ـ سرمایه شرکت: ده میلیون ریال که تماما نقدی می‌باشد. ۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: داود خیر‌اندیش عضو و رئیس هیئت مدیره و محسن خیر‌اندیش عضو و مدیر‌عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره مدیر‌عامل حق امضاء خواهد داشت. کفیل اداره ثبت اسناد آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11108980
آگهی تغییرات موسسه آبا تراز ارقام به شماره ثبت ۲۰۱۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مجید احمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۲۴۵۴۹۱ به شماره شناسنامه ۲۲۰۳ تاریخ تولد ۱۸/۴/۴۹ فرزند علی اکبر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای اصغر پارسائی به شماره ملی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تا تاریخ ۲۰/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید احمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۲۴۵۴۹۱ و بیژن افشاری علی آباد و آقای اصغر پارسائی به شماره ملی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ تا تاریخ ۲۰/۸/۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید احمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۲۴۵۴۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن افشاری علی آباد بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر پارسائی به شماره ملی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر پارسائی به شماره ملی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ بسمت مدیرعامل. ۵ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان فاطمی خیابان شهدای گمنام ساختمان یاس واحد ۳۶ کدپستی ۱۴۱۴۷۷۵۵۵۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق بهادار و تعهدآورموسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با اعضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. در تاریخ ۲۹/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692114
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسیان تجارت پلاست کاسپین در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۳۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۰۸۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و تهیه و توزیع کلیه محصولات فیلم استرچ گرید غذایی و صنعتی و لوله مقوایی بوبین و محصولات پلیمری و خدمات بازرگانی شامل: تهیه، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انجام عملیات تجاری و بازرگانی مربوط به موضوع شرکت، ایجاد و احداث و تأسیس کارخانه و راه اندازی و واردات ماشین آلات و مواد اولیه و صادرات تولیدات شرکت، قبول، اخذ و یا اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه صنایع بسته بندی، ثبت سفارش، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت، اعزام کارشناس برای انجام امور موضوع شرکت، تولید اقلام مورد نیاز برای اجرای اهداف شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت:استان گیلان. شهرستان لنگرود. شهرک صنعتی یعقو بیه کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹۰/۹۴/ص۱۵۰۴ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه استاد مطهری رشت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: ۱. آقای محمد دیدار به شماره ملی ۰۰۴۴۸۳۹۱۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. آقای حامد دیدار به شماره ملی ۰۰۶۳۴۰۷۳۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۳. خانم لیلی مرادیان به شمارملی ۰۴۵۱۵۲۲۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: احسان صفائی زاده به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۴۳۶۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدشاهرخ میری به شماره ملی ۰۰۶۴۷۵۴۷۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گر دیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارگیلان اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۵۲۹۴۶۸۴۸۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051852
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف هتل داران مهمانپذیران و تالار جشنهای عروسی شهرستان رشت درتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۴۹۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. به استناد مجوز شماره ۳۱۰۷۴/۳۱مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵صادره ازسازمان صنعت و معدن و تجارت استان گیلان -موضوع موسسه: انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود همچنین تلاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی اعضاء به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی. -مدت موسسه: نامحدود ۳-مرکز اصلی موسسه: رشت- خیابان امام خمینی- مهمانسرای گلستان کد پستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ -سرمایه موسسه: ندارد. -اولین مدیران موسسه برای مدت چهار سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهروز مخیری به کدملی ۲۵۹۱۱۲۲۱۴۸ به سمت رئیس اتحادیه وآقای سید محمدموسوی به کد ملی ۲۵۹۵۳۰۳۴۶۵ به سمت نایب رئیس اول اتحادیه وآقای سید حسن حمیدی عدلی به کد ملی ۲۵۹۱۱۳۴۹۸۷ به سمت نائب رئیس دوم اتحادیه و آقای محمدرضا دل دوست فتاحی به کد ملی ۲۵۹۵۲۶۵۱۰۵ به سمت دبیر اتحادیه وآقای سعید رشیدی وشمه سرایی به کد ملی ۴۳۲۳۴۹۹۴۸۵ به سمت خزانه دار اتحادیه تعیین گردیدند. -دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ‏ها، بروات، سفته ‏ها، اسناد تعهدآور مالی با امضای رییس اتحادیه و خزانه‏ دار اتحادیه و در غیاب هر یک با امضای نائب رییس اول اتحادیه و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می ‏باشد و نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه با امضای رئیس اتحادیه و در غیاب وی با امضای نائب رئیس اول اتحادیه و مهر اتحادیه انجام می گردد. - آقای رامین صالح امشی به کد ملی ۶۵۳۹۸۱۷۴۱۱ به سمت بازرس اصلی اتحادیه انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۱۲۷۲۰۲۰۳۲۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218799
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زرین تجارت گستر شبانکاره درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۱۷۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام فعالیت های مربوط به صادرات و واردات و نیز ترخیص کالا از گمرک ،فعالیت های حق العمل کاری و پذیرش نمایندگی های فروش و نیز سایر فعالیت های مشابه دیگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی . مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: .استان کرمانشاه –شهرستان قصرشیرین بازارچه مرزی پرویزخان غرفه ۸۶ کد پستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: . آقای احسان کرمی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۳۳۶۰۱۷۲۵۹۰ دارنده ۳۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.۲ . آقای فرشید میرزائی به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی ۳۳۶۰۰۳۰۵۲۴ دارنده ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.۳ . آقای بیژن کرمی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۴۹۴۹۹۷۴۸۲۳ دارنده ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات ، قراردادها وعقود اسلامی ونیز اوراق عادی واداری با امضای بیژن کرمی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه روزنامه باختر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220393
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مزرعه مروارید نگین غرب در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۱۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: کشاورزی تلفیقی شامل پرورش انواع ماهیان گرمابی و تکثیر انواع آبزیان و باغداری و کشت انواع درختان میوه و کشت انواع محصولات زراعی و علوفه و گیاهان دارویی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قصرشیرین جاده خسروی کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت:آقای عزت اله شهبازی به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به شماره ملی ۳۳۲۹۵۲۹۵۰۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ۲. آقای بخشعلی کریمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۹۴۹۲۹۲۸۲۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک. قراردادها با امضاء آقای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۰۰۷۵۳۷۸۰۲۱۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259083
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری عدل اندیشان صنعت و تجارت در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۶۷۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: انجام کلیه امور حقوقی، وکالتی، داوری، میانجیگری و حل و فصل دعاوی ارائه خدمات و مشاوره بصورت مستمر یا موردی به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. قبول وکالت و نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در کلیه مراجع اداری و سازمانها و نهادهای دولتی، غیردولتی و عمومی. قبول وکالت ادارات، ارگانها، سازمانها، بانکها وموسسات دولتی، غیردولتی، وابسته به دولت، خصوصی و عمومی بمنظور دفاع از حقوق آنان در مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی، اداری و سایر مراجع قانونی ووصول مطالبات آنان از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه برقراری رابطه حقوقی باموسسات حقوقی و حسابرسی دیگر اعم از درون و برون مرزی جهت تبادل نظر و مشاورتها و همکاریهای مشترک فیمابین. قبول داوری داخلی و بین المللی و معرفی داوران داخلی و بین المللی جهت رفع اختلافات بین اطراف دعوا از سوی دادگاه و یا در خارج از دادگاه. . انجام کلیه فعالیتها و خدمات حقوقی مجاز که در راستای حصول به اهداف موسسه و حفظ منافع لازم باشد. ارائه هرنوع خدمات مجاز حقوقی بطور مستقیم و غیرمستقیم ارائه دهنده خدمات ثبت شرکت وخدمات ثبت برند، اخذ جواز تاسیس و کارت بازرگانی شخصیت های حقیقی و حقوقی، خدمات ثبت انواع تغییرات و تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره موسسات و شرکتهای تجاری و غیرتجاری، دولتی، غیردولتی، وابسته به دولت و خصوصی، خدمات ثبت طرح صنعتی ارائه خدمات مشاوره و ارشادی. شرکت در همایش ها، سمینارها و کنفرانس های حقوقی اعم از داخلی و خارجی. مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: کرمانشاه ـ شهر کرمانشاه ـ ۲۲ بهمن ـ بلوار نیروی انتظامی ـ خیابان ۱۶ متری اول ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: . آقای هوشنگ محمدی به شماره ملی ۳۲۵۱۵۵۷۸۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲. آقای هوشیار محمدی به شماره ملی ۳۲۴۳۶۲۹۵۲۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه که بعنوان اعضای موسسه برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء: همچنین امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس و نایب رئیس بصورت متفقاً و منفرداً همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضاء هریک از اعضاء موسسه و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه باختر جهت درج آگهی های مؤسسه تعیین شد. ش۹۵۱۰۲۷۲۷۲۵۶۳۵۷۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مداوا گستر پاسارگاد درتاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۰۲۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۱۰۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱-تولید وسایل و تجهیزات پزشکی ـ واردات وسایل و تجهیزات پزشکی-صادرات وسایل و تجهیزات پزشکی-توزیع و عرضه وسایل و تجهیزات پزشکی-ارائه خدمات پس از فروش در حوزه وسایل و تجهیزات پزشکی-ارائه خدمات مشاوره و تجهیز وسایل و تجهیزات پزشکی به موسسسات پزشکی-ارائه خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی-ارائه خدمات پس از فروش در قالب ضوابط شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات ارائه خدمات ممیزی و ارزیابی-انعقاد قرارداد فروش با سایر شرکت ها جهت فروش محصولات مدت شرکت:ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه، چهارراه ارشاد، کوچه هاتفی کد پستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت:.آقای بهزاد محمدی ۳۸۳۰۰۷۱۱۷۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل ۲.خانم بتول مروت شماره شناسه ملی ۳۸۳۹۶۸۳۶۵۳به سمت عضو هیئت مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای..بهزاد محمدی همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و نامه های اداری با امضای بهزاد محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه روزنامه بیستون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۰۲۱۲۳۳۱۱۹۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269237
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی هنری افق ایده زاگرس درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۶۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: تولید تکثیر و توزیع بازی های رایانه ای، برگزاری گارگاه های تخصصی بازی رایانه ای، ارائه خدمات فنی و مشاوره ای برای ساخت بازی های رایانه ای. مدت موسسه:ز تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز موسسه مورد تائید هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی و هنری تکمنظوره بازی های رایانه ای باشد. لغو، عدم تمدید یا عدم تأئید مجوزهای مربوطه از سوی هیات مرقوم، باعث پایان مدت فعالیت موسسه در زمینه مجوزهای فعالیت صادره خواهد بود. ـ مرکز اصلی موسسه: کرمانشاه کرمانشاه بلوار شهید بهشتی بلوار سی متری دوم جنب مجتمع ارم پلاک۷۶ کد پستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه موسسه: مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه:. خانم افسانه میرزائی به شماره ملی ۳۲۴۲۹۴۴۶۶۶به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲.خانم منیره رحمانی ۴۹۶۸۹۹۹۹۴۱ عضو هیئت مدیره دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکهبه مدت ۳ سال انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی ونیز اوراق عادی واداری با امضا افسانه میرزائی به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهرموسسه معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه باختر جهت درج آگهی های مؤسسه تعیین شد. ش۹۵۱۱۰۳۵۲۱۵۵۶۹۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277114
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی چهار هزار و نهصد و پنجاه و دو آببران قائم دشت سطر درتاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۹۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۵۸۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱- عقد قرارداد با شرکت‌های بهره‌برداری (یا سازمان‌های آب منطقه‌ای ) به منظور تحویل گرفتن آب بر اساس الگوی مصرف آب کشاورزی و انجام هماهنگی و نظارت بر تقسیم و توزیع آب بین آب‌بران محدوده فعالیت تعاونی .-همکاری باسازمان‌های کشاورزی در جهت ساماندهی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی بمنظور افزایش تولید و سایر هماهنگی های مورد لزوم در زمینه کاشت، داشت، و برداشت .- افزایش راندمانهای آبیاری در سطح مزارع و باغات با اعمال روشهای مناسب آبیاری.- رفع اختلافات کشاورزان در اثر نحوه تقسیم، توزیع و استفاده از آب برنامه‌ریزی و اعمال هماهنگی در جهت حفاظت نگهداری و تعمیرات شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی درجه ۳ و ۴و تاسیسات و تجهیزات مربوطه واقع در محدوده فعالیت تعاونی .- جمع‌آوری آب‌بها از مشترکین متناسب با شرایط قید شده در قرارداد (قرارداد فیما بین تعاونی و شرکت بهره‌برداری یا آب منطقه‌ای ) و واریز آن به شماره حساب اعلام شده توسط شرکت‌های بهره‌برداری یا سازمان‌های آب منطقه‌ای و اخذ مفاصا حساب از آنها همکاری و هماهنگی با سازمان‌های کشاورزی در جهت تعیین و رعایت الگوی کشت منطبق با سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت همکاری باسازمان‌های کشاورزی و سازمان‌های آب منطقه‌ای در جهت اجرای سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها ، تعرفه‌های قانونی، صدور پروانه‌ها، سند آب و سایر موارد مورد لزوم هماهنگی و همکاری با نمایندگان سازمان‌های کشاورزی و شرکت‌های آب منطقه‌ای در جهت تعدیل سطح زیر کشت و اجرای برنامه های اضطراری در خشکسالی‌ها و مواقع بحرانی هماهنگی در زمینه استفاده از منابع اعتباری دولت، طرحهای بانکی و سایر مراکز اعتباری و توزیع آب بین آب‌بران و نظارت بر تقسیط و پرداخت اقساط مربوطه در فواصل زمانی مشخص شده همکاری با سایر تعاونی‌های موجود در منطقه در جهت استفاده از امکانات و تسهیلات آنها برای حل مشکلات آب‌بران همکاری در تحویل و توزیع تسهیلاتی که بر حسب مورد از طریق سازمان‌های کشاورزی و سازمان‌های آب منطقه‌ای در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. بررسی امکانات محلی در جهت ایجاد مراکز خدماتی و سرمایه‌گذاری در صورت جلب حمایت اعضا و توزیع درآمد حاصله بین سرمایه‌گذاران در محدوده شبکه با هماهنگی سازمان کشاورزی و شرکت‌های بهره‌برداری همکاری و هماهنگی لازم در جهت جمع‌آوری محصولات کشاورزی، انتقال، بازاریابی، فروش و پرداخت سهم اعضای تعاونی تهیه، خرید و اجاره ماشین آلات کشاورزی و سایر تجهیزات مورد نیاز و نحوه استفاده از آنها توسط اعضای تعاونی همکاری و هماهنگی با سازمان‌های کشاورزی و سازمان‌های آب منطقه‌ای در جهت اجرای پروژه‌های تکمیلی و طرحهای درآمدزا در محدوده شبکه . مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرستان سنقروکلیایی شهر سطر بالاتر از چهارراه ولیعصر(عج) کد پستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۸۴۵۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۶۹ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۶۹ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۸۴۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰۱/ ۲۹۰۳ مورخ ۷/۱۰/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه سنقر وکلیایی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: . آقای امیدعلی ویسی سطری به کد ملی ۳۳۵۸۲۸۵۶۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲.آقای رضاعلی پناهی به کد ملی ۳۳۵۸۲۸۶۲۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای براتعلی یاوری به شماره ملی ۳۳۵۸۲۸۹۷۸۸بسمت منشی هیئت مدیره ۴. آقای کیومرث احمدی سطریبه شماره ملی ۳۳۵۹۵۹۲۲۶۳به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره ۵. آقای نصرت الله یاوری به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی ۳۳۵۸۲۸۵۶۷۷ برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء:کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک, سفته, برات، اوراق بهادار و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره آقای امیدعلی ویسی سطری و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره آقای رضاعلی پناهی به اتفاق مدیرعامل آقای کیومرث احمدی سطری و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد ابراهیم حشمتی به شماره ملی ۳۳۵۰۲۶۰۷۰۵ بعنوان بازرس اصلی وآقای بهروز فروتن به شماره ملی ۳۳۵۸۲۸۵۷۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد رونوشت به: اداره محترم تعاون شهرستانئ سنقر بازگشت به شماره ت/ ۹۸۵/ ۹۵ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283901
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود میدیا تجارت ذهاب درتاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۶۶۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام فعالیت های مربوط به صادرات، واردات ونیز ترخیص کالا از گمرک، فعالیت های حق العمل کاری و پذیرش نمایندگی های فروش ونیز سایر فعالیت های مشابه دیگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی مدت شرکت:ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سرپل ذهاب، خیابان امام، جنب مسجد قادر الحسینی کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت:. آقای خلیل احمدی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۳۳۶۹۸۹۹۰۴۳ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.۲. خانم هما مرادی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۹۴۹۰۵۴۰۱۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا خلیل احمدی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه روزنامه باختر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۱۱۴۲۹۱۶۱۱۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284240
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هرسین سنگ ملکی در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۷۳۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: استخراج و اکتشاف و بهره برداری معادن سنگ بجز نفت و گاز ـ واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی ـ تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ـ انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی. مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هرسین روستای جلوگیرنگه کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: .آقای شهاب ملکی شرف آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی ۴۲۰۹۸۳۴۳۴۳ دارنده ۱۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲.آقای صابر هاشمیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۳۲۴۰۱۸۸۰۸۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور و بانکی ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش۹۵۱۱۱۱۸۹۴۷۹۹۱۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری هرسین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13345470
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری آیین ماندگار مهرورزی در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۹۴۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: ماده ۹ اساسنامه که عبارت است از: الف: کلیات کمک به نیازمندان، فقرا، ازکارافتادگان، خانواده های بی سرپرست. ب: روش اجرای هدف دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی، سایر کمکها و تقسیم آن بین نیازمندان، فقرا، ازکارافتادگان و خانواده های بی سرپرست مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: کرمانشاه ـ شهر کرمانشاه ـ بلوار ـ بلوار تاق بستان ـ کوچه انتهای ۱۲۳ غربی ـ پلاک ۲۰۹۲۷. ۰۰۸ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: ـ آقای احسان اختیاری به شماره ملی ۴۹۴۰۰۰۸۳۰۴ عضو اصلی رئیس هیئت مدیره دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ ـ خانم یلدا فرج اله زاده به شماره ملی ۲۳۰۰۷۶۵۷۷۲ نایب رئیس دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ ـ خانم ملوس طاوسه به شماره ملی ۳۳۳۰۵۲۱۳۲۵ خزانه داردارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۴ ـ خانم شیرین بهرامی به شماره ملی ۳۲۵۷۱۲۱۳۱۸ مدیرعامل دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۵ ـ خانم خاطره نجفی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۳۲۴۰۳۹۶۰۴۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۶ ـ خانم مریم خدایاری به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۳۲۵۷۵۰۰۴۹۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه۷ ـ خانم سحر امیری به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۴۹۶۰۱۱۵۹۳۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۲۱۸۹۴۹۲۱۷۱۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362325
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر مهان نامیرا درتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۰۳۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۳۸۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی ـ انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ ایجاد شعب در سراسر کشور ـ برپایی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ ترخیص انواع کالا از گمرک ـ تولید و پخش مواد غدایی مجاز ـ انجام کلیه فعالیت های تجاری.بازرگانی.اقتصادی و تولیدی مجاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:کرمانشاه ـ شهر کرمانشاه ـ بلوار تاق بستان ـ کوچه فرعی اول ـ کوچه ۱۳۲ ـ پلاک ۴۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۹/ ۴۲۶۰ ـ ۱۷ مورخ ۹/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه میدان فردوسی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای منوچهر بزگداری به شماره ملی۳۲۵۷۱۹۲۴۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ خانم فاطمه بزگداری به شماره ملی ۳۲۵۷۲۵۱۴۱۶به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ـ خانم بدری بزگداری به شماره ملی ۳۲۵۱۳۶۰۹۲۲ به عنوان عضو هیات مدیره ـ اصلی برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضامنفردمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ظفر بابائی به شماره ملی ۴۹۴۹۹۴۷۱۴۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای ناصر بزگداری به شماره ملی ۳۲۵۸۴۳۰۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه باختر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۲۲۶۳۹۵۷۶۴۱۹۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454315
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه و ساختمان بهسان اساس درتاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۰۴۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۷۴۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت در برگیرنده انجام کلیه امور خدمات مشاور طراحی، نظارت، اجراءو پیمانکاری در زمینه عمرانی اعم از ابنیه سبک وسنگین فولادی یا بتونی سازه های هیدرولیک، تونلهای آ، ایستگاههای پمپاژآب وفاضلاب، مخازن آب، کانالهای انتقال آب، شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، آبیاری وزهکشی، سازه های دریایی وساحلی واحداث حوضچه های پژوهشی وتکثیر آبزیان، خطوط انتقال برق، آب، نفت، گاز وساخت راهها وتغییر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، راههای ریلی وفرودگاهها، تونلها، پلها وراههای زیر زمینی، راهداری و عملیات آسفالتی، نقشه برداری، نقشه کشی، بندها وسدها وانجام کلیه کارها ی خدماتی وتامین نیروی انسانی، شرکت در کلیه مناقصات مزایده های بخش خصوصی ودولتی وایجاد شعبه در سراسر کشور وصادرات وواردات کلیه کارهای مجاز وانجام خدمات اجرایی ساختمان و تهیه و تامین غذا جهت سازمانها و شرکتها ی دولتی و خصوصی و انبوه سازی تهیه و تامین خودرو جهت سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه ـ شهرک معلم فاز ۲ ـ خیابان لاله غربی ـ کوچه نهم ـ پلاک ۲ ـ طبقه اول ـ کد پستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰/ ۲۰۸ مورخ ۱۵/۱/۹۶ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. احمد صحرا کار به شماره ملی ۳۳۶۹۳۱۲۰۰۱به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. شاپور زارعی چقا الهی به شماره ملی ۳۳۴۱۵۳۴۵۱۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳.احسان حق شناس به شماره ملی ۳۲۵۸۹۱۵۷۵۱به سمت مدیرعامل به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی ونیز اوراق عادی واداری با امضاء آقای احسان حق شناس بعنوان مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کیانوش خورشیدی باکلانی به شماره ملی ۳۲۵۸۵۹۷۲۶۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم فرنگ فرمانی به شماره ملی ۳۳۶۹۳۱۳۵۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کرمانشاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۳۱۰۹۵۵۴۲۳۳۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490484
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری جویندگان منطق حق در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۱۲۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: انجام فعالیت ها و مشاوره های حقوقی با ارجاع به وکلای معتبر و واجد شرایط قانونی مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: کرمانشاه ـ گلستان ـ خیابان شهیدرضا معتمدی ـ کوچه شهید محمدمهدی جمشیدی ـ پلاک ۴۲ ـ مجتمع جاوید ۷ ـ طبقه همکف ـ کد پستی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای پیام محمدی میرعزیزی به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به شماره ملی ۳۲۵۷۶۳۷۳۰۶ دارنده ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲. آقای نظام الدین محمدی میرعزیزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۳۲۵۷۸۹۵۷۷۱ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی ونیز اوراق عادی واداری با امضا پیام محمدی میرعزیزی به سمت مدیرعامل همراه با مهرموسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه باختر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۴۱۰۳۶۴۳۰۲۳۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک