شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005775531


شماره ثبت:
918
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1395/1/31
آدرس:
استان قزوين شهرستان آبيك اتوبان تهران قزوين كيلومتر 25 نيروگاه حرارتي شهيد رجايي 3445169555

اشخاص

عنوان طبق آگهی
بهمن مهران 12757873
آقای علیرضا میرزایی 12757873
نصرت اله محمودی قیداری 12757873
خانم فرحناز دلاوری 12757873
سیدابراهیم موسوی ترشیزی 12757873
آقای اصغر حسینی صبایی 13091880
آقای مجتبی نعمتی 13182282

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12757873
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق شهید رجایی درتاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۹۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. برابر مصوبه شماره ۱۴۱۶۶۶/ت۵۰۳۹۳ ه ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و ۲۷/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۲۰/۵۲۳۸۵/۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) م ـ اده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی به تصویب که به موجب نامه شماره ۳۴۴۸/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ شورای نگهبان تأیید شده است.. موضوع شرکت: ۱ ـ تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت. ۳ ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). ۴ ـ تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی. ۵ ـ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی. ۶ ـ تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. ۶ ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. ۷ ـ مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. تبصره ۱ ـ شرکت در فعالیت های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند. تبصره ۲ ـ مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی باشد.. مدت شرکت: نامحدود. مرکز اصلی شرکت: استان قزوین شهرستان آبیک اتوبان تهران قزوین کیلومتر ۲۵ نیروگاه حرارتی شهید رجایی کدپستی ۳۴۴۵۱۶۹۵۵۵. سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) سهم عادی هزار ریالی بانام تقسیم می شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه شهید رجایی به قیمت دفتری تأمین شده است.. اولین مدیران شرکت: طبق حکم شماره ۵۶۰۷۵/۳۲/۹۴ تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، آقایان: نصرت اله محمودی قیداری با کدملی ۰۰۴۸۶۰۰۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا میرزایی با کدملی ۰۰۵۶۵۲۲۱۱۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره و بهمن مهران با کدملی ۴۰۷۲۱۲۱۹۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدابراهیم موسوی ترشیزی با کدملی ۰۹۰۱۰۵۹۲۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فرحناز دلاوری با کدملی ۰۰۴۶۵۹۳۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا میرزایی با کدملی ۰۰۵۶۵۲۲۱۱۸ طبق حکم شماره ۵۶۰۷۸/۳۲/۹۴ تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قرراردادها و چک ها با امضا آقای علیرضا میرزایی و فرحناز دلاوری متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد.. بازرس: سازمان حسابرسی برای سال مالی ۹۵ انتخاب گردید.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. ش۹۵۰۱۳۱۲۹۸۲۶۸۳۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091880
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر حسینی صبایی کدملی ۴۲۸۴۶۸۱۴۹۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره (جایگزین آقای علیرضا میرزایی) تا پایان مدت هیات مدیره انتخاب شدند. ش۹۵۰۸۰۴۴۸۷۳۶۱۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13182282
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی نعمتی با شماره ملی ۱۶۳۹۰۷۵۵۲۶ بعنوان عضواصلی هیات مدیره تا پایان مدت هیئت مدیره جایگزین آقای نصرت اله محمودی قیداری گردیدند. ش۹۵۰۹۲۰۲۷۴۶۴۷۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574590
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده ۵۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقای مجتبی نعمتی و آقای محمد ایرج مرادی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۶۰۱۷۱۸۹۸۳۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612215
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی نعمتی به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تا پایان مدت در هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقای مجتبی نعمتی و خانم فرحناز دلاوری به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۶۲۶۶۶۵۶۶۸۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866358
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۱۲۱۲۷۸۱۲۴۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295054
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقای مجتبی نعمتی و آقای هادی پارسایی فر به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۱۰۲۱۹۵۵۱۷۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه