شرکت تولید نیروی برق تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005709529


شماره ثبت:
489154
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1394/12/25
آدرس:
تهران ـ خيابان ستارخان ، نيروگاه طرشت 1453693611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای پیمان علیجانی 12715182
خانم ژیلا آلیاندوست 12715182
آقای علی عیسی پور 12715182
غلامرضا مهرداد 12715182
آقای مهران گلاب کش 12715182
آقای سیدمجید یادآور نیک روش 12715182
آقای شهرام عابدی 13148302

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12715182
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق تهران در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، جاده قدیم تهران ـ قم، نیروگاه ری، کدپستی ۱۸۱۳۱۳۹۹۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای غلامرضا مهرداد به شماره ملی ۰۰۴۶۲۳۲۹۴۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی عیسی پور به شماره ملی ۰۹۳۴۱۰۲۲۳۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم ژیلا آلیاندوست به شماره ملی ۰۰۴۵۸۸۲۱۸۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهران گلابکش به شماره ملی۱۷۵۴۱۷۵۴۱۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سیدمجید یادآور نیک روش به شماره ملی ۱۸۱۸۸۹۲۴۶۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بها دار و بانکی و قراردادها و چک ها با امضای مشترک آقای علی عیسی پور و خانم ژیلا آلیان دوست به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات نماینده قانونی: مطابق اساسنامه می باشد. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۶۶۶/ت۵۰۳۹۳ ه مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ آگهی شد. پ۹۴۱۲۲۵۳۳۸۲۷۸۱۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752272
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان ستارخان، نیروگاه طرشت کدپستی ۱۴۵۳۶۹۳۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۱۲۹۵۹۵۵۳۶۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148302
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۵ ومجوز شماره ۱۷۷۳۸/۲۰ مورخ ۱۹/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام عابدی به شماره ملی ۲۰۶۱۳۲۰۹۵۳ ا بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۹۰۳۵۱۲۹۴۶۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642392
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات و وظایف خود را بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: بند ۲ ماده ۴۷: تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. بند ۴ ماده ۴۷: نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بند ۷ ماده ۴۷: افتتاح صرفا یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر بند ۸ ماده ۴۷: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت پ۹۶۰۷۱۵۷۰۰۴۱۹۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713048
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید ترازنامه و صورت حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب گردید. پ۹۶۰۸۲۴۷۵۲۷۰۵۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14311010
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی بمدت یک سال مالی انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۸۲۲۶۷۹۵۰۱۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391786
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹

آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: ماده ۴۸ هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند. اعضای هیأت مدیره می‌توانند در سمت دیگر بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیأت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه