تولید نیروی برق شهید مفتح

شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005669893
همدان - بلوار فاطميه - نرسيده به ميدان 13 آبان - خيابان 12 متري صنوبر - پلاك 30 كد پستي 6515919783 6515919783
2
افراد
9
آگهی‌ها
12335
شماره ثبت
1394/12/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12691527
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق شهید مفتح درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. بنا به مصوبه هیأت وزیران ۱۴۱۷۲۲/ ت۵۰۳۹۳ ه مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ و تاییدیه شورای نگهبان به شماره ۳۴۵۲/۱۰۲/۹۳ مورخه ۱۲/۱۱/۹۳ -موضوع شرکت:۱- تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی.۲ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت.۳ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات).۴ـ تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.۵ـ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی.۶ـ تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.۷ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.۸ـ مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. -مدت شرکت:نامحدود -مرکز اصلی شرکت:همدان کیلومتر ۴۵ جاده تهران کدپستی ۶۵۵۳۱۱۹۱۵۱-سرمایه شرکت:مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاههای شهید مفتح همدان و درود اراک به قیمت دفتری تامین شده است. -اولین مدیران شرکت:۱. مسعود مرادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲. آذر جواهری همت به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۳. مصطفی علی ربانی به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۴. محمدحسن مرادی به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۵. عبداله عربگری به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶-دارندگان حق امضا:کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادهاوعقود اسلامی با امضای مسعود مرادی به سمت مدیرعامل و آذر جواهری همت به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. -اختیارات مدیر عامل:مطابق اساسنامه میباشد. -بازرس اصلی:سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی. ش۹۴۱۲۱۵۱۷۲۴۹۱۵۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404108
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰/۲/۹۵ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، آقایان عبدالرضا تقوی به شماره ملی ۵۵۷۹۸۱۱۳۸۱ وداریوش حجت به شماره ملی۳۸۷۱۶۰۵۳۶۰ را بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح تعیین نمودند. ش۹۶۰۲۰۹۲۸۷۶۷۸۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404116
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از: همدان کیلومتر ۴۵ جاده تهران کدپستی ۶۵۵۳۱۱۹۱۵۱ به آدرس: همدان انتهای بلوار شکریه روبروی اداره مالیاتی پلاک ۳۰۱ کدپستی ۶۵۱۶۷۱۳۵۱۱ تغییر یافت. ش۹۶۰۲۰۹۱۸۶۱۹۱۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629309
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین اوراق بهادار بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضای مشترک آقایان مسعود مرادی مدیرعامل و کیومرث احمدیان نصرآبادی مدیر امور مالی و ذیحسابی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۷۰۴۱۴۴۳۶۳۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660255
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با عنایت به ماده ۵۳ اساسنامه شرکت، هیأت مدیره قسمتی از اختیارات ماده ۴۷ بشرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض می‌نماید: الف نصب و عزل مامورین وکارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی بازنشستگی و مستمری وارث آنها. ب تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. ج افتتاح صرفا یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حساب جاری هزینه و استفاده از آنها بنام شرکت، نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. د دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ر عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره. ز تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. ص دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ش۹۶۰۷۲۴۶۳۷۷۰۵۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830244
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس همدان شهرک فرهنگیان میدان معلم خیابان خرد روبروی ورزشگاه برنا مجتمع شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح بلوک ۳ پلاک ۳۰۹ کد پستی ۶۵۱۹۹۵۵۹۸۵ تغییر پیدا نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۰۲۷۰۴۲۱۵۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112302
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ وشماره ثبت۶۸۶۹۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شد. ۲ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ (ازجمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۴۱۷۴۱۶۳۶۳۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337137
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی همدان به آدرس همدان بلوار فاطمیه نرسیده به میدان ۱۳ آبان خیابان ۱۲ متری صنوبر پلاک ۳۰ کدپستی ۶۵۱۵۹۱۹۷۸۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۹۱۰۴۴۳۹۱۴۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369144
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتهای جریان وجوه نقد سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت ۲ سازمان حسابرسی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شد. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید. ش۹۷۰۹۲۹۲۲۰۸۷۸۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک