شرکت تولید نیروی برق آذربایجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005700730


شماره ثبت:
42109
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1394/12/24
آدرس:
تبريز، كوي وليعصر، خيابان عارف، كوچه سياح پلاك 10 5157737631

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد پورگل محمد 12710366
محمد مهدی سپهر 12710366
غلامرضا مهرداد 12710366
حسین هجیری 12710366
آقای جاوید بابایی 13335259
آقای محمدرضا سعیدی فرزاد 13335268

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12710366
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق آذربایجان در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۲۱۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. آگهی و اساسنامه بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۴۱۶۳۵/ت۵۰۳۹۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی.ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت. ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات).ـ تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.ـ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی.ـ تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.ـ همکاری و مشـارکت با سایـر شرکت ها و مؤسسـات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.ـ مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. تبصره ۱ـ شرکت در فعالیت های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.تبصره ۲ـ مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی باشد.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم خواهد بود. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی، کیلومتر ۲۵ جاده تبریز ـ مرند، کدپستی ۵۱۹۴۱۸۱۵۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه های صوفیان و ارومیه به قیمت دفتری تأمین شده است. اولین مدیران شرکت: محمد پورگل محمد با کدملی ۱۳۸۰۸۴۸۱۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمد رضا سعیدی فرزاد با کدملی ۱۳۷۹۹۶۱۳۷۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حسین هجیری با کدملی ۱۳۷۰۶۰۴۰۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی سپهر با کدملی ۳۸۷۱۲۵۶۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره غلامرضا مهرداد با کدملی ۰۰۴۶۲۳۲۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک ها با امضاء مشترک محمد رضا سعیدی فرزاد و حسین هجیری به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۴۹۳۲۷۷۷۴۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775061
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تبریز کوی ولیعصر خیابان عارف کوچه سیاح پلاک ۱۰ کدپستی ۵۱۵۷۷۳۷۶۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۵۰۲۱۳۵۹۱۸۰۱۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335259
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۵۴۹۲/۲۰ ۱۸/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی (معاونت شرکتها وقیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جاوید بابایی (به شماره ملی ۱۳۷۴۰۴۶۸۵۱) بجای آقای غلامرضا مهردادبعنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق آذربایجان تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۱۹۴۱۶۲۲۹۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335268
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۵۴۹۲/۲۰ ۱۸/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی (معاونت شرکتها وقیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سعیدی فرزاد به کد ملی ۱۳۷۹۹۶۱۳۷۸بعنوان رئیس هیات مدیره تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۱۷۷۹۱۵۴۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826080
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۲۱۸/۲۰ مورخه ۲۲/۸/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۳۰۱۸۹۲۱۶۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه