شرکت تولید نیروی برق بندرعباس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005690977


شماره ثبت:
16510
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1394/12/19
آدرس:
استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مركزي ، شهر بندرعباس، بهشت بندر ، خيابان اصلي ، بلوار امام خميني ، پلاك 0 ، طبقه اول ، واحد 1 7915944680

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عبدالرسول پیشاهنگ 12706668
آقای مهران گلاب کش 12706668
آقای علیرضا نصرالهی 13445023
آقای محسن نیک بخت 13445023
آقای شاداب منوچهری 13445026
آقای علیرضا شیخی فینی 13508058
خانم بتول قاسمی زاده 13641623
آقای حسین سلیمی 13817793

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12706668
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق بندرعباس درتاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق انرژی و ظرفیت و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو از جمله مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت شرکت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندرعباس ـ جاده اسکله شهیدرجایی کدپستی ۷۹۱۷۱۶۴۹۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام می باشد. اولین مدیران شرکت: شاداب منوچهری بشماره ملی ۵۵۴۹۹۱۰۹۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی حسین سلیمی بشماره ملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۵۳۷۹۷۸۵۲۹۸ مهران گلابکش بشماره ملی ۱۷۵۴۱۷۵۴۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی عبدالرسول پیشاهنگ بشماره ملی ۲۲۹۱۱۴۱۱۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا شیخی فینی بشماره ملی ۳۳۹۱۴۹۶۲۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و آقای شاداب منوچهری عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی و به شماره ملی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۲۰۷۱۹۴۳۴۶۴۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445023
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ که طی نامه شماره ۲۱۷۰۵/۲۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محسن نیک بخت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۹۰۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا نصرالهی به شماره ملی ۰۰۶۶۹۳۷۶۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شاداب منوچهری به شماره ملی ۵۵۴۹۹۱۰۹۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۵۳۷۹۷۸۵۲۹۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا شیخی فینی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۹۶۲۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره ش۹۶۰۳۰۳۱۴۴۶۲۶۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445026
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ که طی نامه شماره ۲۱۷۰۵/۲۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن نیک بخت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۹۰۸۲۵ آقای علیرضا نصرالهی به شماره ملی ۰۰۶۶۹۳۷۶۷۱ آقای شاداب منوچهری به شماره ملی ۵۵۴۹۹۱۰۹۲۶ آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۵۳۷۹۷۸۵۲۹۸ آقای علیرضا شیخی فینی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۹۶۲۸۲ ش۹۶۰۳۰۳۵۶۸۳۵۷۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445031
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ که طی نامه شماره ۲۰۵۸۵/۲۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل دفترشرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: بلوار رسالت جنوبی، بلوار ۱۲ فروردین شرقی کدپستی ۷۹۱۶۸۵۴۸۹۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۳۰۳۳۵۶۲۵۳۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508058
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ که طی نامه شماره ۲۷۹۹۲/۲۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ به تائید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محسن نیک بخت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۹۰۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا نصرالهی به شماره ملی ۰۰۶۶۹۳۷۶۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شاداب منوچهری به شماره ملی ۵۵۴۹۹۱۰۹۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۵۳۷۹۷۸۵۲۹۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا شیخی فینی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۹۶۲۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا آقای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۴۲۰۵۸۹۶۵۹۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641602
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ که طی نامه شماره ۱۰۸۳۳/۲۰ - ۱۶/۵/۹۶ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم بتول قاسمی زاده به شماره ملی ۳۳۹۱۵۰۳۱۵۷ بعنوان عضو اصلی جدید هیئت مدیره انتخاب شد. ش۹۶۰۷۱۳۱۶۹۷۹۵۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641623
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ که طی نامه شماره ۱۰۸۳۳/۲۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم بتول قاسمی زاده به شماره ملی ۳۳۹۱۵۰۳۱۵۷ را به عنوان عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت اعضا هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۶۰۷۱۳۳۶۵۷۹۲۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750093
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ که طی نامه شماره ۱۸۴۷۵/۲۰ مورخ ۱۴/۸/۹۶ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ بتصویب رسید. - سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۹۱۹۷۷۳۱۹۱۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817793
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶که طی نامه شماره ۲۳۶۷۲ مورخ ۱۰/۱۰/۹۶ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محسن نیک بخت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۹۰۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا نصرالهی به شماره ملی ۰۰۶۶۹۳۷۶۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم بتول قاسمی زاده به شماره ملی ۳۳۹۱۵۰۳۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۵۳۷۹۷۸۵۲۹۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا شیخی فینی به شماره ملی ۳۳۹۱۴۹۶۲۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای آقای حسین سلیمی (مدیرعامل) و آقای احمد آراسته (معاون مالی و پشتیبانی شرکت) بعنوان نماینده هیئت مدیره جهت امضای اسناد مالی و حسابداری و چکها و بروات و سفته‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۹۶۱۰۲۶۶۴۲۶۲۵۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306445
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ که طی نامه شماره ۲۰۰۳۹ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ به تائید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: بلوار امام خمینی ره، حدفاصل چهارراه نخل ناخدا و سهند، جنب برج بهشت، کدپستی: ۷۹۱۵۹۴۴۶۸۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۸۲۰۳۶۴۶۷۵۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه