شرکت بیمه تجارت نو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005725237


شماره ثبت:
489341
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1395/1/14
آدرس:
تهران، بلوار ميرداماد، نبش خيابان شهيد حصاري ، شماره 134، طبقه پنجم تا هفتم 1547933314

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای داود کریمی 13292976
آقای علی رستمی 13318507
آقای منصور کنعانی امیری 13318507
آقای فرزین کریمی 13318507
احسان مرادی 13318507
آقای سیدمحمد عباس زادگان 13318507
آقای جواد آرونی کاشانی 13735386
آقای سیدمحمد میرمحمدی 14302199
آقای مهدی سامری 14302199
آقای نیما نورالهی 14302199

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12723679
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام بیمه تجارت نو درتاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران. ـ تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران ـ قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی ـ سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می نماید. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شهید حصاری، شماره ۱۳۴، طبقه پنجم تا هفتم با کد پستی۱۵۴۷۹۳۳۳۱۴ می باشد. سرمایه شرکت: مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۱۹۱۲/۹۴/۱۸ مورخ ۲/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند به شرح زیرمی باشند: علی رستمی دارنده کدملی شماره ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به عنوان عضو اصلی و رییس هیئت مدیره، سید محمد عباس زادگان دارنده کد ملی ۲۲۹۱۱۱۸۹۹۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت سهامی خاص) به شماره ثبت۲۰۳۷۷۲ منصورکنعانی امیری دارنده کد ملی ۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ به عنوان عضو اصلی و نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از گسترش نفت و گاز پارسیان (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت۳۰۲۴۹۶ فرزین کریمی دارنده کد ملی ۰۰۴۶۷۵۷۸۹۹ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از تدبیرگران فردای امید(شرکت سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۱۰۵ خسرو فرحی دارنده کد ملی ۴۰۱۰۳۱۵۵۹۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از پست بانک ایران(شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۶۷۸۵ احسان مرادی دارنده کدملی۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره، رخساره فاضلی دارنده کدملی۰۰۴۰۸۲۱۳۷۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ۶ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل، چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها، دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عاامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی.و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره ۳۱۳۱۵۶/۱۲۱مورخ ۲۳/۱۲/۹۴و۴۷۷۰/۱۲۲مورخ ۴/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و، شماره ۶۲۳۱۴/۶۰۲/۹۴ مورخ ۱/۱۲/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید. پ۹۵۰۱۱۴۶۴۰۱۹۶۳۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292976
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۶۱۰۲۱/۶۰۲/۹۵ مورخه ۰۳/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود کریمی با کدملی۳۳۴۰۹۰۸۳۱۱ بجای خسرو فرحی به نمایندگی از پست بانک ایران (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۶۷۸۵ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۵۱۱۱۶۴۲۹۵۴۴۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318507
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۶۳۵۳۸/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۳/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای علی رستمی به کدملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ آقای احسان مرادی دارنده کدملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ از اعضای علی البدل هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای ادامه دوره تصدی انتخاب گردیدند اقای احسان مرادی دارنده کدملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای منصور کنعانی امیری دارنده کدملی ۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان سیدمحمد عباس زادگان با کدملی ۲۲۹۱۱۱۸۹۹۴ و داود کریمی با کدملی ۳۳۴۰۹۰۸۳۱۱ و فرزین کریمی با کدملی ۰۰۴۶۷۵۷۸۹۹ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای ادامه دوره تصدی انتخاب و تعیین سمت شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با ام اضی مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. هیأت مدیره بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت، اختیارات خود در بندهای یک، شش، هفت، هشت، نه، ده و چهارده ماده ۳۸ را به مدیرعامل تفویض کرد. پ۹۵۱۲۰۲۶۲۶۲۵۵۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462374
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۲۵۱/۶۰۲/۹۶مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک‌های پرداختی و صدور حواله تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با امضای مشترک مدیرعامل شرکت جناب آقای سیدمحمد عباس زادگان به شماره ملی ۲۲۹۱۱۱۸۹۹۴ و مدیرمالی شرکت جناب آقای محمدرضا مجد رضایی به شماره ملی ۹۹۴۸۵۱۷۷۰۴ قابل پرداخت می‌باشد. پ۹۶۰۳۱۷۹۰۰۴۶۲۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610148
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۹۹۴۱/۶۰۲/۹۶مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۶۲۵۹۳۹۴۱۵۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735386
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۷۹۰۲ / ۶۰۲ / ۹۶ مورخ ۱۴/۸/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک‌های پرداختی و صدور حواله تا سقف۵۰۰میلیون ریال با امضای مشترک مدیرعامل آقای سیدمحمد عباس زادگان به شماره ملی۲۲۹۱۱۱۸۰۹۹۴ وسرپرست مالی شرکت آقای جواد آرونی کاشانی به شماره ملی ۰۰۵۹۱۶۳۴۸۸ قابل پرداخت می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۸۲۶۵۲۲۱۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193775
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۹۸۳۷/۶۰۲/۹۷ مورخ ۱۰/۴/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۰۴۷۲۲۱۱۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231858
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ و تاییدیه بیمه مرکزی به شماره ۴۴۹۰۹/۶۰۲/۹۷ مورخ ۷/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه گسترش نفت گاز پارسیان (سهامی عام) ۳۰۲۴۹۶ ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) ۲۰۳۷۷۲ ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ و شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) ۴۰۸۱۰۵ ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) ۲۲۳۶۳۷ ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ و شرکت پست بانک ایران (سهامی عام) ۱۲۶۸۷۵ ۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت بین المللی عمران رضوی (سهامی خاص) ۱۹۹۰۳۹ ۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹ شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) ۲۲۵۵۸۲ ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۴۶۲۷۱۲۳۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302199
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۶۵۷۷۰/۶۰۲/۹۷ مورخ ۶/۸/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد میرمحمدی کوشکنو با کدملی ۴۴۴۹۴۹۸۳۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای نیما نوراللهی با کدملی ۴۳۲۳۵۰۲۲۵۷ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای مهدی سامری با کدملی ۰۰۵۰۷۰۲۵۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای ادامه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه قراردادها و عقوداسلامی، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه اختیارات خود در بند‌های یک، شش، هفت، هشت، نه، ده و چهارده ماده ۳۸ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۸۱۵۱۲۵۵۷۲۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه