شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006531171


شماره ثبت:
60555
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1395/11/5
آدرس:
خراسان رضوي-شهر مشهد-جاده سنتو-بزرگراه شهيد كلانتري-خيابان آبادگران-پلاك 0-ساختمان آفتاب-طبقه چهارم-واحد 24- 9176983470

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم منا احمدزاده 13274437
آقای محمدصادق تجنگی 13274437
آقای علی اکبر قاسمی 13274437
آقای رضا بایسته توسن 13274437
آقای سید محمد علی موسوی فرد 13274437
آقای جواد برازنده 13274437

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13274437
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان درتاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: برابر نامه شماره ۱۴۱۶۷/۱۲۲مورخ ۲۵/۸/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار: کشت و صنعت زعفران، زرشک و انواع گیاهان دارویی ـ فعالیت در زمینه تولید اسانس گیاهان دارویی ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهر مشهد ـ جاده سنتو ـ بزرگراه شهید کلانتری ـ خیابان آبادگران ـ پلاک ۰ ـ ساختمان آفتاب ـ طبقه چهارم ـ واحد ۲۴ ـ کدپستی ۹۱۷۶۹۸۳۴۷۰ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که ۲۰درصد سرمایه توسط هیات موسس، تعهد که۳۵درصد آن معادل ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی شماره۴۹۸۶/۱۷۳۲ مورخ ۱۷/۸/۹۵ نزد بانک کشاورزی شعبه سجاد مشهد پرداخت گردیده و مبلغ ۳۵۱۷۹۵۰۰۰۰ریال طی پذیره نویسی برابر گواهی بانکی شماره ۲۸۳/۲۲۱۸/۵۲ مورخ۲۹/۱۰/۹۵ نزد بانک کشاورزی شعبه سجاد مشهد پرداخت گردیده و مابقی سرمایه درتعهد سهامداران است که بایستی ظرف دو سال پرداخت شود. اولین مدیران: آقای رضا بایسته توسن به شماره ملی ۰۶۸۰۲۹۳۳۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای محمدصادق تجنگی به شماره ملی ۰۷۰۲۴۲۰۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدعلی موسوی فرد به شماره ملی ۰۸۸۹۲۸۹۸۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای جواد برازنده به شماره ملی ۰۹۴۲۳۰۸۲۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و خانم منا احمدزاده به شماره ملی ۲۶۴۹۳۴۹۵۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت و خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۵۶۱۹۱۹۹۸۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13707044
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان و رسالت جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۲۱۲۰۹۵۴۸۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348956
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. ۲موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام پویا به شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان و رسالت جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۹۱۸۶۶۲۲۳۵۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه