ابوالفضل میرزایی

ابوالفضل میرزایی

کد ملی 1092028617
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 947851
آگهی تغییرات موسسه تدبیر گران شاخص اندیش به شماره ثبت ۳۰۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین ملکیان به شماره ملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس اسماعیلی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اوراق تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود. در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۱۰۵۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998564
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی حاصل نوین سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۴۵۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۵۲۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی به ش ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۳۳۰۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256544
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۹۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه ابرار به عنوان کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به ش ملی۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی کدملی۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۴۳۲۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306131
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فرا توسعه کیاسا سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۱۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ به این اداره واصل شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۹۸۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزائی کد ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۴۲۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380736
آگهی تغییرات شرکت لایه‌های آغشته کویر سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۴۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ و ابوالفضل میرزایی شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۳۸۰۳۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402864
آگهی تغییرات شرکت عمران نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۴۶۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی کد ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۵۵۸۷۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512384
آگهی تغییرات شرکت دیدبان چشم انداز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزائی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. عباس طاهری پری به شماره ملی ۰۴۹۲۶۵۱۷۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد صادق رضائی فرد به شماره ملی ۰۴۹۲۸۱۴۵۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جلال ضیاء الابصاری به شماره ملی ۰۰۶۹۹۱۰۰۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۱۸۴۷۹۷۱۵۷۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631162
آگهی تغییرات شرکت آتور پات ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزایی به کد ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منهتی به۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۰۲۴۱۸۳۱۱۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664730
آگهی تغییرات شرکت نورد آهنین اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۸۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۹۳۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760792
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۳۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت۳۰۴۱۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای ابوالفضل میرزائی بشماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۱۰۱۱۵۰۹۱۱۱۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393277
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۳۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت ۳۰۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای ابوالفضل میرزائی بشماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۱۰۲۸۶۵۵۱۷۸۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405689
آگهی تغییرات شرکت مهکام سنگ پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی حاجی آبادی اصفهانی کدملی ۱۲۸۴۵۹۹۹۵۷، آقای علی کامکار یزد نژاد کدملی ۰۹۴۲۰۳۳۵۶۶، آقای فرزاد فروزبخش کدملی ۲۹۹۱۹۶۸۰۳۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نصف جهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ و آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. ش۹۳۱۱۰۴۸۶۷۲۸۵۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572662
آگهی تغییرات شرکت فربد شیمی کار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623624
آگهی تصمیمات در شرکت کهربا گستر سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۹۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۳۲۹۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۳/۴ و ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آ د: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی به کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۸۵۹۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ به موضوع شرکت ماده دو اساسنامه عبارات ذیل اضافه گردید: انجام فعالیت‌های اکتشاف استخراجی و بهره برداری از معادن. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9774302
آگهی تغییرات در شرکت خدماتی تولیدی یاوران ورزش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۹۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۸۹ و ۱۶/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان علی فشارکی اصفهانی بشماره ملی ۱۲۸۵۶۱۶۷۹۰ و کدپستی ۸۱۵۹۹۵۷۱۱۱ و علی ماه آور پور بشماره ملی ۱۲۸۴۵۶۰۷۰۸ و کدپستی ۸۱۸۵۶۸۹۵۴۸ و قربانعلی جعفری بشماره ملی ۱۸۱۷۸۵۲۴۹۳ و کدپستی ۸۱۹۶۸۷۴۸۷۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی معین مشاوران مدبر بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی خوندابی بشماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ و کدپستی ۸۱۳۹۹۸۴۸۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای علی فشارکی اصفهانی را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علی ماه آور پور را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می‌باشد به مدیرعامل تفویض نمود. ۳ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۸۷ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812811
آگهی تغییرات شرکت یکتا تجارت طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۱۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9851750
آگهی تصمیمات شرکت آسیا بهین برق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۲۵۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی خوندابی به کد ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520753
آگهی تصمیمات شرکت مل تک سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۹۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۳۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی به کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد بهارستان به کدملی ۴۴۳۱۹۹۹۵۶۶ سیدعلی ذکائی به کدملی ۴۴۳۲۰۲۱۹۸۵ محمود بهارستان به کدملی ۴۴۳۲۵۹۶۲۶۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ احمد بهارستان به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی ذکائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بهارستان به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی که به هر ترتیبی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10594845
آگهی تغییرات در شرکت خدمات فنی مهندسی ذوب آوران صفاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۲۳۵۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ آقایان فرزاد فروزبخش به شماره ملی ۲۹۹۱۹۶۸۰۳۶ و کدپستی ۱۹۵۴۹۴۳۹۱۹ و محمدعلی حاجی آبادی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۹۹۹۵۷ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۸۵۳۱ و خانم فریده رحیم پورانارکی به شماره ملی بسمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ و آقای ابوالفضل میرزایی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۸۵۹۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ هیأت مدیره از بین خود آقای محمدعلی حاجی آبادی اصفهانی را به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای فرزاد فروزبخش را به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره و بامهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681197
آگهی تغییرات شرکت پرتو سپهر یکتا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۵/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اعظم مرادی به شماره ملی ۳۲۵۶۶۳۷۷۸۷ و آقای علی اکبر زارع به شماره ملی ۰۰۳۷۱۷۷۸۹۳ و آقای علیرضا زارع به شماره ملی ۰۰۳۷۱۷۷۸۸۵ و آقای علی شکوهی به شماره ملی ۰۰۴۳۹۷۰۱۴۱ تا تاریخ ۳/۵/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10956465
آگهی تغییرات در شرکت فنی مهندسی همت کاران نجف آباد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۹۶۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۹/۹۰ که در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل شد موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ و ابوالفضل میرزایی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ و کدپستی ۸۱۳۹۹۸۴۸۴۶ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11073430
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی نگین اختر آریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۳۲۱۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره در مورخ ۹/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای سیروس خسروی بشماره ملی ۱۰۹۱۵۱۰۷۲۵ و کدپستی ۸۵۱۳۷۴۴۱۶۶ بسمت رئیس هیئت مدیره.۲. آقای علیرضا متین بشماره ملی ۱۰۹۱۵۲۹۸۷۶ و کدپستی ۸۱۸۴۸۳۶۳۸۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای محمد رضا باقر زاده بشماره ملی ۱۰۹۱۰۹۴۳۱۴ و کدپستی ۸۵۱۳۶۱۳۶۸۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر بشماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۸ و آقای ابوالفضل میرزایی بشماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ و کدپستی ۸۱۸۹۷۴۷۶۱۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. ۳ روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ تکمیل گردید. مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135646
آگهی تغییرات شرکت آماتیس تجارت اخوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۲۱۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی معین مشاورین مدبر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد موسی الرضا به شماره ملی ۰۰۴۳۱۹۰۷۱۵ و آقای هادی موسی الرضا به شماره ملی ۰۴۵۲۷۲۵۸۵۲ و آقای علی موسی الرضا به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۹۵ تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12700724
آگهی تغییراتبنیاد کویر سبز انارک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۳/۱۳۹۴ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل میرزایی به کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۱۸۱۱۵۹۲۱۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770152
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت ۳۰۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ با نمایندگی آقای ابوالفضل میرزائی بشماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۰۸۲۳۶۹۴۱۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391012
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۶۳۴۰۲/۹۵ مورخ ۸/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس اسماعیلی کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای عباس حیدری کبریتی کدملی ۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷ با پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ با پرداخت ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدحسین ملکیان کدملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ با پرداخت ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای قاسم شیخانی کدملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ یازده میلیارد و چهارصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد میلیون ریال افزایش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی ۱۰۶۲۶۲۴۷۳۴ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی ۰۰۴۳۲۵۰۲۶۲دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ دارنده مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی ۴۳۲۲۹۸۰۲۹۵ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی ۱۶۳۹۷۰۲۴۳۱ دارنده مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای علی اصغر عرب احمدی به کدملی ۴۵۹۲۰۳۳۶۹۸ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی ۰۷۳۲۱۵۶۴۳۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ دارنده مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی ۴۲۱۹۲۷۶۷۹۳ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی ۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۱۲۹۹۳۷۷۶۴۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14255240
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالا سعادت ترابر زرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۰۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا باربد با کدملی ۳۰۹۰۵۹۰۰۹۳، آقای علیرضا باربد با کدملی ۳۰۹۰۶۴۳۲۷۸، خانم فاطمه باربد با کدملی ۳۰۹۰۶۹۶۱۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ (با نمایندگی آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷) به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی میرزایی علی آبادی کدملی ۳۰۸۰۱۰۸۱۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۱۹۹۰۷۹۹۲۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک