شرکت بیمه حکمت صبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006513174


شماره ثبت:
504450
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1395/10/28
آدرس:
تهران-شهر تهران-آرژانتين-خيابان زاگرس-خيابان شهيده راشل كوري(بيست و هفتم )-پلاك 6-طبقه اول 1514935663

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا متولی 13262410
آقای عباس عسکرزاده 13262410
علی شعبانی 13262410
محمود سبزی 13262410
هادی دستباز 13262410
غلامحسین چایچی نصرتی 13262410
آقای فرشاد نجفی پور 14001966

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13262410
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام بیمه حکمت صبا درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا. ایران. تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران. قبول بیمه های اتکائی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می کند. سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه. تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا. ایران تعیین و ابلاغ می نماید. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهر تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان کاووسی فر، نبش خیابان زینالی، پلاک ۲۲ کدپستی ۱۵۸۶۶۵۷۱۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۲۵۰۰میلیارد ریال ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ۱۲۵۰میلیارد ریال به موجب گواهی شماره ۱۲۸۸/۹۵/۱۰۹۹مورخ ۲۷/۷/۹۵ بانک حکمت ایرانیان شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردید و پرداخت الباقی سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای علی شعبانی به شماره ملی ۰۵۷۹۴۸۵۶۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای هادی دست باز به شماره ملی ۰۹۳۸۳۰۶۷۶۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ آقای عباس عسکرزاده به شماره ملی ۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰ به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره آقای غلامحسین چایچی نصرتی به شماره ملی ۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حمیدرضا متولی به شماره ملی ۳۲۵۷۳۵۰۸۸۰ به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمود سبزی به شماره ملی ۳۹۳۱۰۸۲۵۲۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطرشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳۱۰ به سمت بازرس علی البدل روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. این آگهی به استناد مجوزهای شماره ۵۲۱۷۵/۶۰۲/۹۵ مورخ ۶/۱۰/۹۵بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۹۸۲۳۹/۹۵مورخ اداره مجوزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۶۱۳۹/۱۲۲مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره۳/۱۹/۵۰۵۵/ط مورخ۲۶/۳/۹۲ پ۹۵۱۰۲۸۲۲۶۸۶۲۴۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335831
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۱۷۶۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۵ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۶۶۷۳۷/۶۰۲/۹۵ مورخ ۲۶/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران آرژانتین خیابان زاگرس خیابان شهیده راشل کوری (بیست و هفتم) پلاک ۶ کدپستی ۱۵۱۴۹۳۵۶۶۳ تغییر یافت. پ۹۵۱۲۱۴۴۳۰۹۴۲۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846133
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۰۴۷۴۸/۶۰۲/۹۶مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامحسین چایچی نصرتی به شماره ملی ۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶ برای باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۱۰۴۶۴۴۴۹۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883695
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۶۸۵۲/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیر عامل جناب آقای غلامحسین چایچی نصرتی به شماره ملی ۲۶۶۹۶۱۶۶۶۶و رئیس هیئت مدیره جناب آقای عباس عسکرزاده به شماره ملی۲۲۹۷۳۸۳۵۰همراه با مهر شرکت بوده و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۳۰۹۱۶۲۳۷۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001966
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۶۰۴۹/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای فرشاد نجفی پور به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۱۰۹۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۰۸۹۰۶۳۷۸۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050145
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۷۸۸۳/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض کرد: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطقه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج. ا. ایران. ۳. شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۴. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج. ا. ایران. ۵. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه (پیرامون موضوع فعالیت شرکت) و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۸. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۹. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک وجوه شرکت و یا اوراق بهادار و استرداد آنها ۱۰. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ۱۱. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو به صورت مکرر پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج. ا. ا. ۱۲. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوای داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۳. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس قانونی. ۱۴. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس قانونی، طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ج. ا. ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ می‌شود و همچنین ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورت‌های مالی تآیید شده به بیمه مرکزی ج. ا. ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار. پ۹۷۰۳۰۶۵۶۹۱۰۰۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه