مریم مشهد الکوبه

خانم مریم مشهد الکوبه

کد ملی 0010219374
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1356368
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان صدر تندیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا حبیب اله با کدملی۰۰۱۳۲۴۹۲۵۸ به سمت بازرس اصلی و علیرضا حبیب اله با کدملی۰۰۱۳۲۴۹۲۶۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. فربدپاشا اصغرزاده (کدملی۰۴۵۱۳۲۸۶۲۰) خانم مریم مشهدالکوبه (کدملی۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴) آقای میثم عزیزعینی (کدملی۰۰۶۹۵۵۳۶۱۰) پ۱۷۷۹۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418039
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص فردوس طرح آرمان در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۲۹۳۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۰۶۴۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سدسازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار فردوس شرق خیابان مالکی جنوبی بعد از میدان گلستان ، پلاک ۱۰ واحد ۵ کدپستی ۱۴۸۱۷۳۳۷۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۰۸۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیز عینی بسمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ و زهرا عزیز عینی بسمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۱۷۲۹۰۶۴ و میثم عزیزعینی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۹۵۵۳۶۱۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم مشهد الکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه شما برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۸۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418054
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص اطلس طرح آرمان نگین در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ شماره ثبت ۴۴۹۸۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۸۳۲۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آبرسانی دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی، راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو، برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی، عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار فردوس، خیابان مالکی، پلاک ۱۰ واحد ۵ کدپستی ۱۴۸۱۷۳۳۷۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۸/۰۲۴۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیز عینی بشماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عزیزعینی بشماره ملی ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس و زهرا عزیز عینی بشماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمد عزیزعینی بتنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضای آقای محمد عزیز عینی بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری بشماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بعنوان بازرس اصلی خانم مریم مشهد الکوبه بشماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار شما جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۸۶۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672730
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پایدار آیلار در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۲۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۴۶۲۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رسالت ـ خ تکاوران شمالی ـ خیابان لاله یکم ـ پ ۱۳۶ کدپستی ۱۶۸۷۸۱۴۸۵۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۵۰۹,۵۳۵ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره ومهدیه عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای مهدیه عزیزعینی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۳۰۷۷۰۵۲۴۹۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675103
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیلار بتن قرن در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۷۵۲۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی ، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت خیابان کرمان جنوبی کوچه هفت خانگی پلاک ۶۸ ط۲ واحد ۴ کد پستی ۱۶۳۴۴۵۵۳۲۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰,۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۱مورخ ۷/۷/۹۳ نزد بانک ملت شعبه تیراژه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به شماره ملی ۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۵۳۳۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای مونا عزیزعینی مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۳۷۹۰۳۸۸۲۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675484
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پی راگا در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۸۷۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت خیابان مدنی پلاک ۵۷ واحد ۲۰ کد پستی۱۶۳۴۶۴۵۴۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۱۰,۵۳۵ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶به سمت عضو هیئت مدیره ۲ـ زهرا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره ۳. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار پ۹۳۰۸۰۳۱۰۲۸۳۵۳۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717146
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت نگین الماس قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۳۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۶۶۶۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص نگین الماس قرن درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۴۶۴۳۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۶۶۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ فلکه اول تهرانپارس ـ خ ۵۱۴ شرقی ـ پ ۵۶ ـ واحد ۱۰ کد پ۱۶۵۴۷۹۵۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۱الف/۵۳۵ مورخ ۹۳/۷/۲۹ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ و مونا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ و مهدیه عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م۰۰۷۰۱۸۵۳۳۶ مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۰۹۷۱۷۲۹۸۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717183
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین تندیس قرن درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ بشماره ثبت ۴۶۴۳۹۳ بشناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۶۸۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت نبش میدان شصت وهفت پلاک ۵۴ ط سوم کدپستی : ۱۶۵۵۸۶۶۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۰/۵۳۵مورخ ۲۲/۸/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم زهرا عزیزعینی به کدملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهناز اسکندری به کدملی۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضا خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه بشماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بعنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد بشماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ بعنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد . پ۹۳۰۹۱۰۲۱۷۷۴۲۷۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722032
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سدید تیراژه قرن درتاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۶۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۸۴۹۵ ثبت و امضاء ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت خیابان هنگام خ صبوری پلاک ۱۵ کد پ ۱۶۷۷۷۵۵۷۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۰۰۹,۵۳۵ مورخ ۶/۹/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ و مهدیه عزیزعینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ و خانم مهناز اسکندری به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به ش م۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهد الکوبه بشماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد بشماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۵۱۹۹۸۷۶۳۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722322
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان ژابیز درتاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۶۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۹۴۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ واحد ۱۰ کدپستی: ۱۶۱۱۹۶۴۷۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۱,۵۳۵ مورخ ۱۱/۵/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میثم عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۶۹۵۵۳۶۱۰بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عزیزعینی۰۳۸۲۴۸۴۵۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای میثم عزیزعینی به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا آقای میثم عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی. سهیلا شکاری به شماره ملی ۰۰۱۴۵۶۰۸۰۱ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۵۳۵۲۵۷۴۹۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399969
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دژ پی آروشا درتاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۷۰۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۸۴۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ اتوبان ستاری ـ بلوار فردوس شرقیـ خیابان ابراهیمی ـ کوچه ۱۴ ـ واحد ۱۰ کد پ ۱۴۸۱۹۳۴۵۶۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰۱,۵۳۵ مورخ ۵/۸/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به سمت مدیرعامل به ش م ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ و شهرام قرجه داغی سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ مونا عزیزعینی به سمت عضو هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۰۱۸۵۳۳۶ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۱۶۸۳۴۹۶۵۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031780
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سدید تیراژه آداک در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۸۰۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۲۹۴۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تأسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه رسالت ـ بین خ عادل و زرین ـ پ ۲۹ ـ واحد۱۴ ـ کدپستی ۱۶۵۳۹۶۴۵۲۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۱,۵۳۵ مورخ ۲۰/۹/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد ۵۳۵ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. زهرا عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۰۹۰۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۱۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۲۵۷۹۰۶۳۹۲۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967871
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تیراژه قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۰۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری به کد ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کد ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای عباسعلی خالقی به کد ملی ۲۰۶۳۹۹۲۳۴۷ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای ایرج اسمی به کد ملی ۲۰۹۰۳۱۳۲۱۸ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی حمزه پورسوینی به کد ملی ۰۰۷۷۲۹۳۴۶۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی کوهی به کد ملی ۰۰۷۰۱۹۵۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۵۲۰۵۲۱۹۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055413
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۳۳۴۸
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۳۳۴۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم مهناز اسکندری به کد ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کد ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - آقای احمد سلیمی قاضیجهان به کد ملی ۱۵۳۲۴۷۴۵۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سجاد محمدی شب خانه به کد ملی ۱۳۸۰۴۴۶۹۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اردشیر باقری به کد ملی ۱۷۵۶۰۴۸۹۴۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238269
آگهی تغییرات شرکت پیران جهان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم مشهدالکوبه به کد ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس اصلی و شهین کورائی به کد ملی ۱۸۸۰۷۷۱۷۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمد پارسی به کد ملی ۵۲۷۹۹۷۸۱۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عوض کرائی به کد ملی ۱۸۸۰۷۷۱۴۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کورش واثقی به کد ملی ۰۰۵۴۸۵۵۰۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۱۰۱۳۶۱۵۲۸۵۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319945
آگهی تغییرات شرکت یکتا سورن راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهناز اسکندری به کد ملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به کد ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پارسا لطف اله زاده به کد ملی ۰۰۶۸۵۷۰۶۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن بلند بخت به کد ملی ۳۲۵۰۳۷۷۹۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد انور ریگی به کد ملی ۳۷۱۹۳۰۵۹۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۲۹۱۵۳۵۹۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336443
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سازه‌های قلمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پوریا شهابی به کدملی۰۰۱۳۸۶۸۱۹۵ بسمت بازرس اصلی خانم مریم مشهدالکوبه به کد ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای عباسعلی خالقی به کد ملی ۲۰۶۳۹۹۲۳۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرشاد سلیمی قاضیجهان به کد ملی ۱۵۲۰۰۰۵۱۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز عزیزمحمدی به کد ملی ۰۳۲۳۴۳۵۲۷۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید خسروی به کد ملی ۰۳۲۲۲۰۶۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز خسروی به کد ملی ۰۰۶۳۱۷۷۳۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین ذوالفقارزاده به کد ملی ۰۰۷۰۲۷۷۶۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۴۹۸۰۱۸۳۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347455
آگهی تغییرات شرکت سورن اطلس پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۱۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۵۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم مشهدالکوبه به کدملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به کدملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. میناء پاپی زاده به کدملی ۴۵۵۹۹۰۳۷۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و ندا مرادی به کدملی ۰۰۷۵۲۱۴۵۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب اسمعیل زاده به کدملی ۰۰۶۸۴۴۹۹۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره و منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۲۱۱۰۹۸۶۴۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397736
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۱۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به سمت بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲مانیا خزائی به شماره ملی ۰۰۶۵۵۳۹۱۱۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین صادقی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۴۴۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسارا علوی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۹۴۸۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ۳کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۶۰۲۰۳۱۲۵۷۶۰۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439634
آگهی تغییرات شرکت آرمان سهند قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۶۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور ابراهیمی به کدملی ۱۸۴۰۵۶۱۵۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و داود ابراهیمی به کدملی ۱۷۵۶۸۴۵۶۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی بهرامی به کدملی ۰۰۷۳۰۱۴۲۲۲ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و بابک مدنی به کدملی ۰۰۶۰۴۹۳۶۵۸ بسمت عضوء هیئت مدیره و رضا ابراهیمی به کدملی ۰۰۸۴۱۴۴۹۵۵ بسمت عضوء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. منیره باقرزاده به کدملی ۱۸۴۱۵۲۰۹۷۷ بسمت بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به کدملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۳۱۵۴۰۲۸۳۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516494
آگهی تغییرات شرکت برج سازان آروشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۵۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد کدملی ۱۳۸۱۷۸۹۹۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه کد ملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۲۵۷۹۶۴۹۵۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551442
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۸۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز اسکندری به کدملی ۰۰۳۵۰۶۱۴۵۶ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به کدملی ۰۰۱۰۲۱۹۳۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای عباسعلی خالقی به کدملی ۲۰۶۳۹۹۲۳۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی رستمیان ورمله به کدملی ۳۲۵۸۳۲۱۲۵۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بامداد ابوالفتحی راد به کدملی ۰۰۶۸۲۸۳۶۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۷۳۹۳۷۳۹۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک