شرکت تولید نیروی برق شازند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005681783


شماره ثبت:
954
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1394/12/18
آدرس:
كيلومتر15 جاده اراك- بروجرد - كدپستي 3867143311 3867143311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ناصر فرجی 12707003
نصرت اله محمودی قیداری 12707003
حامد دیلمی عضدی 12707003
علیرضا اسحاقیان راد 13513025
علیرضا شیخی مهرآبادی 13890294
محسن حاتمی 13890298
رضا احمدی 13890298

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12707003
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق شازند درتاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۹۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت، برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات)، تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی، سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی، تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت، همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و مؤسسـات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شازند ـ کیلومتر۱۵ جاده اراک ـ بروجرد ـ کدپستی ۳۸۶۷۱۴۳۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم با نام ۱.۰۰۰ ریالی که از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه شازند به قیمت دفتری تامین شده است. اولین مدیران شرکت: رضا احمدی به شماره ملی ۰۵۵۸۰۵۴۸۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر فرجی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۶۵۶۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حامد دیلمی عضدی به شماره ملی ۵۱۷۹۶۴۶۶۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و نصرت اله محمودی قیداری به شماره ملی ۰۰۴۸۶۰۰۱۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و عبداله عربگری به شماره ملی ۵۴۵۹۷۳۴۱۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رضا احمدی (عضو هیئت مدیره) و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. بازرس اصلی شرکت: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۲۲۵۲۱۸۷۴۹۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294716
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۲۴۷۴/۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن حاتمی به شماره ملی ۴۸۵۹۲۴۴۵۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای عبدالله عربگری برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۱۲/۱۳۹۶) انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۷۳۳۳۳۴۰۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513025
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۳۹۵۹/۲۰ مورخ ۳۰/۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا اسحاقیان راد به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۸۳۷۹ به جای نصرت اله محمودی قیداری به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۱۲/۹۶) انتخاب گردید. / ش۹۶۰۴۲۴۸۲۴۶۴۹۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718163
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۷۰۱۰/۲۰ مورخ ۲۹/۷/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. - ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. - ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۶۰۸۲۷۴۲۳۵۳۲۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890294
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ و به موجب نامه تائیدیه شماره ۲۷۸۷۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا شیخی مهرآبادی به شماره ملی ۰۵۳۲۲۶۸۷۷۶ به جای ناصر فرجی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۱۲/۱۳۹۶) انتخاب گردید. / ش۹۶۱۲۰۳۶۰۰۹۴۶۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890298
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ و به موجب نامه تائیدیه شماره ۲۷۸۷۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱علیرضا شیخی مهرآبادی به شماره ملی ۰۵۳۲۲۶۸۷۷۶ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و محسن حاتمی به شماره ملی ۴۸۵۹۲۴۴۵۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حامد دیلمی عضدی به شماره ملی ۵۱۷۹۶۴۶۶۸۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا اسحاقیان راد به شماره ملی ۰۴۹۰۱۴۸۳۷۹ به سمت عضواصلی هیئت مدیره و رضا احمدی به شماره ملی ۰۵۵۸۰۵۴۸۳۸ به سمت عضواصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۱۲/۱۳۹۶) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و رضا احمدی به شماره ملی ۰۵۵۸۰۵۴۸۳۸ (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و چک‌ها و اوراق مالی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رضا احمدی به شماره ملی ۰۵۵۸۰۵۴۸۳۸ (عضو هیئت مدیره) و محمد کایدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۰۳۱۰۹۴۹۱۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281421
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۱۶۹۳۶د مورخ ۱/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۷۰۸۰۲۶۵۹۱۳۸۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14404149
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ و به موجب نامه تائیدیه شماره ۲۵۱۴۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکایدی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و چک‌ها و اوراق مالی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کایدی همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۷۱۰۱۰۶۶۰۹۰۴۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه