شرکت تولید نیروی برق زاهدان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005684009


شماره ثبت:
6731
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1394/12/18
آدرس:
زاهدان بلوار جانبازان نبش بيست متري قائم 9816816441

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمد غرویان 13458302
آقای محمد عزیز نامجو 13458304
آقای محبعلی پودینه تمیز 13458304

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12702042
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق زاهدان در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۳۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. . موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چهارجوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه ( های) تحت مالکیت. برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات). تامین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی. سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی. تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. . مدت شرکت: نامحدود. مرکز اصلی شرکت: استان سیستان و بلوچستان: شهرستان ایرانشهر کیلومتر ۱۷ جاده بمپور ـ کدپستی۹۹۴۱۱۳۴۳۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام می باشد و از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه های ایرانشهر، زاهدان و کنارک به قیمت دفتری تامین گردیده است. . اولین مدیران شرکت: طی مصوبه شماره ۱۴۱۶۹۸/ت۵۰۹۳ه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳هیات وزیران (که در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ بموجب نامه شماره ۳۴۵۰/۱۰۲/۹۳ به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده) ۱ـ آقای حمید رضا عظیمی بسمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۷۱۳۹۴۶۵۶ ۲ـ آقای محبعلی پودینه تمیز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی ۳۶۷۴۰۵۵۳۱۷ ـ ۳. آقای عسگر آقا کوشا به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۸۶۵۶ ـ ۴. آقای امین بهزاد مهر به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۰۷۰۲۴۱۴۰۶۹ ـ ۵. آقای عباس عباسی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۲۰۳۱۸۴۷۶۹۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک ها با امضاءمشترک آقای محبعلی پودینه تمیز و آقای عباس عباسی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. . بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی. ش۹۴۱۲۱۸۶۸۳۸۵۶۷۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776766
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکزاصلی شرکت از ایرانشهربه زاهدان بلوار جانبازان نبش بیست متری قائم کدپستی ۹۸۱۶۸۱۶۴۴۱انتقال یافت لذا قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل تغییر می‌یابد: مرکز اصلی شرکت: زاهدان بلوار جانبازان نبش بیست متری قائم است. ش۹۵۰۲۱۴۷۷۰۱۶۴۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12793663
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹

پیرو اگهی شماره ۱۳۹۵۳۰۴۲۲۶۶۱۰۰۰۰۱۵مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ مستند تصمیمات تغییر محل از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. ش۹۵۰۲۲۳۷۱۱۷۰۲۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12793669
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. محل شرکت از واحد ثبتی ایرانشهر به زاهدان بلوار جانبازان - نبش بیست متری قائم با کدپستی ۹۸۱۶۸۱۶۴۴۱ انتقال یافت و بند ۱ ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۰۲۲۳۱۷۶۱۶۶۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794075
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ مرکز اصلی شرکت تولید نیروی برق زاهدان سهامی عام به شماره ثبت۱۳۱۴ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹ واحد ثبتی ایرانشهر به نشانی استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان انتقال یافته و در این اداره تحت شماره ۶۷۳۱ به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل و جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ش۹۵۰۲۲۳۵۰۰۳۹۰۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158134
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. با عنایت به ماده ۵۴ اساسنامه شرکت مقرر گردید، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقایان محبعلی پودینه تمیز مدیرعامل و محمد عزیز نامجو مدیر مالی و ذیحسابی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۹۰۷۹۲۹۱۰۰۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458302
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای احمد غرویان به شماره ملی ۱۰۶۰۲۸۵۴۵۲به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۱۳۲۱۲۱۷۲۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458304
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای محبعلی پودینه تمیز به شماره ملی ۳۶۷۴۰۵۵۳۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای احمد غرویان به شماره ملی ۱۰۶۰۲۸۵۴۵۲ بعنوان نائب رئیس و آقای محمد عزیز نامجو به شماره ملی ۳۶۲۱۲۹۳۹۸۱ بعنوان منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۱۳۶۸۳۴۷۰۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13944226
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶انتخاب شدند. ۲. روزنامه اطلاعات بعنوان روز نامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه اتی تعیین گردید. ۳. صورتهای مالی (ازجمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۲۲۳۶۷۳۶۵۰۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه