فرشید کاریزنوئی

آقای فرشید کاریزنوئی

کد ملی 1064014984
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1773024
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آداک عمران آرارات درتاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۴۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۷۹۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و اجرای پروژه های راه سازی- تاسیسات مکانیکی- برقی و صنعتی-شهرک سازی- احداث پست های برق- انجام طراحی سازه- راه و سیستم های برقی، مکانیکی و نقشه برداری- انجام کلیه کارهای خدماتی و خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکش و سیستم های انتقال آب و فاضلاب - انجام کلیه عملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی- پلسازی و کلیه کارهای عمرانی بطور مستقیم و یا از طریق شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی- واردات و صادرات کالاهای مجاز و شرکت در مناقصات بین المللی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی-مطالعات مهندسی و انجام آزمایشات مکانیک خاک و بتن و ارائه طرح های اختلاتط بتن و نظارت و یا اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی و اجرایی شامل راهسازی و انواع سازه- درزگیری راه و آسفالت و جاده- مطالعات راهسازی و ساختمان سازی - نظارت ساختمان- طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها - عملیات اجرایی مقاوم سازی سازه - مرمت و بازسازی سازه - شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ وام و اعتبارات از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ـ مطالعات و عملیات اجرایی ژئوتکنیک-مدیریت پیمان اعم از پروژه های راهسازی و سازه- انجام کلیه عملیات نقشه برداری که شامل طراحی شبکه و تحلیل شبکه های کنترل عملیات ژئودزی ماهواره ای و تحلیل دقیق شبکه های مختصات عملیات فوتوگرامتری و پردازش رقومی و ایجاد پرشهای مکانی و توصیفی جهت برنامه ریزی در کلیه (جی پی اس وجی آی اس) ارگانهای خصوصی و دولتی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران کوهسار خیابان ولیعصر کوچه بنفشه کوچه امیر پلاک ۴ واحد ۴ کد پستی ۱۴۸۶۹۴۵۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۰/۳۷۹/۳۵ مورخ ۲۴/۹/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه باغ فردوس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: . فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره رضا کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۲۴۵۳۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضاء فرشید کاریزنوئی بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: کیوان تلاش به شماره ملی ۰۴۵۳۴۰۱۰۰۷ به عنوان بازرس اصلی. مهتاب کوثری به شماره ملی ۱۲۹۲۳۵۹۵۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۳۱۰۲۱۹۹۴۴۶۳۲۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711975
آگهی تاسیس شرکت راه و ساختمان آداک سازان کیهان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۱۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات ساختمانی ـ راهسازی ـ تاسیسات ـ مکانیکی ـ برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست‌های برق ـ انجام طراحی سازه ـ راه و سیستم‌های برقی مکانیکی ـ و نقشه‌برداری ـ انجام کلیه کارهای خدماتی و خدمات شهری شامل احداث ساختمان ـ شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سیستم‌های انتقال آب فاضلاب ـ آپارتمان سازی و سایر ساختمانهای عمومی ـ پلسازی و کلیه کارهای عمرانی بطور مستقیم و یا از طریق شرکت در مناقصات دولتی ـ تحقیقات مهندسی و انجام آزمایشات مکانیک خاک و بتن و ارائه طرح‌های اختلاط بتن و نظارت کلیه کارهای اجرایی ـ درزگیری ـ مطالعات راهسازی و ساختمانسازی ـ نظرت ساختمان ـ طراحی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها ـ عملیات اجرایی مقاوم سازی سازه ـ مرمت و بازسازی سازه ـ شرکت در مناقصات داخلی و خارجی دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ـ واردات و صادرات کالاهای مجاز و در صورت نیاز شرکت در مناقصات بین‌المللی در رابطه با موضوع شرکت ـ مطالعات و عملیات اجرایی ژئوتکنیک ـ شناسایی و برداشت جغرافیایی مناطق GIS ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران یوسف آباد خ فتحی شقاقی پلاک ۱۲۱ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۴۳۱۷۴۴۹۹۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۷/۹۱/۲۸۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای رضا کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۲۴۵۳۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء فرشید کاریزنوئی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم شبنم مختاری‌ملک‌آبادی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۹۴۳۹۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای کیوان تلاش به شماره ملی ۰۴۵۳۴۰۱۰۰۷ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889045
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت مهر آرارات درتاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۵۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۱۴۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی واجرایی شامل راهسازی و انواع سازه ـ درزگیری راه و آسفالت و جاده ـ مطالعات راهسازی و ساختمان سازی ـ نظارت ساختمان ـ طراحی و بهسازی لرزه ای وعملیات اجرایی مقاوم سازی سازه ـ مرمت و بازسازی سازه ـ مطالعات وعملیات اجرایی ژئوتکنیک ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری) جی پی اس و جی ای اس(تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدماتی و خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه عملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی پلسازی و کلیه کارهای عمرانی ـ مطالعات مهندسی و انجام آزمایشات مکانیک خاک و بتن ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و خرید و فروش خدمات نرم افزاری و قطعات سخت افزاری و دستگاهها و تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی، فعالیت در زمینه مدیریت ارزیابی و مشاوره و آموزش و نظارت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی و تولید و پیاده سازی سیستمها و راه حلهای رایانه ای، نرم افزاری و تحت وب و پایگاه داده و داده کاوی، وب سایت، پورتال سازمانی، سخت افزاری و مرکز داده و شبکه های رایانه ای، امنیت شبکه و داده های رایانه ای، تجهیزات الکترونیکی و سیستمهای پرداخت الکترونیک اجزاء و قطعات، پشتیبانی و نگهداری فنی تجهیزات و سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری اصلی و جانبی رایانه ای سازمانهای دولتی و خصوصی و عرضه محصول و خدمات کامل سیستمهای یکپارچه سازمانی، ارائه خدمات مشاوره ای و استانداردسازی روشها و فرآیندهای سازمانی، ارائه راهکارهای نوآورانه و مکانیزه و الکترونیکی نمودن و هوشمندسازی سازمانها و شرکتها و مراکز خدمات درمانی، بهداشتی و بیمارستانی و خدمات شهری و فرآیندها و تولید و عرضه محصولات و خدمات مختلف به شیوه های نوین، طراحی و پیاده سازی و توسعه، برندینگ و تجاری سازی محصولات و خدمات نوآورانه جدید بر بستر اینترنت و تلفن همراه و کارتهای هوشمند و سیستمهای کارتی و نشان های الکترونیکی تماسی و غیرتماسی، فروش اینترنتی کالا و خدمات مجاز، پخش و توزیع کالا و محصولات مختلف، تولید و خرید و فروش نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان و برنامه و سیستم نرم افزاری وفاداری مشتریان، برپایی و برگزاری همایشها، کنگره ها و کنفرانسها و کارگروههای تخصصی داخلی و بین المللی و شرکت و برپایی غرفه در نمایشگاه های داخلی و خارجی، مشارکت با کلیه افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق خرید و فروش سهام، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، ترخیص کالا از گمرکات، اخذ وام و اعتبارات از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بصورت ریالی و ارزی از کلیه شعب شرکت در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه ها و پیمانها و کنسرسیوم ها و مزایده های دولتی و خصوص اعم از داخلی و بین المللی، عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی داخلی و منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی کالا و خدمات مجاز و غیرهرمی و غیرشبکه ای مجاز، سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و هرگونه همکاری مجاز و مرتبط با موضوع شرکت با آنها، جذب و جلب سرمایه های داخلی و خارجی بمنظور گسترش فعالیتهای شرکت، انعقاد انواع تفاهم نامه و قرارداد در راستای فعالیتهای شرکت با سازمانها و شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهران شمالی خیابان شهید حسین اسحاقی بن بست دوم پلاک ۷ طبقه ۳ واحد ۸ کدپستی ۱۴۷۸۷۴۸۴۹۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۶/۹۵/۱۲۰۹ مورخ ۵/۴/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه هروی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محسن جعفری به شماره ملی ۰۰۱۱۴۶۶۶۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشید کاریزنوئی به شماره ملی۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضاء فرشید کاریزنوئی بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: معصومه عابدینی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۶۱۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی و ایمان غنی آبادی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۷۰۵۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۱۲۸۹۲۱۱۱۷۱۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102954
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه آفرینان استوار در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۶۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۵۸۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه، مطالعات راهسازی و ساختمان سازی، نظارت ساختمان، مدیریت پیمان، انجام کلیه عملیات نقشه برداری تأسیسات مکانیکی برقی و صنعتی، شهرک سازی، احداث پست های برق، انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی، ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرآرا، خیابان امام منتظر، خیابان ۲۹، پلاک ۲۶، طبقه همکف، کدپستی ۱۴۴۴۹۷۳۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۷ / ۹۵ / ۱۰۷۳ مورخه ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شهرآرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای رامین چمی به شماره ملی ۰۰۸۳۴۲۹۳۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول چمنی به شماره ملی ۰۰۷۰۳۵۰۸۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای رسول چمنی به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود طاهری به شماره ملی ۴۲۵۱۱۵۴۸۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۱۰۴۷۷۲۰۴۳۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104706
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن جاوید در تاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۷۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۹۴۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه ـ مطالعات راهسازی و ساختمان سازی ـ نظارت ساختمان ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ـ ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهرآرا خیابان امام منتظر خیابان بیست و نهم پلاک ۲۶ طبقه همکف کدپستی ۱۴۴۴۹۷۳۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۶/۹۵/۱۰۷۳ مورخ ۴/۸/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شهرآرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای رامین چمی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به کدم ۰۰۸۳۴۲۹۳۷۹ و آقای رسول چمنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدم ۰۰۷۰۳۵۰۸۴۱ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضاء رسول چمنی بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به عنوان بازرس اصلی و محمود طاهری به شماره ملی ۴۲۵۱۱۵۴۸۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۱۱۴۷۵۳۹۸۷۴۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125120
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آروین بتن ایرانیان درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۵۹۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه ـ مطالعات راهسازی و ساختمان سازی ـ نظارت ساختمان ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ـ ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرآرا خیابان آرش مهر کوچه سی و چهارم پلاک ۱۰ واحد همکف کدپستی ۱۴۴۵۷۳۳۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۳/۱۰۷۳مورخ ۴/۸/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شهر آرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای رسول چمنی بشماره ملی ۰۰۷۰۳۵۰۸۴۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رامین چمی بشماره ملی ۰۰۸۳۴۲۹۳۷۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا ء رامین چمی بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به عنوان بازرس اصلی. محمود طاهری به شماره ملی ۴۲۵۱۱۵۴۸۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ۹۵۰۸۲۳۵۰۷۸۹۷۴۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132150
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سدید بتن جاوید درتاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۶۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۶۲۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه ـ مطالعات راهسازی و ساختمان سازی ـ نظارت ساختمان ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ـ ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرآرا خیابان آرش مهر خیابان سی و چهارم پلاک ۱۰ واحد همکف کدپستی ۱۴۴۵۷۳۳۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۱/۹۵/۱۰۷۳ مورخ ۰۳/۰۸/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شهرآرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: رامین چمی به کدملی ۰۰۸۳۴۲۹۳۷۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رسول چمنی به کدملی ۰۰۷۰۳۵۰۸۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای فرشید کاریزنوئی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به عنوان بازرس اصلی و محمود طاهری به شماره ملی ۴۲۵۱۱۵۴۸۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۲۶۱۸۱۳۵۳۹۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132588
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آروین سازه آرارات درتاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۶۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۷۳۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه ـ مطالعات راهسازی و ساختمان سازی ـ نظارت ساختمان ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ـ ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرآرا خیابان آرش مهر کوچه سی و چهارم پلاک ۱۰ واحد همکف کدپستی ۱۴۴۴۹۷۳۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۴/۱۰۷۳ مورخ ۰۴/۸/۱۳۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شهر آرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: رسول چمنی به شماره ملی ۰۰۷۰۳۵۰۸۴۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره رامین چمی به شماره ملی ۰۰۸۳۴۲۹۳۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا ء رامین چمی بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به عنوان بازرس اصلی. محمود طاهری به شماره ملی ۴۲۵۱۱۵۴۸۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۶۳۵۰۴۸۵۹۵۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149410
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان سازه آرارات درتاریخ ۳/۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۸۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۴۹۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه ـ مطالعات راهسازی و ساختمان سازی ـ نظارت ساختمان ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ـ ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرآرا خیابان امام منتظر (هخامنش) خیابان ۲۹ پلاک ۲۶ طبقه همکف کدپستی ۱۴۴۴۹۷۳۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۹/۹۵/۱۰۷۳ مورخ ۳/۸/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شهرآرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فرشید کاریزنوئی به شماره ملی۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود طاهری به شماره ملی۴۲۵۱۱۵۴۸۷۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا ء فرشید کاریزنوئی بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رسول چمنی به شماره ملی ۰۰۷۰۳۵۰۸۴۱ به عنوان بازرس اصلی و رامین چمی به شماره ملی ۰۰۸۳۴۲۹۳۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۹۰۳۷۶۲۳۳۶۶۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200873
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران خشت پیشگام درتاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۷۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۷۱۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه ـ مطالعات راهسازی و ساختمان سازی ـ نظارت ساختمان ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ـ ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشورانجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهر آرا خیابان امام منتظر خیابان بیست و نهم پلاک ۲۶ طبقه همکف کد پستی ۱۴۴۴۹۷۳۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۸/۹۵/۱۰۷۳ مورخ ۴/۸/۹۵نزد بانک پارسیان شعبه شهر آرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رسول چمنی با ک.م ۰۰۷۰۳۵۰۸۴۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رامین چمی با ک.م ۰۰۸۳۴۲۹۳۷۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضاء رسول چمنی بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمود طاهری به شماره ملی ۴۲۵۱۱۵۴۸۷۸ به عنوان بازرس اصلی. فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اعتماد جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع فعالیت ثبت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۹۳۰۱۸۹۷۱۸۴۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200920
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا سازه سدید درتاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۷۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۷۲۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه ـ مطالعات راهسازی و ساختمان سازی ـ نظارت ساختمان ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ـ ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرآرا خیابان آرش مهر خیابان سی و چهارم پلاک ۱۰ واحد همکف کدپستی ۱۴۴۵۷۳۳۴۷۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۰/۹۵/۱۰۷۳ مورخ ۳/۸/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شهر آرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای رسول چمنی به شماره ملی ۰۰۷۰۳۵۰۸۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود طاهری به شماره ملی ۴۲۵۱۱۵۴۸۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا ء فرشید کاریزنوئی بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رامین چمی به شماره ملی ۰۰۸۳۴۲۹۳۷۹ به سمت بازرس علی البدل وآقای فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۹۳۰۶۹۳۹۴۳۸۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بوژان سازه آپادانا درتاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۷۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۷۵۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه ـ مطالعات راهسازی و ساختمان سازی ـ نظارت ساختمان ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ـ ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان آرش مهر خیابان ۳۴ پلاک ۱۰ واحد همکف کدپستی ۱۴۴۵۷۳۳۴۷۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۸/۹۵/۱۰۷۳ مورخ ۳/۸/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شهرآرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. آقای رسول چمنی به شماره ملی ۰۰۷۰۳۵۰۸۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای رامین چمی به شماره ملی ۰۰۸۳۴۲۹۳۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضاء فرشید کاریزنوئی بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به سمت بازرس علی البدل و آقای محمود طاهری به شماره ملی ۴۲۵۱۱۵۴۸۷۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار آفتاب یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۹۳۰۲۸۵۵۳۰۱۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223842
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمین سازه استوار درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۲۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۹۶۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه مطالعات راهسازی و ساختمان سازی نظارت ساختمان مدیریت پیمان انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی شهرک سازی احداث پست های برق انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی و عملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرآرا خیابان آرش مهر کوچه سی و چهارم پلاک ۱۰ واحد همکف کدپستی ۱۴۴۵۷۳۳۴۷۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال آن طی گواهی بانک سامان شعبه میدان حسن آباد به شماره ۴۴۹ ـ ۸۵۹ ـ ۹۵ مورخ ۲۲/۰۹/۹۵ پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم فاطمه سعادتی به شماره ملی ۰۰۸۴۴۸۹۴۲۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضاء فرشید کاریزنوئی بتنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم معصومه عابدینی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۶۱۹۸۱ به سمت بازرس اصلی خانم ملیحه عابدینی به شماره ملی ۰۰۷۸۷۲۹۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۰۰۸۶۰۶۷۶۶۳۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245936
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران خشت آرارات درتاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۷۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۷۵۰۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و انواع سازه ـ مطالعات راهسازی و ساختمان سازی ـ نظارت ساختمان ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ـ ارائه کلیه فعالیتهای تجاری، خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور-درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ماده ۳: مدت شرکت مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران مرزداران خیابان فرشتگان خیابان فرشته پلاک ۱۵ طبقه ۱ واحد ۱ کدپستی ۱۴۶۳۷۷۵۱۵۳ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال آن طبق گواهی شماره ۴۴۸ - ۸۵۹ - ۹۵ مورخ ۲۲/۹/۹۵ بانک سامان میدان حسین آباد به حساب شرکت پرداخت و مابقی در تعهد پرداخت سهامداران می باشد. اولین مدیران:خانم ملیحه عابدینی به شماره ملی ۰۰۷۸۷۲۹۷۰۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه عابدینی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۶۱۹۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضاء معصومه عابدینی به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه سعادتی به شماره ملی ۰۰۸۴۴۸۹۴۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اعتماد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۰۱۸۹۲۳۳۳۲۵۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334931
آگهی تغییرات شرکت عمران عرش آرارات شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۱۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۱۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: معصومه عابدینی با کدملی۰۰۷۰۰۶۱۹۸۱ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. فرشید کاریزنوئی با کدملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: آقای پیام جونیچیان با کدملی ۰۰۷۹۹۱۲۳۷۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای رضا هدایت با کدملی ۰۰۱۴۰۸۵۲۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۱۲۱۱۶۹۰۵۶۱۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335439
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اسپیناس فراز آتیه درتاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۹۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۲۳۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و دولتی شامل راهسازی و درزگیری راه و آسفالت و جاده و انواع سازه ـ مطالعات ساختمان سازی و راهسازی ـ نظارت ساختمان ـ ـ مرمت و بازسازی سازه ـ مدیریت پیمان ـ انجام کلیه عملیات نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی برقی و صنعتی ـ شهرک سازی ـ احداث پست های برق ـ انجام کلیه کارهای خدماتی و خدمات شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال آب و فاضلاب انجام کلیه کارهای عمرانی وعملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان های عمومی و پلسازی ـ اخذ وام و اعتبارات از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بصورت ریالی و ارزی از کلیه شعب شرکت در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه ها و پیمانها و کنسرسیوم ها و مزایده های دولتی و خصوص اعم از داخلی و بین المللی ـ ارائه کلیه فعالیتهای تجاری،خدماتی و بازرگانی،خرید و فروش و خدمات پس از فروش ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از طریق کلیه گمرکات کشور(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ مرزداران ـ خیابان فرشتگان ـ خیابان فرشته ۴ ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۴۶۳۷۷۵۱۵۳ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه سعادتی به شماره ملی ۰۰۸۴۴۸۹۴۲۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فاطمه سعادتی به شماره ملی ۰۰۸۴۴۸۹۴۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرشید کاریزنوئی به شماره ملی ۱۰۶۴۰۱۴۹۸۴ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شد ند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته ، برات ، چک ، عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۱۱۹۱۳۱۳۲۲۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک