شرکت تولید نیروی برق لوشان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005706374


شماره ثبت:
19903
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1394/12/25
آدرس:
رشت گلباغ نماز كوچه گلباغ نبش ساختمان قصر-كد پستي 4167697637 4167697637

اشخاص

عنوان طبق آگهی
غلامرضا مهرداد 12713710
آقای مهدی خباز پیشه 12713710
مهرداد علی غلامی شیل سربه 12713710
وحسین افراخته 12713710
آقای بهروز قربانپور 13223165
خانم معصومه فخری 13546202
سید عبداله زکی پور بهمبری 14328520
آقای محسن ابراهیمیان کپورچال 14328520

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12713710
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق لوشان درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۸۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. برابرتصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۰۳۹۳ت/۱۴۱۷۶۳مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۱ ـ موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت)و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت. ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). ـ تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی. ـ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی. ـ تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. ـ همکاری و مش ـ ارکت با سای ـ ر شرکت ها و مؤسس ـ ات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.تبصره: شرکت در فعالیت های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.تبصره: ـ مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی باشد. ـ مدت شرکت: نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: استان گیلان ـ کیلومتر ۹۰ جاده قدیم قزوین ـ رشت(لوشان)کدپستی۴۴۹۹۱۴۵۷۱۱ ـ سرمایه شرکت: سیصد میلیارد ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد ـ مدیران شرکت:آقای غلامرضا مهردادبه کدملی۰۰۴۶۲۳۲۹۴۱ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای مهرداد علی غلامی شیل سربه کدملی۲۶۴۹۷۸۴۰۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقایان مهدی خبازپیشه ماسوله به کدملی۲۵۹۴۱۸۹۶۶۹ وحسین افراخته به کدملی ۲۶۶۹۶۶۴۳۷۷ و غلامرضا قاسمی صومعه علیائی به کدملی۴۱۹۳۹۸۷۱۱۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۶ ـ دارندگان حق امضاء:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک آقایان مهردادعلی غلامی شیل سر وغلامرضا قاسمی صومعه علیائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل:مطابق اساسنامه میباشد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۲۵۳۲۷۲۵۷۳۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882200
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴

آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - مرکز اصلی شرکت ازواحد ثبتی رودبار به واحد ثبتی رشت به آدرس: رشت - بلوار نماز - کوچه گل باغ کد پستی ۴۱۶۷۶۹۷۶۳۷ انتقال یافت درنتیجه ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907525
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴

شرکت فوق در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ ثبت و از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ مرکز اصلی شرکت به نشانی رشت - بلوار نماز - کوچه گل باغ کدپستی ۴۱۶۷۶۹۷۶۳۷ انتقال یافت و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت تحت شماره ۱۹۹۰۳ به ثبت رسیده است. ش۹۵۰۴۲۲۷۰۹۱۵۱۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113829
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۱۴۴۶۲/۲۰ مورخ ۱۰/۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به استناد ماده ۵۴ اساسنامه شرکت امضای اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته و بروات و قراردادها و سایر اسناد تجاری با امضای آقای فرشاد شریفی اربو سرا بهمراه آقای مهرداد علی غلامی شیل سر مدیرعامل شرکت، و مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۸۱۶۹۰۷۲۲۶۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223165
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و برابر مجوز شماره ۱۸۷۱/۷۶۱۰/۹۵مورخ۲۹/۰۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰/۰۲/۹۵ مجلس شواری اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، آقای بهروز قربانپور (به شماره ملی ۲۶۶۹۴۴۰۳۰۴) را بعنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق لوشان به جای آقای غلامرضا مهردادانتخاب نمودند. ش۹۵۱۰۰۸۲۶۳۷۹۹۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546202
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و با ستناد مجوز به شماره ۴۱۶۱/۲۰مورخ ۱/۳/۹۶صادره از سازمان خصوص سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰/۰۲/۹۵ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، خانم معصومه فخری (به شماره ملی ۰۹۳۸۴۹۷۲۲۷) را به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق لوشان به جای آقای مهدی خباز پیشه انتخاب نمودند. ش۹۶۰۵۱۵۵۰۳۴۳۷۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705151
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ و برابر مجوز شماره ۱۳۱۳۰/۲۰مورخ۱۲/۰۶/۹۶سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - با انتخاب مدیرعامل شرکت بعنوان رئیس هیأت مدیره موافقت گردید. ش۹۶۰۸۲۰۴۳۶۱۹۵۲۱۸ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743013
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶و برابر تاییدیه شماره ۱۸۴۷۶/۲۰مورخ۱۴/۸/۹۶سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی و ترازنامه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ - سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شد. ۳ - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید. ش۹۶۰۹۱۳۵۱۱۹۳۹۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047746
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶و برابر مجوز شماره ۳۲۴۹۷مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۶سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به استناد مواد ۴۲ و ۵۴ اساسنامه شرکت، آقای سید عبداله زکی پور بهمبری به شماره ملی۱۹۱۱۳۶۹۵۶۳ جایگزین آقای فرشاد شریفی اربوسرا برای امضای اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته و بروات و قراردادها و سایر اسناد تجاری، انتخاب گردید ش۹۷۰۳۰۵۸۵۴۲۱۴۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328520
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ و به استناد مجوز شماره ۱۶۳۷۶ مورخه ۲۶/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن ابراهیمیان کپورچال به کد ملی ۲۶۴۹۸۱۵۸۷۶ جایگزین آقای سید عبداله زکی پور بهمبری به کد ملی ۱۹۱۱۳۶۹۵۶۳، برای امضای اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته و بروات و قراردادها و سایر اسناد تجاری، انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۹۰۵۹۴۸۷۲۱۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350574
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۹۳۶۴ مورخه ۲۳/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای دوره مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند. ۲روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۹۱۸۷۴۰۶۵۴۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه