جواد عیش آبادی

آقای جواد عیش آبادی

کد ملی 1060268086
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 654370
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت اقیانوس سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۹۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۵۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۱۰۰۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660424
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه داراب سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۵۵۳ و کدپستی ۴۷۵۹۶ ۷۴۸۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر اعمال گردید. ۱ مدیران شرکت: آقای خلیل ستوده بشماره ملی ۲۴۹۱۰۷۵۶۶۰ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردید و آقایان اکبر مجید پور بشماره ملی ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ باستناد معرفینامه شماره ۲۱۴۲ نماینده شرکت سیمان داراب (سهامی عام) شماره ثبت ۶۸۵۱۳ تهران بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد غیثی بشماره ملی ۲۲۹۵۸۸۰۶۹۶ باستناد معرفینامه شماره ۲۱۴۳ نماینده شرکت تعاونی مسکن سیمان داراب شماره ثبت ۴۴۵ داراب بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محمد علی انصاری بشماره ملی ۲۴۹۱۴۳۳۰۰۱ باستناد معرفینامه شماره ۴۳۹/۱۷۰ نماینده شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران داراب شماره ثبت ۱۰۶ داراب، آقای مرتضی سید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۷۷۲۹۳۸ باستناد معرفینامه شماره ۲۱۴۴ نماینده شرکت تعاونی مصرف دنا کارکنان سیمان داراب بشماره ثبت ۴۳۷ داراب و کاظم گودرزیان بشماره ملی ۲۴۹۰۹۹۸۲۷۷ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان ابوالقاسم صابری بشماره ملی ۲۴۹۱۰۴۶۵۴۷ و محمد حسن انصاری بشماره ملی ۲۴۹۱۴۳۹۴۱۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ صاحبان امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها با امضاء آقای خلیل ستوده (مدیر عامل) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای اکبر مجید پور) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیر عامل معتبر خواهد بود. ۳ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات رهبین شماره ثبت ۸۹۷۷ تهران به نمایندگی آقای جواد عیش آبادی بشماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ثبت ۵۸۹ مشهد به نمایندگی آقای مجید صفاتی بشماره ملی ۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ مالی انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان قرائت و مورد تصویب مجمع واقع گردید. ش۴۳۴۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۹۴۳۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716918
آگهی تغییرات شرکت فن آور آلیاژ پوششسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۴۷۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064524
آگهی تغییرات شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۴۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۵۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا سهامی خاص و شرکت صندوق بازنشستگی کشوری تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۰۹۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175070
آگهی تغییرات شرکت گلوبان خدمات بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علینقی ابوترابی به شماره ملی ۱۸۱۶۵۹۲۲۵۰ و خانم فرناز برهانیان به شماره ملی۰۰۴۵۵۱۶۰۱۴ و آقای فریدون زواره‌ای به شماره ملی ۰۰۴۰۰۰۰۴۸۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی خدمات و مدیریت رهبین به شناسه ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۳۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633893
آگهی تغییرات شرکت تولید و توسعه و ترویج مصنوعات سنگی تدبیر زاگرس لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۴۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهرداد رضوانی بشماره ملی ۰۰۳۳۹۸۱۲۳۱ مهدی عیدی آستانی بشماره ملی۴۰۷۱۴۲۵۳۴۲ بهمن مفیدی بشماره ملی۴۲۱۸۴۴۱۶۵۰ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی جواد عیش آبادی با شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۷۰۵۲۲۹۵۵۳۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681900
آگهی تغییرات شرکت خیبر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ شرکت کشتیرانی دریای خزر شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ شرکت کشتیرانی والفجر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۸۰۷۳۱۶۷۸۳۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687376
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فورج سازان لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۷۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا محبی بشماره ملی۰۰۵۷۱۱۸۷۳۶ مهرداد رضوانی بشماره ملی ۰۰۳۳۹۸۱۲۳۱ بی بی زینب باقریان بشماره ملی۰۹۳۸۶۹۷۰۵۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به عنوان بازرس اصلی جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۸۱۴۶۵۳۵۴۵۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765924
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی پتروشیمی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۴۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۳۲۳۹۴/ص مورخ ۲۹/۹/۹۳ سازمان بنادر ودریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی ک. م ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. پ۹۳۱۰۱۵۲۸۹۳۹۹۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10428703
آگهی تصمیمات شرکت خمیرمایه رویان شاهرود سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۲۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496038
آگهی تصمیمات شرکت شعله آبی پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۷۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۵۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و جواد عیش آبادی به کد ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953478
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دریان ساز بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ره بین به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094805
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل امید سیمان داراب سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۲۶۱۷ کدپستی ۵۵۶۷۷ ۷۱۶۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ و نامه واصله از اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان فارس شماره ۱۳۵۴۸/۴۱ مورخ ۱۰/۵/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر اعمال گردید. ۱ صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بهمراه یادداشت‌های پیوست و گزارش فعالیت هیئت مدیره بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شماره ثبت ۸۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به نمایندگی آقایان حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ و جواد عیش آبادی کد ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ بعنوان بازرس قانونی و حسابرسی اصلی شرکت و موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ مشهد مقدس به نمایندگی آقای مجید صفاتی کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۹۱ انتخاب گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692339
آگهی تغییرات شرکت ایران مارین سرویسز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ومجوز۴۱۱۸/ص مورخ ۲۰/۲/۹۴سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی تاریخ ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۵۷۵۱۵۸۸۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916353
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش تجارت فولاد آلیاژی ایرانیان درتاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۵۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، خدماتی و فنی در صنایع، مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و محصولات فلزی، ایجاد مراکز خدمات فولاد، مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی، سرمایه‏گذاری در شرکتها و خرید یا تعهد خرید سهام آنها، اخذ نمایندگی از شرکتها و اعطای نمایندگی به شرکتها و افراد حقیقی (ایرانی و خارجی)، اخذ تسهیلات اعتباری جهت خرید و اعطای اعتبار فروش به مشتریان و اشخاص حقوقی و شرکتهای تابعه، انجام واردات و صادرات، بازاریابی، خرید و فروش، شرکت در مناقصات و مزایده ها و انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی مجاز و ارائه خدمات مشاوره‏ای که همه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح قانونی انجام خواهد شد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران، شهرستان تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک ۵۱ طبقه همکف، کدپستی۱۵۸۹۸۶۳۳۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۶ مورخ ۶/۴/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خیابان فجر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰ به نمایندگی سیف الله شهدادنژاد با شماره ملی ۳۰۳۰۵۳۴۳۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم قدیریان با شماره ملی ۰۰۳۲۸۵۵۱۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا چایچی یزدی به شماره ملی ۴۴۳۱۵۶۱۱۶۱ به سمت عضوهیئت مدیره وعسکر قربانی نوده با شماره ملی ۲۶۳۱۴۰۸۵۰۰ به سمت عضوهیئت مدیره و حسن باقری جبلی با شماره ملی ۱۲۸۷۶۳۳۹۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء یکی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و یا رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به نمایندگی جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به نمایندگی عباس شجاعی به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۵۳۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۲۸۳۸۳۴۰۲۶۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131566
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان اتش نشانی وخدمات ایمنی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۴۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۴ و مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانتهران به شماره ۱۸۳۸۷۴/۱۵ , ۹۴۲ مورخ ۲۸/۶/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود فلاحی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۳۶۰۱۴ وآقای حبیب احمدی اله آبادی به شماره ملی ۵۶۵۹۵۳۱۸۸۱ و آقای علیرضا غفوری به شماره ملی۰۰۵۵۴۸۷۹۱۲ و آقای فتاح اسدی به شماره ملی ۰۴۹۰۸۴۸۰۱۱ و آقای چنگیز ملک آورزمان به شماره ملی ۰۰۴۸۷۱۵۶۴۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مسعود جغتائی به شماره ملی ۰۰۷۲۴۷۳۵۰۹ و آقای پشتون شاکری دینان به شماره ملی ۰۰۴۴۴۳۳۰۵۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. آقای سلیمان علی تبار به شماره ملی ۲۱۴۲۳۸۷۷۴۸به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۲۶۸۷۳۱۳۴۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205457
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۱۲۴۶/۹۵مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حاجی پور به شماره ملی۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد عیش آبادی به شماره ملی۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و نقی مزرعه فراهانی به شماره ملی ۰۶۲۲۰۸۹۶۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۰۱۷۷۸۳۲۴۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی پزشکی ویدا جراح درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۲۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۳۵۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی، بازرگانی، خدمات اقتصادی و مدیریتی مجاز جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه های: تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، آندوسکوپی و سایر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، دارو، محصولات بهداشتی و آرایشی، مکمل های غذایی، مواد اولیه دارو و فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی پس از اخذ مجوز در صورت لزوم. تشکیل و مشارکت در سرمایه و خرید و فروش شهام سایر شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری در داخل و خارج کشور و تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور تولید تجهیزات پزشکی و قطعات آن و تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل، دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز از داخل کشور و اخذ نمایندگی از کمپانی های خارج کشور فروش محصولات و نتایج پژوهشها و فن آوری حاصله در بازارهای داخلی و خارجی و صادرات آنها به خارج کشور انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق موضوعات و اهداف شرکت لازم، مفید یا مناسب بوده و یا به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله شهیدقندی-نیلوفر-خیابان شهید محسن عربعلی-خیابان سیزدهم-پلاک ۱-طبقه سوم-واحد ۶ کدپستی ۱۵۳۳۹۹۴۹۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۵۰۰۰ سهم آن بی نام عادی تعداد ۴۵۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۹۲۱۹۸۱ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه آپادانا با کد ۰۳۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سهیل ریاحی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۷۹۲۴۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد امین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۴۰۸۰۱۴۵۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ویدا طب افزار به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۰۳۴۸ و به نمایندگی شاهین چائی کار به شماره ملی ۰۰۷۹۸۵۹۸۸۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک