شرکت توسعه صنعت کیمیا زر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006430670


شماره ثبت:
502797
تعداد بازدید:
19
تأسیس:
1395/10/1
آدرس:
تهران- خيابان ملاصدرا- خيابان شيخ بهايي شمالي- نرسيده به ميدان شيخ بهايي- جنب بانك پارسيان-پلاك 138- طبقه دوم 1993834733

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آرش سلطانی 13205792
آقای سید مهدی شاد 13205792
محمد رضا آریا 14275782
آقای حمیدرضا دلاوری 14275795
مهدی امینی 14306685
آقای مهدی رفیعی اردستانی 14306685
منوچهر صوفی 14306685
رضا روستائیان 14306685
آقای مرتضی سلطانی 14306698
محسن امینی 14306698

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13205792
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام توسعه صنعت کیمیا زر درتاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی شامل روغن خوراکی، شیرینی و شکلات، پودر قهوه، کاکائو، لبنیات، آرد، بهبود دهنده، آنزیم، اسانس طبیعی و افشره های طبیعی. موضوع فعالیت های فرعی شرکت عبارت است از اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اخذ لیسانس و دانش فنی؛ بطورکلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و غذایی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نرسیده به میدان شیخ بهایی- جنب بانک پارسیان- پلاک ۱۳۸- طبقه دوم کدپستی ۱۹۹۳۸۳۴۷۳۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بموجب گواهی شماره ۱۰۰/۱۰۰۱/۹۵ مورخ ۱/۶/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل و آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و به سمت مدیرعامل آقای سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل آقای منوچهر صوفی به شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و اسناد، اوراق، نامه های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اسرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۱۰۰۱۶۹۲۳۶۰۲۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275782
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا آریا به شماره ملی به سمت بازرس اصلی ۳۷۸۱۹۴۹۲۲۲ و آقای حمیدرضا دلاوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۴۸۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۸۰۱۸۷۳۶۸۲۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275795
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا آریا به شماره ملی ۳۷۸۱۹۴۹۲۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دلاوری به شماره ملی ۰۰۶۸۴۴۸۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۸۰۱۶۱۶۷۹۹۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306685
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان: مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ و منوچهر صوفی با شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ و رضا روستائیان با شماره ملی ۵۷۷۹۸۷۳۵۹۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۲۰۲۳۷۲۶۹۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306698
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محسن امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی امینی با شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای آرش سلطانی با شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای منوچهر صوفی به شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رضا روستائیان با شماره ملی ۵۷۷۹۸۷۳۵۹۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چک‌ها، سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اسناد، اوراق، نامه‌های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۸۲۰۴۲۲۴۷۲۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه