شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006444985


شماره ثبت:
503148
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1395/10/7
آدرس:
تهران، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان ششم، شماره هفت 1514717911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای پرویز عقیلی کرمانی 13221061
آقای سید احمد احمدی هاشمی 13221061
آقای خسرو اسمعیل زاده 13221061
خلیل حسن زاده کمند 13221061
سید حسین سلیمی 13221061
آقای هومن قویمی 13221061
آقای عبداله فاتح 13221061
آقای محمدابراهیم امین 13221061
آقای محمدمهدی نیری 13221061

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13221061
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام بیمه زندگی خاورمیانه درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : ۱-انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و مستمری براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران. تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران. قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می‌کند. سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه. تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان ششم، شماره هفت کدپستی ۱۵۱۴۷۱۷۹۱۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره ۵۸۵ - ۹۵ / ۱۰۰۷ مورخ ۱۶/۹/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه بخارست پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . اولین مدیران : آقای سیدحسین سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای هومن قویمی به شماره ملی ۰۰۴۰۳۴۰۹۸۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیداحمد احمدی هاشمی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۲۸۵۳۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای خسرو اسمعیل زاده به شماره ملی ۱۳۷۶۲۴۸۱۸۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره بانک خاورمیانه به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶ به نمایندگی محمدابراهیم امین به شماره ملی ۰۶۵۲۰۰۷۷۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیات مدیره سرمایه گذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر به شماره ملی ۱۰۱۰۳۱۴۴۹۰۶ آسفالت طوس به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۷۸۵۳۹بسمت عضو علی البدل هیات مدیره و آقای خلیل حسن زاده کمند به شماره ملی ۱۳۷۲۷۷۱۸۲۴ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا )برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای محمد مهدی نیری بشماره ملی۰۰۶۸۴۷۱۶۹۶ بسمت دبیر هیات مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردید . دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق، قراردادها، چک ها، سفته ها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل یا آقای محمدمهدی نیری به همراه یکی از اعضای هیأت‌مدیره متفقاً با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد، مکاتبات اداری شرکت با امضای تنهای مدیرعامل معتبر است. مدیرعامل میتواند در مکاتبات اداری امضاء خود را به معاونین و یا مدیران شرکت تفویض نماید. اختیارات مدیر عامل : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به‌نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ایران و مورد تأیید هیأت‌مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و مستمری براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران مطابق با بند ۲-۱ اساسنامه شرکت، - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه‌شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره، - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بنا به مجوز شماره ۱۴۹۶۹/۱۲۲ مورخ ۱۷/۹/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار و مجوز شماره ۹۵ / ۶۰۲ / ۴۴۳۲۳ مورخ ۱۵/۹/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606229
آگهی تغییرات شرکت بیمه زندگی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۹۸۱۱/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید - مؤسسه حسابرسی بیات رایان ش. م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه دنیای اقتصاد وروزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۶۰۶۲۱۷۳۴۹۳۲۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه